Sherbime Publike Efikase

(Agency for the Delivery of Integrated Services Albania) është Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara në varësi të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike.