Kodi i Shërbimit
Emri i Shërbimit
AL092001 Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit
AL092002 Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim
AL092003 Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës dhe Faunës
AL092004 Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor
AL092005 Regjistrimi i Mjeteve Lundruese të Shërbimeve Portuale
AL092006 Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës CKP
AL092007 Regjistrim dhe Pajisja me Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese (skipper)
AL092008 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Marinar të Flotës Tregtare
AL092009 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Peshkatarë
AL092010 Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për Studentë të Detarisë
AL092011 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat
AL092012 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit
AL092013 Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra
AL092014 Regjistrimi i motorave të detit
AL092015 Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe çregjistrimit i Anijeve të Transportit
AL092016 Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli i ekipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3 milje
AL092017 Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të mjeteve lundruese
AL092041 Çregjistrimi i mjeteve lundruese
AL092052Rinovim Dëshmi Aftësie Drejtimi për Mjetet e Vogla Lundruese