Kodifikimi i Shërbimeve2018-03-05T10:41:24+00:00

Lista e Shërbimeve të Kodifikuara për Institucionet

Në Fletoren Zyrtare është përcaktuar metodologjia që duhet të ndiqet nga institucionet e administratës shtetërore në klasifikimin, kodifikimin dhe formularët e aplikimit të shërbimeve publike që ofrohen prej tyre në favor të personave fizikë dhe juridikë, si dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse.

Metodologjia e kodifikimit që kemi përdorur edhe më poshtë, pasqyron klasifikimin e shërbimeve publike, duke i vënë në korrespondencë një kod shifror funksionit, grupit të shërbimeve dhe shërbimit, të paraprirë nga prefiksi AL.

Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012031 Certifikatë familjare
AL012032 Certifikatë martese
AL012033 Certifikatë vdekje
AL012034 Veçim familje
AL012035 Bashkim familje
AL012036 Regjistrim i aktit të lindjes
AL012037 Regjistrim i aktit të vdekjes
AL012038 Regjistrim i aktit të martesës
AL012039 Certifikatë personale
AL012040 Certifikatë nga akti i vdekjes
AL012041 Certifikatë nga akti i martesës
AL012042 Ndryshimi i emrit/mbiemrit në rast papërshtatshmërie
AL012043 Certifikatë nga akti i lindjes
AL012045 Regjistrimi për shpalljen e martesës
AL012046 Korrigjim Emri/Mbiemri si gabim material
AL012047 Ndryshimi i Vendbanimit
AL012048 Regjistrimi i shtetasve të huaj
AL012049 Procedura e njohjes së atësisë
AL012050 Regjistrimi i zgjidhjes së martesës
AL012051 Certifikatë trungu familjar
AL015001 Aplikim për letërnjoftim elektronik
AL015002 Aplikim për pasaportë biometrike
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL084066 Rikomisionimi në KMCAP-in Rajonal
AL084067 Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë
AL112025 Të ardhura për barrëlindje për të vetëpunësuarit
AL112030 Pension Pleqërie
AL112031 Pension invaliditeti i plotë
AL112032 Pensione familjare
AL112033 Mbyllje pensioni dhe pagesë për vdekje
AL112034 Rishqyrtim pensioni
AL112035 Transferim pensioni
AL112036 Vërtetim për përfitim dhe masë pensioni
AL112042 Vërtetim për derdhjen e kontributeve si person fizik
AL112043 Vërtetim për periudha pune në Kooperativa Bujqësore (KB)
AL112044 Vërtetim për periudha pune në Ndërmarrje Shtetërore para datës 01.01.1994
AL112045 Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994
AL112046 Vërtetim për derdhjen e kontributeve si i punësuar pas datës 01.01.1994
AL112047 Pajisje me librezë pensioni
AL112048 Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar
AL112049 Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht, në skemën e sigurimit vullnetar
AL112050 Urdhërveprim për derdhje kontributi si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112051 Vërtetim për derdhjen e kontributit vullnetar (për personat e siguruar vullnetarisht)
AL112052 Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112053 Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit
AL112054 Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit
AL112055 Shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar
AL112056 Shpërblim lindje për personat e punësuar
AL112057 Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës
AL112058 Të ardhura për barrëlindje për të punësuarit
AL112059 Të ardhura për kompensimin për barrëlindje kur ndryshohet vendi i punës
AL112060 Të ardhura për sëmundje për personat e punësuar
AL112061 Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112062 Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112063 Kompensime të Energjisë Elektrike
AL112064 Kompensime për personat në ngarkim
AL112065 Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112066 Pagesë për shpenzime funerali
AL112067 Pension invaliditeti i pjesëshem
AL112068 Pension invaliditeti i reduktuar
AL112069 Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidentet në punë dhe sëmundje profesionale
AL112070 Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112071 Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112072 Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim
AL112073 Të ardhura shtesë për kujdesje
AL112074 Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112075 Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 8097, dt. 21.03.1996, i ndryshuar
AL112076 Pension suplementar invaliditeti për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112077 Pension pleqërie i reduktuar
AL112078 Pension pleqërie si minator
AL112079 Shtesë pensioni për shtyrje të datës së daljes në pension
AL112080 Pension suplementar pleqërie nga ligji nr. 10139, datë 15.05.2009
AL112081 Pension suplementar pleqërie sipas ligjit nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112082 Pension suplementar shtetëror nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996 i ndryshuar
AL112083 Përsëritje pensioni familjar
AL112084 Pension suplementar familjar nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112085 Pension suplementar familjar nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar
AL112086 Pension suplementar familjar për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112087 Përsëritje pensioni suplementar familjar
AL112088 Rishqyrtim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112089 Tansferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112090 Pagesë kalimtare nga ligji nr. 8097 datë 21.03.1996
