Pyetje të përgjithshme

Njësia Administrative nr.6, Kati I. Sheshi Garibaldi, Kombinat. 

Në Kavajë jemi në këtë adresë:

“Pallati i Kulturës i Kavajës” Kati i parë, pranë Shëtitores “Josif Buda” Kavajë

Në Krujë jemi në këtë adresë:

 “Lagjia numër 1″ Krujë

Në Fier jemi në këtë adrese:

“Shtëpia e Ushtarakëve” Lagjia 11 Janari, Fier.

Në Gjirokastër jemi në këtë adresë:

“Bulevardi 18-Shtatori” Ish-Shtëpia Oficerave, Gjirokastër

Në Shkodër jemi në këtë adresë:

Ish-Konvikti Safet Spahiu, Rruga: Edith Durham, Shkodër 

Në Lushnjë jemi në këtë adresë:

Bashkia Lushnje, Lagjia Kongresi i Lushnjes 9001, Kati I

Në Elbasan jemi në këtë adrese:

Rruga 28 Nentori, ish – Gjykata e Rrethit Elbasan

*Gjithashtu sportelet tona ADISA mund ti gjeni të integruara edhe në disa nga bashkitë e         Republikës së Shqipërise.

Sportelet ADISA në One Stop Shop Maliq ndodhen në këtë adresë:

Bulevardi Rinia, Bashkia Maliq

Sportelet ADISA në One Stop Shop Belsh ndodhen në këtë adresë:

Rruga Cezma e Vjeter, Bashkia Belsh

Sportelet ADISA në One Stop Shop Patos ndodhen në këtë adresë:

Rruga Unaza, Bashkia Patos

Sportelet ADISA në One Stop Shop Librazhd ndodhen në këtë adresë:

Sheshi “Gjorg Golemi” Kati I, Bashkia Librazhd

Sportelet ADISA në One Stop Shop Divjakë ndodhen në këtë adresë:

Shtëpia e Kulturës, Kati 1, Divjakë

Sportelet ADISA në One Stop Shop Malesia e Madhe ndodhen në këtë adresë:

Bashkia Koplik, Qendër, Malësia e Madhe

Sportelet ADISA në One Stop Shop Kukës ndodhen në këtë adresë:

Sheshi “Skënderbej”,Lagja 5, Bashkia Kukës, Kati I 

Sportelet ADISA në One Stop Shop Pogradec ndodhen në këtë adresë:

Bashkia Pogradec, Kati I, 7890, Pogradec

Sportelet ADISA në One Stop Shop Mat ndodhen në këtë adresë:

Bashkia Mat, Kati I, Sheshi “Ahmet Zogu, Burrel.

Sportelet ADISA në One Stop Shop Roskovec ndodhen në këtë adresë:

Bashkia Roskovec, Kati I,Lagja Nr. 1, Qendër

Sportelet ADISA në One Stop Shop Kolonjë ndodhen në këtë adresë:

Bashkia Kolonjë, Kati I, “Sheshi Rilindja”, 7401 Ersekë, Kolonjë

ADISA orari zyrtar është:

Nga e hëna në të enjte ora 08:00 – 16:30. Ditën e premte ora 08:00 – 14:00

Nga 1 Maj i vitit 2022 ADISA nuk ushtron funksionin në sportele pritëse, por informon dhe asiston qytetarët nëpërmjet 3 kanaleve :

1. Chat online në faqen tonë www.adisa.gov.al;

2. Emalit në informacion@adisa.gov.al;

3. Numër pa pagesë 0800 0118 nga e hëna në të premte në orarin 08:00-19:00.

Pyetje mbi shërbimet

 Fëmijën e lindur jashtë vendit, për shqiptarët rezidentë, mund ta regjistroni nëpërmjet shërbimeve konsullore duke aplikuar nga llogaria e prindit të fëmijës në e-albania shërbimin:

Aplikim për regjistrim fëmije, ne linkun e meposhtem:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9767

Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: 

– Akti i lindjes ose certifikata e lindjes së fëmijës, lëshuar nga autoritetet e huaja (i legalizuar ose pajisur me vulë apostile)

 – Dokumente identifikimi të prindërve (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare) 

 – Përkthimi i aktit ose certifikatës së lindjes, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile (nëse nuk e legalizoni apo apostiloni përkthimin e certifikatës, kërkohet përkthimi në gjuhën shqipe të kryhet në konsullatë, ose nëse është kryer përkthimi nga përkthyes të licensuar, duhet që konsulli të lëshojë “vërtetim përkthimi”. Tarifa e përkthimit apo vërtetimit të përkthimit është 10 euro për faqe dhe është detyrim i qytetarit aplikues) 

– Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj (nëse njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për lejimin e regjistrimit të fëmijës në Shqipëri

Nëse nuk do veproni nëpërmjet rrugës së mësipërme po Ju dërgojmë dhe procedurën e regjistrimit të fëmijës nëpërmjet të afërmëve si më poshtë vijon:

Në pamundësi të paraqitjes së prindërve pranë zyrave të Gjendjes Civile të Njësisë suaj Administrative për të bërë regjistrimin e fëmijës së lindur jashtë shtetit, në regjistrin kombëtar të popullsisë në Shqipëri dhe rrjedhimisht edhe në certifikatën tuaj familjare, duhet të dërgoni pranë familjarëve tuaj këto dokumenta:

·         Prokurë e Posaçme për personin që do të kryejë regjistrimin dhe kopje të letërnjoftimeve elektronike të dy prindërve;

·         Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit, i cili duhet të jetë legalizuar me vulë Apostile dhe i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i noterizuar. 

Në vijim prindi, ose personi i autorizuar, pajiset me Regjistrimin e aktit të lindjes, Certifikatën e aktit të lindjes, Certifikatën familjare dhe Certifikatën personale të të porsalindurit.

Për çiftet që nuk kanë martesë zyrtare, fëmija regjistrohet në gjëndjen civile ku është e regjistruar nëna e fëmijës dhe rezulton në certifikatë me nënën. Nëse babai i fëmijës nuk është i huaj mjafton karta e identitetit të tij dhe prezenca e nënës së fëmijës me aktin e lindjes në sportelet e gjendjes civile.

Shpallja e martesës pa qenë i/e pranishëm kryhet me prokurë të posacme . Procedura për të bërë shpalljen e martesës është si më poshtë vijon:

Në rastin e lidhjes së martesës me një shtetas të huaj, nga bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet e mëposhtme për shpalljen e martesës (të legalizuar, përkthyer dhe noterizuar):

 • Certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e Gjendjes Civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile;
 • Dokumentin / Certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);
 • Dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e huaj;
 • Fotokopje e dokumentit të identifikimit.

Këto dokumenta duhet të jenë me vulë APOSTILE ose të legalizuar nga përfaqësitë tona diplomatike jashtë vendit. Dokumentacioni duhet të paraqitet i përkthyer dhe i noterizuar.

Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Certifikatë lindje;
 • Certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”.

Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.

Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin e Gjendjes Civile në Shqipëri, në zyrën e Gjendjes Civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin. Afati i vlefshmërisë për lidhjen e martesës së shpallur është 1 vit.​

Ju duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)” përmes platformës qeveritare e-Albania, në linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9464.

Për të përdorur shërbimin klikoni “Përdor” në fund të faqes, vazhdoni me plotësimin e formularit elekronik.

Në hapin e dytë vendosja e të dhënave të pronës nuk është e detyrueshme.

Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit;

Numri i references së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandate-pagesën.

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose kredit.

Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar mandatpagesën.

Ngarkimi i mandatpagesës:

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fusha , numrin e referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.

Fillimisht duhet të  aplikoni për të regjistruar lejen e legalizmit.

