Kodifikimi i Shërbimeve2018-11-14T13:38:22+00:00

LISTA E SHËRBIMEVE TË KODIFIKUARA PËR INSTITUCIONET

Në Fletoren Zyrtare është përcaktuar metodologjia që duhet të ndiqet nga institucionet e administratës shtetërore në klasifikimin, kodifikimin dhe formularët e aplikimit të shërbimeve publike që ofrohen prej tyre në favor të personave fizikë dhe juridikë, si dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse.

Metodologjia e kodifikimit që kemi përdorur edhe më poshtë, pasqyron klasifikimin e shërbimeve publike, duke i vënë në korrespondencë një kod shifror funksionit, grupit të shërbimeve dhe shërbimit, të paraprirë nga prefiksi AL.

Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012031 Certifikatë familjare
AL012032 Certifikatë martese
AL012033 Certifikatë vdekje
AL012034 Veçim familje
AL012035 Bashkim familje
AL012036 Regjistrim i aktit të lindjes
AL012037 Regjistrim i aktit të vdekjes
AL012038 Regjistrim i aktit të martesës
AL012039 Certifikatë personale
AL012040 Certifikatë nga akti i vdekjes
AL012041 Certifikatë nga akti i martesës
AL012042 Ndryshimi i emrit/mbiemrit në rast papërshtatshmërie
AL012043 Certifikatë nga akti i lindjes
AL012045 Regjistrimi për shpalljen e martesës
AL012046 Korrigjim Emri/Mbiemri si gabim material
AL012047 Ndryshimi i Vendbanimit
AL012048 Regjistrimi i shtetasve të huaj
AL012049 Procedura e njohjes së atësisë
AL012050 Regjistrimi i zgjidhjes së martesës
AL012051 Certifikatë trungu familjar
AL015001 Aplikim për letërnjoftim elektronik
AL015002 Aplikim për pasaportë biometrike
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL084067 Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë
AL112053 Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit
AL112054 Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit
AL112098 Caktim pensioni social
AL112064 Kompensime për personat në ngarkim
AL112063 Kompensime të Energjisë Elektrike
AL112062 Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112049 Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht / të vetë punësuarit në bujqësi
AL112048 Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar
AL112033 Mbyllje pensioni dhe pagesë për vdekje
AL112065 Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112090 Pagesë kalimtare nga ligji nr. 8097 datë 21.03.1996
AL112066 Pagesë për shpenzime funerali
AL112047 Pajisje me librezë pensioni
AL112091 Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112067 Pension invaliditeti i pjesshëm
AL112031 Pension invaliditeti i plotë
AL112068 Pension invaliditeti i reduktuar
AL112030 Pension Pleqërie
AL112077 Pension pleqërie i reduktuar
AL112078 Pension pleqërie si minator
AL112084 Pension suplementar familjar nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112085 Pension suplementar familjar nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar
AL112086 Pension suplementar familjar për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112074 Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112075 Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 8097, dt. 21.03.1996, i ndryshuar
AL112076 Pension suplementar invaliditeti për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112080 Pension suplementar pleqërie nga ligji nr. 10139, datë 15.05.2009
AL112081 Pension suplementar pleqërie sipas ligjit nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112082 Pension suplementar shtetëror nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996 i ndryshuar
AL112032 Pensione familjare
AL112083 Përsëritje pensioni familjar
AL112087 Përsëritje pensioni suplementar familjar
AL084066 Rikomisionimi në KMCAP-in Rajonal
AL112034 Rishqyrtim pensioni
AL112088 Rishqyrtim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112092 Rivlerësim i pensionit të parakohshem per vjetersi sherbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009
AL112093 Shpërblim financiar për familjet e dëshmorëve sipas ligjit nr. 8607, datë 27.04.2000, i ndryshuar
AL112056 Shpërblim lindje për personat e punësuar
AL112055 Shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar
AL112079 Shtesë pensioni për shtyrje të datës së daljes në pension
AL112058 Të ardhura për barrëlindje për të punësuarit
AL112025 Të ardhura për barrëlindje për të vetëpunësuarit
AL112069 Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidentet në punë dhe sëmundje profesionale
AL112070 Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112059 Të ardhura për kompensimin për barrëlindje kur ndryshohet vendi i punës
AL112071 Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112061 Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112060 Të ardhura për sëmundje për personat e punësuar
AL112072 Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim
AL112073 Të ardhura shtesë për kujdesje
AL112057 Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës
AL112094 Trajtim i vecantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për pilotët nga ligji nr. 9128, datë 29.07.2003, i ndryshuar
AL112095 Trajtim i veçantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për punonjësit e nëndetëseve nga ligji nr. 9361, datë 24.03.2005
AL112096 Trajtim i veçantë financiar si minator nga ligji nr. 8685, datë 09.11.2000, i ndryshuar(rivleresime)
AL112097 Trajtim i veçantë për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake nga ligji nr. 9179, datë 29.01.2004 (rivlerësime)
AL112035 Transferim pensioni
AL112089 Transferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112050 Urdhërveprim për derdhje kontributi si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112045 Vërtetim page për periudhat para 01.01.1994
AL112046 Vërtetim për derdhjen e kontributeve si i punësuar pas datës 01.01.1994
AL112042 Vërtetim për derdhjen e kontributeve si person fizik
AL112051 Vërtetim për derdhjen e kontributit vullnetar (për personat e siguruar vullnetarisht)
AL112052 Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112036 Vërtetim për përfitim dhe masë pensioni
AL112043 Vërtetim për periudha pune në Kooperativa Bujqësore (KB)
AL112044 Vërtetim për periudha pune në Ndërmarrje Shtetërore para datës 01.01.1994
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL011066 Licencë për autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit
AL011067 Licencë për klinikë veterinare
AL011068 Licencë për agjenci farmaceutike
AL011073 Kërkesë për rezervim emri
AL011074 Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik
AL011077 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për njerëz
AL011078 Licencë për tregtim me shumicë të barnave për kafshë
AL011079 Licencë për shërbime Spitalore
AL011080 Licencë për prodhimin e barnave për njerëz
AL011081 Licencë për prodhimin e barnave (për kafshë)
AL011082 Licencë për farmaci
AL011083 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim kreditit
AL011084 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit reciprok
AL011085 Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor
AL011086 Aplikim për regjistrimin fillestar të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL011087 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL011088 Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive aksionare
AL011090 Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit
AL014026 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det
AL014028 Licencë për shërbime të sigurimit fizik të objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit
AL015012 Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor
AL015013 Ndryshim në titull
AL015014 Revokim vullnetar
AL016002 Licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash
AL016003 Licencë për shërbime të sigurimit dhe shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
AL016005 Licencë për shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes civile
AL017020 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
AL017024 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese
AL018012 Riprintim titulli
AL018013 Shtyrje afati
AL022016 Licencë për prodhim përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve
AL022017 Licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)
AL022018 Licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla
AL023057 Licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
AL023058 Licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha
AL024041 Licencë për tregtim me pakicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL024042 Licencë për tregtimin me shumicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL035008 Transferimi i lejeve minerare
AL037016 Apelim
AL039002 Licencë për shërbimin e përmbarimit
AL041001 Licencë për tregtim me shumicë i naftës dhe gazit
AL041003 Licencë për tregtim me shumicë i biokarburanteve
AL041006 Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit
AL041050 Licence për tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë
AL041088 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
AL042030 Leje shfrytëzimi (minerare)
AL042031 Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
AL043020 Leje kërkim-zbulimi (minerare)
AL043021 Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzim (minerare)
AL043022 Licencë për ushtrimin e veprimtarive të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
AL043023 Licencë për përpunimin industrial të duhanit
AL043024 Licencë për prodhim dhe ose tregtim të materialit racor
AL043025 Licencë për prodhim dhe/ose tregtim të farave dhe fidanëve
AL043026 Licencë për prodhim primar
AL043027 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim
AL043028 Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim
AL043029 Licencë për prodhimin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL043030 Licencë për prodhimin e produkteve të duhanit
AL043031 Licencë për shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike
AL043032 Licencë për shpues profesionist për ujë
AL071013 Leje mjedisore e tipit A
AL071014 Leje mjedisore e tipit B
AL071015 Leje mjedisore e tipit C
AL071016 Licencë për veprimtarite e ekspertizës lidhur me ndikimin ne mjedis
AL071017 Licencë për veprimtarite e tjera profesionale lidhur me ndikim ne mjedis
AL071018 Licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial-inseminatorët)
AL071019 Licencë për ndërzim natyror të kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)
AL071020 Licencë për importin e mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese
AL071021 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre
AL071022 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
AL073016 Licencë për shërbime te ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me pyje apo kullota
AL075001 Leje për peshkim profesional në det
AL081023 Licencë për kabinet mjekësor
AL083021 Licencë për veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër
AL083022 Licencë për farmaci Veterinare
AL083023 Licencë për qendër mjekësore
AL083024 Licencë për shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore
AL083025 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator gjenetik
AL083026 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator klinik biokimik
AL083027 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator mikrobiologjik
AL083028 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator Optik
AL083029 Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare
AL083030 Licencë për shërbime të tjera shëndetësore e kurative
AL085008 Licencë për kabinet stomatologjik
AL085009 Licencë për klinikë stomatologjik
AL085010 Licencë për shërbime laboratorike – Laborator dentar
AL091073 Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit nëpërmjet licencimit
AL091074 Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada për ushtrimin e veprimtarisë së omerxhimit
AL091075 Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
AL091076 Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio
AL091077 Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura
AL091078 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091079 Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091080 Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
AL091081 Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
AL091082 Licencë për “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura”
AL091083 Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara nga prodhuesi
AL091084 Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
AL094002 Licencë për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Udhëtarëve
AL094003 Licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
AL094004 Licencë për transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve
AL101019 Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të auditit
AL101020 Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 1
AL101021 Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1
AL101022 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101023 Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101024 Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
AL101025 Plotësim ekstrakti historik
AL101026 Aplikim për çregjistrimin e personit fizik
AL101027 Aplikim për çregjistrimin e personit juridik
AL101028 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL101029 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e kursim kreditit
AL101030 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL101031 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
AL101032 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
AL101033 Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL101034 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101035 Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101036 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2
AL101037 Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 2
AL101038 Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 1)
AL101039 Aplikim për thirrje të aksionarëve-ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 2)
AL101040 Aplikim për miratimin e shndërrimit
AL101041 Kërkesë për aktivizim aktiviteti
AL101042 Certifikatë çregjistrimi
AL105006 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare
AL105009 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105010 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105020 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëri të bashkëpunimit reciprok
AL105021 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar, dhe të thjeshta
AL105022 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të personit fizik
AL105023 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
AL105024 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të shoqërive të kursim kreditit
AL105025 Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105026 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105027 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105028 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105029 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105030 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105031 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105032 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri komandite”
AL105033 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri komandite
AL105034 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105035 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105036 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL105037 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL105038 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105039 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105040 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105041 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105042 Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105043 Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105044 Certifikatë regjistrimi
AL105045 Kërkesë për korrigjimin e gabimeve
AL105046 Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike
AL111010 Licencë për arsim bazë – cikli i lartë
AL111011 Licencë për arsim bazë – cikli i ulët
AL111012 Licencë për arsimim parashkollor (kopësht)
AL111013 Licencë për arsim special
AL111014 Licencë për arsim të mesëm artistik e social kulturor
AL111015 Licencë për arsim të mesëm profesional
AL111016 Licencë për arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)
AL111017 Licencë për arsim të mesëm teknik
AL111019 Licencë për autoshkollë dhëninen e dëshmisë së aftësisë profesionale
AL112022 Licencë për shërbime të përkujdesit komunitar
AL112023 Licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial
AL113035 Licencë për ndërmjetësim në tregun e punës (Agjensitë Private të Punësimit)
AL114005 Licencë për Institucion plotësues arsimor parauniversitar
AL114006 Licencë për formim profesional
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL111006 Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë sipas vendbanimit
AL111007 Regjistrimi në gjimnaz të përgjithshëm
AL111008 Regjistrimi në gjimnaz profesional me konkurs
AL111009 Regjistrimi në gjimnaz profesional pa konkurs
AL114008 Regjistrimi në kopshte sipas vendbanimit
AL114009 Fondi i ekselencës për nëpunësit e administrates shtetërore
AL114010 Fondi i ekselencës për studentët e ciklit të parë dhe të dytë
AL114011 Fondi i ekselencës për studimet e doktoraturës
AL114012 Njohja e Diplomave të Huaja për ciklin e parë dhe të dytë
AL114013 Njohja e Diplomave të Huaja për Doktoraturë
AL114014 Legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit parauniversitar
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL083019 Karta e Shëndetit
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL039004 Vërtetim për periudhën e burgut
AL039006 Vërtetimi i gjendjes gjyqësore (Dëshmia e penalitetit)
