SEKTORI I RI-INXHINIERIMIT 2017-11-21T14:59:22+00:00

SEKTORI I RI-INXHINIERIMIT

“Ri-inxhinierim” është procesi që synon thjeshtëzimin e procedurave administrative të nevojshme për përfitimin e një shërbimi, të dokumentacionit përkatës apo të aktiviteteve të ndryshme, të lidhura me lëvrimin e shërbimit.

Në këtë kuadër, ADISA në bashkëpunim të ngushtë me 10 institucionet që u përfshinë në këtë projekt, po përfundon procesin e ri-inxhinierimit për rreth 450 shërbime publike. Konkludimi me sukses i kësaj faze do t’i hapë rrugë fillimit të implementimit të shërbimeve të thjeshtuara.