Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL013001
Leje pune për punëmarrësit (A P )
AL013002
Leje pune për punë stinore (A PS )
AL013003
Leje pune për të transferuarit brenda ndërmarrjes (A TN)
AL013004
Leje pune për studentët (A S )
AL013005
Leje pune për punësim ndërkufitar (A NK)
AL013006
Leje pune për formim profesional (A.FP)
AL013007
Leje pune për personat që ofrojnë shërbime vullnetare (ASHV )
AL013008
Leje pune për anëtarët e familjes, të cilët vijnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ribashkimit familjar (A/AF )
AL013009
Leje pune për punonjës me kualifikim të lartë  (A KL)
AL013010
Leje pune për sportistët  (A SP )
AL013011
Leje pune për punëtorët shtëpiakë (A PSH )
AL013012
Leje pune për të vetëpunësuarit​ (B VP)
AL013013
Leje pune për investitorët (B I)
AL013014
Leje pune për raste të veçanta (C)  
AL013016
Leje pune për të huajt që pajisen me leje pune të përhershme (D)
AL013017
Vërtetim deklarimi për punësim për shtetasit e huaj nga vendet anëtare të BE dhe SHBA
AL013024
Leje pune për shërbime kontraktuese (C SHK)
AL112011
Regjistrim për kurs formim profesional
AL112037
Regjistrim i Punëdhënësit
AL112041
Aplikim për programet e nxitjes së punësimit 
AL113017
Regjistrim si punëkërkues i papunë
AL113039
Regjistrim i vendit të lirë të punës
AL113041
Përfitim i të ardhurave nga papunësia (pagesa e papunësisë)
AL113042
Vërtetim regjistrimi si punëkërkues i papunë
AL113043
Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)