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL031024  Dhënie e një flete projekti tip
AL031025  Dhënie e një flete projekti mbi dimension A0
AL031026 Dhënie e një flete preventivi, parashtresë, vendim i këshillit teknik, etj
AL031027 Dhënie e një plani rregullues qyteti (fshati)
AL031028 Dhënie plansheta gjeodezike
AL031029 Dhënie e thellësisë së sondave e puseve
AL031030 Dhënie e studimeve e punimeve Gjeologjike e gjeofizike
AL031031 Dhënie e një pike koordinate
AL031032 Dhënie fletëve koreografike të projekteve të ujësjellësa-kanalizimeve
AL031033 Dhënie e fletëve koreografike të projekteve të ujësjellësa-kanalizimeve (kur jepen pjesore)
AL031034 Dhënie fotografi dixhitale të dokumentit teknik
AL031017 Shikim materiali
AL031018 Dhënie dokumenti teknik arkivor gen-plan A4
AL031019 Dhënie dokumenti teknik arkivor gen-plan A3
AL031020 Dhënie dokumenti teknik arkivor dosje pronësie
AL031021 Dhënie dokumenti teknik arkivor fletë projekti
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL031006 Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
AL031007 Lëshim certifikatë pronësie
AL031008 Lëshim kopje kartele të pasurisë
AL031009 Lëshim vërtetim pronësie
AL031010 Lëshim vërtetimesh negativ/pozitiv
AL031011 Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjorë, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe
AL031012 Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet
AL031013 Lëshim certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë (pa përfshirë afatin ligjor 15 ditor të publikimit/afishimit)
AL031014 Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
AL031015 Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
AL031016 Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme (shërbim vetëm për noterët ku merr kopje kartele të përditësuar, informacion për dokumente)
AL033001 Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjestimit të pasurisë së paluajtshme
AL033002 Korrigjim gabimesh në kartelë
AL033003 Regjistrim i objekteve të legalizuara
AL033004 Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
AL033005 Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
AL033006 Saktësim i kufijve të pasurisë
AL033007 Regjistrim i lejes së ndërtimit
AL033008 Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta
AL033009 Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor
AL033010 Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme
AL033011 Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale
AL033012 Regjistrim i përkohshëm i karabinasë
AL033013 Ndryshim kufiri
AL033014 Regjistrim i aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
AL033015 Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues
AL034001 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 – 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034002 Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034003 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034004 Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjor
AL034005 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034006 Regjistrim/ndryshim/shuarje Servituti
AL034007 Regjistrim i prokurës
AL034008 Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
AL034009 Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
AL034010 Regjistrimi i kërkesëpadisë
AL034011 Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë
AL034012 Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit
AL034013 Regjistrim i të drejtës së parablerjes
AL034014 Regjistrim i titujve në përdorim
AL035001 Regjistrimi i kontratave të shitjes
AL035002 Regjistrim i aktit të trashëgimisë
AL035003 Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
AL035004 Regjistrim kontratë dhurimi
AL035005 Regjistrimi i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
AL035006 Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
AL035007 Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme
AL036003 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036004 Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar
AL036005 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036006 Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale (pa përfshirë afatin ligjor 45 ditë)
AL033017 Rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL013023 Njehsimi (konvertimi) i lejedrejtimit nga e huaj në shqiptare
AL091029 Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare
AL091030 Ristampim i numrit të identifikimit
AL091031 Rinovim lejedrejtimit për ndryshim vendbanimi/ Transferim të dosjes
AL091033 Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare
AL091034 Pajisja me vërtetim për lejedrejtimin
AL091035 Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara/Mjeteve të Luksit
AL091044 Pajisje me Certifikatën e Aftësimit Profesional CAP
AL091045 Pajisje me Certifikatë Trajnimi ADR për herë të parë
AL091046 Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për mjetet motorrike, rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot CEMT
AL091047 Pajisja me dëshmi taksisti
AL091048 Pajisja me leje drejtimi të posaçme
AL091049 Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti model DL.28
AL091050 Pajisje me Certifikatë për Transport Mallrash të Rrezikshme brenda Vendit
AL091051 Certifikatë për Transport Ndërkombetar Mallrash për Llogari të Vet
AL091052 Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira
AL091053 Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme
AL091054 Pajisje me Certifikatë të Kompetencës Profesionale CKP për herë të parë
AL091055 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Instruktor Praktike
AL091056 Pajisje me Dëshmi të Aftësie Profesionale Mësues Teorie
AL091060 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
AL091061 Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR
AL091062 Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL091064 Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instrukor Praktike
AL091068 Pajisje me akt-vlerësimi të kushteve të komoditetit
AL091085 Rinovimi i Dëshmisë Taksi
AL091086 Rimarrja e lejedrejtimit pas humbjes totale të pikëve ose heqjes së saj
AL092018 Regjistrim ciklomotori
AL092019 Regjistrim mjeti/mjeti i blinduar/motomjeti/targa CD për trupin diplomatik
AL092020 Çregjistrim i përhershëm i mjetit rrugor
AL092021 Çregjistrim i përkohshëm i mjetit rrugor
AL092023 Pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092024 Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092025 Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092026 Ndryshim pronesie i mjetit rrugor/Ndryshim pronësie mjeti të blinduar
AL092030 Heqje e pajisjes së regjistrimit
AL092031 Inspektim 2 vjeçar i tahografit analog
AL092032 Inspektim 6 vjeçar i tahografit analog
AL092033 Kalibrim fillestar të tahografit dixhital
AL092034 Kalibrim fillestar i Tahografit Analog
AL092035 Lëshim targe provë
AL092036 Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Drejtues Mjeti KDM
AL092037 Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Kontrollor në grup KKG
AL092038 Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Kontrollor Nominal KKN
AL092039 Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Ofiçinat KO
AL092040 Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Shoqëri KSH
AL093001 Ndryshim Konstruktiv i mjetit rrugor
AL093002 Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme
AL093003 Konfirmime të ndryshme për mjetin/ Vërtetim mbi mjetin për jashtë shtetit
AL093004 Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL104029 Licencë për Transport të Mallrave me Mjete Jashtë Norme
AL092042 Cregjistrim mjeti për eksport
AL092043 Inspektim periodik Tahografit Dixhital
AL092044 Ndërrim gjeneralitetesh/ Ndërrim vendbanimi
AL092045 Pajisje me certifikatë ATP kombëtare
AL092046 Pajisje me certifikatë ATP ndërkombëtare
AL092047 Pajisje me targë taksie
AL092048 Regjistrim karreli me targë përsëritëse
AL092049 Rinovim autorizim targë prove
AL092050 Pajisje me lejedrejtimi për shtesë kategorie
AL097001 Pajisje me lejedrejtimit të kategorisë AM
AL097002 Pajisje me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1 ose B për herë të parë
AL097003 Rimarrja e lejedrejtimit pas anullimit të saj
AL097004 Rivlerësim i lejedrejtimit
AL097005 Rinovim i lejedrejtimit për humbje, vjedhje apo shkatërrim të saj/ Paisje me lejedrejtimi të përkohshme
AL097006 Rinovim i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj
AL097007 Rinovim i lejedrejtimit për ndryshim gjeneralitetesh
AL097008 Pajisje me leje për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
AL097009 Pajise me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Makineri të Rënda për herë të parë
AL097010 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Autoriparimet
AL097011 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Shitblerje Ndërmjetësim
AL097012 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Tregtim Pjese Këmbimi
