Mundësi punësimi2019-02-14T12:33:41+00:00

POZICIONE  VAKANTE

Në kuadër të projektit të ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka si mision të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve publike efikase, cilësore dhe transparente nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët si dhe të qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one–stop-shop). Meqenëse është duke u ngritur qendra e Integruar në qytetin e Shkodrës, ku do të ofrohen shërbime publike ndaj qytetarit, janë krijuar këto vende vakante si më poshtë:

Përgjegjës i Zyrës Pritëse

Detyrat:

 • Të koordinojë dhe të mbikëqyrë punën e asistentëve të shërbimit;
 • Të mbikëqyrë mbarëvajtjen e punës dhe të organizojë asistentët në detyrat e tyre përkatëse;
 • Të hulumtojë mbi shtimin e shërbimeve të ofruara në Qendër.
 • Të organzojë seanca periodike trajnimi, të mbeshtetura nga ADISA dhe Back Office i institucioneve publike.
 • Përgjegjësi duhet të ketë aftësi të mira organizative, udhëheqëse, menaxhuese dhe sqaruese;
 • Të sigurojë bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet Back Office dhe ADISA;
 • Të inventarizojë dhe të dorëzojë te personi përgjegjës i Back Office praktikat e marra nga Front Office.
 • Përgjegjësi i zyrës është i detyruar që të gjitha praktikat e realizuara dhe të përfunduara nga sportelet të dorëzohen te personi përgjegjës i zyrës brenda të njëjtës ditë pune;
 • Të grumbullojë të gjitha ankesat e qytetarëve në datën e paracaktuar dhe ta dorëzojë në sektorin përkatës;
 • Të asistojë asistentët në sportel për të siguruar që proceset kryhen në mënyrë të saktë dhe efektive;
 • Të raportojë (raport ditor/mujor etj) për praktikat e çdo lloji që rezultojnë nga asistentët e Front Office në drejtoria përkatëse;
 • Të dorëzojë raport mbi monitorimin e stafit të FO.

Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Master Shkencor,  përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin për pasuritë e paluajtshme;
 • Njohuri mbi legjislacionin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore.
 • Njohuri mbi legjilacionin e shërbimit kombëtar të punësimit.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në komunikim;
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.

Shënim: Do të kenë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.

Jeni të lutur të dërgoni aplikimet tuaja në adresën:  kandidate@adisa.gov.al

Aplikimet pranohen deri në datë25.02.2019

Specialist i Zyrës Pritëse

Detyrat:

 • Të asistojnë qytetarët në përpilimin dhe marrjen e kërkesave dhe të ankesave që ata paraqesin si dhe delegimin e saktë në drejtoritë përkatëse;
 • Të vënë në dispozicion të qytetarëve përgjigjen e vërtetimeve pozitive apo negative;
 • Të proçedojë me aktet e kalimit të pronësisë dhe kontratave të shitjes dhe më pas regjistrimin e tyre;
 • Të kryhet tërheqja e Protokollit nëse dosja e qytetarit e përmban një të tillë;
 • Të informojnë në mënyrë konstante eprorin direkt mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura gjatë ushtrimit të detyrave që përmban pozicioni i punës;
 • Të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me kolegët si dhe me eprorët, në funksion të marrjes në kohë reale të informacioneve të dobishme në shërbim të qytetarëve;
 • Të evidentojnë kthim-përgjigjet dhe plotësimi i dosjeve të praktikave të prapambetura ditore;
 • Të verifikojnë nëse qytetari në momentin e ardhjes është i pajisur me kartë identiteti, autorizim ose prokure;
 • Të verifikojnë nëse qytetari është i pajisur me biletë aplikimi;
 • Të verifikojë në sistem për statusin e aplikimit;
 • Të verifikojnë pajisjen e dosjeve me numër protokolli;
 • Të asistojnë në pranimin e ankesave (rasti online);
 • Të identifikojnë nevojat e përgjithshme të qytetarëve;
 • Të orientojë qytetarin për kryerjen e aplikimit dhe marrjen e biletës;
 • Të jape çdo lloj informacioni të pranishëm në sistemin ADISA të kartelave informative për të gjitha shërbimet e pranishme dhe jo vetem ato që lëvrohen në zyrën specifike.
 • Të realizojnë me përpikmëri dhe profesionalizëm detyrat e  caktuara nga eprorët, në përputhje me punën dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor kundrejt qytetarëve;
 • Të zbatojë me përpikmëri Rregulloren e Brendshme gjatë ushtrimit të funksionit të detyrës, në marrëdhënie me qytetarët, me eprorët dhe kolegët.

Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Bachelor ose Master Shkencor/Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin për pasuritë e paluajtshme;
 • Njohuri mbi legjislacionin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore.
 • Njohuri mbi legjilacionin e shërbimit kombëtar të punësimit.
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.

Jeni të lutur të dërgoni aplikimet tuaja në adresën:  kandidate@adisa.gov.al

Aplikimet pranohen deri në datë25.02.2019

Mundesi Punesimi,