PAKETË INFORMUESE – APLIKIMI PËR PASAPORTË

Pasaporta biometrike është dokument identifikimi dhe udhëtimi që përdoret nga shtetasit shqiptarë për të kryer udhëtime jashtë kufijve të Shqipërisë dhe shërben për të provuar shtetësinë shqiptare dhe për të identifikuar mbajtësin e saj. Organi kompetent për lëshimin e tyre është Ministria e Brendshme. Informacion të detajuar për shërbimin mund të gjeni duke klikuar në këtë link : Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë biometrike

Shtetasit nën moshën 16 vjeç duhet të kryejnë procedurat për aplikim dhe tërheqjen e pasaportave biometrike në prani të prindit, kujdestarit ligjor ose personave të autorizuar me prokurë të posaçme prej tyre.

 • Përpara aplikimit për pasaportë biometrike me proces normal apo me procedurë të përshpejtuar, shtetasi plotëson formularin elektronik në portalin e-albania : Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë
 • Vlefshmëria e Pasaportës Biometrike:
  • 10 vjet për të rritur;
  • 5 vjet për qytetarët nën 16 vjeç (për qytetarët mbi 16 vjeç kërkohet njëkohësisht aplikim për Letërnjoftim Elektronik në rast se nuk kanë një të tillë).
  • Për fëmijët e vegjël, duhet të jetë prezent njëri nga prindërit si dhe të kenë me vete Certifikatë familjare

Shënim: Procesi i Aplikimit dhe Shpërndarjes mund të ndryshojë sipas legjislacionit në fuqi. Ju lutemi konsultoni legjislacionin dhe informacionin e publikuar në Ministrinë e Brendshme.

Hapat që duhet të ndiqni për pajisje me Pasaportë Biometrike (në Shqipëri):

Kontrolli i të dhënave personale

Para aplikimit qytetari paraqitet në Zyrën e Gjendjes Civile, pranë të cilës do të riaplikojë për pasaportë dhe verifikon saktësinë e të dhënave personale.

Blerje kuponi

 • Kupon për pasaportë me vlerë prej 7 500 Lekë (15 ditë kalendarike).
 • Kupon për pasaportë me aplikim të përshpejtuar me vlerë prej 18 000 Lekë (2-3 ditë kalendarike).

Formulari i vetëdeklarimit të policisë për pajisje me pasaportë për të gjithë qytetarët shqiptarë.

Për plotësimin e formularit të vetëdeklarimit, shtetasi duhet të aplikojë në portalin e-Albania:

 • Në rast se aplikimi është emergjent – nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit emergjent;
 • Dokumente identifikimi me fotografi (letërnjoftim nëse disponohen për shtetasit mbi 16 vjeç, certifikatë me fotografi për shtetasit nën 16 vjeç, etj,)
 • Ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm dhe formatin jpg, jpeg ose png.

Regjistrimi i të dhënave personale për aplikim

 • Formulari i vetëdeklarimit në Polici.
 • Dokument identifikimi (Certifikata e lindjes, Letërnjoftim, Certifikata e shtetësisë; etj).

 Aplikimi

 • Shtetasit nën moshën 16 vjeç duhet të kryejnë procedurat për aplikim dhe tërheqjen e pasaportave biometrike në prani të prindit, kujdestarit ligjor ose personave të autorizuar me prokurë të posaçme prej tyre.
 • Aplikimi për pasaportë bëhet në çdo Bashki/Minibashki apo Komunë që ka zyrë aplikimi në të cilin qytetari është i regjistruar.
 • Aplikimi për pasaportë biometrike me procedurë të përshpejtuar bëhet në zyrat e aplikimit të përcaktuara, të cilat janë: 15 qytetet në qendrat e qarkut, me përjashtim të Tiranës që e ofron në 4 njësitë bashkiake 3, 5, 6, 10.

*Procesi i Aplikimit në rast humbje të Pasaportës Biometrike (në Shqipëri) dhe dokumentet e kërkuar në shtim të hapave të mësipërm:

 • Raport Policie origjinal për humbje/vjedhje të Pasaportës me të dhëna të sakta të dokumentit/qytetarit.

