Lista e shërbimeve DPT

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL012044Lëshim certifikate residence
AL051011Deklarimi i lojrave të fatit
AL101010Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes
AL101012Deklarimi i formularit të TVSH
AL101013Deklarimi i formularit të ndryshimit të numrit të punonjësve ESIG 027
AL101014Deklarimi i listëpagesës ESIG 025
AL101016Vërtetim për tatimpaguesit e regjistruar për qarkullimin e realizuar për 3 vitet e fundit
AL101017Vërtetim për regjistrim të investitorit
AL105017Vërtetim për individë të paregjistruar
AL106020Vërtetim për pagesën e tatimit në burim për jo-rezidentët
AL105019Formulari i ndryshimit i të dhënave të regjistrimit
AL106003Vërtetim për formularë të dyfishtë
AL106005Vërtetim për certifikimin e mjeteve të transportit
AL106006Deklarimi i tatimit mbi fitimin
AL106007Deklarimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin
AL106008Deklarimi vjetor i të ardhurave personale
AL106009Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve
AL106011Rivendosje fjalëkalimi për tatimpagues të regjistruar
AL106013Formular i kërkesës për zbatimin e marrëveshjes për heqjen e taksimit të dyfishtë
AL106014Deklarimit i tatimit në burim
AL106015Deklarimi i rentës minerare
AL106016Deklarimi i taksave kombetare
AL106017Deklarimi i tarifave kombëtare
AL106018Vërtetim për përgjegjësinë tatimore
AL106019Vërtetim statusi (aktiv-pasiv)
AL113036Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin
AL113037Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti