PAKETË INFORMUESE – NDRYSHIM VENDBANIMI

Në këtë paketë informuese përfshihen shërbime, të cilat i vijnë në ndihmë qytetarëve të cilët duan të ndryshojnë vendbanim, brenda/jashtë qytetit ose njesisë administrative. Këto procedura fillojnë në Zyrën e Gjendjes Civile pranë Njësisë Administrative përkatëse ku qytetari ka vendosur të transferohet.

Hapat që duhet të ndiqni

Regjistrimi i ndryshimit të vendbanimit/adresës së banesës, bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile që ka në juridiksion territorial vendbanimin apo banesën e deklaruar. Transferimi i të dhënave të gjendjës civile, në një zyrë tjetër të gjendjes civile bëhet me kërkesën e kryefamiljarit, i cili paraqet pranë zyrës së gjendjes civile dhe e dorëzon këtë kërkesë në Protokoll.  Punonjësi i Zyrës së Gjendjes Civile bën verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga aplikanti dhe kryen veprimeve përkatëse  në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, për ndryshimin e vendbanimit sipas elementëve të adresës ku do të ketë vendbanimin  e ri.

Informacion të detajuar mund të gjeni duke klikuar në  Ndryshimi i vendbanimit.

  * Shënim : Qytetarët të cilët transferohen nga një qytet në një tjetër u lind nevoja e blerjes së shtëpisë së re ose marrjes me qira të saj. Pas kalimit të këtij hapi bëhet hartimi i kontratës pranë Noterit. Kontrata e nënshkruar tek Noteri është detyrim ligjor të regjistrohet pranë ZVRPP-së për tu finalizuar ndryshimi i pronësisë. Përsa i takon kontratave të qirasë dhe nënqirasë ato regjistrohen kur janë me një afat mbi 9 vite. Pas përfundimit të regjistrimit të kontartës pranë ZRPP drejtohemi në Zyrën e Gjendjes Civile.

Informacion të detajuar për shërbimet gjeni duke klikuar në:

Nga ndryshimi i vendbanimit lind nevoja e trasferimit të nxënësve në arsimin bazë ose nga gjimnazi në gjimnaz.

Procedurat e transferimit të nxënësve

 • Transferimi nxënësit, si rregull, bëhet pas përfundimit të vitit shkollor ose pas përfundimit të semestrit të pare. Në raste të të ndërrimit të vendbanimit, bëhet gjatë vitit shkollor.
 • Nxënësi transferohet nga një shkollë me konkurs në një tjetër të të njëjtit profil pas përfundimit të vitit të parë shkollor.
 • Kërkesa për transferim formulohet më shkrim nga prindi i nxënësit dhe i drejtohet drejtorit të shkollës ku nxënësi është regjistruar.
 • Drejtori i shkollës firmos dhe vulos dokumentacionin e transferimit, ia dorëzon prindit të nxënësit dhe ia dërgohet zyrtarisht drejtorit të shkollës pritëse.

Dokumentet e nevojshme për transferim janë si më poshtë:

 1. a) notat ose shprehjet e nxënësit të marra gjatë vitit shkollor deri në çastin e transferimit;
 2. b) numrin e mungesave të arsyeshme dhe ato të paarsyeshme;
 3. c) nderimet ose/dhe masat disiplinore ndaj nxënësit.

Drejtori i shkollës, ku nxënësi transferohet, njofton menjëherë zyrtarisht për regjistrimin drejtorin e shkollës nga nxënësi vjen, pas këtij njoftimi, drejtori I shkollës dërguese bën çregjistrimin e nxënësit.

Lëvizjet e nxënësve pasqyrohen në amzë.

Në rastet kur nxënësi ka përfunduar një klasë të arsimit bazë, regjistrimi i tij në shkollën tjetër bëhet mbi bazën e vërtetimit të përfundimit të klasës paraardhëse, në të cilin shënohet dhe numri i amzës, i firmosur dhe vulosur nga drejtori i shkollës, ku nxënësi ka përfunduar klasën përkatëse.

Për më tepër informacion do të gjeni duke klikuar në këtë link:  Dispozitat Normative 

Nëse qytetari që vendos të ndryshoj vendbanimin dhe është zotërues i një mjeti lind nevoja që të drejtohet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor për të realizuar trasferimin e dosjeve për në qytetin e ri si dhe ndryshimin e gjeneraliteteve.