* Procesi i Aplikimit në rast ndryshimi të dhënash, dëmtim, rinovim të Pasaportës Biometrike (në Shqipëri) dhe dokumentet e kërkuar në shtim të hapave të mësipërm:

 • Pasaportë Biometrike origjinale

Shpërndarja

 • Tërheqja e pasaportës bëhet në Rajonin e Policisë/Komisariatin e Qytetit nën juridiksion, nga aplikanti ose me prokurë sikurse në aplikim.
 • Afati kohor i prodhimit të pasaportës është 15 ditë kalendarike në Shqipëri dhe për pasaportë me procedurë të përshpejtuar 2-3 ditë kalendarike (përjashtohen ditët pushim të festave zyrtare). Përveçse në rast mungese dokumentacioni, koha e prodhimit zgjat më shumë ditë.

Hapat për pajisje me Pasaportë Biometrike (jo në Shqipëri) pranë shërbimit të Konsullit:

 • Vlefshmëria e pasaportës:
  • 10 vjet për të rritur;
  • 5 vjet për qytetarët nën 16 vjeç (për qytetarët mbi 16 vjeç kërkohet njëkohësisht aplikim për Letërnjoftim Elektronik në rast se nuk kanë një të tillë).
 • Aplikanti duhet të jetë prezent në Aplikim
 • Shtetasit nën moshën 16 vjeç duhet të kryejnë procedurat për aplikim dhe tërheqjen e pasaportave biometrike në prani të prindit, kujdestarit ligjor ose personave të autorizuar me prokurë të posaçme prej tyre.
 • Të gjitha hapat për pajisje me dokument kryhen pranë zyrës së Ambasadës/Konsullatës.
 • Nuk ka aplikim me procedurë të përshpejtuar për pasaportë biometrike.

Shënim i përgjithshëm: Procesi i Aplikimit dhe Shpërndarjes mund të ndryshojë sipas legjislacionit në fuqi. Ju lutemi konsultoni legjislacionin dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme/Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë për proceset më të fundit.

1. Regjistrimi / Kontrolli i të dhënave personale

Para aplikimit qytetari paraqitet në Zyrën e Konsullit, pranë të cilës do të aplikojë për pasaportë biometrike dhe verifikon saktësinë e të dhënave personale.

2. Blerje Kuponi për pasaportë

3. Aplikimi

 • Aplikimi për Pasaportë kryhet pranë çdo Ambasade/Konsullate ku ka një zyrë aplikimi.
 • Aplikimi për pasaportë për të gjithë qytetarët shqiptarë bëhet njëkohësisht me aplikimin për letërnjoftim elektronik në rast se qytetari nuk e zotëron atë.

4. Shpërndarja

 • Tërheqja e Pasaportës bëhet në zyrën e aplikimit, nga aplikanti apo nga një person i autorizuar me dokument për tërheqje.
 • Afati kohor i prodhimit të pasaportës është 3-4 javë në varësi të logjistikës së Ambasadës/Konsullatës. Përveçse në rast mungese dokumentacioni, koha e prodhimit zgjat më shumë ditë.

Raport Policie origjinal për humbje/vjedhje të Pasaportës e përkthyer dhe legalizuar sipas proceseve të vendit me Vulë Apostile (ndërsa Greqi, Bruksel me vulë të Ministrisë së Jashtme).

Pasaportë Biometrike origjinale

*Ky informacion është siguruar nga publikimi i kryer nga Shoqëria ALEAT Shpk, e cila është ngarkuar dhe ka marrë përsipër pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë biometrike dhe letërnjoftim elektronik.

*Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni Qendrën e Informimit për Shërbimet Publike pa pagesë në numrin: 0800 0118 nga e Hëna në të Premte 08:00 – 19:00 ose shkruani në adresën e email-it : informacion@adisa.gov.al ose vizitoni faqen e webit duke klikuar në linkun: (https://www.aleat.al/al)

Të tjera

disaadisaadisaadisaadia