Lista e Sherbimeve DPSHTRR2017-11-21T14:47:20+00:00

Lista e shërbimeve DPSHTRR

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL013023Njehsimi i lejeve të drejtimit të lëshuara nga shtetet e huaja
AL091029Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare
AL091030Ristampim i numrit të identifikimit (VIN)
AL091031Transferim i dosjes së drejtuesit të mjetit
AL091032Pajisja me leje drejtimi të përkohshme
AL091033Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare
AL091034Vërtetime të ndryshme për lejet e drejtimit
AL091035Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara (TVMP)
AL091044Pajisje për herë të parë me Certifikatën e Aftësimit Profesional CAP
AL091045Pajisje me Certifkatë Trajnimi ADR
AL091046Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për Mjetet Motorike, Rimorkiot ose Gjysmërimorkiot, ndërmjet dy ose më shumë anëtarë CEMT
AL091047Pajisja me dëshmi taksisti
AL091048Pajisja me leje drejtimi të posaçme kategoria “B”
AL091049Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
AL091050Pajisje me Certifikatë për Transport Mallrash të Rrezikshme brenda Vendit
AL091051Certifikatë për Transport Ndërkombetar Mallrash për Llogari të Vet
AL091052Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira
AL091053Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme
AL091054Pajisje me Certifikatë të Kompetencës Profesionale CKP
AL091055Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Instruktor Praktike në Autoshkolla
AL091056Pajisje me Dëshmi të Aftësie Profesionale Mësues Teorie
AL091057Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Buldozerist
AL091058Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist Me Gomë
AL091059Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Ekskavatorist me Zinxhirë
AL091060Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
AL091061Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR
AL091062Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL091063Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Automakinist
AL091064Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instrukor Praktike
AL091065Rinovim me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për Buldozerist
AL091066Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist me Gomë
AL091067Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Ekskavatorist me Zinxhirë
AL091068Vlerësim i kushteve të komoditetit
AL091069Vlerësimi teknik për mjetin autoshkollë
AL091085Rinovimi i Dëshmisë Taksi
AL091086Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve ose heqje të saj
AL092018Regjistrim ciklomotori
AL092019Regjistrim mjeti, motomjeti
AL092020Çregjistrim i përhershëm i mjetit rrugor
AL092021Çregjistrim i përkohshëm i mjetit rrugor
AL092022Vërtetime të ndryshme për mjetet rrugore
AL092023Pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor
AL092024Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi
AL092025Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor (humbje, vjedhje apo dëmtimi)
AL092026Ndryshim pronësie i mjetit rrugor
AL092027Pajisja me leje drejtimi për herë të parë dhe shtrirje kategorie
AL092028Rinovimi i lejedrejtimit (humbje, vjedhje, dëmtim, tejkalim i afatit të vlefshmërisë)
AL092029Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda Automakinist
AL092030Heqja e pajisjes së kontrollit (tahografit) dixhital
AL092031Inspektim 2 vjeçar i tahografit analog
AL092032Inspektim 6 vjeçar i tahografit analog
AL092033Kalibrim fillestar të tahografit dixhital
AL092034Kalibrim tahografi analog
AL092035Lëshim targe provë
AL092036Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për drejtues mjeti (KDM)
AL092037Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët në grup (KKG)
AL092038Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët nominal (KKN)
AL092039Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e tahografit (KO)
AL092040Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për shoqërinë (KSH)
AL093001Ndryshim Konstruktiv i mjetit rrugor
AL093002Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme
AL093003Konfirmime të ndryshme mbi mjetin
AL093004Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale
AL104029Lëshimi i Licencës për Transport të Mallrave me Mjete Jashtë Norme