Kodi i Shërbimit Emri i Shërbimit
AL012031 Certifikatë familjare
AL012032 Certifikatë martese
AL012033 Certifikatë vdekje
AL012034 Veçim familje
AL012035 Bashkim familje
AL012036 Regjistrim i aktit të lindjes
AL012037 Regjistrim i aktit të vdekjes
AL012038 Regjistrim i aktit të martesës
AL012039 Certifikatë personale
AL012040 Certifikatë nga akti i vdekjes
AL012041 Certifikatë nga akti i martesës
AL012042 Ndryshimi i emrit/mbiemrit në rast papërshtatshmërie
AL012043 Certifikatë nga akti i lindjes
AL012045 Regjistrimi për shpalljen e martesës
AL012046 Korrigjim Emri/Mbiemri si gabim material
AL012047 Ndryshimi i Vendbanimit
AL012048 Regjistrimi i shtetasve të huaj
AL012049 Procedura e njohjes së atësisë
AL012050 Regjistrimi i zgjidhjes së martesës
AL012051 Certifikatë trungu familjar
AL015001 Aplikim për letërnjoftim elektronik
AL015002 Aplikim për pasaportë biometrike