AL112091 Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112092 Rinovim i pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009
AL112093 Shpërblim financiar për familjet e dëshmorëve sipas ligjit nr. 8607, datë 27.04.2000, i ndryshuar
AL112094 Trajtim i vecantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për pilotët nga ligji nr. 9128, datë 29.07.2003, i ndryshuar
AL112095 Trajtim i veçantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për punonjësit e nëndetëseve nga ligji nr. 9361, datë 24.03.2005
AL112096 Trajtim i veçantë financiar si minator nga ligji nr. 8685, datë 09.11.2000, i ndryshuar(rivleresime)
AL112097 Trajtim i veçantë për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake nga ligji nr. 9179, datë 29.01.2004 (rivlerësime)
AL112098 Caktim pensioni social
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL011066 Licencë për autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit
AL011067 Licencë për klinikë veterinare
AL011068 Licencë për agjenci farmaceutike
AL011073 Kërkesë për rezervim emri
AL011074 Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik
AL011077 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për njerëz
AL011078 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për kafshë
AL011079 Licencë për shërbime Spitalore
AL011080 Licencë për prodhimin e barnave për njerëz
AL011081 Licencë për prodhimin e barnave (për kafshë)
AL011082 Licencë për farmaci
AL011083 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim kreditit
AL011084 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit reciprok
AL011085 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor
AL011086 Aplikim për regjistrimin fillestar të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL011087 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL011088 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive aksionare
AL011090 Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit
AL014026 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det
AL014028 Licencë për shërbime të sigurimit fizik të objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit
AL015012 Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor
AL015013 Ndryshim në titull
AL015014 Revokim vullnetar
AL016002 Licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash
AL016003 Licencë për shërbime të sigurimit dhe shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
AL016005 Licencë për shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes civile
AL017020 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
AL017024 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese
AL018012 Riprintim titulli
AL018013 Shtyrje afati
AL022016 Licencë për prodhim përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve
AL022017 Licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)
AL022018 Licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla
AL023057 Licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
AL023058 Licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha
AL024041 Licencë për tregtim me pakicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL024042 Licencë për tregtimin me shumicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL035008 Transferimi i lejeve minerare
AL037016 Apelim
AL039002 Licencë për shërbimin e përmbarimit
AL041001 Licencë për tregtim me shumicë i naftës dhe gazit
AL041003 Licencë për tregtim me shumicë i biokarburanteve
AL041006 Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit
AL041050 Licence për tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë
AL041088 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
AL042030 Leje shfrytëzimi (minerare)
AL042031 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
AL043020 Leje kërkim-zbulimi (minerare)
AL043021 Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzim (minerare)
AL043022 Licencë për ushtrimin e veprimtarive të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
AL043023 Licencë për përpunimin industrial të duhanit
AL043024 Licencë për prodhim dhe ose tregtim të materialit racor
AL043025 Licencë për prodhim dhe/ose tregtim të farave dhe fidanëve
AL043026 Licencë për prodhim primar
AL043027 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim
AL043028 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim
AL043029 Licencë për prodhimin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL043030 Licencë për prodhimin e produkteve të duhanit
AL043031 Licencë për shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike
AL043032 Licencë për shpues profesionist për ujë
AL071013 Leje mjedisore e tipit A
AL071014 Leje mjedisore e tipit B
AL071015 Leje mjedisore e tipit C
AL071016 Licencë për veprimtarite e ekspertizës lidhur me ndikimin ne mjedis
AL071017 Licencë për veprimtarite e tjera profesionale lidhur me ndikim ne mjedis
AL071018 Licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial-inseminatorët)
AL071019 Licencë për ndërzim natyror të kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)
AL071020 Licencë për importin e mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese
AL071021 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre
AL071022 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
AL073016 Licencë për shërbime te ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me pyje apo kullota
AL075001 Leje për peshkim profesional në det
AL081023 Licencë për kabinet mjekësor
AL083021 Licencë për veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër
AL083022 Licencë për farmaci Veterinare
AL083023 Licencë për qendër mjekësore
AL083024 Licencë për shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore
AL083025 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator gjenetik
AL083026 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator klinik biokimik
AL083027 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator mikrobiologjik
AL083028 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator Optik
AL083029 Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare
AL083030 Licencë për shërbime të tjera shëndetësore e kurative
AL085008 Licencë për kabinet stomatologjik
AL085009 Licencë për klinikë stomatologjik
AL085010 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator dentar
AL091073 Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit nëpërmjet licencimit
AL091074 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada për ushtrimin e veprimtarisë së omerxhimit
AL091075 Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
AL091076 Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio
AL091077 Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura
AL091078 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091079 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091080 Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
AL091081 Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
AL091082 Licencë për “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura”
AL091083 Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara nga prodhuesi
AL091084 Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
AL094002 Licencë për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Udhëtarëve
AL094003 Licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
AL094004 Licencë për transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve
AL101019 Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të auditit
AL101020 Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 1
AL101021 Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1
AL101022 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101023 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101024 Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
AL101025 Plotësim ekstrakti historik
AL101026 Aplikim për çregjistrimin e personit fizik
AL101027 Aplikim për çregjistrimin e personit juridik
AL101028 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL101029 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e kursim kreditit
AL101030 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL101031 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
AL101032 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
AL101033 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL101034 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101035 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101036 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2
AL101037 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 2
AL101038 Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 1)
AL101039 Aplikim për thirrje të aksionarëve-ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 2)
AL101040 Aplikim për miratimin e shndërrimit
AL101041 Kërkesë për aktivizim aktiviteti
AL101042 Certifikatë çregjistrimi
AL105006 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare
AL105009 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105010 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105020 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëri të bashkëpunimit reciprok
AL105021 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar, dhe të thjeshta
AL105022 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të personit fizik
AL105023 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
AL105024 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të shoqërive të kursim kreditit
AL105025 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105026 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105027 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105028 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105029 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105030 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105031 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105032 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri komandite”
AL105033 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri komandite
AL105034 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105035 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105036 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL105037 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL105038 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105039 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105040 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105041 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105042 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105043 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105044 Certifikatë regjistrimi
AL105045 Kërkesë për korrigjimin e gabimeve
