STANDARDET E SHËRBIMEVE & PROCESI I STANDARDIZIMIT 2017-11-21T15:08:39+00:00

STANDARDET E SHËRBIMEVE & PROCESI I STANDARDIZIMIT

ADISA realizon standardizimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve, klasifikimin dhe kodimin e shërbimeve të institucioneve publike qendrore, krijimin e formularit të standardizuar të aplikimit dhe krijimin e kartelave informative që do shërbejnë për shpërndarjen, thjeshtëzimin si dhe unifikimin e informacionit, për të gjitha shërbimet publike.

ADISA deri më sot, ka standardizuar 123 formularë aplikimi dhe ka përpiluar 481 Kartela Informative për 18 institucione të administratës shtetërore.

Formularë Aplikimi

Kartela Informative