Qendra e Integruar Krujë2018-07-25T13:01:07+00:00

QENDRA E INTEGRUAR ME NJË NDALESË KRUJË

Qendra e Integruar me një Ndalesë Krujë është hapur më datë 13 Mars 2017 dhe inaguruar më datë 31 Mars 2017.
Numri i institucioneve që ofrojnë shërbimet në Qendrën e Integruar Krujë: 6 institucione (ZRPP, FSDKSH, ISSH, QKB, DPGJC, DPT) në 11 sportele pritëse, 2 sportele informacioni dhe 1 sportel i dedikuar për ankesat.
Numri i shërbimeve që ofrohen në Qendrën e Integruar Krujë: 232 shërbime (51 shërbime ZRPP, 1 shërbim FSDKSH, 63 shërbime ISSH, 67 shërbime QKB, 22 shërbime DPGJC dhe 28 shërbime DPT).
Numri i aplikimeve të kryera në Qendrën e Integruar Krujë nga 13 Mars 2017 – 30 Mars 2017 është 1,120 aplikime. Institucioni për të cilin kryhen më shumë aplikime është DPGJC.

VENDNDODHJA