Lista e shërbimeve QKB

Kodi i ShërbimitEmri i shërbimit
AL011066Licencë për autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit
AL011067Licencë për klinikë veterinare
AL011068Licencë për agjenci farmaceutike
AL011073Kërkesë për rezervim emri
AL011074Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik
AL011077Licencë për tregtim me shumicë të barnave për njerëz
AL011078Licensë për tregtim me shumicë të barnave për kafshë
AL011079Licencë për shërbime Spitalore
AL011080Licencë për prodhimin e barnave për njerëz
AL011081Licencë për prodhimin e barnave (për kafshë)
AL011082Licencë për farmaci
AL011083Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim kreditit
AL011084Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit reciprok
AL011085Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor
AL011086Aplikim për regjistrimin fillestar të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL011087Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL011088Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive aksionare
AL011090Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit
AL014026Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det
AL014028Licencë për shërbime të sigurimit fizik të objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike, i cili ushtrohet në të gjithë territorin e vendit
AL015012Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor
AL015013Ndryshim në titull
AL015014Revokim vullnetar
AL016002Licencë për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash
AL016003Licencë për shërbime të sigurimit dhe shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
AL016005Licencë për shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes civile
AL017020Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
AL017024Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit të mjeteve lundruese
AL018012Riprintim titulli
AL018013Shtyrje afati
AL022016Licencë për prodhim përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve
AL022017Licencë për shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)
AL022018Licencë për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla
AL023057Licencë për kultivim të kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
AL023058Licencë për mbarështim të kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha
AL024041Licencë për tregtim me pakicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL024042Licencë për tregtimin me shumicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL035008Transferimi i lejeve minerare
AL037016Apelim
AL039002Licencë për shërbimin e përmbarimit
AL041001Licencë për tregtim me shumicë i naftës dhe gazit
AL041003Licencë për tregtim me shumicë i biokarburanteve
AL041006Licencë për tregtim me shumicë i karburanteve për mjetet e fluturimit
AL041050Licence për tregtim me shumicë i vajrave lubrifikantë
AL041088Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
AL042030Leje shfrytëzimi (minerare)
AL042031Licencë për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
AL043020Leje kërkim-zbulimi (minerare)
AL043021Leje Kërkim-Zbulim-Shfrytëzim (minerare)
AL043022Licencë për ushtrimin e veprimtarive të lidhura me substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
AL043023Licencë për përpunimin industrial të duhanit
AL043024Licencë për prodhim dhe ose tregtim të materialit racor
AL043025Licencë për prodhim dhe/ose tregtim të farave dhe fidanëve
AL043026Licencë për prodhim primar
AL043027Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim
AL043028Licencë për prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për ushqim
AL043029Licensë për prodhimin e Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve
AL043030Licencë për prodhimin e produkteve të duhanit
AL043031Licencë për shërbime ekspertize dhe ose profesionale lidhur me burimet energjetike
AL043032Licencë për shpues profesionist për ujë
AL071013Leje mjedisore e tipit A
AL071014Leje mjedisore e tipit B
AL071015Leje mjedisore e tipit C
AL071016Licencë për veprimtarite e ekspertizës lidhur me ndikimin ne mjedis
AL071017Licencë për veprimtarite e tjera profesionale lidhur me ndikim ne mjedis
AL071018Licencë për inseminim artificial (stacionet e inseminimit artificial-inseminatorët)
AL071019Licencë për ndërzim natyror të kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)
AL071020Licencë për importin e mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe ose përdorimi ose importi i substancave ozonholluese
AL071021Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e tyre
AL071022Licencë për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
AL073016Licencë për shërbime te ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me pyje apo kullota
AL075001Leje për peshkim profesional në det
AL081023Licencë për kabinet mjekësor
AL083021Licencë për veprimtari në fushën e shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie tjetër
AL083022Licencë për farmaci Veterinare
AL083023Licencë për qendër mjekësore
AL083024Licencë për shërbime ekspertize higjieno-shëndetësore
AL083025Licencë për shërbime laboratorike - Laborator gjenetik
AL083026Licensë për shërbime laboratorike - Laborator klinik biokimik"
AL083027Licencë për shërbime laboratorike - Laborator mikrobiologjik
AL083028Licencë për shërbime laboratorike - Laborator Optik
AL083029Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare
AL083030Licencë për shërbime të tjera shëndetësore e kurative
AL085008Licencë për kabinet stomatologjik
AL085009Licencë për klinikë stomatologjik
AL085010Licencë për shërbime laboratorike - Laborator dentar
AL091073Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit nëpërmjet licencimit
AL104030Licencë për agjenci udhëtimi
AL091075Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
AL091076Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio
AL091077Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të braktisura
