Rregullore ADISA miratuar me Vendimin nr.14, date 30.03.2023 te Keshillit Drejtues