LISTA E FORMULARËVE TË STANDARDIZUAR

Formulari i aplikimit është dokumenti nepërmjet të cilit institucioni mbledh informacionin e nevojshëm për aplikuesin me qëllim lëvrimin e shërbimit.

Modeli i Formularit ka për qëllim unifikimin e informacionit dhe përmirësimin e marrjes së aplikimeve nga personat fizikë dhe juridikë nga të gjitha insitucionet që ofrojnë shërbime publike

Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL101005-120 FONDI I KONKURRUESHMERISË
AL101008-120 FONDI I INOVACIONIT
AL101049-120 FONDI I EKONOMISE KREATIVE (ARTIZANATIT)
AL101050-120 FONDI START UP
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL101020-116 Aplikim për njoftimin e projektit të ndarjes
AL101021-116 Njoftimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi)
AL101022-116 Aplikim për njoftimin e projekti bashkimit shoqëri e re
AL101023-116 Aplikim për njoftimin e projektit të bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkimk i thjeshtë)
AL101024-116 Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
Al101030-116 Hapje e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
Al101034-116 Miratim i bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101035-116 Miratimi i bashkimit me përthithje (Bashkim i thjeshtë)
Al101036-116 Miratimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtaz)
AL101037-116 Miratimi i ndarjes (Ndarje në favor të shoqërive ekzistuese)
AL101038-116 Thirrja e aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (Shpallja 1)
AL101039-116 Thirrja e aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (Shpallja 2)
AL101040-116 Miratimi i shndërrimit
AL101041-116 Aktivizim aktiviteti
AL105006-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
AL105021-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL105024-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e kursim kreditit
Al105025-116 Ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL101047-116 forma 1 – veprimet e parabashkimit – shoqëria e përthithur neni 3.1.a – SHRBAL
AL101047-316 forma 1 – veprimet e parabashkimit – shoqëria e përthithur neni 3.1.b – SHRBAL
AL101047-416 forma 1 – veprimet e parabashkimit – shoqëria e përthithur neni 3.1.c – SHRBAL
AL101047-216 forma 1 – veprimet e parabashkimit – shoqeria perthithese – neni 3.1.a – SHRBAL
AL101047-516 forma 1 – veprimet e parabashkimit – shoqeria perthithese – neni 3.1.c – SHRBAL
AL101045-316 forma 2 – miratimi nga asambleja – shoqëria e përthithur neni 3.1.b – SHRBAL
AL101045-116 forma 2 – miratimi nga asambleja – shoqëria e përthithur neni 3.1.a – SHRBAL
AL101045-216 forma 2 – miratimi nga asambleja – shoqeria perthithese – neni 3.1.a – SHRBAL
AL101045-416 forma 2 – miratimi nga asambleja – shoqeria perthithese – neni 3.1.c – SHRBAL
AL101046-116 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.a – SHRBAL_sha 
AL101046-216 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.a – SHRBAL_shpk
AL101046-316 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.b – SHRBAL_sha
AL101046-416 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.b – SHRBAL_shpk
AL101046-516 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.c – SHRBAL_sha
AL101046-616 forma 3 – realizimi i bashkimit – neni 3.1.c – SHRBAL_shpk
AL105076-121 APLIKIM PËR NdRYSHIM TË TË DHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES TË
SUBJEKTIT RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN E
ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE
AL105078 – 121 APLIKIM PËR NdRYSHIM TË TË dHËNAVE TË PRONARIT PËRFITUES TË
SUbJEKTIT RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN TREGTAR
AL036008-121 APLIKIM PËR REGJISTRIM FILLESTAR TË PRONARIT PËRFITUES TË SUbJEKTIT
RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN TREGTAR
AL105075 – 121 APLIKIM PËR REGJISTRIM FILLESTAR TË PRONARIT PËRFITUES TË
SUbJEKTIT RAPORTUES, TË REGJISTRUAR NË REGJISTRIN E
ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE
AL105079 – 121 APLIKIM PËR KONFIRMIM TË TË dHËNAVE TË PRONARIT
PËRFITUES TË SUbjEKTIT RAPORTUES TË REGjISTRUAR NË
REGjISTRIN TREGTAR
AL105077 – 121 APLIKIM PËR KONFIRMIM TË TË dHËNAVE TË PRONARIT
