PROGRAMI I TRANSPARENCËS

 • HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje ADISA) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. ADISA do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së ADISA-s, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.adisa.gov.al, si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e ADISA-s është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 • PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së ADISA-s janë:

 • “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 • Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: ADISA ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e ADISA-s dhe përkatësisht: Ligji nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “ Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”.
 • Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 • Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
 • Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 • Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
 • i plotë;
 • i saktë;
 • i përditësuar;
 • i thjeshtë në konsultim;
 • i kuptueshëm;
 • lehtësisht i aksesueshëm;
 • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.
 • INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.adisa.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 • Strukturën organizative të ADISA-s;
 • Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 • Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 • Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 • Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e ADISA-s, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të ADISA-s, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
 • ADISA, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga ADISA.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

 • Tabela Përmbledhëse E Programit Të Transparencës Së Agjencisë Së Ofrimit Të Shërbimeve Publike Të Integruara
Kategoritë e informacionit publik pa kërkesëBaza ligjoreDokumenti/ PërmbajtjaAfati kohor për publikimMënyra e publikimitStruktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të Agjencisë.Neni 7/1/a/dVendim nr. 654, datë 14.09.2016 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, i ndryshuar;

CV Drejtori Ekzekutiv
Pas botimit në fletoren zyrtare.


Përditësohet pas çdo ndryshimi të strukturës organizative
Në faqen zyrtare në menu në Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria e Administrimit të Brendshëm/ Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit
Akte ndërkombëtare;
Ligje;
Akte nënligjore;
Dokument politikash;
Dokument tjetër
Neni 7/1/b
Ligje


Ligje të tjera ndihmëse


Akte nënligjore


Dokument politikash


Rregullore


Pas botimit në fletoren zyrtare.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria e Administrimit të Brendshëm/ Sektori Juridik
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.Neni 7/1/c/gFormular Ankese
Formular Kërkese
Shpjeguese

Adresë Postare:
Blv “Zhan d’Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Shqipëri

Adresë Elektronike : informacion@adisa.gov.al
Pas miratimit të Programit të transparencës.

Menjëherë në rast ndryshimesh
Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të Agjencisë, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.Neni
7/1/ç
Koordinatori

Adresa: Blv “Zhan d’Ark”, ish Hoteli i Oficerave, kati i 6-të Tiranë, Shqipëri Orari: E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 E Premte 08:00 - 14:00 Adresë e-mail: informacion@adisa.gov.al
Menjëherë pas miratimit të Urdhrit për caktimin e KoordinatoritNë faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ Koordinator për të drejtën e informimit.Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Përshkrim
i procedurave të zgjedhjes,
kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve.
Neni 7/1/dNeni 15,16,17,18,21, 23,24,25,26 i Kreut IV të Ligjit 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”Pas botimit në fletoren zyrtare.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria e Administrimit të Brendshëm/ Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit
Mekanizmat monitorues;
raporte auditi;
dokumentet me tregues performance;
Neni 7/1/ dhRaporte Auditi

Raporte Vlerësimi
Menjëherë pas dorëzimit-----------Sektori i Auditit

Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve/
Sektori i Performancës dhe Statistikave
BuxhetiNeni 7/1/e
Buxheti / Raporte
Pas miratimit të ligjit të buxhetit.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria Ekonomike/ Sektori i Financës
Informacion për procedurat e prokurimit.Neni 7/1/ëRegjistër parashikimesh / Regjistër realizimeshMenjëherë pas dërgimit në APP.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria Ekonomike/ Sektori i Prokurimit
Shërbimet e ADISA për publikun.Neni 7/1/f
Kodifikimi i Shërbimeve

Kartelat Informative

Formularët e standardizuar

Call Center

Sportelet e Zyrave Rajonale/Vendore të ADISA-s
Përditësohet periodikisht.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ Shërbimet publikeDrejtoria e Administrimit të Qendrave/ Drejtoria e Zhvillimit të Shërbimeve
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.Neni 7/1/gjP/akt ligjor dhe nënligjor
P/strategji
Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”Drejtoria e Administrimit të Brendshëm/ Sektori Juridik
Mbajtja e dokumentacionit nga ADISANeni 7/1/hLegjislacionPas botimit në fletoren Zyrtare dhe menjëherë pas miratimit të drejtorit ekzekutiv.Në faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ legjislacion.Drejtoria e Administrimit të Brendshëm/ Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Protokollit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr.119/2014Neni 7/1/iRegjistri i kërkesave dhe përgjigjevePas miratimit të Programit të TransparencësNë faqen zyrtare në menunë “Programi i transparencës”/ Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeveKoordinatori për të drejtën e informimit
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.Neni 7/1/k
Informacione të tjera të dobishmeNeni 7/1/l
 •  PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, ADISA vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit  www.adisa.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

 • MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e  të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.