Kontakt

Kontakt

Blv. “Zhan d’ Ark”, ish Hoteli Oficerave, kati i 6-të, Tiranë,Shqipëri

Web: www.adisa.gov.al

Orari Zyrtar

08:00 – 16:30