PAKETË INFORMUESE – KOMUNITETI ROM DHE EGJIPTIAN

Kjo paketë përmbledh informacion për disa shërbime publike në përgjigje të interesimit nga pjesëtarë​ dhe organizata të Komunitetit Rom dhe Egjiptian, si pjesë e bashkëbisedimit të tyre me ADISA-n.

 Na vizitoni sërisht në këtë faqe, pasi informacioni përditësohen në mënyrë të vazhdueshme.

Për fëmijët e lindur jashtë institucioneve spitalore, në kushte shtëpie, lindja vërtetohet nga raporti i dhënë prej mjekut pasi merr kontakt me nënën e fëmijës. Në këtë rast nëna duhet të paraqesë një dokument identifikimi të vlefshëm me fotografi dhe me të dhënat e sakta të regjistruara në gjendjen civile përkatëse. Në këtë mënyrë me vërtetimin e mjekut dhe hartimit nga ana e tij të procesverbalit mjekësor regjistrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë në zyrën e gjendjes civile.

Procedura:

 • Nëna kontakton qendrën më të afërt shëndetësore ku mjeku mamia përkatëse bën verifikimet mjekësore dhe lëshon certifikatën e asistencës së lindjes;
 • Mjeku/mamia e zonës mbas verifikimeve përkatëse firmos certifikatën e asistencës së lindjes dhe e vulos pranë qendrës shëndetësore përkatëse;
 • Njoftimi pranë qendrës shëndetësore më të afërt bëhet brenda disa ditëve nga lindja;
 • Certifikata e asistencës së lindjes paraqitet mandej pranë zyrës së gjendjes civile ku bëhet edhe regjistrimi i fëmijës.

Lindja e fëmijës jashtë institucioneve spitalore dhe pa praninë e mjekut, regjistrohet në zyrën përkatëse të gjendjes civile pas përfundimit të procedurave gjyqësore

Personat që mund të bëjnë regjistrimin e lindjes së fëmijës janë:

-prindërit

-përfaqësuesit ligjorë apo kujdestarët

-pjestarët madhorë të familjes

Vendi ku bëhet aplikimi: Zyra e gjendjes civile në bashkinë/njësinë administrative përkatëse

Dokumentet që paraqiten për regjistrimin e fëmijës: Vendimi gjyqësor i formës së prerë për vërtetimin e aktit të lindjes.

Regjistrimi i lindjes së fëmijëve lindur jashtë vendit

Dokumentat që kërkohen:

 • Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, lëshuar nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose pajisur me vulë apostille)
 • Dokumente identifikimi të prindërve (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare)
 • Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e legalizoni apo apostiloni përkthimin e certifikatës, kërkohet përkthimi në gjuhën shqipe të kryhet në konsullatë, ose nëse është kryer përkthimi nga përkthyes të licensuar, duhet që konsulli të lëshojë “vërtetim përkthimi”.

Procedura që ndiqet:

 • Tërhiqet Certifikata e asistencës së lindjes ose certifikata e gjendjes civile lëshuar në vendin ku ka ndodhur lindja;
 • Vërtetohet dokumenti nga institucionet përkatëse (Ministria e shëndetësië, Ministria e jashtme apo Ministria e brendshme) të vendit të huaj ku ka ndodhur lindja;
 • Legalizohet dokumenti nga konsullata shqipëtare që mbulon atë vend të caktuar;
 • Me anë të dokumentit bëhet regjistrimi I fëmijës në zyrat e gjendjes civile në Shqipëri;
 • Nëpunësi i gjendjes civile, pasi ka administruar dokumentacionin, regjistron fëmijën në Regjistrin Kombëtar;

Regjistrimi i fëmijëve lindur jashtë vendit kur në aktin e lindjes është i paplotësuar rubrika e emrit

 • Personi deklarues (prindërit/prindi ose personat e tjerë të parashikuar sipas ligjit)
 1.  Paraqit kërkesën për pasqyrimin e të dhënave të aktit të lindjes të mbajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, me rubrikën e paplotësuar të     emrit pranë zyrës së gjendjes civile ;
 2. Kërkesa paraqitet pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin deklaruesi;
 3. Personi deklarues praqet pranë zyrës së gjendjes civile;
  • Kërkesën e nënshkruar për pasqyrimin e të dhënave të aktit të lindjes mbajtur jashtë vendit.
  • Dokumentin origjinal të aktit të lindjes i cili duhet të jetë me vulën “APOSTILLE” por që ka të paplotësuar rubrikën e emrit.
  • Deklaratën me shkrim për emrin që do të mbajë fëmija.
  • Kopje të letërnjoftimit.
  • Prokurën e posacme, kur deklaruesi nuk është asnjë nga prindërit.
 4. Nëpunësi i gjendjes civile, pasi ka administruar dokumentacionin regjistron fëmijën në Regjistrin Kombëtar me emrin që kanë deklaruar deklaruesit;
 5. Nëpunësi i gjendjes civile pajis deklaruesin me certifikatën e lindjes së fëmijës së regjistruar.

Regjistrimi i fëmijës lindur jashtë vendit kur në aktin e lindjes është i paplotësuar rubrika e emrit dhe nuk përmban vulën “Apostille”

Në rastin kur akti i lindjes, i mbajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ka rubrikën e emrit të paplotësuar dhe nuk përmban vulën “APOSTILLE”, atëherë nëpunësi i gjendjes civile:

1) këshillon deklaruesin për procedurën ligjore të vendosjes së vulës “APOSTILLE” në aktin e lindjes, kur ai shprehet se do ta kryejë vetë këtë procedurë;

N.q.s deklaruesi e kryen vetë vendosjen e vulës apostille, nëpunësi i gjendjes civile kryen regjistrimin e fëmijës kur deklaruesi, risjell në zyrën e gjendjes civile aktin e lindjes së mbajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, me rubrikën e emrit të paplotësuar në të cilën është vendosur vula “APOSTILLE”. Pasi merr aktin e lindjes në formën e kërkuar, nëpunësi i gjendjes civile njofton deklaruesin dhe, pas paraqitjes së tij, fillon procedurën e  regjistrimit.

2) kur i interesuari është në pamundësi ta kryejë vetë këtë procedurë, nëpunësi i gjendjes civile duhet:

 • të hartojë një procesverbal në të cilin provon se i interesuari ka depozituar në zyrën e gjendjes civile aktin e lindjes së fëmijës, të mbajtur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, me rubrikën e emrit të paplotësuar;
 • të sqarojë deklaruesin për tarifën financiare që duhet të paguajë për këtë shërbim dhe mënyrën e arkëtimit të saj.
 • Nëpunësi i gjendjes civile, aktin e lindjes të mbajtur me procesverbal, si dhe kopjen e mandatit të arkëtimit në bankë, të tarifës së përcaktuar, e dërgon me shkresë zyrtare Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile brenda 48 orëve dhe kjo e fundit e përcjell te strukturat përkatëse të ministrisë përgjegjëse për punët e jashtme brenda 48 orëve nga data e marrjes.
 • Nëpunësi i gjendjes civile i jep deklaruesit një kopje e procesverbalit, ku të jenë shënuar edhe kontaktet e nevojshme të tyre, së bashku me adresën e tij.
 1. Deklaruesit kryejnë pagesën e tarifës së përcaktuar, në numrin e llogarisë bankare të ambasadës apo konsullatës përkatëse, ku do të dërgohet akti për vendosjen e vulës “APOSTILLE”. Këto numra llogarie publikohen pranë çdo zyre të gjendjes civile;
 2. Procedura e regjistrimit fillon pasi mbërrin zyrtarisht në zyrën e gjendjes civile që e dërgoi, akti i lindjes i pajisur me vulën “APOSTILLE”. Pasi merr aktin në formën e kërkuar, nëpunësi i gjendjes civile njofton deklaruesin dhe, pas paraqitjes së tij, fillon procedurën e parashikuar;
 3. Nëpunësi i gjendjes civile pajis deklaruesin me certifikatën e lindjes së fëmijës së regjistruar.

