Formularët e Standardizuar

/Formularët e Standardizuar
Formularët e Standardizuar2018-07-05T07:25:24+00:00

Lista e Formularëve të Standardizuar sipas Institucioneve

Formulari i aplikimit është dokumenti nepërmjet të cilit institucioni mbledh informacionin e nevojshëm për aplikuesin me qëllim lëvrimin e shërbimit.

Modeli i Formularit ka për qëllim unifikimin e informacionit dhe përmirësimin e marrjes së aplikimeve nga personat fizikë dhe juridikë nga të gjitha insitucionet që ofrojnë shërbime publike

Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL115003-117 Vlerësimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar nga mjeku i përgjithshëm Formular për të rritur
AL115003-117 Vlerësimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar nga mjeku specialist Formular për të rritur
 AL115003-217  Vlerësimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar nga mjeku i përgjithshëm Formular për fëmijët (mosha 2-18 vjeç)
 AL115003-217  Vlerësimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar nga mjeku specialist formular për fëmijë (mosha 2-18 vjeç)
 AL115003-317  Vlerësimi i përcaktimit të aftësisë së kufizuar
 AL115003-417  Vlerësimi për përcaktimin e aftësisë së kufizuar aktivitetet, pjesëmarrja, barrierat mjedisore dhe lehtësuesit
 AL115003-517  Vlerësimi për përcaktimin e nevojës për ndihmësin personal
 AL115003-617  Modeli i përgjithshëm për përcaktimin e nivelit të aftësisë së kufizuar Vetëm për përdorim zyre
 AL115003-717  Vërtetim për aftësinë e kufizuar
 AL115003-817  Vlerësimi mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar Formulari i kontrollit mjekësor vjetor
 AL115001-116  Për ndihmë ekonomike
 AL115002-116  Verifikimi i situatës social-ekonomike
 AL112003-115  Përfitim i statusit të jetimit
 AL112004-115  Sistemim i fëmijëve në institucione të përkujdesit  shoqëror (IPSH)
 AL112004-215  Transferim i fëmijëve në institucione të  përkujdesit
 AL112005-115  Sistemim transferim të personit me aftësi të kufizuara  në institucione të përkujdesit shoqëror
 AL112006-115  Sistemim transferim të moshuari në institucione të  përkujdesit shoqëror (IPSH)
 AL112007-115  Përjashtim nga detyrimet doganore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL101020-116 Aplikim për njoftimin e projektit të ndarjes
AL101021-116 Njoftimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi)
AL101022-116 Aplikim për njoftimin e projekti bashkimit shoqëri e re
AL101023-116 Aplikim për njoftimin e projektit të bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkimk i thjeshtë)
AL101024-116 Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
Al101030-116 Hapje e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
Al101034-116 Miratim i bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101035-116 Miratimi i bashkimit me përthithje (Bashkim i thjeshtë)
Al101036-116 Miratimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtaz)
AL101037-116 Miratimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive ekzistuese)
AL101038-116 Thirrja e aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (Shpallja 1)
AL101039-116 Thirrja e aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (Shpallja 2)
AL101040-116 Miratimi i shndërrimit
AL101041-116 Aktivizim aktiviteti
AL105006-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
AL105021-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL105024-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e kursim kreditit
Al105025-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL011074-115 Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik
AL011073-115 Rezervim emri
AL011090-115 Tërheqje e kopjes së dokumentacionit
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL114015-115 Vërtetim i notave të provimeve të maturës  shtetërore