AL097013 Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN
AL097014 Pajisje me Vërtetim Aftësie Profesionale  VAP të Titullarit të Agjencisë
AL097015 Rinovim Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Makineri të Rënda
AL097016 Rinovim i Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL012044 Lëshim certifikate residence
AL051011 Deklarimi i lojrave të fatit
AL101010 Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes
AL101012 Deklarimi i formularit të TVSH
AL101013 Deklarimi i formularit të ndryshimit të numrit të punonjësve ESIG 027
AL101014 Deklarimi i listëpagesës ESIG 025
AL101016 Vërtetim për tatimpaguesit e regjistruar për qarkullimin e realizuar për 3 vitet e fundit
AL101017 Vërtetim për regjistrim të investitorit
AL105017 Vërtetim për individë të paregjistruar
AL105019 Formulari i ndryshimit i të dhënave të regjistrimit
AL106003 Vërtetim për formularë të dyfishtë
AL106005 Vërtetim për certifikimin e mjeteve të transportit
AL106006 Deklarimi i tatimit mbi fitimin
AL106007 Deklarimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin
AL106008 Deklarimi vjetor i të ardhurave personale
AL106009 Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve
AL106011 Rivendosje fjalëkalimi për tatimpagues të regjistruar
AL106013 Formular i kërkesës për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e taksimit të dyfishtë
AL106014 Deklarimit i tatimit në burim
AL106015 Deklarimi i rentës minerare
AL106016 Deklarimi i taksave kombetare
AL106017 Deklarimi i tarifave kombetare
AL106018 Vërtetim për përgjegjësinë tatimore
AL106019 Vërtetim statusi (aktiv-pasiv)
AL106020 Vërtetim për pagesën e tatimit në burim për jo-rezidentët
AL113036 Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
AL113037 Vërtetim për tatimpagues të regjistruar për numrin e punonjësve dhe pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL042032 Leje zhvillimi
AL042033 Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe mbi 250 m2
AL042034 Leje për shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe mbi 250 m2
AL042035 Leje për ndryshim të subjektit zhvillues
AL042036 Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit
AL042037 Certifikatë përdorimi
AL042038 Leje për shtyrjen e afatit të lejes
AL042039 Leje Ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250 m2
AL042040 Leja shtesë në ndërtim ekzistues me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2
AL042041 Leje për prishje objekti (kur nuk ka ndërtim të ri)
AL042042 Leje ndërtimi për rikonstruksion
AL042043 Leje për ndryshimin e aktiviteteve dhe funksioneve të njësisë individuale
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL104001 Regjistri i Numrit Unik të Identifikimit të Subjektit (NUIS) në sistemin elektronik
AL104002 Lëshimi i vërtetimit në lidhje me detyrimet e papaguara doganore
AL104003 Autorizim magazine fiskale prodhimi
AL104004 Autorizim magazine fiskale stokimi
AL104005 Autorizim për pritës të regjistruar
AL104008 Pajisja me autorizim për nivelin e diferencuar të pagesës së akcizës
AL104009 Pajisja me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja dhe detyrimet doganore të karburanteve për Trupin Diplomatik
AL104010 Autorizim për përjashtim nga akciza të duhan cigareve
AL104011 Miratimi i porosive të subjekteve për pulla fiskale
AL104012 Krijimi i profileve të porositësve
AL104013 Licencë për agjentë doganorë
AL104014 Licencë për agjenci doganore
AL104015 Licencë për deklarues të drejtëpërdrejtë
AL104016 Autorizim për Duty Free Shop
AL104017 Certifikatë për garanci globale
AL104019 Autorizim për regjimin e magazinimit doganor
AL104020 Autorizim për magazinim të përkohshëm
AL104021 Autorizim për regjimin e lejimit të përkohshëm
AL104022 Autorizim për regjimin e përpunimit aktiv
AL104024 Autorizim për regjimin e përpunimit pasiv
AL104025 Autorizim informacion i detyrueshëm tarifor
AL104026 Autorizim përjashtimi nga detyrimet doganore
AL104028 Autorizim për statusin e eksportuesit të miratuar
AL104032 Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës
AL104033 Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës së karburantit për anijet e peshkimit
AL104034 Autorizim për regjim të përpunimit aktiv të thjeshtëzuar
AL104035 Autorizim për regjimin e lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë
AL104036 Autorizim për zhdoganim në ambientet e operatorit (zhdoganim lokal)
AL104037 Autorizim trajtimi tarifor favorizues: kafshët per riprodhim
AL104038 Autorizim trajtimi tarifor favorizues: mallra industriale
AL104039 Autorizim trajtimi tarifor favorizues: për farat
AL104040 Importimi i makinerive bujqësore nga fermerët
AL104041 Kafshët për majmëri
AL104042 Kërkesë për miratim shtesë dege doganore në regjimin e përpunimit aktiv
AL104043 Kërkesë për shtesa në autorizimin e regjimit të përpunimit aktiv
AL104044 Kërkesë për shtyrje afati të regjimit e lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm
AL104045 Kërkesë për shtyrje afati të regjimit e lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë
AL104046 Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 50 milionë (pesëdhjetë milionë) lekë, te cilat nuk janë për shitje
AL104047 Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e investimit
AL104048 Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e përpunimit aktiv pavarësisht nga vlera e investimit
AL104049 Makineri prodhuese dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit të biznesit te vogël
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL114007 Kopje testi provimi
AL114015 Vërtetim notash të Maturës Shtetërore
AL114016 Formulari i aplikimit për në Institucionet e Arsimit të Lartë
AL114017 Provimi i Shtetit
AL114018 Matrikullimi (NIM)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL031023 Kërkesë për informim për ecurinë e dosjes
AL032006 Kërkesë për kalimin në pronësi të oborreve në përdorim
AL032007 Lëshim kopje dokumentacioni
AL032008 Kërkesë për kompensim financiar dhe fizik
AL032009 Kompensimi me kërkesë të veçantë
AL032010 Kompensim në ankand
AL032011 Kërkesë për kompensim në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimet informale (ALUIZNI)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL037015 Vertetim se subjekti nuk figuron debitor ndaj personave fizike dhe juridike private apo shteteror, te regjistruar prane zyrave permbarimore shteterore
AL038004 Ekzekutimi i Titujve Ekzekutive
AL112099 Vërtetim se personi nuk merr pension ushqimor
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL036001 Licencimi i administratorëve të falimentimit
AL036002 Ndjekja e çështjeve për deklarim falimentimi
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL112002 Shërbim për viktimat e trafikimit /viktimat e mundshme të trafikimit ( VT/VMT )
AL112003 Përfitimi i Statusit të Jetimit
AL112004 Sherbim per femije me probleme sociale ne institucionet rezidenciale (shtepi per femije qe ofrojne sherbime perkujdesi shoqeror, per grupmosha 0-6 vjec, 6-15 vjec dhe 16- 18 vjec, Institucione rezidenciale)
AL112005 Sherbim per personat me aftesi te kufizuar (PAK) ne institucionet rezidenciale
AL112006 Sherbim per te moshuar ne institucionet rezidenciale
AL112007 Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik
AL112026 Sherbim per viktimat e dhunes ne familje
AL115001 Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë
AL115003 Përfitimi i pagesës nga personat me aftësi të kufizuar
AL115004 Përfitimi i pagesës së kujdestarisë në familje për fëmijët pa përkujdesin prindëror
AL115005 Shërbim për persona me aftësi të kufizuar ( PAK) në qendrat ditore
AL115006 Sherbim per te moshuar ne institucionet rezidenciale
AL115007 Shërbim ditor që përfitojnë fëmijët në qendrat rezidenciale ( në institucionet rezidenciale për femijë Durrës, Sarandë dhe Shkodër )
AL115008
Shërbim i përkohshëm për individët/familjet në situatë emergjente, në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Emergjencës (QKTE)
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL037019 PËR KALIMIN E PRONËSISË SË OBJEKTITT TË NDËRTUAR PARA DATËS 10.8.1991
AL037004 Leje Legalizimi
AL037011 Leshim i kopjeve te vërtetuara të dokumentave tekniko-ligjore
AL037012 Lëshim vërtetim aplikimi për legalizim ndërtimi informal
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL043038 Dublikate apo zgjatje te afatit te licences te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043039 Ekuivalentimi i licences se huaj individuale ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043040
Ekuivalentimi i licences se shoqerive te huaja, ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043041 Mbyllja e aktivitetit te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043042 Ndryshim ose shtesa te drejtuesit/drejtuesve teknike te shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043043 Pajisja me dublikate te licences individuale ne studim e projektim dhe/ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043044
Pajisja per here te pare me licence individuale ne studim e projektim dhe / ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043045
Pajisja per here te pare, me licence shoqerie ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043046 Per pajisje me shtesa ne kategorite e licences individuale ne studim e projektim dhe / ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043047 Per pajisje me shtesa ne kategorite e licences se shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe / ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043048 Reflektimi i ndryshimit ose shteses se perfaqesuesit/perfaqesuesve ligjore, ne licencen e shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe/ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043049 Reflektimi i ndryshimit te emertimit dhe / ose selise, ne licencen e shoqerise ne studim e projektim dhe / ose mbikeqyrje e kolaudim
AL043050 Rinovimi i kategorive te licences individuale ne studim e projektim dhe/ose ne mbikeqyrje e kolaudim
AL043051 Rinovimi i kategorive te licences se shoqerise ne fushen e studimit e projektimit dhe / ose mbikeqyrjes e kolaudimit
AL043052 Ekuivalentimi i licences profesionale per individe qe disponojne licence profesionale ne vendin e origjines (jo Shqiperi)
AL043053 Kalimi i shkalles se vleresimit te licences se shoqerise, nga e dyte ne te pare (ndryshim shkalle vleresimi per licencat e shoqerive) ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043054
Licencimi i individeve per here te pare (shkalla e dyte), per ushtrimin e aktivitetit ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043055 Licencimi i individeve qe kerkojne shkallen e pare (rritje shkalle nga II ne te I) ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043056 Licencimi i shoqerive per here te pare ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043057
Ndryshim apo shtese te vleresuesve te punesuar ne shoqeri ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043058
Ndryshimi i emertimit te shoqerise, ndryshimi i drejtuesve ligjore apo i selise se shoqerise ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043059
Pajisja me dublikate te licences individuale ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme (pas humbjes apo demtimit)
AL043060 Rinovim ose dublikate te licences se shoqerise ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
AL043061 Rinovimi i licences individuale ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme
Kodi i Shërbimeve Emri i Shërbimit
AL103007 Autorizim i personave juridik / monitorim për kryerjen e veprimtarive në metrologjinë ligjore
AL103008  Autorizim i personave juridik dhe fizik / monitorim për kryerjen e shërbimit të riparimit të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluara
AL103009 Autorizim i personave juridik jashtë DPM-së / monitorim për të kryer ekspertizën metrologjike
AL103010 Kalibrim i instrumenteve matës, pajisjeve dhe sistemeve matës në fushën e masës dhe densitetit, volumeve, kimisë, forcës, presionit, temperaturës, madhësive elektrike, lagështisë dhe matjeve dimensionale
AL103011 Miratim dhe monitorim i sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve
AL103012 Miratim tipi / Njohje miratim tipi, verifikim fillestar dhe pasardhës të instrumentave matëse ligjërisht të kontrolluara që nuk janë objekt i markimit CE.
AL103013 Organizim i testeve të zotësisë ose ndërkrahasimeve laboratorike
AL103014 Trajnime teorike-praktike në fushën e metrologjisë
AL103015 Verifikim jashtë radhe i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar
AL103016 Verifikim periodik i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL065011 Anëtarësimi
AL065034 Bibliografi elektronike
AL065035 Biblioteka Digjitale
AL065036 Fletëkërkesa elektronike
AL065037 Huazimi
AL065038 ISBN
AL065039 Katalogët e digjituar
AL065040 Këndi Amerikan
AL065041 OPAC (Katalogu i shërbimit online për publikun)
AL065042 Salla Albano-Balkanologjike “Paolo Petta”
AL065043 Salla e Periodikut Shqip dhe të Huaj/materialeve referative
AL065044 Salla Franceze e Leximit
AL065045 Salla Gjermane e Leximit
AL065046 Salla Shkencore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL022019 Notifikim etikete
AL022020 Raport-analiza laboratorike për produktet ushqimore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012068 Fotografi Ajrore
AL012069 Harta Detare
AL012070 Harta Ruse në shkallët 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:1.000.000, v. 1957 -1962
AL012071 Harta Tematike
AL012072 Harta topografike të përpiluara dhe botuara nga IGJIU ndër vite në shkallët 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:500.000
AL012073 Kopje të Hartave të vjetra me Rëndësi Historike Kombëtare
AL012074 Pika të triangulacionit dhe nivelacionit shtetëror kl. I, II, III
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL065017 Kopje dokumentacioni nga arkivi dhe bibloteka e IMK-së
AL065018 Licencë Personale Projektim për herë të pare
AL065019  Licencë Personale Projektim shtesë pikash
AL065020 Licencë Personale Zbatim për herë të pare
AL065021 Licencë Personale Zbatim shtesë pikash
AL065022 Licencë Shoqërie në Projektim për herë të pare
AL065023 Licencë Shoqërie në Projektim shtesë pikash
AL065024 Licencë Shoqërie në Zbatim për herë të pare
AL065025 Licencë Shoqërie në Zbatim shtesë pikash
AL065026 Mbyllje aktiviteti
AL065027 Miratim i projekteve për Leje Zhvillimi
AL065028 Miratim i Projekteve të Restaurimit
AL065029 Ndryshim i Drejtuesit Teknik
AL065030 Pajisje me Dublikat Licence
AL065031 Rinovim Licence Restaurimi Shoqërie në Projekt
AL065032 Rinovim Licence Restaurimi Shoqërie në Zbatim
AL065033 Vërtetim Statusi
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL011048 Kërkesë për vlefshmëri  të Patentës  Europiane
AL011049 Kërkesë për rregjistrim kombetar të disenjos industriale
AL011050 Aplikim për rregjistrim kombëtar të markës individuale
AL011051 Kërkesë për rregjistrim të treguesit gjeografikë
AL011052 Kërkesë për riperteritjen e  Patentës për shpikje
AL011053 Kërkesë për regjistrimin e Certifikatës se Mbrojtjes Shtesë për Produktet Mjekësore dhe Produktet e Mbrojtjes së Bimeve
AL011054 Kërkesë për ripërtëritjen  e markës
AL011055 Kërkesë për ripërtëritjen  e disenjos industriale
AL011056 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të ndryshimit të emrit te aplikantit/pronarit të Patentës për Shpikje
AL011057 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër  të transferimit të pronësisë, të Patentës për Shpikje
AL011058 Kërkesë për kundërshtimin e rregjistrimit të një marke në dhomën për shqyrtimin e kundërshtimeve
AL011059 Kërkesë për apelim të refuzimit në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim për markat
AL011060 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i patentave për shpikje
AL011061 Kërkesë për dublikat për patentë për shpikje
AL011062 Kërkesë për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të markës
AL011064 Kërkesë për hetim për patenta për shpikje
AL017016 Kërkesë për licensim si Perfaqesues i Autorizuar  për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
AL103005 Kërkesë për riperteritjen e  modelit të përdorimit
AL105001 Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Patentës për shpikje
AL105002 Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Modelit të përdorimit
AL105015 Kërkesë për shtrirje të Patentës Europiane
AL105016 Kërkesë për aplikim ndërkombëtar për patentë
AL019001 Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Patentës për shpikje sipas TBP
AL019002 Kërkesë për shtrirjes të aplikimit për Patentë  Europiane
AL019003 Kërkesë për vlefshmëri  të aplikimit për Patentë   Europiane
AL019004 Kërkesë për konvertimin e aplikimit për patentë Europiane në aplikim për Patentë kombëtare
AL019005 Kërkesë për kthimin e Patentës për Shpikje  në Model Përdorimi
AL019006 Kërkesë për apelim në bordin e apelit të refuzimit të certifikatës së mbrojtjes shtesë
AL019007 Kërkesë për pavlefshmëri të certifikatës së mbrojtjes shtësë
AL019008 Aplikim për Patentë Europiane
AL019009 Kërkesë për kundërshtimin e dhënies të patentës për shpikje
AL019010 Kërkesë për publikimin e ndryshimeve  në pretendime të Patentave Europiane të shtrira ose të Patentave Europiane të validuara
AL019011 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të kontratës së licenses të Patentës për Shpikje
AL019012 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të  garancisë/pengut për Patentën për Shpikje
AL019013 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të  veprimeve përmbarimore për Patentën për Shpikje
AL019014 Kërkesë për rregjistrimin e ndryshimit   të adresës së aplikantit/pronarit të Patentës për Shpikje
AL019015 Kërkesë për apelimin e refuzimit të patentës për shpikje në Bordin e Apelimit
AL019016 Kërkesë për rivendosjen në afat të patentës
AL019017 Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për patentë.