Sipas kodit të Familjes, neni 263 përcakton se fëmijët e mitur vendosen në kujdestari kur prindërit e tyre janë në pamundësi për të ushtruar përgjegjësinë prindërore për shkak se:

 • të dy kanë vdekur ose nuk njihen;
 • janë shpallur si të pagjetur;
 • u është hequr zotësia për të vepruar;
 • si dhe për çdo shkak tjetër të pranuar nga gjykata

Neni 224 i Kodit të Familjes parashikon se:“Në qoftë se prindërit e fëmijës kanë vdekur, janë në pamundësi të ushtrojnë përgjegjësinë për shkak të pazotësisë për të vepruar, të mungesës ose për arsye vecanërisht të rënda, fëmija mund t’i besohet një anëtari të familjes, një personi të caktuar si kujdestar, një familjeje kujdestare ose edhe një institucioni të përkujdesjes.

Në këtë rast merret mendimi i sektorit të ndihmës dhe shërbimeve sociale, sipas dispozitave për kujdestarinë”.

Kur duhet të vendosen të miturit në kujdestari?

 • prindërit e tyre janë në pamundësi për të ushtruar përgjegjësinë prindërore;
 • për shkak se të dy prindërit kanë vdekur ose nuk njihen;
 • prindërit janë shpallur si të pagjetur;
 • prindërve iu është hequr përgjegjësia prindërore ose iu është hequr zotësia për të vepruar;
 • si dhe për çdo shkak tjetër të pranuar nga gjykata.

Kush janë personat që kanë të drejtë ligjore për të marrë kujdestarinë:

 • të afërmit e fëmijës së mitur;
 • cilido që merr njoftim për mbetjen e fëmijës pa prindër ose për lindjen e një fëmije me prindër të panjohur;
 • vetë i mituri që ka mbushur moshën katërmbëdhjetë vjeç;
 • prokurori;
 • noteri, i cili në çeljen e një testamenti vihet në dijeni për caktimin e një kujdestari.

Roli i gjykatës në lidhje me kujdestarinë e fëmijës:

 • Gjykata vendos si kujdestar personin e caktuar nga prindi, që ka ushtruar i fundit përgjegjësinë prindërore, me testament ose deklaratë noteriale. Kujdestari i caktuar në këtë mënyrë, nuk është i detyruar të pranojë kujdestarinë.
 • Gjykata i jep prioritet zgjedhjes së kujdestarit midis paraardhësve (gjyshi, gjyshja, etj), personave të afërt të të miturit, një familjeje kujdestare dhe, si alternativë të fundit, institucionit publik ose privat. Para se gjyqtari të caktojë kujdestarin, duhet të dëgjojë personin e zgjedhur si të tillë dhe të marrë mendimin e të miturit nëse ai ka mbushur moshën dhjetë vjeç.
 • Caktimi i kujdestarit nga gjykata bëhet duke parë cilësitë e personit kujdestar, të familjes kujdestare të zgjedhur ose të institucionit të përkujdesjes, si dhe pasi ka dëgjuar mendimin e një psikologu, që duhet të jetë i pranishëm gjatë gjykimit.
 • Në regjistrin e kujdestarisë, që ndodhet pranë gjykatës, regjistrohen vendosja dhe mbarimi i kujdestarisë, përjashtimi ose shkarkimi nga detyra i kujdestarit ose kujdestarit të posaçëm, rezultatet e inventarëve të llogarive të të miturit nën kujdestari dhe të gjitha masat që sjellin ndryshime në statusin vetjak ose pasuror të të miturit.

Roli i kujdestarit në lidhje me kujdestarinë e fëmijës:

Kujdestari kujdeset për të miturin, dhe gjithashtu e përfaqëson atë në të gjitha veprimet juridike në përputhje me ligjin.

Aplikim dhe dorëzim dokumentacioni për përftimin nga programet e strehimit social

Përfshirja në programet sociale të strehimit bëhet nëpërmjet aplikimit në strukturën përgjegjëse për strehimin të njësisë së vetëqeverisjes vendore të vendbanimit të aplikantit.

