Monitorimi i performancës së institucioneve publike

Matja e performancës së 12 institucioneve publike të cilët raportojnë tek Zyra Operacionale e Situatës (ZOS) në bazë mujore një set indikatorësh mbi shërbimet publike të ofruara nga këta institucione.

Matjen e performancës në zyrat pritëse realizohet nëpërmjet:

  • Sondazheve
  • Sondazhet on-line
  • Studimi i vetëvlerësimit
  • Focus Group
  • Monitorim
SEKTORI I PERFORMANCËS