Kodifikimi i Shërbimeve2019-03-19T08:54:43+00:00

LISTA E SHËRBIMEVE TË KODIFIKUARA PËR INSTITUCIONET

Në Fletoren Zyrtare është përcaktuar metodologjia që duhet të ndiqet nga institucionet e administratës shtetërore në klasifikimin, kodifikimin dhe formularët e aplikimit të shërbimeve publike që ofrohen prej tyre në favor të personave fizikë dhe juridikë, si dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse.

Metodologjia e kodifikimit që kemi përdorur edhe më poshtë, pasqyron klasifikimin e shërbimeve publike, duke i vënë në korrespondencë një kod shifror funksionit, grupit të shërbimeve dhe shërbimit, të paraprirë nga prefiksi AL.