Lista e shërbimeve MIE

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL042009Aplikim për autorizim për përdorim civil të lëndëve plasëse
AL042072Leje profesionale individuale për veprimtari studimore-projektuese dhe- ose zbatuese në sektorin minerar
AL043038Dublikatë apo zgjatje të afatit të licencës të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043039Ekuivalentimi i licencës së huaj individuale në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043040Ekuivalentimi i licencës së shoqërive të huaja, në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043041Mbyllja e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043042Ndryshim ose shtesa të drejtuesit/drejtuesve teknikë të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043043Pajisja me dublikatë të licencës individuale në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043044Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043045Pajisja për herë të parë, me licencë shoqërie në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043046Për pajisje me shtesa në kategoritë e licencës individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043047Për pajisje me shtesa në kategoritë e licencës së shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe / ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043048Reflektimi i ndryshimit ose shtesës së përfaqësuesit/përfaqësuesve ligjorë, në licencën e shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043049Reflektimi i ndryshimit të emërtimit dhe / ose selisë, në licencën e shoqërisë në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043050Rinovimi i kategorive të licencës individuale në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043051Rinovimi i kategorive te licencës së shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe / ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043052Ekuivalentimi i licencës profesionale për individë që disponojnë licencë profesionale në vendin e origjinës (jo Shqipëri)
AL043053Kalimi i shkallës së vlerësimit të licencës së shoqërisë, nga e dytë në të parë (ndryshim shkalle vlerësimi për licencat e shoqërive) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043054Licencimi i individëve për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043055Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043056Licencimi i shoqërive për herë të parë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043057Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të punësuar në shoqëri në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043058Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043059Pajisja me dublikatë të licencës individuale në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (pas humbjes apo dëmtimit)
AL043060Rinovim ose dublikatë të licencës së shoqërisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043061Rinovimi i licencës individuale në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043074Pajisje me dublikatë të licencës së shoqërisë në fushën e zbatimit në ndërtim
AL043075Mbyllje e aktivitetit të shoqërisë në fushën e zbatimit në ndërtim
AL043076http://Ndryshim dhe shtesë drejtuesi ligjor në fushën e zbatimit në ndërtim
AL043077http://Ndryshim të shkallës së klasifikimit të kategorive në fushën e zbatimit në ndërtim
AL043078Zgjatje afati licencë shoqërie në fushën e zbatimit në ndërtim
AL043079Aplikimi për licencë të shoqërive që kryejnë punime ndërtimi
AL043080Pajisje me Akt miratimi për Organet Evropiane të Notifikuara dhe Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit
AL044001Certifikim profesional si drejtues teknik për aktivitetin e kërkimit, prodhimit e zhvillimit të lëndëve hidrokarbure
AL044002Certifikim profl si projekt, konsulent, kolaudues për aktivitetin e kërkimit të lëndëve hidrokarbure
AL044003Certifikim. prof.si projek, konsulent, kolaudues për aktivitetin e përpunimit të lëndëve hidrokarbure
AL044004Certifikatë profesionale si projektues, konsulent, kolaudues për prodh hidrokarbure
AL044005Certifikate prof. si studiues- projektues, mbik, monits për aktivitetin e kërkimit të lëndëve hidrokarbure
AL044006Certifikate prof si studs - projektues, mbikë, monits për aktivitetin e transp, depozit dhe treg të lëndëve hidrokarbure
AL044007Certifikatë prof si studiues-projektues, mbik., monitorues për akt. e përpunimit të lëndëve hidrokarbure
AL044008Çertifikatë profesionale si studiues-projektues, mbikëqyrës, monitorues për prodhimin dhe zhvillimin e lëndëve hidrokarbure
AL044009Certifikate prof si drej. tek. për aktivitetin e përpu., trans.t, depozitimit dhe tregtimit të lëndëve hidrokarbure
AL044010Certifikatë prof si projeks, konsult, kolaudues për akti e trans, depoz dhe tregtt të lëndëve hidrokarbure
AL044011Liçencë (konçension) për Rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj
AL044012Liçencë e naftësjellësve, për kryerjen e veprimtarisë së transportimit, importimit dhe eksportimit të naftës bruto
AL044013Miratim paraprak për dhënien e Lic së Konces Për naftësje për kryerjen e vepr së trans, imp dhe eks_imp
AL044014Autorizim i përkohshëm për vazhdimin e procedurave për plotësimin e dokumentacionit teknik dhe ekonomik
AL044015Leje për ndërtimin e përdorimin e infrastrukturës së sistemeve të gazit
AL044016Licencë përpunimi për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës
AL045001Dhënie me koncesion për ndërtimin ose rindërtimin e hidrocentralit-eve
AL045002Leje për ndërtim e përdorim të objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive përkatëse në sipërfaqet e truallit të përcaktuara në Masterplan
AL096001Licencë për qendër inspektimi të mjeteve që kryejnë transport të disa mallrave të rrezikshme (sipas marrëveshjes ADR)
AL096002Licensë për të kryer kontrollin dhe provën e mjeteve me motor dhe të rimorkiove të tyre
AL097035Rinovim autorizimi për qendër Tahografi
AL115044Rimbursim shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që ndërrojne jetë jashtë vendit