Kartelat Informative sipas Institucioneve

Autoriteti Kombëtare e Burimeve Natyrore

Autoriteti Kombëtare e Burimeve Natyrore

Lista e shërbimeve

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve

Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombetare e Mjedisit

Agjencia Kombetare e Mjedisit

Lista e shërbimeve

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Autoriteti Rrugor Shqiptar

Lista e Shërbimeve

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minera

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minera

Lista e shërbimeve

Autoriteti i Kontrollit Shtetërore të Eksporteve

Autoriteti i Kontrollit Shtetërore të Eksporteve

Lista e shërbimeve

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Agjencia Kombëtare e Falimentimit

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

Lista e shërbimeve

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura

Lista e shërbimeve

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Lista e shërbimeve

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Lista e shërbimeve

Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Lista e shërbimeve

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Lista e shërbimeve

Agjencia për Zhvillimi Rural dhe Bujqësor

Agjencia për Zhvillimi Rural dhe Bujqësor

Lista e shërbimeve

Agjencia e Trajtimit të Pronës

Agjencia e Trajtimit të Pronës

Lista e shërbimeve

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Lista e shërbimeve

Agjencia e Zhvillimit të Investimeve

Agjencia e Zhvillimit të Investimeve

Lista e shërbimeve

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Arkivit të Sistemeve

Drejtoria e Arkivit të Sistemeve

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Lista e shërbimeve

Drejtoria E Përgjithshme e Metrologjisë

Drejtoria E Përgjithshme e Metrologjisë

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e të Drejtave të Autorit

Drejtoria e të Drejtave të Autorit

Lista e shërbimeve

Enti Kombëtar i Banesave

Enti Kombëtar i Banesave

Lista e shërbimeve

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve

Lista e shërbimeve

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Lista e shërbimeve

Instituti i Ndërtimit

Instituti i Ndërtimit

Lista e shërbimeve

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake

Lista e shërbimeve

Instituti i Monumenteve të Kulturës

Instituti i Monumenteve të Kulturës

Lista e shërbimeve

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Lista e shërbimeve

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

Lista e shërbimeve

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Lista e shërbimeve

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

Lista e shërbimeve

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Lista e shërbimeve

Qendra Kombëtare e Biznesit

Qendra Kombëtare e Biznesit

Lista e shërbimeve

Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim

Qendra Kombëtare Edukimit në Vazhdim

Lista e Shërbimeve

Qendra Kombëtare e cilësisë, sigurisë dhe akreditimit të Institucionit Shëndetsor

Qendra Kombëtare e cilësisë, sigurisë dhe akreditimit të Institucionit Shëndetsor

Lista e Shërbimeve

Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore

Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore

Lista e shërbimeve

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Lista e shërbimeve

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Lista e shërbimeve

Qendra e Personel Rekrutimit (QPR)

Qendra e Personel Rekrutimit

Lista e shërbimeve

SHërbimi

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Lista e shërbimeve

SHGJSH

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

Lista e shërbimeve

Shërbimi i Provës

Shërbimi i Provës

Lista e shërbimeve

Shërbimi Social Shtetëror

Shërbimi Social Shtetëror

Lista e shërbimeve

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Lista e shërbimeve

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lista e shërbimeve

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Lista e shërbimeve

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Lista e shërbimeve