Të drejtën për aplikim për përfitimin nga programet sociale e kanë:

 • Individët që kanë mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;
 • kujdestarët ligjorë për rastet e personave të vendosur në kujdestari ligjore, për shkak të heqjes apo kufizimit të zotësisë për të vepruar;
 • Familjet që janë të regjistruara në zyrat e gjendjes civile në njësinë e vetëqeverisjes vendore përkatëse, të cilat, në momentin e aplikimit, plotësojnë kushtet e përcaktuara të ligjit nr.22/2018, “Për strehimin social”;
 • individët/familjet rome të paregjistruar/a në zyrën e gjendjes civile të njësisë së vetëqeverisjes vendore ku aplikojnë, për të cilët njësia e vetëqeverisjes vendore ka informacion se banojnë në atë njësi të vetëqeverisjes vendore.

Aplikimi për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit, me përjashtim të rasteve të nevojës emergjente për strehim, bëhet me dy faza.

 • Faza e parë, aplikantët paraqesin kërkesën e tyre për të përfituar nga programet e strehimit social, sipas ligjit nr.22/2018;

Procedura e aplikimit

 • Individi/familja paraqet kërkesën për të përfituar nga programet e strehimit social në çdo kohë, sipas formatit të miratuar nga këshilli bashkiak, dhe sipas deklarimit tip për vërtetësinë e të dhënave;
 • Aplikimi paraqitet drejtpërdrejt në strukturën përgjegjëse për strehimin të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose në zyrën e qëndrimit me një ndalesë të njësisë së vetëqeverisjes vendore, në rast se ka një të tillë;
 • Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të vendosin që kërkesa të tilla të paraqiten pranë njësive administrative më të afërta me qendrën e banimit të personave që paraqesin kërkesën, duke përcaktuar edhe kompetencat e tyre në përputhje me legjislacionin për vetëqeverisjen vendore.
 • Aplikimet për përfitimin nga programet sociale regjistrohen dhe përpunohen nga strukturat përgjegjëse për strehimin në njësitë e vetëqeverisjes vendore në një sistem elektronik.

Aplikimet mund të jenë:

 1. në formë të shkruar;
 2. në formë të shkruar elektronike në adresën e postës elektronike, që çdo njësi e vetëqeverisjes vendore bën publike për aplikimin për përfitimin nga programet e strehimit përmes njoftimit në faqen e saj të internetit dhe njoftimit publik;
 3. në formë deklarate verbale para strukturës përgjegjëse për strehimin ose zyrës së qëndrimit me një ndalesë, kur ka të tillë, e që regjistrohet nga kjo strukturë apo zyrë.
 • Çdo individi/familjeje që paraqet kërkesën, në çdo rast, i lëshohet një vërtetim që konfirmon regjistrimin e kërkesës, objektin e saj, datën dhe listën e dokumenteve të bashkëlidhura, nëse ka të tilla;
 • Vërtetim lëshohet edhe kur kërkesa paraqitet në formë elektronike ose me postë;
 • Kur aplikimet janë verbale, aplikantit i lëshohet menjëherë një vërtetim për regjistrimin e aplikimit;
 • Në rastin kur aplikimi bëhet me shkrim, apo edhe elektronik, aplikantit i dërgohet, në adresën e dhënë të komunikimit ose në adresën elektronike, nëse ai ka dhënë pëlqimin për përdorimin e një adrese elektronike për komunikim, vërtetimi për regjistrimin e aplikimit;
 • Strukturat përgjegjëse për strehimin ose zyra e shërbimit me një ndalesë ofron ndihmë aktive për plotësimin e formularëve të aplikimit për përfitimin nga programet e strehimit social për cilindo aplikues;
Faza e dytë e aplikimit përfshihen vetëm ata/o individë/familje që janë përzgjedhur për t’u trajtuar me njërin prej programeve të strehimit. Faza e dytë e aplikimit fillon kur njësia e vetëqeverisjes vendore planifikon zbatimin e njërit prej programeve apo instrumenteve të strehimit social. Njësia e vetëqeverisjes vendore ndjek procedurat, si më poshtë vijon:

