KODIFIKIM 2018-01-31T12:49:09+00:00

LISTA E INSTITUCIONEVE

Ami

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Lista e shërbimeve

Ami

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Lista e shërbimeve

Ami

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e shërbimeve

Ami

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Lista e shërbimeve

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Lista e shërbimeve

Ami

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Lista e shërbimeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Lista e shërbimeve

Ami

Qendra Kombëtare e Biznesit

Qendra Kombëtare e Biznesit

Lista e shërbimeve

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Lista e shërbimeve

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Lista e shërbimeve

Agjencia e Trajtimit të Pronave

Agjencia e Trajtimit të Pronave

Lista e shërbimeve

ALUIZNI
Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Lista e shërbimeve

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

Lista e shërbimeve

Shërbimi Social Shtetëror

Shërbimi Social Shtetëror

Lista e shërbimeve

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lista e shërbimeve