Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL011048Kërkesë për vlefshmëri të Patentës Europiane
AL011049Kërkesë për regjistrimin e disenjos industriale
AL011050Aplikim për regjistrim kombëtar të markës individuale
AL011051Kërkesë për regjistrim treguesi gjeografik
AL011052Kërkesë për ripërtëritjen e Patentës për shpikje
AL011053Kërkesë për regjistrimin e Certifikatës së Mbrojtjes Shtesë për Produktet Mjekësore dhe Produktet e Mbrojtjes së Bimëve
AL011054Kërkesë për ripërtëritjen e markës
AL011055Kërkesë për ripërtëritjen e disenjos industriale
AL011056Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të ndryshimit të emrit te aplikantit pronarit të Patentës për Shpikje
AL011057Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë, të Patentës për Shpikje
AL011058Kërkesë për kundërshtimin e regjistrimit të markës së publikuar në Dhomën për Shqyrtimin e Kundërshtimeve
AL011059Kërkesë për apelim të refuzimit në dhomën për shfuqizim zhvlerësim
AL011060Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i patentave për shpikjeAL011061Kërkesë për dublikatë për patentë për shpikje
AL011062Kërkesë për regjistrim ndërkombëtar të markës
AL011064Kërkesë për hetim për patenta për shpikje
AL017016Kërkesë për licensim si Perfaqesues i Autorizuar për disenjot industriale, markat tregtare dhe treguesit gjeografikë

AL103005AL103005

AL105001Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Patentës për shpikje
AL105002Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Modelit të përdorimit
AL105015Kërkesë për aplikim ndërkombëtar për patentë
AL105016Kërkesë për aplikim ndërkombëtar për patentë
AL019001Kërkesë për regjistrimin kombëtar të Patentës për shpikje sipas Traktatit të Bashkëpunimit mbi Patentat
AL019002Kërkesë për shtrirjes të aplikimit për Patentë Europiane
AL019003Kërkesë për vlefshmëri të aplikimit për Patentë Europiane
AL019005Kërkesë për kthimin e Patentës për Shpikje në Model Përdorimi
AL019006Kërkesë për apelim në bordin e apelit të refuzimit të certifikatës së mbrojtjes shtesë
AL019007Kërkesë për pavlefshmëri të certifikatës së mbrojtjes shtesë
AL019008Aplikim për Patentë Europiane

AL019009Kërkesë për kundershtimin e dhënies të patentës për shpikje
AL019010Kërkesë për publikimin e ndryshimeve në pretendime të Patentave Europiane të shtrira ose të Patentave Europiane të validuara

AL019011Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licenses të Patentës për Shpikje
AL019012Kërkesë për regjistrimin në regjistër të garancisëpengut për Patentën për Shpikje
AL019013Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore për Patentën për Shpikje
AL019014Kërkesë për rregjistrimin e ndryshimit të adresës së aplikantitpronarit të Patentës për Shpikje
AL019015Kërkesë për apelimin e refuzimit të patentës për shpikje në Bordin e Apelimit
AL019016Kërkesë për rivendosjen në afat të patentës
AL019017Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për patentë
AL019018Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi patenta

AL019019Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi ose certifikata e mbrojtjes shtesë
AL019020Kërkesë për publikim të parakohshëm të aplikimit për patentë
AL019021Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të aplikimit për patentë
AL019022Kërkesë për korrigjimin e pasaktësive në të dhënat e patentës
AL011501
Kërkesë për regjistrim kombëtar të markës kolektive ose certifikuese
AL011502Kërkesë për shtrirje të mëvonshme territoriale të mbrojtjes së markës
AL011503Kërkesë për transformim të regjistrimit ndërkombëtar në aplikim kombëtar
AL011504Kërkesë për kufizimin e listës së mallrave dheose shërbimeve
AL011505
Kërkesë për ndarjen e aplikimit fillestar për regjistrim marke
AL011506Kërkesë për rivendosjen në afat të së drejtës

AL011507Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
AL011508Kërkesë për shfuqizimin zhvlerësimin e një marke të regjistruar në Dhomën për Shfuqizim Zhvlerësim
AL011509Kërkesë për apelimin e vendimit në Bordin e Apelit

AL011510Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi markën
AL011511Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të pronarit të markës
AL011512Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licensës
AL011513Kërkesë për regjistrimin e kontratës së pengut në regjistrin e markave
AL011514Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore
AL011515
Kërkesë për regjistrimin e ndryshimeve të tjera në regjistrin e markave
AL011516Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të adresës
AL011517
Kërkesë për dorëheqje nga marka e regjistruar
AL011518Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi markën
AL011519Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi për markë
AL011520Kërkesë për observim ndaj markës së publikuar
AL011091Kërkesë për kundërshtimin e dhënies së modelit të përdorimit
AL105047
Kërkesë për rregjistrimin e transferimit të pronesisë mbi modelin e përdorimit
AL105048Kërkesë për rregjistrimin e ndryshimit të adresës së aplikantitpronarit të modelit të përdorimit
AL105049Kërkesë për rregjistrimin në rregjistër të ndryshimit të emrit te aplikantitpronarit të modelit të përdorimit
AL105050Kërkesë për rregjistrimin e kontratës së licensës të modelit të përdorimit
AL105051Kërkesë për rregjistrimin e garancisë pengut të modelit të përdorimit
AL105052
Kërkesë për rregjistrimin e veprimit përmbarimor të modelit të përdorimit
AL105053Kërkesë për ndarje të aplikimit për model përdorimi
AL105054Kërkesë për korrigjimin e të dhenave të modelit të përdorimit
AL011092

