Lista e shërbimeve ASHK

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL031006Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
AL031011
Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjorë, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe
AL031035Lëshim kopje e planshetës të hartës kadastrale
AL033022Regjistrimi i pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme me vendim gjykate/apo marrëveshje noteriale
AL033023Regjistrimi i bashkimit ose ndarjes së pasurisë së paluajtshme
AL033024Saktësimi i kufijve të pasurisë tokë
AL033025Saktësimi i kufijve të pasurisë ndërtesë
AL033004Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
AL031014Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
AL031012Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)
AL031015Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
AL033026Pasqyrim i bashkëpronësisë bashkëshortore në regjistrimet e mëparshme
AL033027Regjistrimi i pemëve dhe pasurive natyrore
AL033002Korigjim gabimesh në kartelë
AL031007Lëshim certifikatë pronësie
AL031013Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë
AL031008Lëshim kopje kartele të pasurisë
AL033028Regjistrim i legut
AL031009Lëshim vërtetim pronësie
AL031010Lëshim vërtetimesh negativ-pozitiv
AL034005Regjistrimi i kontratës se hipotekës për garantimin e kredisë se dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlere deri në 1.000.000 lekë
AL034008Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
AL034015Regjistrimi i hipotekës ligjore
AL034016Fshirja e hipotekës (kontraktore, gjyqësore, apo ligjore)
AL034002Regjistrim i kontratave të tjera të hipotekës
AL034017Regjistrim i uzufruktit
AL034018Regjistrimi i kontratës së qirasë për pasuritë bujqësore me afat mbi 9 vjet
AL034019Regjistrimi i kontratës së enfiteozës
AL034012Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit
AL033014Regjistrim i aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
AL034020Regjistrimi i cedimit (kalimit) të hipotekës
AL033007Regjistrim i lejes së ndërtimit
AL033010Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme
AL033015Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues
AL033012Regjistrim i përkohshëm i karabinasë
AL034007Regjistrim i prokurës
AL034013Regjistrim i të drejtës së parablerjes
AL034014Regjistrim i titujve në përdorim
AL034011Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë
AL034021Regjistrimi i barrës hipotekore në favor të administratës tatimore ose doganore
AL034022Regjistrim i sekuestros mbi pasurinë
AL033008Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta
AL033009Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor
AL034023Regjistrim i rentës jetësore
AL034010Regjistrimi i kërkesëpadisë
AL034024Regjistrim i pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë
AL034009Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
AL034025Regjistrim i hipotekës gjyqësore - për garantimin e vlerës së detyrimit, të përcaktuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë, deri në 1.000.000 lekë
AL033005Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
AL034006Regjistrim/ndryshim/shuarje servituti
AL035001Regjistrimi i kontratës së shitjes
AL031016Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme
AL035002Regjistrim i aktit të trashëgimisë
AL035003Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
AL035004Regjistrimi i kontratës së dhurimit
AL035005Regjistrim i heqjes dorë nga pronësia
AL035006Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
AL035007Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme
AL036003Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës
AL036004Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar
AL036005Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhurnim nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës
AL095010Rilevim/Verifikim në terren i pasurisë
AL095011Hartim i planit të rilevimit
AL095012Pozicionim i veprës infrastrukturore
AL033011Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale