Raportimi për periudhën Janar – Dhjetor 2020

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH) është një nismë vullnetare ndërkombëtare që synon të sigurojë angazhime të qeverive në  promovim të transparencës, fuqizimit të qytetarëve, luftës ndaj korrupsionit, dhe shfrytëzimit të teknologjive të reja për forcimin e qeverisjes. Shqipëria është bërë anëtare e PQH-së në shtator të vitit 2011.

Ky plan veprimi parashikon angazhime të rëndësishme në mbështetje të proceseve kyçe të zhvillimit strategjik dhe integrimit evropian vendit, si mirë-rregullimi dhe rritja e transparencës në qeverisje, mirë-menaxhimi i burimeve publike, përmirësimi i shërbimeve ndaj qytetarëve dhe luftën ndaj korrupsionit.

Plani i Veprimit i PQH-së 2018-2020 përbëhet nga 4 komponentë kryesore ndër të cilët rritja e  transparencës nepërmjet raportimit qeveritar dhe përmirësimit të aksesueshmërinë në informacion.

Në kuadër të kësaj nisme, ADISA kryen në menyrë periodike publikimin e të dhenave në lidhje me aplikimet e kryera pranë Qendrave ADISA, numrin e qytetarëve që paraqiten për të kërkuar informacion si edhe numrin total te aplikimeve te kryera ne sportelin elektronik të asistuar nga punonjësit e ADISA.

0
Numri total i aplikimeve
0
Kërkesë për informacion
0
Llogari të krijuara në e-Albania

QENDRAT ADISA

Numri i Aplikimeve

Kërkesë për Informacion

Asistencë e-Albania

KOLOKIME ADISA

Numri i Aplikimeve

Kërkesë për Informacion

Asistencë e-Albania