STANDARDET E SHËRBIMEVE & PROCESI I STANDARDIZIMIT 2018-03-01T08:01:18+00:00

STANDARDET E SHËRBIMEVE & PROCESI I STANDARDIZIMIT

ADISA realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore, krijimin e formularit të standardizuar të aplikimit dhe krijimin e kartelave informative që do shërbejnë për shpërndarjen, thjeshtëzimin si dhe unifikimin e informacionit, për të gjitha shërbimet publike.

ADISA deri më sot, ka standardizuar 123 formularë aplikimi nga te cilët 64 janë në përdorim nga 10 institucione, dhe ka përpiluar 508 Kartela Informative për 19 institucione të administratës shtetërore.

Formularë Aplikimi

Kartela Informative