Mundësi punësimi2018-07-11T13:26:50+00:00

Vende Vakante

Detyrat e Asistentëve të shërbimeve në sportele :

 • Të asistojnë qytetarët në përpilimin dhe marrjen e kërkesave dhe të ankesave që ata paraqesin si dhe delegimin e saktë në drejtoritë përkatëse;
 • Të vënë në dispozicion të qytetarëve përgjigjen e vërtetimeve pozitive apo negative;
 • Të proçedojë me aktet e kalimit të pronësisë dhe kontratave të shitjes dhe më pas regjistrimin e tyre;
 • Të kryhet tërheqja e Protokollit nëse dosja e qytetarit e përmban një të tillë;
 • Të informojnë në mënyrë konstante eprorin direkt mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura gjatë ushtrimit të detyrave që përmban pozicioni i punës;
 • Të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me kolegët si dhe me eprorët, në funksion të marrjes në kohë reale të informacioneve të dobishme në shërbim të qytetarëve;
 • Të evidentojnë kthim-përgjigjet dhe plotësimi i dosjeve të praktikave të prapambetura ditore;
 • Të realizojnë me përpikmëri dhe profesionalizëm detyrat e  caktuara nga eprorët, në përputhje me punën dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor kundrejt qytetarëve;
 • Të zbatojë me përpikmëri Rregulloren e Brendshme gjatë ushtrimit të funksionit të detyrës, në marrëdhënie me qytetarët, me eprorët dhe kolegët.

Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Bachelor ose Master Shkencor/Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri shumë të mira për pasuritë e paluajtshme.
 • Njohuri për ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit dhe Monitorimit të Standarteve:

 • Punon për përgatitjen dhe propozon politika dhe strategji për Drejtorinë;
 • Organizon punën për kryerjen e studimeve, raporteve të ndryshme;
 • Organizon dhe drejton punën e drejtorisë si dhe mundëson kushtet normale me qëllim përmbushjen e plotë dhe brenda afateve të detyrave;
 • Koordinon dhe mbikqyr punën e sektorëve në varësi;
 • Kontrollon, analizon dhe vlerëson mbi rezultatet e punës së punonjësve në varësi të tij;
 • Analizon kryerjen e detyrave dhe jep opinione në lidhje me to;
 • Vlerëson performancën e punonjësve në varësi në përputhje me proçedurat e aplikueshme.

Kriteret e Drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit dhe Monitorimit të Standardeve:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Master Shkencor në shkenca shoqërore/ ekonomike/ juridike;
 • Të ketë njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Do të ketë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë eksperiencë pune në administraten publike;
Mundesi Punesimi,

Jeni të lutur të dërgoni CV-në tuaj në adresën: kandidate@adisa.gov.al