LISTA E SHËRBIMEVE TË KODIFIKUARA PËR INSTITUCIONET

Në Fletoren Zyrtare është përcaktuar metodologjia që duhet të ndiqet nga institucionet e administratës shtetërore në klasifikimin, kodifikimin dhe formularët e aplikimit të shërbimeve publike që ofrohen prej tyre në favor të personave fizikë dhe juridikë, si dhe përcaktimin e institucioneve përgjegjëse.

Metodologjia e kodifikimit që kemi përdorur edhe më poshtë, pasqyron klasifikimin e shërbimeve publike, duke i vënë në korrespondencë një kod shifror funksionit, grupit të shërbimeve dhe shërbimit, të paraprirë nga prefiksi AL.

Lista e kodeve per sherbimet me vule dixhitale (e-Albania)
Lista e plotë e kodifikimit të shërbimeve në format PDF

Shërbimet e kodifikuara sipas Institucioneve