PËRFITUES TË SUbjEKTIT RAPORTUES TË REGjISTRUAR NË
REGjISTRIN E ORGANIZATAVE jOFITIMPRURËSE
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL046007-118 Formular aplikimi  për apelimin e vendimeve në bordin e apelit
AL046008-118 Formular aplikimi për apelimin e vendimit të refuzimit në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
AL046016-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga dise njo industriale e regjistruar
AL046001-118 Formular aplikimi për ndarjen e aplikimit për disenjo të shumëfishtë
AL011049-118 Formular aplikimi për regjistrimin e disenjos industriale
AL046009-118 Formular aplikimi për regjistrimin e një ndryshimi në regjistër
AL011055-118 Formular aplikimi për ripërtëritjen e disenjos industriale
AL046018-118 Formular aplikimi për shtyrje te afatit të publikimit të disenjos industriale
AL046002-118 Formular aplikimi për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të disenjos industriale
AL046003-118 Formular aplikimi për kundërshtimin e registrimit të disenjos së publikuar pranë dhomës për shqyrtimin e kundërshtimeve
AL046004-118 Formular aplikimi për rivendosjen në afat të të drejtave mbi disenjon industriale
AL046017-118 Formular aplikimi për saktësimin e të dhënave mbi disenjon industriale
AL046006-118 Formular aplikimi për shfuqizimin e një disenjo të regjistruar pranë dhomës për shfuqizim zhvlerësim
AL046005-118 Formular aplikimi për zgjatje afati për plotësim dokumentacioni
AL011519-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga aplikimi për markë
AL011050-118 Formular aplikimi për regjistrim kombëtar të markës
AL011510-118 Formular aplikimi për regjistrimin e një ndryshimi në regjistër
AL011054-118 Formular aplikimi për ripërtëritjen e markës
AL011502-118 Formular aplikimi për shtrirje të mëvonshme territoriale të mbrojtjes së markës
AL011058-118 Formular aplikimi për kundërshtimin e regjistrimit të markës së publikuar në dhomën për shqyrtimin e kundërshtimeve
AL011504-118 Formular aplikimi për kufizimin e listës së mallrave dhe/ose shërbimeve
AL011505-118 Formular aplikimi për ndarjen e aplikimit fillestar për regjistrim marke
AL011062-118 Formular aplikimi për regjistrim ndërkombëtar të markës
AL011059-118 Formular aplikimi për apelimin e vendimeve të refuzimit në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
AL011509-118 Formular aplikimi për apelimin e vendimit në bordin e apelit
AL011517-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga marka e regjistruar
AL011520-118 Formular aplikimi për observim ndaj markës së publikuar
AL011518-118 Formular aplikimi për saktësimin e të dhënave mbi markën
AL011508-118 Formular aplikimi për shfuqizimin/zhvlerësimin e një marke të regjistruar në dhomën për shfuqizim/zhvlerësim
AL011502-118 Formular aplikimi për transferim aplikimi për shtrirje të mëvonshme territoriale të mbrojtjes së markës tregtare ndërkombëtare
AL011503-118 Formular aplikimi për transformim të regjistrimit ndërkombëtar në aplikim kombëtar
AL011507-118 Formular aplikimi për zgjatje afati për plotësim dokumentacioni (markat)
AL011506-118 Formular aplikimi për rivendosje në afat të së drejtës
AL105002-118 Formular aplikimi për regjistrimin kombëtar të modelit të përdorimit
AL011092-118 Formular aplikimi për apelimin e refuzimit të modelit të përdorimit në bordin e apelit
AL011094-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga aplikimi për model përdorimi
AL011091-118 Formular aplikimi për kundërshtimin e dhënies së modelit të përdorimit
AL103005-118 Formular aplikimi për ripërtëritjen e modelit të përdorimit
AL011093-118 Formular aplikimi për rivendosje në afat të të drejtave të modelit të përdorimit
AL105054-118 Formular aplikimi për korrigjimin e të dhënave të modelit të përdorimit
AL105053-118 Formular aplikimi për ndarjen e aplikimit për model përdorimi
AL011095-118 Formular aplikimi për publikim të parakohshëm të modelit të përdorimit
AL105047-118 Formular aplikimi për regjistrimin në regjistër të ndryshimeve ne modelin e perdorimit
AL011096-118 Formular aplikimi për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afati të modelit të përdorimit
AL019008-118 Formular aplikimi për patentë europiane