Informacion të detajuar për shërbimet dhe për dokumentacionin e nevojshëm për aplikim  mund ta gjeni duke klikuar në :

Me dokumentacionin e nevojshëm qytetari paraqitet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Nëpunësi i pranimit kontrollon në sistem nëse lejedrejtimi është e vlefshme apo, e pezulluar, bllokuar, etj., me vendim të organeve kompetente. Pas 6 ditëve, nga data e kërkesës për transferim dosje, aplikanti paraqitet përsëri në Drejtorisë Rajonale ku ka vendbanimin e ri për të rinovuar lejdrejtimin dhe  plotëson kërkesën për kryerje shërbimi. Më pas aplikanti pajiset me kopje të lejedrejtimit, menjëherë.

Qytetari paraqitet tek Qendra Shëndetësore që i takon me ndryshimin e vendbanimit. Përzgjedh mjekun e familjes, i cili në sistem kërkon transferimin e kartelës mjekësore nga Qendra e vjetër Shëndetësore në Qendrën e re. Duke filluar nga dita e nesërme e kryerjes së kërkesës qytetari paraqitet tek Qendra Shëndetësore e mëparshme për tërheqjen e kartelës mjekësore. Më pas e paraqit kartelën mjekësore tek mjeku i familjes që do e ndjek në vazhdim.

Informacion të detajuar për shërbimet mund të gjeni në linkun:

Me ndryshimin e vendbanimit, pensionistit i lind nevoja të trasferojë dhe pensionin. Për të transferuar pensionin nga një qark në tjetrin, nga një njësi në tjetrën ose nga posta në bankë, pensionisti duhet të plotësojë një formular-tip. Kërkesa për transferimin e pensionit, e dosjes së pensionit, bëhet në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH) ku ka vendbanimin e ri pensionisti, sipas kërkesës-tip. Kërkesa paraqitet tek inspektori pritës në ALSSH. Në rastin kur kërkuesi nuk ka vendbanimin në territorin e ALSSH-së ku paraqitet kërkesa, inspektori pritës i shpjegon personit të interesuar për procedurat e parashikuara në rregullore, duke i dhënë edhe alternativë për kalimin e pagesës së pensionit në një nga bankat e nivelit të dytë. Në rastet kur personi, i cili kërkon të transferojë dosjen e pensionit nga njëri rajon në tjetrin, kërkon të përfitojë kompensimet për energjinë elektrike, apo kompensime të tjera të njohura me aktet nënligjore në fuqi, duhet të paraqesë edhe dokumentacionin që provon plotësimin e kritereve për secilin lloj të kompensimit. Gjithashtu pensionisti njoftohet që mund të aplikojë jo vetëm për  tërheqje dosje pensioni por dhe të pensionit suplementar apo trajtimi të vecantë, nëse është përfitues.

Informacion të detajuar për shërbimin dhe për dokumentacionin e nevojshëm për aplikim mund të gjeni duke klikuar në  :

Kontrata Utilitare

Me ndryshimin e vendbanimit lind nevoja që këto ndryshime të pasqyrohen edhe në marrëdhëniet me OSHEE. Në këtë institucion ju mund të aplikoni për lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese në Tension të Ulët për fuqi të instaluar deri në 20 kw ose për ndryshim të të dhënave të kontratës, ndryshim emri, përdorues kontrate, etj. Dokumentacioni që kërkohet për lidhje të re ose modifikim lidhjeje ekzistuese në Tension të Ulët për fuqi të instaluar deri në 20 kw si më poshtë vijon:

 • Kërkesë për furnizimin me energji elektrike (Formulari i Aplikimit);
 • Vërtetim i identitetit (fotokopje e Kartë identiteti ose pasaportë);
 • Fotokopje e Certifikatës së regjistrimit në QKR (Për subjektet jofamiljare)
 • Gen-Plani i vendosjes së objektit;
 • Kopje e kontratës (kartelës) së mëparshme që aplikanti mund të ketë pasur;
 • Vërtetim i pronësisë së objektit nëpërmjet dokumenteve të regjistrimit të pronës, të tilla si: Akt-shitje, akt-qeraje, akt-dhurimi ose akt-ndarje prone të paluajtshme.

Informacion të detajuar për shërbimet  mund të gjeni në linkun: /http://oshee.al/lidhje-te-re/

Dokumentacioni që kërkohet për ndryshim të të dhënave të kontratës, ndryshim emri, përdorues kontrate, etj., si më poshtë vijon:

 • Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, në të gjitha rastet. Formulari plotësohet on-line;
 • Mjet identifikimi: Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të ankuesit dhe kopje të ekstraktit të regjistrimit të QKR *(kur ankuesi është person juridik);
 • Autorizim: a) Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtësi i kontratës, shoqëruar me Kopje Kartës së identitetit të mbajtësit) b)Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe kartën e identitetit të Administratorit;
 • Kopje e faturës së energjisë ose të librezës;
 • Kontroll i debisë (të theksohet në formular shlyerja e debisë principal+kamatë/ ose AKM);
 • Kopje e dokumentit të pronësisë (kontratë shitblerje, vërtetim hipotekor/certifikatë pronësie, dokumenta legalizimi, etj)
 • Dokumenta shtesë që mbështesin deklaratën e ankimuesit.
 • Konfirmim për pagesën e tarifës së shërbimit (nëse ofrohet me pagesë);
 • Dokument shtesë nëse është i nevojshëm.

Informacion të detajuar për shërbimet, tarifat dhe adresat mund të gjeni duke klikuar në:

 1. Aplikim për librezë të re

Kur pronari i vjetër kalon pronën e tij tek pronari i ri me vullnet të të dy palëve, ndryshimi i emrit në kontratën e ujit mund të kërkohet nga të dy palët me kusht që të jenë paguar të gjitha detyrimet që i përkasin kontratës. Dokumentacioni që pranohet në këto raste është:

 • Certifikatë regjistrimi në ZRPP në emër të blerësit për objektin për të cilin është hapur kontrata/Kontratë Shit-Blerje para noterit/Kontratë Dhurimi/Kontratë shkëmbimi/Kontratë Klering;
 • Dokument identifikues;
 • Libreza e ujit.

Në rastin kur objekti jepet me qera dhe kërkohet që të ndryshohet emri në faturë, aplikimin për ndryshim emri duhet ta nënshkruajnë të dy palët edhe qiradhënësi (pronari i objektit) edhe qiramarrësi. Aplikimi duhet të shoqërohet me:

 • Dokument identifikimi i qiradhënësit dhe qiramarrësit;
 • Kontrata e qerasë (dokumentacion pronësie);
 • Libreza e ujit.

Informacion të detajuar për shërbimet, tarifat dhe adresat mund të gjeni në linkun http://ujesjellesitirane.al/sherbime/aplikim-per-libreze-te-re/

2. Aplikim për pikë lidhje

Dokumentacioni i nevojshëm për lidhje kontrate për objekte deri në 3 kate është si më poshtë:

 • Kërkesa me shkrim për lidhje kontrate dhe/ose për pikë lidhje me rrjetin e FUP dhe/ose pikë shkarkimi me rrjetin e KUN, ku të jetë e përcaktuar sasia që kërkon të furnizohet, m3/muaj ose lekë/sek dhe adresa e saktë e objektit (Njësia Bashkiake, Rruga, nr. i objektit);
 • Dokument identiteti (Fotokopje e kartës së identitetit ose kopje pasaporte biometrike);
 • Dokument pronësie (Certifikatë pronësie e lëshuar nga ZRPP ose Akt-Shitblerje para noterit). Në rast se nuk disponohet asnjë dokument pronësie duhet të dorëzohet dokument që vërteton se aplikanti është posedues në mirëbesim i objektit, vërtetuar nga vërtetim apo vetëdeklarim pranë ALUIZNI dhe/ose Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore përkatëse;
 • Planimetria e vendosjes së objektit/ Foto të objektit;
 • Deklarata personale që për objektin nuk ka kontratë furnizimi me ujë;
 • Certifikatë familjare

Informacion të detajuar për shërbimet, tarifat dhe adresat mund të gjeni duke klikuar në :

*Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni Qendrën e Informimit për Shërbimet Publike pa pagesë në numrin: 0800 0118 nga e Hëna në të Premte 08:00 – 19:00 ose shkruani në adresën e email-it : informacion@adisa.gov.al.

Të tjera

disaadisaadisaadisaadia