Lista e shërbimeve MIE

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL04038Dublikatë apo zgjatje të afatit të licencës të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL04039Ekuivalentimi i licencës së huaj individuale në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043040Ekuivalentimi i licencës së shoqërive të huaja, në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043041Mbyllja e aktivitetit të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043042Ndryshim ose shtesa të drejtuesit/drejtuesve teknikë të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043043Pajisja me dublikatë të licencës individuale në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043044Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043045Pajisja për herë të parë, me licencë shoqërie në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043046Për pajisje me shtesa në kategoritë e licencës individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043047Për pajisje me shtesa në kategoritë e licencës së shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe / ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043048Reflektimi i ndryshimit ose shtesës së përfaqësuesit/përfaqësuesve ligjorë, në licencën e shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043049Reflektimi i ndryshimit të emërtimit dhe / ose selisë, në licencën e shoqërisë në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim
AL043050Rinovimi i kategorive të licencës individuale në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim
AL043051Rinovimi i kategorive te licencës së shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe / ose mbikëqyrjes e kolaudimit
AL043052Ekuivalentimi i licencës profesionale për individë që disponojnë licencë profesionale në vendin e origjinës (jo Shqipëri)
AL043053Kalimi i shkallës së vlerësimit të licencës së shoqërisë, nga e dytë në të parë (ndryshim shkalle vlerësimi për licencat e shoqërive) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043054Licencimi i individëve për herë të parë (shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043055Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje shkalle nga II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043056Licencimi i shoqërive për herë të parë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043057Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të punësuar në shoqëri në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043058Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043059Pajisja me dublikatë të licencës individuale në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (pas humbjes apo dëmtimit)
AL043060Rinovim ose dublikatë të licencës së shoqërisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
AL043061Rinovimi i licencës individuale në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme