Mundësi punësimi2019-01-08T10:10:54+00:00

VENDE VAKANTE

Detyrat e Përgjegjësit të Sektorit të Prokurimeve janë:

 • Koordinon dhe mbikëqyr punën e punonjësve në varësi;
 • Siguron bashkëpunim të mirë të grupit dhe ekzekutim në kohë të detyrave;
 • Vlerëson performancën e punonjësve në varësi në përputhje me procedurat e aplikueshme;
 • Bashkëpunon me Sektorin Juridik për hartimin e marrëveshjeve me institucione të tjera brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për kontrata të ndryshme prokurimi;
 • Siguron që mbajtja dhe arkivimi i të dhënave të Sektorit është në përputhje me kërkesat dhe rregullat e dokumentacionit për prokurimin publik;
 • Siguron që punonjësit e Sektorit të jenë plotësisht në përputhje me procedurat e aplikueshme të prokurimit;
 • Përgatit planifikimin e aktiviteteve të tenderimit në bashkëpunim me drejtoritë/sektorët e tjerë (përgatitja dhe ndjekia e rregullt të Planit të Prokurimit);
 • Monitoron dhe rishikon aktivitetet e prokurimit dhe dokumentat e tenderit, në mënyrë që të sigurojë që procedurat dhe kontrolli përkatës të jenë zbatuar në kohën e duhur nga punonjësit e varësisë;
 • Siguron transmetimin e kërkesës për hapjen e tenderit (parashikimin dhe njoftimet për tender në internet, ftesat drejtuar tenderuesve) dhe monitoron procesin e para-kualifikimit dhe të përzgjedhjes;
 • Në fund të vitit ndjek dhe mbikëqyr hartimin dhe dorëzimin e Regjistrit përmbledhës për Realizimin e Prokurimeve publike, konform afateve të percaktuara ne ligj.

      Kriteret e Përgjegjësit të Sektorit të Prokurimeve.

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca juridike/ ekonomike;
 • Njohuri nga Ligji Nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).

Do të ketë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.

Jeni të lutur të dërgoni CV tuaj në adresën: kandidate@adisa.gov.al

Mundesi Punesimi,