Lista e shërbimeve DPPSH

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL012009Pajisja e shtetasve me vërtetim për procedurën e paisjes me pasaportë
AL012016Autorizim për përdorimin e mjeteve të blinduara
AL012019Autorizim për blerje mjete speciale personave subjekteve që ushtrojnë veprimtari të ruajtjes dhe sigurise fizike
AL012021Autorizim të përkohshëm për hyrje të personave juridikë dhe fizikë në Republikën e Shqipërisë me armë gjahu dhe municione për gjueti, për veprimtarinë e gjuetisë turistike
AL012022Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e policisë rrugore në itinerare të ndryshme në raste të zhvillimit të aktiviteteve sportive që zhvillohen në rrugët urbane dhe interurbane kryesore dhe dytësore.
AL012023Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e policisë rrugore të automjeteve që kryejnë transporte jashtë norme dhe në kushte jo normale
AL012026Kërkesë për informacion për pasaportat që disponon në sistem
AL012028Vërtetime për personat me status INAD apo Deportive
AL012088Deklarimi i humbjes së dokumenteve të ndryshme
AL012089Dhënie të kopjeve të dokumenteve të njehsuara me origjinalin nga dosja e personelit të punonjësit te policisë
AL012090Dhënie vërtetimesh për vitet e punës në strukturat e policisë
AL012091Dorëzimi i armës
AL012092Dorëzimi dhe kthim i sendeve të humbura
AL012093Kërkesë për dokumenta të kërkuara nga arkivi në veprim i Drejtorisë së Përgjithshme e Policisë së Shtetit
AL012094Kërkesë për dhënie vërtetimesh për familjarët e punonjësve të policisë që kanë humbur jetën për shkak të detyrë
AL012095Kërkesë për informacion si pjesëmarrës në ngjarje rrugore
AL012096Kërkesë për performancë nga subjektet Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike (SHPSF)
AL012097Kërkesë për shoqërim nga shërbimet e policisë rrugore të automjeteve që transportojnë ngarkesa të rrezikshme
AL013019Kërkesë për rifitim të shtetësisë Shqiptare
AL013020Kërkesë për heqje dorë nga shtetësia Shqiptare
AL013025Kërkesë për fitim shtetësie për fëmijët e lindur në Republikën e Shqipërisë nga dy prindër me qëndrim të ligjshëm në RSH
AL013026Kërkesë për fitim shtetësie për të huajt me një shtetësi tjetër
AL013027Kërkesë për fitim shtetësie për të huajt të martuar me një shtetas shqiptar
AL013028Leje e qëndrimi për minoren të pa shoqëruar viktima të trafikut viktima të mundshme të trafikut
AL013029Leje e qëndrimi për raste të tjera
AL013030Leje e qëndrimi si azilkerkues refugjatë mbrojtje shtesë
AL013031Leje e qëndrimit e tipit C për raste të vecanta
AL013032Leje qëndrimi Rinovim Kartë Blu Al
AL013033Leje qëndrimi Rinovim për bashkim familjar të shtetasit të huaj me leje qëndrimi me anëtarët e familjes
AL013034Leje qëndrimi Rinovim për bashkim familjar të shtetasit shqiptar me anëtarët e huaj të familjes
AL013035Leje qëndrimi Rinovim për kërkim shkencor
AL013036Leje qëndrimi Rinovim si person i punësuar
AL013037Leje qëndrimi për të huaj për punësim stinor, të trajnuar pa pagesë, shkëmbime rinore, shërbime vullnetare
AL013038Leje qëndrimi Rinovim për studentë dhe nxënës shkolle
AL013039Leje qëndrimi Rinovim për t'u punësuar pranë institucioneve shtetërore humanitare, fetare apo organizatave OJF
AL013041Leje qëndrimi Rinovim për personat e vetëpunësuar
AL013042Kërkesë mbi zgjatje afati të qëndrimit
AL016007Autorizim i Posacëm për blerje mbajtje armë për individë
AL016008Autorizim për blerje armë zjarri për personat juridik
AL016009Autorizim për blerjembajtje armë (gjahu sportive) për individë
AL016010Autorizim për blerje mbajtje armë kategoria (B+C+D) për personat fizik koleksionist
AL016011Autorizim për blerje mbajtje armë me vjaska gjuetie sportive për personat juridikë e fizikë
AL016012Autorizim për blerje mbajtje armë zjarri në vandbanim për individë
AL016013Autorizim për koleksionim armësh
AL016014Autorizim për lëvizje ditore për ushtrimin e veprimtarisë së qitjes sportive
AL016015Autorizim për mbajtje arme (kategoria B, C) për personat fizik që u njihet e drejta e mbajtjes së armëve me ligj të veçantë për shkak të profesionit
AL016016Autorizim për mbajtje armë gjahu për shtetasit e huaj
AL016017Autorizim për mbajtje armë nga autoritete e huaja
AL016018Autorizim për mbajtje armë për pesonelin shqiptar të sigurimit të autoriteteve të huaja
AL016019Autorizim për mbajtje armë për qitje sportive për shtetasit e huaj që marrin pjesë në veprimtari të organizuara
AL016020Autorizim për mbajtjen në koleksion të armëve të aftësuara
AL016021Autorizim për përdorim skenik të armëve (A,B,C& D)
AL016022Autorizim për targim të mjeteve të blinduara
AL016023Autorizim për transport transferim të lëndëve plasëse për përdorim civil
AL016024Lëshimi i Certifikatës të Përdorimit të Mjetit Lundrues Ndryshimi i kushteve të përdorimit
AL016025Licencë për aftësimin teorik dhe praktik për armën
AL016026Licencë për Poligon Civil Qitje
AL016027Licencë për transportin e armëve, pjesëve dhe municioneve të kategorive B1, B4, C & D
AL016028Licencë për tregtimin, importin dhe eksportin për armët e kategorisë B1, B4, C & D
AL016029Certifikimi Ricertifikim i Drejtuesit Teknik të Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike
AL016030Certifikimi i Drejtuesit Tekniko-Administrativ për veprimtaritë e licencuara sipas ligjit për armët
AL016031Certifikimi i personit fizik apo juridik, ku kërkesa mund të bëhet nga Institucioni Shtetëror, privat ose nga personi fizik i interesuar
AL012007Autorizim për asgjësim të lëndëve plasëse të skaduara për përdorim civil
AL016032Certifikimi i punonjësit të Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike
AL016033Certifikimi i titullarit të Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike
AL016034Marrje informacioni dokumenti vërtetimi për gjobat në sistemin e transportit rrugor
AL016035Miratim i depove për magazinimin e lëndëve piroteknike dhe fishekzjarreve
AL016036Miratim i depove për magazinimin e lëndëve plasëse
AL016037Njoftim i tubimit
AL016038Njoftimi i shitjes së armës nga personi i licensuar për tregtim import export
AL016039Njoftimi perodik me shkrim për veprimtarinë e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike
AL016040Raportimi i përdorimit të armës
AL016041Rregjistrimi i armës së blerë të marrë në posedim
AL016042Rregjistrimi i armëve të koleksionit
AL018011Kërkesë për korrigjim të dhënash në sistem
AL016043Vërtetim për hyrje- daljet nga territori shqiptar, kur kërkesa bëhet nga vetë personi, prindi për fëmijen e mitur, apo përfaqësuesi ligjor