Kërkesë për apelimin e refuzimit të modelit të përdorimit në Bordin e Apelimit
AL011093Kërkesë për rivendosjen në afat të modelit të përdorimit
AL011094Kërkesë për dorëheqje nga aplikimi modeli i përdorimit
AL011095Kërkesë për publikim të parakohshëm të modelit të përdorimit
AL011096Kërkesë për shqyrtim të mëtejshëm ose zgjatje afatit të modelit të përdorimit
AL046001Kërkesë për ndarjen e aplikimit për disenjo të shumëfishtë
AL046002Kërkesë për transferimin e aplikimit për regjistrim ndërkombëtar të disenjos industriale
AL046003Kërkesë për kundërshtimin e regjistrimit të disenjos së publikuar
AL046004Kërkesë për rivendosjen në afat të të drejtave mbi disenjon industriale
AL046005Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
AL046006Kërkesë për shfuqizimin e një disenjoje të regjistruar pranë Dhomës për Shfuqizim Zhvlerësim
AL046007Kërkesë për apelimin e vendimeve në Bordin e Apelit
AL046008Kërkesë për apelimin e vendimit të refuzimit në Dhomën për Shfuqizim Zhvlerësim
AL046009Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë mbi disenjon industriale
AL046010Kërkesë për regjistrimin në regjistrin e disenjove industriale të kontratës së licencës
AL046011Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së pengut mbi disenjot industriale
AL046012Kërkesë për regjistrimin në regjistër të veprimeve përmbarimore mbi disenjot industriale
AL046013
Kërkesë për regjistrimin e një ndryshimi në regjistër
AL046014Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të adresës së aplikantit pronarit të disenjos industriale
AL046015Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantitpronarit të disenjos industriale
AL046016Kërkesë për dorëheqje nga disenjo industriale e regjistruar
AL046017Kërkesë për saktësimin e të dhënave mbi disenjon industriale
AL046018Kërkesë për shtyrje të afatit të publikimit të disenjos industriale
AL105055Kërkesë për kundërshtimin e regjistrimit të treguesit gjeografik të publikuar
AL011098Kërkesë për shfuqizimin e treguesit gjeografik
AL011099Kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësim dokumentacioni
AL010501Kërkesë për ndryshime në specifikimet e produktit të treguesit gjeografik
AL010502Kërkesë për apelim në Bordin e Apelit (Tregues Gjeografik)
AL105056Kërkesë për regjistrim emërtimi origjine
AL105057Kërkesë për kundërshtimin e regjistrimit të emërtimit të origjinës të publikuar
AL010504Kërkesë për shfuqizimin e emërtimit të origjinës
AL010505Kërkesë për zgjatje afati për plotësim dokumentacioni (emërtim origjine)
AL010506Kërkesë për ndryshime në specifikimet e produktit të emërtimit të origjinës
AL105058Kërkesë për rregjistrim të topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL105059Kërkesë për rregjistrim të topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL105060Kërkesë për regjistrimin në regjistër të transferimit të pronësisë së topografisë së produktit gjysëmpërcues.
AL105061Kërkesë për regjistrimin në regjistër të kontratës së licensës së topografisë së produktit gjysëmpërcues
AL010508Kërkesë për apelim pranë Bordit të apelit të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010509Kërkesë për kundërshtim të aplikimit të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010510Kërkesë për dorëheqje nga topografia e produkteve gjysëmpërcues
AL010511Kërkesë për inspektim dosje për objektet e PI
AL010512Kërkesë për hetim për certifikatë të mbrojtjes shtesë
AL010513Kërkesë për hetim për model përdorimi
AL010514Kërkesë për hetim mbi treguesit gjeografikë
AL010515Kërkesë për hetim mbi emërtimet e origjinës
AL010516Kërkesë për hetim mbi topografinë e produkteve gjysëmpërcues
AL010517Kërkesë për lëshim të dokumentit të prioritetit për modelin e përdorimit
AL010518Kërkesë për hetim mbi treguesit gjeografikë
AL010519Kërkesë për vërtetim për depozitimin e aplikimit për tregues gjeografikë
AL010520Kërkesë për vërtetim për depozitimin e aplikimit për emërtim origjine
AL010521Kërkesë për dublikat për certificatë të mbrojtjes shtesë
AL010522Kërkesë për dublikat për model përdorimi
AL010523Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi emërtimet e origjinës
AL010524
Kërkesë për dublikatë të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL010525Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi treguesit gjeografikë
AL010526Kërkesë për revokim të akteve administrative
AL011521Kërkesë për dublikat për certificatë të mbrojtjes shtesë
AL011523Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi emërtimet e origjinës
AL011524Kërkesë për dublikatë të topografisë së produkteve gjysëmpërcues
AL019025Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi treguesit gjeografikë
AL019026Kërkesë për revokim të akteve administrative
AL019027Kërkesë për rinovim license për përfaqësuesit e autorizuar
AL019028Kërkesë për lëshim të dokumentit të prioritetit për patentë për shpikje
AL046021Kërkesë për lëshimin e dokumentit të prioritetit për disenjo industriale
AL046022Kërkesë për lëshim dublikati të akteve administrative mbi disenjot industriale
AL046023Kërkesë për hetim mbi disenjo industriale
AL046024Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i disenjove industriale
AL105062Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i modeleve të përdorimit
AL105063
Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i treguesve gjeografikë
AL105064Kërkesë për lëshim ekstrakti nga rregjistri i emërtimeve të origjinës
AL105065Kërkesë për ekstrakt nga rregjistri i topografive të produkteve gjysëmpërcues
AL105066Kërkesë për regjistrimin në regjistër të ndryshimit të emrit të aplikantitpronarit të topografisë së produktit gjysëmpërcues