AL105046 Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike
AL111010 Licencë për arsim bazë – cikli i lartë
AL111011 Licencë për arsim bazë – cikli i ulët
AL111012 Licencë për arsimim parashkollor (kopësht)
AL111013 Licencë për arsim special
AL111014 Licencë për arsim të mesëm artistik e social kulturor
AL111015 Licencë për arsim të mesëm profesional
AL111016 Licencë për arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)
AL111017 Licencë për arsim të mesëm teknik
AL111019 Licencë për autoshkollë dhëninen e dëshmisë së aftësisë profesionale
AL112022 Licencë për shërbime të përkujdesit komunitar
AL112023 Licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial
AL113035 Licencë për ndërmjetësim në tregun e punës (Agjensitë Private të Punësimit)
AL114005 Licencë për Institucion plotësues arsimor parauniversitar
AL114006 Licencë për formim profesional
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL 111006 Regjistrimi i nxënësve në arsimin bazë
AL 111007 Regjistrimi i nxënësve në gjimnaz
AL 111008 Regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme me orientim  me konkurs (artistike dhe sportive)
AL 111009 Regjistrimi i nxënësve  në shkollat e mesme të orientuara pa konkurs
AL 114008 Regjistrimi i fëmijëve në arsimin parashkollor (kopësht)
AL 114009 Fondi i ekselencës për nënpunësit e administratës
AL 114010 Fondi i ekselencës për studentë të ciklit parë dhe të dytë
AL 114011 Fondi i ekselencës për studimet e doktoraturës
AL 114012 Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë
AL 114013 Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë
AL 114014 Legalizimi i dokumentave zyrtare të arsimit parauniversitar
AL111002 Leje për fillimin e veprimtarisë akademike
AL111003 Hapja e programeve të reja të studimit cikli i parë, dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit lartë
AL111020 Hapja e filialit të një institucioni privat
AL111021 Hapja e institucionit të arsimit lartë
AL111022 Vertetim per akreditim
AL111023 Mbyllja e programit të arsimit të lartë
AL111024 Miratim i ndryshimeve në planin mësimor apo stafin mësimor
AL111025 Miratimi i statutit të institucioneve të arsimit lartë
AL111026 Riorganizimi i institucionit të arsimit të lartë
AL111027 Njëvlefshmëria e diplomave për arsimin e mesëm të lartë (kur kërkohet për qëllim rregjistrimin në arsimin e lartë ose punësimi )
AL111028 Mbyllja e institucionit arsimor privat parauniversitar
AL111029 Hapja e institucionit arsimor  parauniversitar në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj
AL111031 Mbyllja e institucionit arsimor privat parauniversitar në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj
AL111032 Vërtetim per graden shkencore te titujve akademike
AL111033 Regjistrimi I gradave shkencore dhe titujve akademik
AL111034 Njohja e titujve akademik dhe gradave shkencore
AL111035 Mbyllja e institucionit te arsimit te larte
AL111036 Miratim i ndryshimeve në godina dhe plan mësimor
AL114001 Regjistrimi i formës së diplomave, çertifikatave dhe suplementit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor
AL114019 Vërtetim që diploma është në proçes njohjeje
AL114020 Vërtetim i autenticitetit të diplomës së lëshuar nga IAL shtetërore
AL114021 Njëvlefshmëria  e dëftesave të arsimit të detyruar (klasat 1-9)
AL114022 Njëvlefshmëria e dëftesave për arsimin e lartë (klasat 10-12)
AL114023 Trasferimi i nxënësve në arsimin bazë brenda vendit (Klasat 1-9)
AL114024 Transferimi i nxënësve nga gjimnaz në gjimnaz
AL114025 Trasferimi i nxënësve në arsimin bazë jashtë vendit (Klasat 1-9)
AL114026 Transferimi i nxënësve të shkollës së mesme/të lartë në një shkollë të një profili tjetër (të orientuar apo profesional)
AL114027 Rregjistrim  nxenesve ne gjimnaz me kohe te pjesshme mbi 18 vjec
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL083019 Karta e Shëndetit
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL039004 Vërtetim për periudhën e burgut
AL039006 Vërtetimi i gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL031017 Shikim materiali
AL031018 Dhënie dokumenti teknik arkivor gen-plan A4
AL031019 Dhënie dokumenti teknik arkivor gen-plan A3
AL031020 Dhënie dokumenti teknik arkivor dosje pronësie
AL031021 Dhënie dokumenti teknik arkivor fletë projekti
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL031006 Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
AL031007 Lëshim certifikatë pronësie
AL031008 Lëshim kopje kartele të pasurisë
AL031009 Lëshim vërtetim pronësie
AL031010 Lëshim vërtetimesh negativ/pozitiv
AL031011 Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjorë, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe
AL031012 Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet
AL031013 Lëshim certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë (pa përfshirë afatin ligjor 15 ditor të publikimit/afishimit)
AL031014 Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
AL031015 Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
AL031016 Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme (shërbim vetëm për noterët ku merr kopje kartele të përditësuar, informacion për dokumente)
AL033001 Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjestimit të pasurisë së paluajtshme
AL033002 Korrigjim gabimesh në kartelë
AL033003 Regjistrim i objekteve të legalizuara
