Sherbime – ADISA

ADISA ka qytetarin në qendër të aktivitetit të saj.        
Në mënyrë që t’ju lehtësojmë procesin e aplikimit, kemi vënë në dispozicionin tuaj kartelat informative, formularët e aplikimit dhe kodimin e shërbimeve të ndryshme.        
Vlerësojmë dhe mirëpresim opinionet dhe sugjerimet tuaja me qëllim kryesor përmirësimin e shërbimeve që ofrojmë.

Kartela Informative

Kartela Informative

Kartela Informative

Kodimi i Shërbimeve Publike

Kodimi i Shërbimeve Publike

Kodimi i Shërbimeve Publike

Formularë Standard Aplikimi

Formularë Standard Aplikimi

Formularë Standard Aplikimi