NJIH, KËRKO DHE GËZO TË DREJTAT E TUA

KUR MERR NJË SHËRBIM PUBLIK!

Karta e Qytetarit për Përfitimin e Shërbimeve Publike, e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 623, datë 26.10.2018,   përcakton   të   drejtat  kryesore     të  qytetarëve   dhe  bizneseve  përgjatë  procesit të ofrimit të shërbimeve publike nga  ana e organeve të  administratës shtetërore. Këto janë të drejta të cilat administrata që ofron shërbimin publik duhet t’ua garantojë qytetarëve dhe bizneseve gjatë këtij procesi.

MBI KARTËN E QYTETARIT

Çdo e drejtë në fokus

MË SHUMË INFO PËR KARTËN E QYTETARIT (VIDEO)

KARTA E QYTETARIT NE PRAKTIKË

SHPËRNDANI MË TEJ INFORMACION NË LIDHJE ME KARTËN E QYTETARIT