Lista e shërbimeve DPSHTRR

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL013023Njehsimi (konvertimi) i lejeve të drejtimit të lëshuara nga shtetet e huaja
AL091029Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare
AL091030Ristampim i numrit të identifikimit
AL091031Rinovim lejedrejtimit për ndryshim vendbanimi/ Transferim të dosjes
AL091033Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare
AL091034Pajisja me vërtetim për lejedrejtimin
AL091035Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara/ Mjeteve të Luksit
AL091044Pajisje me Certifikatën e Aftësimit Profesional CAP
AL091045Pajisje me Certifikatë Trajnimi ADR për herë të parë
AL091046Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për mjetet motorrike, rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot CEMT
AL091047Pajisja me dëshmi taksisti
AL091048Pajisja me leje drejtimi të posaçme
AL091049Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti model DL.28
AL091050Pajisje me Certifikatë për Transport Mallrash të Rrezikshme brenda Vendit
AL091051Certifikatë për Transport Ndërkombetar Mallrash për Llogari të Vet
AL091052Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira
AL091053Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme
AL091054Pajisje me Certifikatë të Kompetencës Profesionale CKP për herë të parë
AL091055Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP për Instruktor Praktike
AL091056Pajisje me Dëshmi të Aftësise Profesionale Mësues Teorie
AL091060Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Mësues Teorie
AL091061Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR
AL091062Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL091064Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për Instrukor Praktike
AL091068Pajisje me akt-vlerësimi të kushteve të komoditetit
AL091085Rinovimi i Dëshmisë Taksi
AL091086Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve ose heqjes së saj
AL092018Regjistrim ciklomotori
AL092019Regjistrim mjeti/mjeti i blinduar/motomjeti/targa CD për trupin diplomatik
AL092020regjistrim i përhershëm i mjetit rrugor
AL092021Çregjistrim i përkohshëm i mjetit rrugor
AL092023Pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092024Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092025Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor në rast humbje apo vjedhje
AL092026Ndryshim pronësie i mjetit rrugor/ Ndryshim pronësie mjeti të blinduar
AL092030Heqje e pajisjes së regjistrimit
AL092031Inspektim 2 vjeçar i tahografit analog
AL092032Inspektim 6 vjeçar i tahografit analog
AL092033Kalibrim fillestar të tahografit dixhital
AL092034Kalibrim fillestar i Tahografit Analog
AL092035Lëshim targe provë
AL092036Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Drejtues Mjeti KDM
AL092037Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Kontrollor në grup KKG
AL092038Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Kontrollor Nominal KKN
AL092039Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Ofiçinat KO
AL092040Pajisje me Kartë Tahografi Dixhital për Shoqëri KSH
AL092042Çregjistrim për eksport
AL092043Inspektim periodik Tahografit Dixhital
AL092044Ndërrim gjeneralitetesh/ Ndërrim vendbanimi
AL092045Pajisje me certifikatë ATP kombëtare
AL092046Pajisje me certifikatë ATP ndërkombëtare
AL092047Pajisje me targë taksie
AL092048Regjistrim karreli me targë përsëritëse
AL092049Rinovim autorizim targë prove
AL092050Pajisje me lejedrejtimi për shtesë kategorie
AL093001Ndryshim Konstruktiv i mjetit rrugor
AL093002Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme
AL093003Konfirmime të ndryshme për mjetin/ Vërtetim mbi mjetin për jashtë shtetit
AL093004Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP
AL104029Licencë për Transport të Mallrave me Mjete Jashtë Norme
AL097001Pajisje me lejedrejtimit të kategorisë AM
AL097002Pajisja me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, B1 ose B për herë të parë
AL097003Rimarje e lejedrejtimi pas anullimit të saj
AL097004Rivlerësim i lejedrejtimit
AL097005Rinovim i lejedrejtimit për humbje, vjedhje apo shkatërrim të saj/ Paisje me lejedrejtimi të përkohshme
AL097006Rinovimi i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj
AL097007Rinovim i lejedrejtimit për ndryshim gjeneralitetesh
AL097008Pajisja me leje për ushtrimin e aktivitetit për përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
AL097009Pajisje me DAP Makineri të Rënda për herë të parë
AL097010Pajisje me DAP Dëshmi Aftësie Profesionale për Autoriparimet
AL097011Pajisje me DAP Dëshmi Aftësie Profesionale për Shitblerje Ndërmjetësim
AL097012Pajisje me DAP Dëshmi Aftësie Profesionale për Tregtim Pjesë Këmbimi
AL097013Pajisje me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mjete Jashtë Norme (DAPMJN)
AL097014Pajisje me Vërtetim Aftësie Profesionale VAP të Titullarit të Agjencisë
AL097015Rinovim DAP Makineri të Rënda
AL097016Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për Mjete Jashtë Norme DAPMJN