AL019018 Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi/patenta
AL019019 Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi ose  certifikata e mbrojtjes shtesë.
AL019020 Kërkesë për publikim të parakohshëm të aplikimit për patentë
AL019021 Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të aplikimit për patentë
AL019022 Kërkesë për korrigjimin e pasaktësive në të dhënat e  patentës
AL011501 Aplikim për rregjistrim kombëtar të markës kolektive ose certifikuese
AL011502 Kërkesë për transferim aplikimi per shtrirje e mevonshme teritoriale te mbrojtjes se Marke Tregtare nderkombetare
AL011503 Kerkese per tranformim te rregjistrimit nderkombetar ne aplikim kombetar
AL011504 Kërkesë për kufizimin e listës së mallrave
AL011505 Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për rregjistrim marke
AL011506 Kërkesë për rivendosjen në afat për markat
AL011507 Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni për markat
AL011508 Kërkesë për shfuqizimin/ zhvlerësimin e një marke  në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim
AL011509 Kërkesë për apelimin  në Bordin e Apelit  të vendimeve të  marrë nga Dhoma për shqyrtimin e kundërshtimeve dhe nga  Dhoma për shfuqizim /zhvlerësim
AL011510 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi markën
AL011511 Kërkesë për regjistrimin në regjistër  të ndryshimit në emër të pronarit të markës
AL011512 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të  kontrates se licenses në regjistrin e markave
AL011513 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontrates se  pengut  në regjistrin e markave
AL011514 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve permbarimore në regjistrin e markave.
AL011515 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të pasqyrimit të ndryshimeve të tjera në regjistrin e markave
AL011516 Kërkesë për regjistrimin në regjistrimin në regjistër të ndryshimit në adresë
AL011517 Kërkesë për dorëheqje nga marka e rregjistruar
AL011518 Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi markën
AL011519 Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi për marke
AL011520 Kërkesë për observim ndaj markës së publikuar
AL011091 Kërkesë për kundershtimin e dhënies së modelit të përdorimit
AL105047 Kërkesë për rregjistrimin e transferimit të pronesisë mbi  modelin e përdorimit
AL105048 Kërkesë për rregjistrimin e ndryshimit   të adresës së aplikantit/pronarit të modelit të përdorimit
AL105049 Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të ndryshimit të emrit te aplikantit/pronarit të modelit të përdorimit
AL105050 Kërkesë për rregjistrimin e kontratës së licensës  të modelit të përdorimit
AL105051 Kërkesë për rregjistrimin  të garancisë /pengut    të modelit të përdorimit
AL105052 Kërkesë për rregjistrimin të veprimit përmbarimor të modelit të përdorimit
AL105053 Kërkesë për ndarje të aplikimit  për  model përdorimi
AL105054 Kërkesë për korrigjimin e të dhenave të modelit të përdorimit
AL011092 Kërkesë për apelimin e refuzimit të modelit të përdorimit në Bordin e Apelimit
AL011093 Kërkesë për rivendosjen në afat të modelit të përdorimit
AL011094 Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi/ modeli i përdorimit
AL011095 Kërkesë për publikim të parakohshëm të modelit të përdorimit
AL011096 Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të modelit të përdorimit
AL046001 Kërkesë për depozitimin e cdo kërkese të ndarë
AL046002 Kërkesë për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të disenjos industriale
AL046003 Kërkesë për kundërshtimin e rregjistrimit të një disenjo industriale në dhomën për shqyrtimin e kundërshtimeve
AL046004 Kërkesë për rivendosjen në afat për disenjo industriale
AL046005 Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni për disenjo industriale
AL046006 Kërkesë për shfuqizimine disenjos industriale  në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim
AL046007 Kërkesë për apelimin  në Bordin e Apelit
AL046008 Kërkesë për apelim të refuzimit në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim për disenjo industriale
AL046009 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi disenjon industriale
AL046010 Kërkesë për regjistrimin në regjistrin e disenjove industriale të  kontrates se licenses.
AL046011 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontrates së pengut  mbi  disenjot industriale
AL046012 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve permbarimore mbi  disenjot industriale
AL046013 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimeve të tjera mbi  disenjot industriale
AL046014 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të adresës të aplikantit/pronarit të disenjos industriale.
AL046015 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantit/pronarit të disenjos industriale
AL046016 Kërkesë për dorëheqje nga disenjo industriale
AL046017 Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi disenjon industriale
AL046018 Kërkesë për shtyrje të  afatit të publikimit të disenjos industriale
AL105055 Kërkesë për kundershtimin e rregjistrimit të treguesit gjeografike
AL011097 Kërkesë për apelimin e vendimit të refuzimit të treguesit gjeografikë ne dhomen per shfuqizim/zhvleresim
AL011098 Kërkesë për shfuqizimin e treguesit gjeografike  në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim.
AL011099 Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni për treguesit gjeografikë
AL010501 Kerkesë për ndryshime në specifikimet e produktit
AL010502 Kerkesë për apelim ne bordin e apelit
AL105056 Kërkesë për rregjistrim të emërtimit të origjinës
AL105057 Kërkesë për kundershtimin e rregjistrimit të emërtimit të origjinës
AL010503 Kërkesë për apelimin e vendimit të refuzimit të emërtimit të origjinës ne dhomen per shfuqizim/zhvleresim
AL010504 Kërkesë për shfuqizimin e emërtimit të origjinës  në dhomën për shfuqizim /zhvlerësim.
AL010505 Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni të aplikimit për emërtim origjine.
AL010506 Kërkesë për ndryshime në specifikimet e produktit te emërtimit të origjinës.