AL091078Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091079Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
AL091080Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
AL091081Licencë për "Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove"
AL091082Licencë për "Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura"
AL091083Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara nga prodhuesi
AL091084Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
AL094002Licencë për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Udhëtarëve
AL094003Licencë për transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
AL094004Licencë për transport ndërkombëtar detar i mallrave dhe i njerëzve
AL101019Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të auditit
AL101020Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 1
AL101021Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1
AL101022Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101023Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101024Njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit
AL101025Plotësim ekstrakti historik
AL101026Aplikim për çregjistrimin e personit fizik
AL101027Aplikim për çregjistrimin e personit juridik
AL101028Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta
AL101029Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e kursim kreditit
AL101030Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL101031Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë aksionare (sh.a)
AL101032Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
AL101033Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL101034Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me krijimin e një shoqërie të re
AL101035Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
AL101036Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2
AL101037Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të shoqërive ekzistuese) faza 2
AL101038Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 1)
AL101039Aplikim për thirrje të aksionarëve-ortakëve për miratimin e shndërrimit (shpallja 2)
AL101040Aplikim për miratimin e shndërrimit
AL101041Kërkesë për aktivizim aktiviteti
AL101042Certifikatë çregjistrimi
AL105006Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë aksionare
AL105009Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105010Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit për degët ose zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105020Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëri të bashkëpunimit reciprok
AL105021Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë kolektive, komandite, më përgjegjësi të kufizuar, dhe të thjeshta
AL105022Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të personit fizik
AL105023Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
AL105024Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të shoqërive të kursim kreditit
AL105025Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja
AL105026Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105027Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit person fizik
AL105028Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105029Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e thjeshtë
AL105030Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105031Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri kolektive
AL105032Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri komandite”
AL105033Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri komandite
AL105034Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105035Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri aksionare
AL105036Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqëso
AL105037Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit bujqësor
AL105038Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105039Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e bashkëpunimit reciprok
AL105040Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105041Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri e kursim kreditit
AL105042Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105043Ekstrakt i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
AL105044Certifikatë regjistrimi
AL105045Kërkesë për korrigjimin e gabimeve
AL105046Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike
AL111010Licencë për arsim bazë - cikli i lartë
AL111011Licencë për arsim bazë - cikli i ulët
AL111012Licencë për arsimim parashkollor (kopësht)
AL111013Licencë për arsim special
AL111014Licencë për arsim të mesëm artistik e social kulturor
AL111015Licencë për arsim të mesëm profesional
AL111016Licencë për arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)
AL111017Licencë për arsim të mesëm teknik
AL111019Licencë për autoshkollë dhëninen e dëshmisë së aftësisë profesionale
AL112022Licencë për shërbime të përkujdesit komunitar
AL112023Licencë për shërbime të përkujdesit rezidencial
AL113035Licencë për ndërmjetësim në tregun e punës (Agjensitë Private të Punësimit)
AL114005Licencë për Institucion plotësues arsimor parauniversitar
AL114006Licencë për formim profesional
AL036008Aplikim për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin tregtar
AL105075Aplikim për regjistrim fillestar të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse
AL105076Aplikim për ndryshim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues, të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse
AL105077Aplikim për konfirmim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin e organizatave jofitimprurëse
AL105078Aplikim për ndryshim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues , të regjistruar në regjistrin tregtar
AL105079Aplikim për konfirmim të të dhënave të pronarit përfitues të subjektit raportues të regjistruar në regjistrin tregtar
AL104031Licencë për operator turistik