 • Miraton çdo vit sistemin e pikëzimit;
 • Klasifikon kërkesat për strehim sipas sistemit të pikëzimit;
 • Njofton subjektet që janë përzgjedhur për t’u trajtuar me një program për plotësimin e dokumentacionit, duke i njoftuar, në çdo rast, edhe afatin për plotësimin e dokumentacionit;
 • Mbledh cilindo prej dokumenteve duke përjashtuar aplikantin nga detyrimi për paraqitjen e tyre;
 • Bën verifikimin e dokumentacionit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e dorëzimit;
 • dh) Harton dhe miraton listën e përfituesve, mbështetur në klasifikimin e kërkesave;
 • Njofton individët/familjet që përfitojnë nga programet specifike të strehimit, si dhe ata/o që nuk kanë përfituar brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e miratimit të listës së përfituesve nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore të përfituesve;
 • Aplikantëve jofitues, struktura përgjegjëse për strehimin u njofton edhe arsyet e kësaj vendimmarrjeje;
 • Aplikantët jofitues mund të paraqesin ankesat e tyre pranë kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore;

Dokumentacioni që kërkohet në  fazën e dytë  është:

1. Për të dhëna personale të aplikantit:

 • certifikatë e lindjes së aplikantit, me përjashtim të rasteve specifike kur individi/familja nuk ka regjistrim në gjendjen civile;
 • vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, ku kërkohet strehimi social, për familjet që kanë lëvizur nga zona të tjera të vendit.

2. Për vërtetimin e kushteve të strehimit, sipas shkronjës

 • vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronat që disponohen në emër të secilit anëtar të familjes;
 • vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat e strehimit në fuqi;
 • vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi;
 • aktverifikim nga njësia vendore për:
  • banesat në rrezik shembjeje;
  • rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore;
  • banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi i legalizimit.
 • Vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës.
 • Akt i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale ose struktura, të cilat nuk klasifikohen si banesë.

3. Për vërtetimin e kushteve familjare:

 • certifikatë familjare;
 • vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara.

4.  Për vërtetimin e kushteve sociale:

 • vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara;
 • vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar për individët me statusin e jetimit;
 • dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara;
 • dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin “emigrant”, “punëtor emigrant” dhe “azilkërkues”;
 • dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve;
 • urdhër mbrojtjeje apo urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje;
 • vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane;
 • dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin;
 • vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI; dhe
 • vërtetim me certifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë nënë.

5.Për vërtetimin e kushteve ekonomike:

 • vërtetim i të ardhurave neto të familjes ose  një deklaratë me shkrim nga aplikuesi për të ardhurat e familjes dhe burimin e tyre, bashkëlidhur dokumente zyrtare që e vërtetojnë këtë, përfshirë vërtetimin nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit e të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune;
 • dokument nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes;
 • vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar;
 • vërtetim nga zyra e punësimit e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë;
 • vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.

Sigurimi i dokumentacionit:

 • Dokumentacioni tjetër i parashikuar sigurohet nga vetë struktura përgjegjëse për strehimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore, duke përjashtuar aplikantin nga detyrimi për paraqitjen e tyre, vetëm nëse aplikanti depoziton deklaratën e pëlqimit për mbledhjen e informacioneve/dokumenteve të lidhura me të;
 • Nëse aplikanti nuk e dorëzon apo refuzon të firmosë këtë deklaratë, struktura përgjegjëse për strehimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore shkarkohet nga detyrimi i mbledhjes së dokumentacionit dhe ky detyrim i kalon vetë aplikantit.
 • Dokumentacioni i nevojshëm sigurohet me shpenzimet e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Legalizimi i dokumenteve te huaja

Institucioni: Zyra Drejtoria Konsullore, Ministria e Punëve të Jashtme

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Dokumenti që do të legalizohet;
 • Letërnjoftim identifikues, nëse është e nevojshëm;

Procedura që ndiqet:

1) Dorëzimi i dokumentit pranë zyrave të agjentëve postarë të kontraktuar të MPJ;

2) Verifikimi i dokumentit të paraqitur, nëse do të jetë e nevojshme;

Dokumente  duhet të dorëzohen me anë të agjentëve postarë (Posta Shqiptare, TNT dhe AC) nuk pranohen dokumentet e dorëzuar dorazi.

*Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni Qendrën e Informimit për Shërbimet Publike pa pagesë në numrin: 0800 0118 nga e Hëna në të Premte 08:00 – 19:00 ose shkruani në adresën e email-it : informacion@adisa.gov.al.

Të tjera

disaadisaadisaadisaadia