Ju mund të aplikoni për këtë shërbim online përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9444

Kërkoni shërbimin “Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ” dhe aplikoni duke plotësuar formularin elektronik që shfaqet në platformë dhe duke ngarkuar dokumentacionin e nevojshëm për lëvrimin e shërbimit.

Në hapin e dytë do tju shtohen automatikisht shërbimet si më poshtë :

 • L1- Lëshim certifikate pronësie;
 • I5- Lëshim kopje kartele te pasurisë;
 • I4- Lëshim kopje te fragmentit te hartës kadastrale.

 Dokumentacioni i nevojshëm për t`u ngarkuar është shkresa përcjellëse, ose në mungesë të saj leja e legalizimit. Leja e legalizimit ose çdo document tjetër duhet të ngarkohet në të gjitha rubrikat e detyrueshme në hapin e tretë.

Aplikimi për regjistrimin e lejes së legalizimit dhe pajisjes me certifikatë pronësie nuk penalizohet me gjobë, por kujdes! Në hapin e tretë, si datë lëshimi të dokumentit do të vendosni datën e kryerjes së aplikimit të mësipërm. Në fund klikoni opsionin “Dërgo”.

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose kredit.

Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar mandatpagesën.

Ngarkimi i mandatpagesës:

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.

Ju duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)”  përmes platformës qeveritare e-Albania, në linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9477

Fillimisht duhet të hartoni një kërkesë me shkrim, ku të sqaroni arsyet e përdorimit të këtij dokumenti. Kjo kërkesë duhet të firmoset nga ana juaj dhe të skanohet. Ajo do të ngarkohet në hapin e tretë të formularit në e-Albania.

Për të përdorur shërbimin, klikoni “Përdor” në fund të faqes dhe vijoni me plotësimin e formularit elekronik. Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit.

Numri i referencës së aplikimit do ju ndihmojë për të gjurmuar aplikimin dhe ngarkuar mandatpagesën.

Shkarkoni mandatpagesën me të cilën mund të paraqiteni në bankë për të kryer pagesën, ose kryeni pagesën online përmes portalit e-Albania me një kartë debiti ose krediti.

Nëse pagesa kryhet në bankë ose postë, duhet që t`i riktheheni edhe njëherë aplikimit për të ngarkuar mandatpagesan.

Ngarkimi i mandatpagesës:

Duhet të  logoheni në e-Albania dhe të kërkoni shërbimin e aplikuar. Nuk do të kryeni aplikim të ri por do të shkoni në fund të formularit, në seksionin “Dërgo mandat-pagesën e një aplikimi të kryer”. Plotësoni të gjitha fushat, numrin e referencës së aplikimit e gjeni edhe tek “Mesazhet e mia”, ngarkoni faturën dhe më pas klikoni “Dërgo”.

Për të kryer aplikimin për pajisje me Pasaportës Biometrike për herë të parë ose kur pasaporta juaj aktuale është lëshuar para datës 31 Dhjetor 2011, nevojitet të plotësoni online në portalin e-Albania formularin e lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, duke klikuar linkun : 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13851

Klikoni opsionin “Përdor” dhe plotësoni formularin “Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës”.

Ju nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm në formatin jpg, jpeg ose png. Në rast se aplikimi është me procedurë të përshpejtuar (ose aplikim emergjent), nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit të procedurës së përshpejtuar.

Pas shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail për miratimin ose jo të procedurës ligjore të kërkuar nga Policia.

Në rast miratimi ju duhet të paraqiteni menjëherë pranë zyrave IdentiTek sipas njësisë tuaj të banimit.

Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës  IdentiTek.

Kujdes! Emaili me të cilin jeni i regjistruar në e-albania duhet të jetë aktiv sepse atje do ju vijë miratimi i aplikimit tuaj.

Për të plotësuar një AV ose e quajtur ndryshe “Akt Verifikimi” ju duhet të logoheni me të dhënat tuaja në e-Albania dhe më pas të kërkoni shërbimin që ju keni aplikuar së fundmi, shërbim  për të cilin do të plotësoni dokumentacionin me AV. Pas kërkimit të shërbimit ju duhet të klikoni “Përdor” dhe më pas do të vazhdoni në fund të faqes ku do të gjeni një tabelë me këtë pamje:

Pasi të plotësoni të dhënat e mësipërme, klikoni butonin “Dërgo”.

Ky dokument (AV) është kërkesa ose shkresa juaj që do ia drejtoni ASHK-së.

Për të gjurmuar një aplikim të kryer në e-albania ju duhet të ndiqni vetëm dy hapa:

 1. Të ruani numrin e referencës (që e keni gjithmonë të ruajtur në sesionin “Mesazhet e mia” në e-albania)
 2. Të kërkoni shërbimin për të cilin ju keni kryer aplikimin. Pasi kërkoni shërbimin që ju keni kryer duhet të klikoni “Përdor” dhe më poshtë do t‘ju shfaqet kjo tabelë:

Mjafton që ju të vendosni numrin e referencës në hapsirën boshe dhe më pas të klikoni butonin “Gjurmo”.

Në tabelën më poshtë do tju dalë emërtimi i shërbimit dhe statusi në të cilin ndodhet aplikimi juaj.

Së pari ju duhet të futeni në llogarinë tuaj në e-albania dhe të kërkoni shërbimin “Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP)”

Dokumentat që do t’ju duhet të ngarkoni gjatë plotësimit të formularit janë si mëposhtë:

 • Epikrizë mjekësore;
 • Analizat dhe ekzaminimet e kryera gjatë kësaj periudhe;
 • Vërtetim për llojin e punës (për invaliditet të pjesshëm);
 • Fletë drejtimi e re.

Pasi të plotësoni fomularin dhe të ngarkoni dokumentat klikoni “DËRGO”.

*Shqyrtimi i kërkesës dhe rivlerësimi i KMCAP-it:

– Dokumentacioni i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit të nevojshëm njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentat për pasaktësi;

– KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentat, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip.

Mbani në konsideratë që dokumentet origjinalë që ngarkuat gjatë aplikimit duhet ti dorëzoni me anë të postës pranë DRSSH përkatëse.

Aplikimin për të regjistruar një biznes të ri mund ta bëni online përmes platformës e-albania, duke kërkuar shërbimin ” Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik ” ose duke klikuar në këtë link: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930.

Klikoni opsionin ”Përdor” dhe plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular më, pas klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit.

Përgjigjja për miratim/refuzim ju vjen në email.

Kujdes!

Përpara aplikimit për regjistrim fillestar të personit fizik ju duhet të jeni të pajisur me nënshkrim elektronik.

Linku i shërbimit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13521 

Pas miratimit të Nipt-it duhet të regjistroni biznesin në e-albania duke u loguar si individ dhe të kryeni regjistrimin. Pas regjistrimit si biznes në e-albania duhet të aplikoni shërbimin ‘‘ Certifikatë regjistrimi” që të pajiseni me NIPT-in ose klikoni në këtë link:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12421

Kujdes!

Ju duhet te regjistroheni edhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve Brenda 72 orëve nga miratimi i Nipt-it. Regjistrimin mund ta kryeni edhe në këtë link:

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn

Për të aplikuar për këtë shërbim mjafton të futeni në e-Albania me të dhënat tuaja, ID dhe password dhe më pas të kërkoni këtë shërbim: “Lëshim kopje kartelë pasurie”

Sapo t’ju shfaqet shërbimi, klikoni “Përdor” dhe më pas plotësoni hapat deri në përfundim të aplikimit.

Shkarkoni mandat pagesën dhe parqituni pranë një banke Credins ose në cdo Postë Shqiptare për të kryer pagesën dhe rikthehuni përsëri në shërbimin “Lëshim kopje kartele pasurie” për të ngarkuar mandat pagesën e kryer.

Pas 5 ditësh pune, kopja e kartelës e digjitalizuar do t’ju shfaqet në e-albania në sesionin “Dokumentet e mia”.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9461

Shërbimi kushton 1000 mije lekë të rinj.

Për të bërë ndryshimin e vendbanimit duhet të aplikoni nëpërmjet portalit e-Albania  “Aplikim për ndryshim/saktësim vendbanimi”.

Dokumentacioni i nëvojshëm për të kryer shpërnguljen është si më poshtë vijon:

 • Fotokopje e letërnjoftimit (karta e identitetit);
 • Kontratën apo çdo dokument tjetër të ligjshëm të parashikuar nga legjislacioni në fuqi që i jep shtetasit të drejten e përdorimit të banesës, ose;
 • Dokumentin e pronësisë së banesës ose kontratë qiramarrje/ huadhënie/ përdorim apo banim.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit 24 orë nga momenti i aplikimit.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419

Për të marrë vërtetim papunësie, më parë duhet të jeni i regjistruar pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit nëpërmjet e-albania-s si punëkërkues i papunë.

Për vërtetime të një periudhe më të hershme, shërbimi funksionon në formën e një aplikimi, i cili trajtohet nga nëpunësit e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Pas trajtimit të aplikimit, vërtetimi i kërkuar do të përgatitet dhe do t’ju dërgohet në adresën e e-mail-it dhe në kategorinë “Hapësira ime”.

Në rastin kur nuk jeni i/e regjistruar si punëkërkues, në fillim do të aplikoni shërbimin “Aplikim për regjistrim si punëkërkues i papunë”. Pas dërgimit të aplikimit, Zyra e Punësimit njoftohet për ardhjen e aplikimit të ri, dhe:

 • Bën shqyrtimin e aplikimit;
 • Njofton aplikantin nëse aplikimi është pranuar apo refuzuar, së bashku me arsyetimin përkatës;
 • Në rastin kur aplikimi është pranuar, atëherë Zyra e Punësimit i cakton një datë dhe orë aplikantit për takimin pranë kësaj zyre punësimi, në të cilën aplikanti duhet të paraqitet për intervistën dhe për të tërhequr kartelën e punëkërkuesit të papunë.

Vetëm pas përmbylljes së kësaj procedure, pajiseni me vërtetimin e papunësisë.

Ky shërbim është pa pagesë, nuk kërkon dokumentacion shoqërues, dhe afatin e vlefshmërisë e ka 1(një) muaj.

Ky shërbim është tërësisht online në e-Albania. Mjafton të futeni në platformën e-Albania pasi të jeni regjistruar dhe të kërkoni shërbimin: “Aplikim për individë të paregjistruar”

Shërbimi elektronik “Vërtetim për individë të paregjistruar” u vjen në ndihmë qytetarëve për të aplikuar online për t’u pajisur me vërtetim që nuk janë të regjistruar për qëllime tatimore.

Afati për marrjen e këtij shërbimi është një ditë pune. Pas një dite, vërtetimin e përfunduar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek hapësira juaj në portalin e-Albania.

Për lehtësi mund të klikoni këtë link që ju dërgon menjëherë në shërbimin që duhet të aplikoni.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11175

Pas kryerjes së një ose dy dozave të vaksinimit, ju do të njoftoheni nëpërmjet një mesazhi në telefonin tuaj kur certifikata të jetë gati për t’u shkarkuar në portalin e-Albania.

Pas ardhjes së mesazhit, mjafton të futeni në e-Albania me të dhënat tuaja personale dhe të kërkoni këtë shërbim: “Certifikatë Vaksinimi Covid-19”

Pasi ta shkarkoni Certifikatën e vaksinimit Covid-19 me kodin unik, Ju mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” tek hapësira juaj në portalin e-Albania.

Aplikimin për certifikatë trungu do ta gjeni në portalin e- Albania me emertimin “Certifikatë familjare (për përdorim brenda vendit/ për përdorim nga autoritetet e huaja)” duke e klikuar “regjistrime të mëparshme” nëpërmjet së cilës mundësohet verifikimi i të dhënave familjare të një historiku të mëparshëm në shqip ose gjuhë të huaj sipas periudhave të mëposhtme:

Pasi të klikoni butonin “Përdor” do tju shfaqet formulari ku do t’ju kërkohen të plotësoni të dhënat tuaja. Pjesë të formularit keni një sesion përshkrim ku ju mund të shkruani lidhur me vitet për të cilën kërkoni certifikatën e trungut.

Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit“Certifikata familjare aktuale” dhe “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme”, pas vitit 2010, gjenerohet menjëherë. “Certifikata familjare për regjistrime të mëparshme” për periudhën 1923 – 2010, lëshohet brenda 3 (tre) ditëve pune.

Aplikimi për të ardhurat e barrëlindjes kryhet online nëpërmjet platformes e-albania. Lidhur me kërkesën për shpërblim lindje, Ju informojmë se ai është i ndarë në dy shërbime të ndryshme, si më poshtë:

 • “Kërkesë për shpërblim lindje dhe grant për fëmijë të lindur për personat e punësuarështë shërbim ku duhet të aplikojë punonjësi (ekonomisti) i subjektit ku Ju jeni e punësuar. Në këtë rast, punonjësi logohet në platformën e-Albania përmes kredencialeve dhe llogarisë së subjektit me të cilat është regjistruar në portalin e- Albania. Në vijim punonjësi i autorizuar procedon me aplikimin online për regjistrimin e kërkesës për shpërblim dhe ngarkon në portal raportin e barrëlindjes së dorëzuar nga Ju. Linku për aplikimin online për këtë shërbim është: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10059

Theksojmë se në rast se jeni e punësuar, aplikimin e kryen punonjësi ekonomist i subjektit përmes llogarisë biznes të subjektit. Pra, nuk mund të kryhet përmes një llogarie personale.

 • “Kërkesë për shpërblim lindje dhe grant për fëmijë të lindur për personat e vetëpunësuar, ky i fundit është një shërbim i cili jep mundësi personave të vetëpunësuar si dhe personave të vetëpunësuar në bujqësi të aplikojnë për përfitimin e të ardhurave nga barrëlindja online përmes portalit e- Albania, përmes llogarisë personale në portal. Në rast se Ju jeni e vetëpunësuar, Ju mund të aplikoni përmes llogarisë personale për shërbimin e cituar më lart, të plotësoni formularin elektronik dhe në vijim të ngarkoni raportin mjekësor për barrëlindje. Kërkesa e dërguar do të procedohet nga punonjësi i ISSH-së, i cili verifikon saktësinë e dokumenteve dhe iu kthen përgjigje me e-mail për rezultatin e aplikimit. Nëse rast se ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi i ISSH-së do të Ju njoftojë për pasaktësitë dhe do të udhëzojë për riplotësimin e praktikës e aplikimit. Linku për aplikimin online për këtë shërbim është: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10060
 • Për të marrë vërtetim për periudhën e punës në kooperativat bujqësore ju mund të aplikoni online në linkun : https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13885Duke u identifikuar në portal me të dhënat si qytetar, zgjidhni shërbimin “Vërtetim për periudha pune në ish – kooperativat bujqësore (KB)”Klikoni butonin “Përdor” dhe plotesoni formularin në fund klikoni ‘’dërgo’’. Pas procesimit vërtetimin mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” te hapësira juaj në portalin e-Albania.
 • Për të marrë vërtetimin për pagimin e kontributeve mund të aplikoni online nëpërmjet platformës e-albania në linkun : https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11167Klikoni butonin ‘’përdor’’ plotësoni formularin përkatës dhe klikoni ‘’dërgo’’.Vërtetimin e gjeneruar me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin “Dokumentet e mia” te hapësira juaj në portalin e-AlbaniaVërtetimi është personal, përfitohet pa pagesë apo tarifë shtesë dhe mund të përdoret për t’u paraqitur si dokument në bashki, zyrën e punës, ambasadë, bankë etj. Vërtetimi me vulë elektronike gjenerohet menjëherë online për çdo person të punësuar apo të vetëpunësuar dhe përmban të dhëna të vitit aktual dhe të atij paraardhës.
 • Shërbimi elektronik “Certifikatë nga akti i martesës” u mundëson qytetarëve shqiptarë të aplikojnë online në e-albania dhe të gjenerojnë certifikatë nga akti i martesës me vulë elektonike me vlefshmëri të plotë ligjore. Linku i shërbimit : https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=11178
 • Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit “Certifikata nga akti i martesës” për martesa të lidhura pas vitit 2010, gjenerohet menjëherë. “Certifikata nga akti i martesës” për martesa të lidhura për periudhën 1923 – 2010, lëshohet brenda 3 (tre) ditëve pune.

Shërbimi “Aplikim për njëvlefshmërinë e dëftesave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit” u vjen në ndihmë qytetarëve që aplikojnë për njëvlershmërinë e dëftesave të nxënësve të klasës I-XII të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit . Në këtë shërbim mund të aplikojnë për njehsimin e dëftesës, prindi i tij ose kujdestari ligjor, në të gjitha rastet kur nxënësi kthehet nga jashtë vendit në fillim ose në mes të vitit shkollor.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti:

– Dokumenti i vijueshmërisë së klasës e përkthyer, noterizuar dhe vula apostile e shtetit nga vjen;

– Fotokopje e pasaportës dhe vulës hyrëse që pasqyron datën e rikthimit në atdhe të nxënësit.

Hapat e procedurës

– Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania;

– Zgjidhni shërbimin “Aplikim për njëvlefshmërinë e dëftesave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14156

  – Klikoni butonin “Përdor”;

– Prindi dhe /ose kujdestari ligjor plotëson të gjithë të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular dhe ngarkon dokumentacionin e kërkuar;

– Klikoni butonin “Dërgo”;

– Personi përgjegjës në ZVAP, kryen njehsimin e dëftesës së klasës sipas përcaktimeve të udhëzimit të MASR nr. 30, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime në udhëzimin nr.44, datë 21.08.2013 “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit”. ZVAP njofton zyrtarisht drejtorin e shkollës për klasën ku nxënësi do të regjistrohet dhe për vlerësimet e konvertuara.

– Aplikanti njoftohet me e-mail, në kohën që njehsimi ka përfunduar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Procedurat për njësimin e dëftesave, certifikatave kur dokumentacioni i kërkuar është i plotë, zgjasin deri në 10 ditë.

Drejtuesi i mjetit aplikon për rinovimin e lejedrejtimit në Drejtorinë Rajonale ku ka vendbanimin, para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së saj.

Nëse Leja e Drejtimit ka humbur, bëhet aplikimin në e-albania “Deklarimi i humbjes së dokumenteve të ndryshme”.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14922

Dokumentat që ju nevojiten për rinovimin e lejes së drejtimit janë si më poshtë:

 • Dokument identifikimi (kartë identiteti);
 • Certifikatë mjekësore me fotografi, me datë jo më të hershme se 6 muaj nga data e regjistrimit;
 • Lejedrejtimi e skaduar;
 • Vërtetim i denoncimit në rastet kur ka humbur.

Tarifa e marrjes së këtij shërbimi është 3500 lekë (përfshirë kartonin e lejedrejtimit).

Ky shërbim merret vetëm në sportelet e Drejtorisë Rajonale te Transportit Rrugor.

Koha e nevojshme për të përfituar këtë shërbim është 7 ditë.

Për të bërë pezullimin e përkohshem të aktivitetit duhet të aplikoni shërbimin “Aplikim për njoftim për pushimin e përkohshëm të aktivitetit” përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13678

Klikoni opsionin ”Përdor”;

Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentat e kërkuara;

Nëpunësi shqyrton aplikimin dhe merr vendim përkatës për çështjen;

Subjektit aplikues i dërgohet përgjigje në mënyrë elektronike me e-mail si dhe tek “Hapësira ime” në portalin e-Albania. Kjo procedurë është tërësisht online.

Për t’u pajisur me vërtetim që jeni në proces legalizimi duhet të aplikoni për shërbimin “Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal” përmes platformës qeveritare e-Albania në linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12411

Klikoni opsionin ”Përdor”;

Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular;

Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;

Vërtetimi i dërgohet aplikantit në mënyrë elektronike me e-mail tek “Hapësira ime”, në seksionin “Dokumentet e mia”.

Për të kryer aplikimin për ndryshim të regjistrimit të Personit Fizik, subjekti aplikon duke plotësuar formularin përkatës për ndryshim të regjistrimit të Personit Fizik online nëpërmjet platformës e-albania në linkun:  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4965

Dokumentacioni i nevojshëm:
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti:

Akti i përfaqësimit pranë noterit nëse aplikanti nuk është personi përgjegjës për aplikim

Hapat e procedurës:
– Identifikohuni si biznes në portal

– Zgjidhni shërbimin “Aplikim për ndryshim të regjistrimit të Personit Fizik”
– Klikoni butonin “Përdor”
– Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi subjektin
– Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit

– Punonjësi i QKB-së proceson kërkesën e ardhur dhe në varësi të vendimit që merret i kthen përgjigje me e-mail aplikuesit, me URL-në e shkarkimit të përgjigjes elektronike të ruajtur tek “Dokumentet e mia” në e-Albania, ose me njoftimin e arsyes së refuzimit

Nëse nuk keni aktive asnjë nga të dhënat e regjistrimit (adresë email dhe numër telefoni) për të gjeneruar një pasword të ri duhet të veproni si më poshtë:
Hapni një adresë të re email dhe dërgoni këto të dhëna në adresën: helpdesk@e-albania.al :
– foto të kartës ID
– emri i nënës
– emri i babait 
– vendlindja e nënës
 
Specifikoni adresën e re email që doni të përdorni në vazhdim për llogarinë tuaj në portal. 
Brenda 5( pesë) ditëve adresa ku keni dërguar email-in do t`Ju pajisë me një kod katërshifror me anë të të cilit zhbllokohet llogaria dhe u jep të drejtën të vendosni një fjalëkalim të ri.

Për të bërë kërkesën për fitim shtetësie shqiptare, duhet të aplikoni në portalin e-albania shërbimin “Kërkesë për fitim shtetësie” në linkun:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9627

 Katër kategoritë për të cilat mund të dërgohet aplikimi janë: 

a. Kërkesë për fitim të shtetësisë me origjinë; 

b. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm:

 

 I. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga i huaji mbi 18 vjeç me qëndrim të rregullt në Republikën e Shqipërisë; 

II. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga persona pa shtetësi; 

III. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga të huajt e martuar me shtetas shqiptar; 

IV. Kërkesë për fitim të shtetësisë me natyralizëm nga i huaji, fëmija i mitur i të cilit ka shtetësinë shqiptare; 

V. Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së dy prindërve që kanë fituar shtetësinë shqiptare me natyralizëm; 

VI. Kërkesë për fitim të shtetësisë i fëmijës së një prindi që ka fituar shtetësinë shqiptare me natyralizëm;

c. Kërkesë për fitim të shtetësisë me birësim; 

d. Kërkesë për fitim të shtetësisë nga refugjatet, apo persona me mbrojtje plotësuese.

Dokumentacionin për secilin tip fitimi të shtetësisë e gjeni në linkun:

 

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/DPPSH/9627/9627_dokumentacioni.pdf

Theksojmë se për të aplikuar këtë shërbim nuk është e nevojshme të jeni i regjistruar në e-albania.