POZICIONE  VAKANTE

  A. Detyrat e Specialistit janë:

 • Zbaton detyrat e ngarkuara nga Drejtori/Përgjegjësi i Sektorit përkatës dhe informon eprorin direkt mbi rezultatet e punëve të ngarkuara;
 • Përfaqëson ADISA-n në proceset gjyqësore me autorizim të posaçëm të Drejtorit Ekzekutiv, dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku ADISA është palë apo inicion vetë një proces gjyqësor;
 • Nëse i ngarkohet nga eprori, komunikon me institucionet e tjera shtetërore apo dhe me subjekte private për të krijuar bashkëpunim në kuadër të përmbushjes së objektivave të Sektorit;
 • Në bashkërendim të punës me Drejtorët e Drejtorive, përgatit aktet, rregulloret, shkresat dhe çdo material tjetër ligjor i cili lidhet me veprimtarinë e ADISA-s;
 • Harton marrëveshjet të bashkëpunimit ose kontratave të ndryshme ndërmjet ADISA-s dhe institucioneve të tjera brenda dhe/ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;
 • Merr pjesë në procesin e hartimit të propozimeve ligjore/nënligjore, ndryshimeve legjislative të lidhura me veprimtarinë e ADISA;
 • Jep mendim dhe interpretim ligjor për materialet për publikim me karakter ligjor dhe shpjegues të ADISA-s kur i kërkohet të angazhohet për hartimin e tyre;
 • Ndjek dhe kryen në afat dhe me përgjegjësi të gjitha detyrat që i ngarkohen për realizimin e punës të Sektorit Juridik dhe organizimin individual të punës për realizimin e të gjitha detyrave të përcaktuara;
 • Përgatit dhe mban evidencën e akteve ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm, që paraqesin interes për të dhe bën rifreskimin e tyre;
 • Jep mendime për projektet që i dërgohen ADISA-s nga institucionet apo subjektet e treta;
 • Mbështet sektorët e ADISA-s lidhur me problemet të natyrës juridike që evidentohen nga punonjësit e Institucionit;
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.

      B. Kriteret e punësimit të Specialistit janë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë të paktën diplomën Bachelor në shkenca juridike;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Do të ketë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë mbi 1 (një) vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.

Cv-të  duhet të jenë në formatin  europass me foto dhe do te pranohen deri me date 21.05.2022. 

Cv-të e kandidatëve që do të aplikojnë duhet  të dërgohen në adresën zyrtare të ADISA-s:  kandidate@adisa.gov.al.

Mundësi Punësimi