_PER KALIMIN E PRONESISE SE OBJEKTIT TE NDERTUAR PARA 91