AL033004 Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
AL033005 Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
AL033006 Saktësim i kufijve të pasurisë
AL033007 Regjistrim i lejes së ndërtimit
AL033008 Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta
AL033009 Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor
AL033010 Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme
AL033011 Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale
AL033012 Regjistrim i përkohshëm i karabinasë
AL033013 Ndryshim kufiri
AL033014 Regjistrim i aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
AL033015 Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues
AL034001 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 – 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034002 Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034003 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034004 Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjor
AL034005 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034006 Regjistrim/ndryshim/shuarje Servituti
AL034007 Regjistrim i prokurës
AL034008 Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
AL034009 Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
AL034010 Regjistrimi i kërkesëpadisë
AL034011 Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë
AL034012 Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit
AL034013 Regjistrim i të drejtës së parablerjes
AL034014 Regjistrim i titujve në përdorim
AL035001 Regjistrimi i kontratave të shitjes
AL035002 Regjistrim i aktit të trashëgimisë
AL035003 Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
AL035004 Regjistrim kontratë dhurimi
AL035005 Regjistrimi i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
AL035006 Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
AL035007 Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme
AL036003 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036004 Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar
AL036005 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036006 Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale (pa përfshirë afatin ligjor 45 ditë)
AL033017 Rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL013023 Njehsimi i lejeve të drejtimit të lëshuara nga shtetet e huaja
AL091029 Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare
AL091030 Ristampim i numrit të identifikimit (VIN)
AL091031 Transferim i dosjes së drejtuesit të mjetit
AL091032 Pajisja me leje drejtimi të përkohshme
AL091033 Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare
AL091034 Vërtetime të ndryshme për lejet e drejtimit
AL091035 Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara (TVMP)
AL091044 Pajisje për herë të parë me Certifikatën e Aftësimit Profesional CAP
AL091045 Pajisje me Certifkatë Trajnimi ADR
AL091046 Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për Mjetet Motorike, Rimorkiot ose Gjysmërimorkiot, ndërmjet dy ose më shumë anëtarë CEMT
AL091047 Pajisja me dëshmi taksisti
AL091048 Pajisja me leje drejtimi të posaçme kategoria “B”
AL091049 Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
AL091050 Pajisje me Certifikatë për Transport Mallrash të Rrezikshme brenda Vendit
AL091051 Certifikatë për Transport Ndërkombetar Mallrash për Llogari të Vet
AL091052 Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira
AL091053 Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme
AL091054 Pajisje me Certifikatë të Kompetencës Profesionale CKP
AL091055 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Instruktor Praktike në Autoshkolla
AL091056 Pajisje me Dëshmi të Aftësie Profesionale Mësues Teorie
AL091057 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Buldozerist
AL091058 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist Me Gomë
AL091059 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Ekskavatorist me Zinxhirë
AL091060 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
AL091061 Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR
AL091062 Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL091063 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Automakinist
AL091064 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instrukor Praktike
AL091065 Rinovim me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Buldozerist
AL091066 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist me Gomë
AL091067 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Ekskavatorist me Zinxhirë
AL091068 Vlerësim i kushteve të komoditetit
AL091069 Vlerësimi teknik për mjetin autoshkollë
AL091085 Rinovimi i Dëshmisë Taksi
AL091086 Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve ose heqje të saj
AL092018 Regjistrim ciklomotori
AL092019 Regjistrim mjeti, motomjeti
AL092020 Çregjistrim i përhershëm i mjetit rrugor
AL092021 Çregjistrim i përkohshëm i mjetit rrugor
AL092022 Vërtetime të ndryshme për mjetet rrugore
AL092023 Pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor
AL092024 Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi
AL092025 Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor (humbje, vjedhje apo dëmtimi)
AL092026 Ndryshim pronësie i mjetit rrugor
AL092027 Pajisja me leje drejtimi për herë të parë dhe shtrirje kategorie
AL092028 Rinovimi i lejedrejtimit (humbje, vjedhje, dëmtim, tejkalim i afatit të vlefshmërisë)
AL092029 Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Automakinist
AL092030 Heqja e pajisjes së kontrollit (tahografit) dixhital
AL092031 Inspektim 2 vjeçar i tahografit analog
AL092032 Inspektim 6 vjeçar i tahografit analog
AL092033 Kalibrim fillestar të tahografit dixhital
AL092034 Kalibrim tahografi analog
AL092035 Lëshim targe provë
AL092036 Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për drejtues mjeti (KDM)
AL092037 Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët në grup (KKG)
AL092038 Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët nominal (KKN)
AL092039 Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e tahografit (KO)
AL092040 Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për shoqërinë (KSH)
AL093001 Ndryshim Konstruktiv i mjetit rrugor
AL093002 Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme
AL093003 Konfirmime të ndryshme mbi mjetin
AL093004 Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale
AL104029 Lëshimi i Licencës për Transport të Mallrave me Mjete Jashtë Norme
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012044 Lëshim certifikate residence
AL051011 Deklarimi i lojrave të fatit
AL101010 Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes
AL101012 Deklarimi i formularit të TVSH
AL101013 Deklarimi i formularit të ndryshimit të numrit të punonjësve ESIG 027
AL101014 Deklarimi i listëpagesës ESIG 025
AL101015 Vërtetim për leje importi
AL101016 Vërtetim për tatimpaguesit e regjistruar për qarkullimin e realizuar për 3 vitet e fundit
AL101017 Vërtetim për regjistrim të investitorit
AL105017 Vërtetim për individë të paregjistruar
AL105018 Vërtetim për efekt të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme
AL105019 Formulari i ndryshimit i të dhënave të regjistrimit
AL106003 Vërtetim për formularë të dyfishtë
AL106005 Vërtetim për certifikimin e mjeteve të transportit
AL106006 Deklarimi i tatimit mbi fitimin
AL106007 Deklarimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin
AL106008 Deklarimi vjetor i të ardhurave personale
AL106009 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve
AL106011 Rivendosje fjalëkalimi për tatimpagues të regjistruar
AL106013 Formular i kërkesës për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e taksimit të dyfishtë
AL106014 Deklarimit i tatimit në burim
AL106015 Deklarimi i rentës minerare
AL106016 Deklarimi i taksave kombetare
AL106017 Deklarimi i tarifave kombetare
AL106018 Vërtetim për përgjegjësinë tatimore
AL106019 Vërtetim statusi (aktiv-pasiv)
AL113036 Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
AL113037 Vërtetim për tatimpagues të regjistruar për numrin e punonjësve dhe pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL042032 Leje zhvillimi
AL042033 Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe mbi 250 m2
AL042034 Leje për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe mbi 250 m2
AL042035 Leje për ndryshim të subjektit zhvillues
AL042036 Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit
AL042037 Certifikatë përdorimi
AL042038 Leje për shtyrjen e afatit të lejes
AL042039 Leje Ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2
AL042040 Leja shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2
AL042041 Leje për prishje objekti (kur nuk ka ndërtim të ri)
AL042042 Leje ndërtimi për rikonstruksion
AL042043 Leje për ndryshimin e aktiviteteve dhe funksioneve të njësisë individuale
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL092001 Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit
AL092002 Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim
AL092003 Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës dhe Faunës
AL092004 Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor
AL092005 Regjistrimi i Mjeteve Lundruese të Shërbimeve Portuale
AL092006 Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës/CKP
AL092007 Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
AL092008 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare
AL092009 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Peshkatarë
AL092010 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Studentë të Detarisë
AL092011 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat
AL092012 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit
AL092013 Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra
AL092014 Regjistrimi i motorave të detit
AL092015 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe çregjistrimit i Anijeve të Transportit
AL092016 Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli i ekipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3 milje
AL092017 Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të mjeteve lundruese
AL092041 Cregjistrim i mjeteve lundruese
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL114007 Kopje testi provimi
AL114015 Vërtetim notash të Maturës Shtetërore
AL114016 Formulari i aplikimit për në Institucionet e Arsimit të Lartë
AL114017 Provimi i Shtetit
AL114018 Matrikullimi (NIM)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL031023 Kërkesë për informim për ecurinë e dosjes
AL032006 Kërkesë për kalimin në pronësi të oborreve në përdorim
AL032007 Lëshim kopje dokumentacioni
AL032008 Kërkesë për kompensim financiar dhe fizik
AL032009 Kompensimi me kërkesë të veçantë
AL032010 Kompensim në ankand
AL032011 Kërkesë për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale (ALUIZNI)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL037015 Vertetim se subjekti nuk figuron debitor ndaj personave fizike dhe juridike private apo shteteror, te regjistruar prane zyrave permbarimore shteterore
AL038004 Ekzekutimi i Titujve Ekzekutive
AL112099 Vërtetim se personi nuk merr pension ushqimor
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL036001 Licencimi i administratorëve të falimentimit
AL036002 Ndjekja e çështjeve për deklarim falimentimi
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL112002 Shërbim për viktimat e trafikimit /viktimat e mundshme të trafikimit ( VT/VMT )
AL112003 Përfitimi i Statusit të Jetimit
AL112004 Sherbim per femije me probleme sociale ne institucionet rezidenciale (shtepi per femije qe ofrojne sherbime perkujdesi shoqeror, per grupmosha 0-6 vjec, 6-15 vjec dhe 16- 18 vjec, Institucione rezidenciale)
AL112005 Sherbim per personat me aftesi te kufizuar (PAK) ne institucionet rezidenciale
AL112006 Sherbim per te moshuar ne institucionet rezidenciale
AL112007 Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik
AL112026 Sherbim per viktimat e dhunes ne familje
AL115001 Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë
AL115003 Përfitimi i pagesës nga personat me aftësi të kufizuar
AL115004 Përfitimi i pagesës së kujdestarisë në familje për fëmijët pa përkujdesin prindëror
AL115005 Shërbim për persona me aftësi të kufizuar ( PAK) në qendrat ditore
AL115006 Sherbim per te moshuar ne institucionet rezidenciale
AL115007 Shërbim ditor që përfitojnë fëmijët në qendrat rezidenciale ( në institucionet rezidenciale për femijë Durrës, Sarandë dhe Shkodër )
AL115008
Shërbim i përkohshëm për individët/familjet në situatë emergjente, në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Emergjencës (QKTE)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL037004. Leshim i lejes se legalizimit
AL037011 Lëshimi i kopjeve të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore
AL037012 Lëshim vërtetim aplikimi për legalizim ndërtimi informal
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL043038 Dublikate apo zgjatje te afatit te licences te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043039 Ekuivalentimi i licences se huaj individuale ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043040
Ekuivalentimi i licences se shoqerive te huaja, ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043041 Mbyllja e aktivitetit te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043042 Ndryshim ose shtesa te drejtuesit/drejtuesve teknike te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043043 Pajisja me dublikate te licences individuale ne studim e projektim dhe/ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043044
Pajisja per here te pare me licence individuale ne studim e projektim dhe / ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043045
Pajisja per here te pare, me licence shoqerie ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043046 Per pajisje me shtesa ne kategorite e licences individuale ne studim e projektim dhe / ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043047 Per pajisje me shtesa ne kategorite e licences se shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe / ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043048 Reflektimi i ndryshimit ose shteses se perfaqesuesit/perfaqesuesve ligjore, ne licencen e shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043049 Reflektimi i ndryshimit te emertimit dhe / ose selise, ne licencen e shoqerise ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043050 Rinovimi i kategorive te licences individuale ne studim e projektim dhe/ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043051 Rinovimi i kategorive te licences se shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe / ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043052 Ekuivalentimi i licences profesionale per individe qe disponojne licence profesionale ne vendin e origjines (jo Shqiperi)
AL043053 Kalimi i shkalles se vleresimit te licences se shoqerise, nga e dyte ne te pare (ndryshim shkalle vleresimi per licencat e shoqerive) ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043054
Licencimi i individeve per here te pare (shkalla e dyte), per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043055 Licencimi i individeve qe kerkojne shkallen e pare (rritje shkalle nga II ne te I) ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043056 Licencimi i shoqerive per here te pare ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043057
Ndryshim apo shtese te vleresuesve te punesuar ne shoqeri ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043058
Ndryshimi i emertimit te shoqerise, ndryshimi i drejtuesve ligjore apo i selise se shoqerise ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043059
Pajisja me dublikate te licences individuale ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme (pas humbjes apo demtimit)
AL043060 Rinovim ose dublikate te licences se shoqerise ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043061 Rinovimi i licences individuale ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme