SPORTELET PRITËSE ADISA TIRANË

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) nga data 01/10/2015 ka marrë përsipër menaxhimin e sporteleve të ZRPP Tiranë.

Janë realizuar ndryshimet përkatëse për mirfunksionimin e sporteleve me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimve, dhënien e informacionit të saktë dhe të shumëkërkuar nga qytetarët, përmirësimin e ambjentit të pritjes, menaxhimin e rradhës pritëse, por dhe janë evidentuar problematikat kryesore për të cilat janë marrë dhe po merren masa për zgjidhjen e tyre.

Vendndodhja: Rr: “Jordan Misja”, Tiranë

Orari i pritjes: E hënë – E premte   08:00 – 15:00

Coming Soon
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga Sportelet ADISA pranë ASHK?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga Sportelet ADISA pranë ASHK?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga Sportelet ADISA pranë ASHK?

Qëllimet kryesore

Kjo ndërhyrje synon të përqëndrojë rolin e BO-së në plotësimin e detyrave funksionale, ku përfshihet dhe marrja e vendimeve lidhur me kërkesen për shërbim nga qytetarët dhe bizneset, ndërkohe që FO-ja kujdeset për përvojen e qytetarit.

Qeveria shqiptare do të vijojë angazhimin në këtë drejtim për më shumë transparencë, llogaridhënie dhe fokus mbi qytetarin duke pasur parasysh që funksionet FO-BO plotësojnë njëra-tjetrën e janë të ndërvarura si dhe duke ndjekur një reformë të dyanshme.

ADISA ka marrë në administrim sportelet e shërbimit në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) Tiranë në tetor 2015, ndryshimet tashmë të dukshme dhe të prekshme:

 • Standarde të reja të organizimit të punës dhe ofrimit të shërbimeve

 • Përmirësim i përvojës së qytetarëve në marrëdhëniet me këtë institucion

 • Shkurtim i kohës së ofrimit të shërbimit

 • Rritje e transparencës

 • Rritje e cilësisë së komunikimit

FO/ZRPP ADISA vs FO ZRPP (nga data 1/10/2015 – deri sot)

 • Vendosja e QManagement system, për menaxhimin e rradhës pritëse e cila respektohet në mënyrë absolute.

 • Sporteli i dhënies së Informacionit përbëhet nga 3 persona të cilët sqarojnë qytetarët për çdo lloj problematike apo udhëzimi se ku duhet të drejtohen për aplikimet përkatëse.

 • Ambjente me standarde të larta shërbimi ( model i bankave, bizneseve private)

 • Heqja e Operatorit Financiar (vlera e shtuar: shkurtimi i kohes në FO për qytetarit, rritja e nr të operatorëve për aplikime. Gjithashtu ky hap fut si praktike edhe shkëmbim online me Bankat e nivelit të dytë.)

 • Ristrukturim funsional duke percaktuar ndarjen ndermjet vendimmarrjes(BO) dhe nderveprimit me qytetarin (FO).

 • Vendosja e meeter-greeter (për drejtimin e qytetarëve në sallën e FO)

 • Hartimi i Kartelave Informative për 51 shërbime të ZRPP për informacion të detajuar mbi çdo shërbim (dokumentacioni i nevojshëm, tarifat , afatet ligjore për kthimin e përgjigjes ku afishohet edhe ne faqen e a-albania (per ata qe duan te marrin informacion online)

 • Zgjatje e orarit të punës së FO dhe ofrim sherbimi për qytetarin edhe ditën e Premte ( ditë e cila nuk ofrohej shërbim më parë)

 • Vendosja e sportelit te dedikuar te ankesave, ku qytetarët mund të shprehin ankesën lidhur me shërbimin e kërkuar ( për problematikat lidhur me BO /FO) dhe në rastin e BO, dergohen zyrtarisht te kjo e fundit, nga ku dhe kthehet përgjigja për t’u përcjellë tek qytetari po nga ADISA.