Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL115022
Kërkesë për Birësimet me pëlqim
AL115023
Kërkesë për Birësimet nga Institucioni