AL011053-118 Formular aplikimi për certifikatë të mbrojtjes shtesë
AL019018-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga aplikimi/patenta
AL019016-118 Formular aplikimi për rivendosje në afat të të drejtave të patentës për shpikje
AL019005-118 Formular aplikimi për kthimin e aplikimit patentë për shpikje në aplikim për model përdorimi
AL019021-118 Formular aplikimi për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afati të aplikimit për patentë
AL019006-118 Formular aplikimi për apelim në bordin e apelit të refuzimit të aplikimit për certifikatë të mbrojtjes shtesë
AL019019-118 Formular aplikimi për dorëheqje nga aplikimi për certifikatë të mbrojtjes shtesë
AL019009-118 Formular aplikimi për kundërshtimin e dhënies së patentës për shpikje
AL019007-118 Formular aplikimi për pavlefshmëri të aplikimit për certifikatë të mbrojtjes shtesë
AL011052-118 Formular aplikimi për ripërtëritjen e patentës për shpikje
AL019015-118 Formular aplikimi për apelimin e vendimit të refuzimit të patentës për shpikje
AL105016-118 Formular aplikimi për aplikim ndërkombëtar për patentë për shpikje
AL019022-118 Formular aplikimi për korrigjimin e pasaktësive në të dhënat e patentës
AL019017-118 Formular aplikimi për ndarjen e aplikimit fillestar për patentë për shpikje
AL019010-118 Formular aplikimi për ndryshime në pretendime në patentë
AL019020-118 Formular aplikimi për publikim të parakohshëm të aplikimit për patentë
AL105001-118 Formular aplikimi për regjistrimin e patentës për shpikje
AL011056-118 Formular aplikimi për regjistrimin në regjistër të ndryshimeve te patentes per shpikje
AL011064-118 APLIKIM PER HETIM _91
AL010511-118 APLIKIM PER INSPEKTIM DOSJE _89
AL011061-118 APLIKIM PER LESHIM DUBLIKATI _90
AL011060-118 APLIKIM PER LESHIM EKSTRAKTI _92
AL019028-118 APLIKIM PER LESHIM TE DOKUMENTIT TE PRIORITETIT _88
AL105058-118 APLIKIM PER REGJISTRIM TE TOPOGRAFISE SE PRODUKTIT GJYSMEPERCUES
AL105056-118 FEO1_regjistrim emertim origjine
AL010506-118 Kerkese per ndryshime ne specifikimet e EO
AL010501-118 Kerkese per ndryshime ne specifikimet e produktit
AL010526-118 KERKESE PER ANULIM OSE SHFUQIZIM TE AKTEVE ADMINISTRATIVE
AL010507-118 Kerkese per apelim_E
AL010502-118 Kerkese per apelim_TGJ
AL011097-118 Kerkese per apelimin e vendimit te refuzimit per formalitete te treguesit gjeografik-
AL010503-118 Kerkese per apelimin e vendimit te refuzimit te aplikimit per formalitete te emertimit te origjinesok-
AL010510-118 Kerkese per doreheqje nga topografia e produkteve gjysempercues
AL010509-118 KERKESE PER KUNDERSHTIMIN E APLIKIMIT TE TOPOGRAFISE SE PRODUKTEVE GJYSMEPERCUES
AL105057-118 Kerkese per kundershtimin e regjistrimit te EO 
AL105055-118 Kerkese per kundershtimin e regjistrimit te treguesit
AL019025-118 KERKESE PER LICENCIMIN E PERFAQESUESIT TE AUTORIZUAR TE OBJEKTEVE TE PRONESISE INDUSTRIALE
AL019023-118 KERKESE PER LICENCIMIN SI EKSPERT PER OBJEKTET E PRONESISE INDUSTRIALE
AL011051-118 Kerkese per regjistrim treguesi gjeografik
AL019024-118 KERKESE PER RIPERTERITJE LICENCE PER EKSPERTE TE OBJEKTEVE TE PRONESISE INDUSTRIALE
AL019026-118 KERKESE PER RIPERTERITJE LICENCE PER PERFAQESUESIT TE AUTORIZUAR TE OBJEKTEVE TE PRONESISE INDUSTRIALE
AL010504-118 Kerkese per shfuqizimin e treguesit emertimit te origjines
AL011098-118 Kerkese per shfuqizimin e treguesit gjeografik emertimit te origjines
AL102006-118 KERKESE PER TRAJNIM NE QENDREN E TRAJNIMEVE
AL010508-118 Per apelim ne bordin e apelit te refuzimit te aplikimit per topografine e produktit gjysmepercues 
AL105059-118 PËR REGJISTRIMIN NË REGJISTËR TË NDRYSHIMEVE TE PRODUKTIT GJYSMEPERCUES 
AL010505-118 PËR ZGJATJE AFATI PËR PLOTESIM DOKUMENTACIONI (EMËRTIME ORIGJINE) 6.4.2018
AL011099-118 PËR ZGJATJE AFATI PËR PLOTESIM DOKUMENTACIONI (TREGUES GJEOGRAFIK) 6.4.2018
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL022019-118 Formular aplikimi  për notifikim etikete
AL022020-118 Raport analize laboratorike për produktet ushqimore
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL101044- 119 Kërkesë për blerje standardesh
Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012099 – 121 VËRTETIM PËR KREDITET