Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL104001


Regjistri i Numrit Unik të Identifikimit të Subjektit (NUIS) në sistemin elektronik
AL104002

Lëshimi i vërtetimit në lidhje me detyrimet e papaguara doganore
AL104003
Autorizim magazine fiskale prodhimi
AL104004
Autorizim magazine fiskale stokimi
AL104005
Autorizim për pritës të regjistruar
AL104008
Pajisja me autorizim për nivelin e diferencuar të pagesës së akcizës
AL104009
Pajisja me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja dhe detyrimet doganore të karburanteve për Trupin Diplomatik
AL104010
Autorizim për përjashtim nga akciza të duhan cigareve
AL104011
Miratimi i porosive të subjekteve për pulla fiskale
AL104012
Krijimi i profileve të porositësve
AL104013
Licencë për agjentë doganorë
AL104014
Licencë për agjenci doganore
AL104015
Licencë për deklarues të drejtëpërdrejtë
AL104016
Autorizim për Duty Free Shop
AL104017
Certifikatë për garanci globale
AL104019
Autorizim për regjimin e magazinimit doganor
AL104020
Autorizim për magazinim të përkohshëm
AL104021
Autorizim për regjimin e lejimit të përkohshëm
AL104022
Autorizim për regjimin e përpunimit aktiv
AL104024
Autorizim për regjimin e përpunimit pasiv
AL104025
Autorizim informacion i detyrueshëm tarifor
AL104026
Autorizim përjashtimi nga detyrimet doganore
AL104028
Autorizim për statusin e eksportuesit të miratuar
AL104032
Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës
AL104033
Autorizim për përjashtimin nga detyrimet e akcizës së karburantit për anijet e peshkimit
AL104034
Autorizim për regjim të përpunimit aktiv të thjeshtëzuar
AL104035
Autorizim për regjimin e lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë
AL104036
Autorizim për zhdoganim në ambientet e operatorit (zhdoganim lokal)
AL104037
Autorizim trajtimi tarifor favorizues: kafshët per riprodhim
AL104038
Autorizim trajtimi tarifor favorizues: mallra industriale
AL104039
Autorizim trajtimi tarifor favorizues: për farat
AL104040
Importimi i makinerive bujqësore nga fermerët
AL104041
Kafshët për majmëri
AL104042
Kërkesë për miratim shtesë dege doganore në regjimin e përpunimit aktiv
AL104043
Kërkesë për shtesa në autorizimin e regjimit të përpunimit aktiv
AL104044
Kërkesë për shtyrje afati të regjimit e lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm
AL104045
Kërkesë për shtyrje afati të regjimit e lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë
AL104046
Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 50 milionë (pesëdhjetë milionë) lekë, te cilat nuk janë për shitje
AL104047
Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e agrobiznesit, pavarësisht nga vlera e investimit
AL104048
Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit në sektorin e përpunimit aktiv pavarësisht nga vlera e investimit
AL104049
Makineri prodhuese dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit të biznesit te vogël