Memorandum Bashkepunimi

Memorandum Bashkepunimi ndermjet ADISA dhe DPPI