AL010507 Kerkesë për apelim ne bordin e apelit
AL105058 Kërkesë për rregjistrim të topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL105059 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit në adresës të aplikantit/pronarit të topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL105060 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë së topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL105061 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licensës   së topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL010508 Kërkesë për apelim pranë Bordit të apelit
AL010509 Kërkesë për kundërshtim të aplikimit të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010510 kerkesë për doreheqje  nga topografia e produkteve gjysëmpërcues
AL010511 Kërkesë për për inspektim dosje per objektet e PI (marka, patenta,certifiake te mbrojtjes shtese, model perdorimi, tregues gjeografike, disenjo industriale, emertime te origjines dhe topografi te produkteve gjysmepercuese
AL010512 Kërkesë për hetim për certifikate te mbrojtjes shtese
AL010513 Kërkesë për hetim për model përdorimi
AL010514 Kërkesë për hetim mbi treguesit gjeografikë
AL010515 Kërkesë për hetim mbi emërtimet e origjinës
AL010516 Kërkesë për hetim mbi topografinë e produkteve gjysëmpërcues
AL010517 Kërkesë për  lëshim të dokumentit të prioritetit për  modelin e përdorimit
AL010518 Kërkesë për dokument prioriteti të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010519 Kërkesë për dokument prioriteti per treguesit gjeografikë
AL010520 Kërkesë për dokument prioriteti per emërtimet e origjinës
AL010521 Kërkesë për dublikat për certificate te mbrojtjes shtese
AL010522 Kërkesë për dublikat për model përdorimit
AL010523 Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi emërtimet e origjinës
AL010524 Kërkesë për dublikatë të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010525 Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi treguesit gjeografikë
AL010526 Kërkesë për revokim të akteve administrative
AL011521 Kërkesë për lëshimin e dokumentit të prioritetit për markën
AL011522 Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi markat
AL011523 Kërkesë për hetim mbi marken
AL011524 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i markave
AL019023 Kërkesë për licensim si ekspert për Patentat e Shpikjeve dhe Modeleve të Përdorimit
AL019024 Kërkesë për rinovim License te eksperteve  për Patentat e Shpikjeve dhe Modeleve të Përdorimit
AL019025 Kërkesë për licensim si Përfaqësues i autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit
AL019026 Kërkesë për rinovim License per  përfaqësuesit e autorizuar për patentat e shpikjeve dhe modeleve të përdorimit
AL019027 Kërkesë për rinovim license per perfaqesuesit e autorizuar për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
AL019028 Kërkesë për  lëshim të dokumentit të prioritetit për  patentë
AL046019 Kërkesë për licensim  si ekspert për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
AL046020 Kërkesë për rinovim License të ekspertëve për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë
AL046021 Kërkesë për lëshimin e dokumentit të prioritetit për disenjo industriale
AL046022 Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi disenjot industriale
AL046023 Kërkesë për hetim mbi disenjo industriale
AL046024 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i disenjove industriale
AL102006 Kërkesë për trajnim në qendrën e trajnimeve të Pronësisë Industrialë në DPPI
AL105062 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i modeleve te perdorimit
AL105063 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i treguesve gjeografikë
AL105064 Kërkesë për lëshim ekstrakti  nga rregjistri i emërtimeve të origjinës
AL105065 Kërkesë për ekstrakt nga rregjistri i topografive të produkteve gjysëmpërcues.
AL105066 Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantit/pronarit të topografisë së produktit gjysëmpërcues
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL013001 Leje pune tipi A/P
AL013002 Leje pune tipi A/PS
AL013003 Leje pune tipi A/TN
AL013004 Leje pune tipi A/S
AL013005 Leje pune tipi A/NK
AL013006 Leje pune tipi A/FP
AL013007 Leje pune tipi A/SHV
AL013008 Leje pune tipi A/AF
AL013009 Leje pune tipi A/KL
AL013010 Leje pune tipi A/SP
AL013011 Leje pune tipi A/PSH
AL013012 Leje pune tipi B/VP
AL013013 Leje pune tipi B/I
AL013014 Leje pune tipi C
AL013016 Leje pune Tipi D
AL013017 Vërtetim deklarimi për punësim për shtetasit e huaj nga vendet anëtare të BE-së dhe SHBA-ja
AL013024 Leje pune tipi C/SHK
AL112011 Regjistrim për kurs formimi profesional
AL112037 Regjistrim i punëdhënësit
AL112041 Aplikimi për programet e nxitjes së punësimit
AL113017 Regjistrim i punëkërkuesit të papunë
AL113039 Regjistrimi i vendit të lirë të punës
AL113041 Aplikim për përfitimin e të ardhurave nga papunësia (pagesa e papunësisë)
AL113042 Aplikim për vërtetim  regjistrimi si punëkërkues i papunë
AL113043 Aplikim për vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL011525 Licensimi i Agjencive të Administrimit Kolektiv
AL011526 Regjistrimi i kalimit të të drejtave
AL011527 Regjistrimi i të drejtës së autorit
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL115022 Kërkesë për Birësimet me pëqim
AL115023 Kërkesë për Birësimet nga Institucioni
AL061020 Dhënie fotosh dixhitale
AL061021 Dhënie sekuencash filmike arkivore me të drejtë transmetimi
AL061022 Dhënie sekuencash filmike arkivore për përdorim personal
AL061023 Dixhitalizim nga film 35mm/16mm në format elektronik SD
AL061024 Fotokopje dokumentesh arkivore
AL061025 Vizionim
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL097017 Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave me përdorim të dyfishtë (panaire/ ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/ dhe qëllime të tjera të ngjashme)
AL097018 Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave ushtarake (panaire/ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/dhe qëllime të tjera të ngjashme)
AL097019 Autorizim për import të përkohshëm të mallrave me përdorim të dyfishtë (panaire/ ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/ dhe qëllime të tjera të ngjashme)
AL097020 Autorizim për import të përkohshëm të mallrave ushtarake (panaire/ekspozita/reklama/teste/qëllime testimi/riparime/shërbime mirëmbajtje/dhe qëllime të tjera të ngjashme)
AL097021 Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll (catch all)
AL097022 Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake
AL097023 Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave ushtarake
AL097024 Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë
AL097025 Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake
AL105073 Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL105067 Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarake
AL105068 Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallra me përdorim të dyfishtë
AL105069 Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallra ushtarake
AL105070 Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat ushtarak
AL105071 Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrate me përdorim të dyfishtë (CNI)
AL105072 Certifikatë Rregjistrimi për mallra ushtarake
AL104050 Licencë eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake
AL104051 Licencë eksporti e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104052 Licencë eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake
AL104053 Licencë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104054 Licencë eksporti me një përdorim për mallra me përdorim të dyfishtë
AL104055 Licencë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake
AL104056 Licencë eksporti të lëndëve piroteknike për përdorim civil
