Rreth Nesh2018-07-25T09:12:40+00:00

RRETH NESH

ADISA (Agency for the Delivery of Integrated Services Albania) është Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara në varësi të Kryeministrisë.

ADISA është krijuar si përgjigje e nevojës së qytetarëve shqiptarë për shërbime publike efikase, cilësore dhe transparente.

Misioni

ADISA ka si mision të veprimtarisë te ofroje shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop) për shërbimet që kryhen nga institucionet dhe agjencitë e qeverisë qendrore dhe/ose të njësive të qeverisjes vendore sipas legjislacionit në fuqi ose marrëveshjeve përkatëse.

Vizioni

Aplikimi i modelit të ri të ofrimit të integruar të shërbimeve publike me qytetarin në qendër.

Funksionet e ADISA
Sherbime Publike Efikase

        Funksionet dhe përgjegjësitë:

  • Ofron shërbime në sportele të integruara për qytetarët
  • Merr pjesë në hartimin e procedurave dhe standardeve për sportelet pritëse të qytetarëve (front office) dhe zyrave mbështetëse (back office)
  • Monitoron cilësinë dhe transparencën e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit në sportelet pritëse (front office)
  • Zhvillon trajnime të vazhdueshme për stafin e sporteleve pritëse të qytetarëve (front office)
  • Ngre dhe menaxhon qendrat qe ofrojne shërbime publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop)
  • Garanton aksesin për të gjithë qytetarët dhe saktësinë e informacionit për procedurat administrative, nëpërmjet kanaleve të ndryshme moderne të komunikimit
  • Kryen rregullisht optimizimin e proceseve administrative në të gjitha institucionet publike
  • Harton dhe përditëson formularët standardë për marrjen e shërbimeve publike si dhe mirëmban bankën e tyre, për t’u aksesuar nga çdo punonjës i administratës publike