Lista e shërbimeve ESHFF

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL022003

Analizat laboratorike
AL022022Autorizim importi të veçanta
AL022023Autorizim për nxjerrjen e etiketave të furnizuesit dhe certifikatën e origjinës për fidanët e shartuar të kategorisë Standard
AL022024Autorizim për nxjerrjen e etiketave të furnizuesit dhe certifikatën e origjinës për kalemat, copat dhe fidanët e pashartuar të kategorisë standard ose të certifikuar
AL022025Autorizim për nxjerrjen e etiketave të furnizuesit dhe certifikatën e origjinës për materialet e shumëzimit CAC ose i certifikuar
AL022026Autorizim për nxjerrjen e etiketave të furnizuesit për materialet e shumëzimit për fidanët zbukurues (dekorativë) të certifikuar
AL022027Autorizim për raste të veçanta dhe përjashtime për certifikimin zyrtar
AL022028Certifikatë origjine për fidanët e drurëve dekorativë
AL022029Certifikatë zyrtare dhe etiketim për bimët industriale vajore
AL022030Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e drithërave
AL022031Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e patateve
AL022032Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e perimeve
AL022033Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat foragjere
AL022034Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët dekorativë
AL022035Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e hardhive
AL022036Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e pemëve frutore
AL022037Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e perimeve
AL022038Regjistrimi i varieteteve në Katalogun Kombëtar
AL022039Rietiketim dhe riambalazhim
AL022040Testimi i varietetit, species ose hibridit