PAKETË INFORMUESE
PËR PERSONAT ME AFTËSI NDRYSHE

Kjo paketë do të shërbejë për të informuar familjarët e personave me aftësi ndryshe (Mendore, fëmijët e spektrit të autizmit) në lidhje me hapat që duhet të ndiqen deri në aprovimin e KEMP-it që do iu shërbej për përfitimin e ndihmës ekonomike sociale.

Hapat që duhet të ndiqni :

Kryhet vizita fillestare tek pediatri në qendrën shëndetësore përkatëse, nga i cili merret rekomandimi për konsultë pranë qendrës së zhvillimit mendor.

Me rekomandimin e pediatrit kryhet konsulta. Në përfundim të kësaj konsulte lëshohen 3 rekomandime

 1. Psikolog
 2. Logoped
 3. Zhvillimi psikomotor

Me 3 rekomandimet e marra nga qendra e zhvillimit mendor kryhen vizitat tek mjekët specialist përkatës pranë qendrës spitalore, nga ku do merren vlerësimet e secilit mjek.

Dorëzohen raportet e marra nga mjekët specialist, dhe përcaktohet data e ngritjes së   komisionit i cili kryen vlerësimin dhe jep diagnozën paraprake.Pasi përcaktohet diagnoza, merret rekomandimi për KEMP si dhe rekomandimi për mjekun psikiatër pranë spitalit 5, i cili kryen vlerësimin përfundimtar.

Mjeku psikiatër kryen vlerësimin dhe jep diagnozën përfundimtare.

Prindi paraqitet tek noteri dhe noterizon:

 1. Deklaratë me shkrim nga prindi i cili aprovon këto proçedura
 2. Rekomandimi për KEMP
 3. Rekomandimi i psikiatrit
 4. Çertifikatë personale e personit me aftësi ndryshe

Prindi dorëzon të gjithë dokumentat e noterizuara pranë kësaj zyre. Zyra e shërbimit social përcakton shkallën e invaliditetit dhe sipas rastit nxjerr 2 lloje vërtetimesh për KEMP:

 1. KEMP pa person shoqërues
 2. KEMP me person shoqërues

Në rastin e KEMP-it me shoqërues, personi shoqërues duhet të kryej 3 vizita:

 1. Mjeku psikiatër
 2. Mjeku okulist
 3. Mjeku otorinolaringolog

Këto 3 raporte duhet të dorëzohen pranë zyrës së shërbimit social.   

*Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni numrin jeshil 11800 nga e Hëna në të Premte 08:00 – 19:00 ose shkruani në adresën e email-it : informacion@adisa.gov.al.

Të tjera

46576879