Mundësi punësimi

Në kuadër të projektit të ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka si mision të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve publike efikase, cilësore dhe transparente nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët si dhe të qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (One–Stop-Shop). Meqenëse është duke u ngritur qendra e Integruar në qytetin e Fierit, ku do të ofrohen shërbime publike ndaj qytetarit, janë krijuar këto vende vakante si më poshtë:

        1. Pozicione vakante për Përgjegjës zyre:

              Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Master Shkencor,  përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri shumë të mira për pasuritë e paluajtshme.
 • Njohuri për ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
 • Të ketë aftësi shumë të mira në komunikim.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.

       2. Pozicione vakante për Asistent Shërbimi:

              Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomën Bachelor ose Master Shkencor/Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të ketë njohuri shumë të mira për pasuritë e paluajtshme.
 • Njohuri për ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”.
 • Të ketë aftësi komunikuese dhe të punës në grup.
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Njohuri bazë në kompjuter.

       3. Pozicione vakante për Specialist IT:

              Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diploma Bachelor në Shkenca Informatike/Informatike Ekonomike.
 • Njohuri në fushën e legjislacionit të sigurisë kompjuterike, të komunikimeve elektronike e postare dhe bazave të dhënave shtetërore.
 • Njohuri mbi Axhendën Dixhitale 2015- 2020 në Republikën e Shqipërisë.
 • Njohuri lidhur me sigurinë e sistemeve dhe rrjeteve.

 

Për të aplikuar dërgoni CV-në tuaj në adresën: kandidate@adisa.gov.al

       1. Pozicion vakant për Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve.

            Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në Shkenca Juridike/Ekonomike/Informatike/Inxhinierike.
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 •  Njohuri nga Kodi i Proçedurave Administrative.
 •  Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).
  Të ketë mbi dy vjet eksperiencë pune në pozicione të ​ngjashme.

     2. Pozicion vakant për Specialist të Sektorit të Auditit

          Kërkesa të posaçme të pozicionit:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor ose Master Profesional në Shkenca Juridike/Ekonomike.
 • Të zotërojë çertifikatën “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik”.
 • Diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë me diplomën e masterit.
 • Njohuri mbi Ligjin 9720/2007 “Për Auditin e Brendshëm në sektorin publik” (të ndryshuar) dhe akteve në zbatim të tij.
 • Preferohen personat me eksperiencë në punë.
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze).

 

Për të aplikuar dërgoni CV-në tuaj në adresën: kandidate@adisa.gov.al