AL104057 Licencë eksporti të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104058 Licencë importi e pakufizuar për mallra ushtarake
AL104059 Licencë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104060 Licencë importi e përgjithshme për mallra ushtarake
AL104061 Licencë importi e pergjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104062 Licencë importi me një përdorim për mallra ushtarake
AL104063 Licencë importi me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104064 Licencë importi të lëndëve piroteknike për përdorim civil
AL104065 Licencë importi të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104066 Licencë për prodhimin
AL104067 Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104068 Licencë për veprimtari ndërmjetësuese(brokerage) për mallrat ushtarake
AL104069 Licencë prodhimi të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104070 Licencë prodhimi të lëndëve priroteknike për përdorim civil
AL104071 Licencë për çaktivizimin dhe/ose riparimin e armëve për kategoritë A, B dhe C
AL104072 Licencë transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL061026 Konfirmimi i financimeve për projektet e miratuara
AL061027 Pajisja me leje qarkullimi e filmave që shfaqen në territorin e RSH
AL061028 Regjistrimi vjetor i distributorëve
AL061029 Regjistrimi vjetor i producentëve
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL095001 Aplikim dhe dorëzim dokumentacioni për kryerjen e procedurave për lirimin e banesave pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastrehë, banues në banesat ish-pronë e subjekteve të shpronësuara
AL095002 Aplikim dhe dorëzim dokumentacioni për kryerjen e procedurave për privatizim objektesh
AL095003 Aplikim dhe dorëzim dokumentacioni për kryerjen e procedurave të shitjeve të apartamenteve të godinave të banimit të ndërtuara nga EKB
AL095004 Aplikim për përfitimin e qerasë
AL095005 Aplikim dhe dorëzim dokumentacioni për t’u trajtuar me kredi të lehtësuar me 0% interes si ish-qeramarrës në ish pronë private
AL095006 Kopje dokumentash teknike nga arshiva teknike
AL095007 Të dhëna për çmimet e zërave të punimeve të ndërtimit
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL064004 Licencë A1 – SURVEY/VËZHGIM ARKEOLOGJIK
AL064005 Licencë A2 – SONDAZHE DHE GËRMIME ARKEOLOGJIKE
AL064006 Licencë C – Monitorim arkeologjik gjatë projekteve zhvillimore
AL064007 Licencë për shoqëri arkelogjike A1 (SURVEY/VEZHGIM), A2 (SONDAZHE DHE GERMIME ARKEOLOGJIKE) dhe C (MONITORIM) *Në varësi të licëncës së drejtuesit teknik
AL064008 Miratim projekt kërkimor – shkencor i përfunduar
AL064009 Miratim projekt kërkimor – shkencor në vazhdim sistematik
AL064010 Miratim projekt kërkimor-shkencor të ri
AL064011 Miratim projekti zhvillimor në zonat Arkeologjike “B” të qyteteve (objekte)
AL064012 Miratim projekti zhvillimor për ndërtime të mëdha
AL064013 Miratim projekti zhvillimor për rrugë (rrjete) me shtrirje të mëdha
AL064014 Miratim projekti zhvillimor rikonstruksion rrugë ekzistuese ( Rrjete shërbimi, elektrike, telefonie etj,) në zonat arkeologjike “A” dhe “B” të qyteteve
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL039007 Vërtetimi për kryerjen e dënimit alternativ
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL012054 Vërtetim për nxjerrjen e të dhënave për vjetërsi shërbimi (oficer, nënoficer, punonjës civil dhe ilegal)
AL012055 Vërtetime, nxjerrja e të dhënave nga regjistrat e hetuesisë
AL012056 Vërtetime mbi Dekretet e Presidiumit të Kuvendit Popullor për falje dënimesh dhe detyrimesh
AL012057 Vërtetime mbi ngjarje dhe informacione nxjerrë nga dokumentet administrative të Degëve të Punëve të Brendshme
AL012058 Vërtetime mbi riatdhesimet
AL012059 Vërtetime mbi vrasjet pa gjyq
AL012060 Vërtetime për arratisjet për periudhën 1949-1990
AL012061 Vërtetime për internim-dëbimet, periudha 1949-1990, Komisioni qendror i internim-dëbimeve
AL012062 Vërtetime për urdhrat e fillimit dhe të përfundimit të detyrës në strukturat e policisë së shtetit për kuadrin oficer, nënoficer dhe civil
AL012063 Vërtetime për vendimet e dënimeve politike (nxjerrja e të dhënave nga dosjet Hetimore-gjyqësore)
AL012064 Vërtetime për vrasjet në kufi
AL012065 Vërtetime për vuajtjen e dënimeve ordinere për periudhën 1954-1991
AL012066 Vërtetime të Komisioni tre palësh (dëbimet administrative për periudhën 1949-1991)
AL012067 Vërtetime të Komunikatave operative ditore për të gjithë Degët e Punëve të Brendshme
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL065013 Lëshim vërtetimi për objektet Pasuri Kulturore të regjistruara në Bazën e të Dhënave Shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”
AL065014 Regjistrim dhe lëshim Pasaporte për objektet Pasuri Kulturore
AL065015 Vlerësimi i objekteve të Trashëgimisë Kulturore të luajtshme, në pronësi private që dalin jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL113012 Leje pune “Për punësim të miturish”
AL113013 Autorizim për punë jashtë kohës normale
AL113014 Leje Pune për ushtrim aktiviteti para vënies në punë të ndërmarrjes
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL107003 Aplikim për pjesëmarrje në panair ndërkombëtar për turizmin
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL022021 Certifikatë e Vlerësimit të Cilësisë së Cigareve
AL022015  Raport Analizë për puro dhe duhan të grirë
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL018015 Dokumente të ushtrive të huaja në Shqipëri
AL018016 Dokumente të veprimtarisë politike të partisë shtet në FA
AL018017 Dokumente të veprimtarisë së Brigadave, Komandave dhe Divizioneve partizane
AL018018 Fotokopje dokumentesh mbi gradime, titullime, emërime, transferime dhe largime nga detyra të personelit ushtarak dhe civil në Forcat e Armatosura
AL018019 Fotokopje dokumentesh mbi kryerjen e shërbimit ushtarak
AL018020 Fotokopje dokumentesh për dërgim me shërbim, studime, kualifikim jashtë vendit
AL018021 Fotokopje dokumentesh për përfitime strehimi dhe dokumente teknike të objekteve ushtarake
AL018022 Fotokopje dokumentesh për të dhëna nga dosjet personale për ushtarakët në FA, para vitit 1971
AL018023 Fotokopje dokumentesh të fondeve arkivore për efekt studimi ose botim, si dhe shërbimi të kuadrit ushtarak dhe civil në Forcat e Armatosura
AL018024 Fotokopje dokumentesh të karakterit historik për krijimin, veprimtarinë dhe suprimimin e strukturave të Forcave të Armatosura
AL018025 Fotokopje dokumentesh teknike (gentplane, planimetri, etj) për repartet dhe objektet ushtarake
AL018026 Fotokopje të programeve mësimore të shkollave të larta ushtarake
AL018027 Kartona evidence për të dhëna personale të oficerëve rezervistë
AL018028 Manuale dhe rregullore të veprimtarisë ushtarake në FA
AL018029 Shtypi ushtarak
AL018030 Vërtetim dhe lista notash për kryerjen e studimeve në shkollat ushtarake
AL018031 Vërtetime për ngjarje të jashtëzakonshme të ndodhura në FA (informacione që nuk përmbajnë të dhëna sensitive)
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL012029 Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë
AL012084 Akreditimi i ofruesve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë
AL012085 Certifikimi i profesionistëve të shëndetësisë
AL012086 Regjistrimi në programin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë
Kodi i Shërbimit  Emri i Shërbimit
AL012075 Dokumentacion origjinal,(dëftesa ose diploma që ndodhen në dosje)
AL012076 Kopje të dokumentacionit të dosjes
AL012077 Vërtetim karriere
AL012078 Vërtetim pagë kalimtare për Periudhën 1992 –- 2000.
AL012079 Vërtetim Pagesë kalimtare
AL012080 Vërtetim për efekt pensioni vjetërsi shërbimi invaliditeti ose familjar (Modulari 31)
AL012081 Vërtetim për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare neto referuese (Modulari 03)
AL012082 Vërtetim për vjetërsi pune
AL012083 Vërtetim të kryerjes së Shërbimit të detyrueshem ushtarak aktiv