Lista e shërbimeve ISSH

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL084066Rikomisionimi në KMCAP-in Rajonal
AL084067Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë
AL112025Të ardhura për barrëlindje për të vetëpunësuarit
AL112030Pension Pleqërie
AL112031Pension invaliditeti i plotë
AL112032Pensione familjare
AL112033Mbyllje pensioni dhe pagesë për vdekje
AL112034Rishqyrtim pensioni
AL112035Transferim pensioni
AL112036Vërtetim për përfitim dhe masë pensioni
AL112042Vërtetim për derdhjen e kontributeve si person fizik
AL112043Vërtetim për periudha pune në Kooperativa Bujqësore (KB)
AL112044Vërtetim për periudha pune në Ndërmarrje Shtetërore para datës 01.01.1994
AL112045Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994
AL112046Vërtetim për derdhjen e kontributeve si i punësuar pas datës 01.01.1994
AL112047Pajisje me librezë pensioni
AL112048Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar
AL112049Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht, në skemën e sigurimit vullnetar
AL112050Urdhërveprim për derdhje kontributi si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112051Vërtetim për derdhjen e kontributit vullnetar (për personat e siguruar vullnetarisht)
AL112052Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi
AL112053Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit
AL112054Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit
AL112055Shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar
AL112056Shpërblim lindje për personat e punësuar
AL112057Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës
AL112058Të ardhura për barrëlindje për të punësuarit
AL112059Të ardhura për kompensimin për barrëlindje kur ndryshohet vendi i punës
AL112060Të ardhura për sëmundje për personat e punësuar
AL112061Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112062Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale
AL112063Kompensime të Energjisë Elektrike
AL112064Kompensime për personat në ngarkim
AL112065Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112066Pagesë për shpenzime funerali
AL112067Pension invaliditeti i pjesëshem
AL112068Pension invaliditeti i reduktuar
AL112069Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidentet në punë dhe sëmundje profesionale
AL112070Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112071Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
AL112072Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim
AL112073Të ardhura shtesë për kujdesje
AL112074Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112075Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 8097, dt. 21.03.1996, i ndryshuar
AL112076Pension suplementar invaliditeti për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112077Pension pleqërie i reduktuar
AL112078Pension pleqërie si minator
AL112079Shtesë pensioni për shtyrje të datës së daljes në pension
AL112080Pension suplementar pleqërie nga ligji nr. 10139, datë 15.05.2009
AL112081Pension suplementar pleqërie sipas ligjit nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112082Pension suplementar shtetëror nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996 i ndryshuar
AL112083Përsëritje pensioni familjar
AL112084Pension suplementar familjar nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112085Pension suplementar familjar nga ligji nr. 8097, datë 21.03.1996, i ndryshuar
AL112086Pension suplementar familjar për shkak të detyrës nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112087Përsëritje pensioni suplementar familjar
AL112088Rishqyrtim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112089Tansferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë
AL112090Pagesë kalimtare nga ligji nr. 8097 datë 21.03.1996
AL112091Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar
AL112092Rinovim i pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009
AL112093Shpërblim financiar për familjet e dëshmorëve sipas ligjit nr. 8607, datë 27.04.2000, i ndryshuar
AL112094Trajtim i vecantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për pilotët nga ligji nr. 9128, datë 29.07.2003, i ndryshuar
AL112095Trajtim i veçantë financiar mbi pensionin e pleqërisë për punonjësit e nëndetëseve nga ligji nr. 9361, datë 24.03.2005
AL112096Trajtim i veçantë financiar si minator nga ligji nr. 8685, datë 09.11.2000, i ndryshuar(rivleresime)
AL112097Trajtim i veçantë për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake nga ligji nr. 9179, datë 29.01.2004 (rivlerësime)
AL112098Caktim pensioni social
AL115024Trajtimi financiar, suplementar për minatorët/ naftëtarët/ metalurgët sipas ligjit 29/ 2019