Lista e shërbimeve ZRPP

Kodi i shërbimitEmri i shërbimit
AL031006Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
AL031007Lëshim certifikate pronësie
AL031008Lëshim kopje kartele të pasurisë
AL031009Lëshim vërtetim pronësie
AL031010Lëshim vërtetimesh negativ/pozitiv
AL031011Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjorë, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe
AL031012Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet
AL031013Lëshim certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë (pa përfshirë afatin ligjor 15 ditor të publikimit/afishimit)
AL031014Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
AL031015Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
AL031016Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme (shërbim vetëm për noterët ku merr kopje kartele të përditësuar, informacion për dokumente)
AL033001Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjestimit të pasurisë së paluajtshme
AL033002Korrigjim gabimesh në kartelë
AL033003Regjistrim i objekteve të legalizuara
AL033004Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
AL033005Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
AL033006Saktësim i kufijve të pasurisë
AL033007Regjistrim i lejes së ndërtimit
AL033008Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta
AL033009Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor
AL033010Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme
AL033011Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale
AL033012Regjistrim i përkohshëm i karabinasë
AL033013Ndryshim kufiri
AL033014Regjistrim i aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
AL033015Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues
AL034001Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034002Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034003Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034004Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjor
AL034005Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034006Regjistrim/ndryshim/shuarje Servituti
AL034007Regjistrim i prokurës
AL034008Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
AL034009Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
AL034010Regjistrimi i kërkesëpadisë
AL034011Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë
AL034012Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit
AL034013Regjistrim i të drejtës së parablerjes
AL034014Regjistrim i titujve në përdorim
AL035001Regjistrimi i kontratave të shitjes
AL035002Regjistrim i aktit të trashëgimisë
AL035003Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
AL035004Regjistrim kontratë dhurimi
AL035005Regjistrimi i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
AL035006Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
AL035007Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme
AL036003Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036004Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar
AL036005Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036006Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale (pa përfshirë afatin ligjor 45 ditë)