Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL105073
AKSHE_Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL105072
Certifikatë regjistrimi për mallra ushtarake
AL105071
Certifikatë ndërkombëtare importi për mallra me përdorim të dyfishtë
AL105070
Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat ushtarake
AL105069
Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallra ushtarake
AL105068
Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallra me përdorim të dyfishtë
AL105067
Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarake
AL104072
Licencë transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike
AL104071
Licencë për çaktivizimin dhe ose riparimin e armëve për kategoritë A, B dhe C
AL104070
Licencë prodhimi të lëndëve piroteknike për përdorim civil
AL104069
Licencë prodhimi të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104068
Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) për mallrat ushtarake
AL104067
Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage)
AL104066
Licencë për prodhimin, e armëve për kategoritë A, B dhe C
AL104065
Licencë importi të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104064
Licencë importi të lëndëve piroteknike për përdorim civil
AL104063
Licencë importi me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104062
Licencë importi me një përdorim për mallra ushtarake
AL104061
Licencë importi e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104060
Licencë importi e përgjithshme për mallra ushtarake
AL104059
Licencë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfisht
AL104058
Licencë importi e pakufizuar për mallra ushtarake
AL104057
Licencë eksporti të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL104056
Licencë eksporti të lëndëve piroteknike për përdorim civil
AL104055
Licencë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake
AL104054
Licencë eksporti me një përdorim për mallra me përdorim të dyfishtë
AL104053
Licencë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104052
Licencë eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake
AL104051
Licencë eksporti e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë
AL104050
Licencë eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake
AL097025
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake
AL097024
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë
AL097023
Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave ushtarake
AL097022
Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake
AL097021
Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll (catch all)
AL097020
Autorizim për import të përkohshëm të mallrave ushtarake
AL097019
Autorizim për import të përkohshëm të mallrave me përdorim të dyfishtë
AL097018
Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave ushtarake
AL097017
Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave me përdorim të dyfishtë