POZICIONE  VAKANTE

 • Detyrat funksionale të specialistit të shërbimeve në sportele janë:
 • Të kryejë aplikimin dhe administrimin e kërkesave të qytetarëve duke ndjekur me përpikmëri hapat të përcaktuar sipas akteve ligjore/nënligjore dhe marrëveshjet e bashkëpunimit që rregullojnë shërbimit për të cilin aplikohet;
 • Të dorëzojë tek Përgjegjësi i Zyrës Rajonale/Vendore praktikat (aplikimet) ditore të administruara në sportel;
 • Të asistojnë qytetarët në përpilimin dhe marrjen e kërkesave e ankesave që ata paraqesin si dhe përcjelljen tek Përgjegjësi i Zyrës Rajonale/Vendore apo Njësisë Përgjegjëse për ankesat;
 • Të zbatojë rregullat e përcaktuara nga rregullorja e brendshme apo aktet ligjore/nënligjore për çdo tërheqje, dorëzim apo qarkullim të dokumentacionit zyrtar (protokolli) të kërkuar dhe/ose dorëzuar nga qytetarët/subjektet privat apo institucionet e administratës shtetërore në funksion të ofrimit të shërbimeve në sportel;
 • Të informojnë në mënyrë konstante eprorin direkt mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura gjatë ushtrimit të detyrave që përmban pozicioni i punës;
 • Të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me kolegët dhe me eprorët, në funksion të marrjes në kohë reale të informacioneve të dobishme në shërbim të qytetarëve;
 • Të evidentojnë kthim-përgjigjet dhe plotësimi i dosjeve të praktikave të prapambetura ditore;
 • Të realizojnë me përpikmëri dhe profesionalizëm detyrat e caktuara nga eprorët, në përputhje me punën dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor kundrejt qytetarëve;
 • Të zbatojnë me përpikmëri Rregulloren e Brendshme dhe çdo akt tjetër te brendshëm gjatë ushtrimit të detyrës, në marrëdhënie me qytetarët, me eprorët dhe kolegët.
 • Të zbatojë marrëveshjet e bashkëpunimit të lidhura ndërmjet ADISA-s dhe institucioneve të administratës shtetërore si dhe të mos kryejë asnjë veprim i cili të dëmtojë imazhin e administratës në përgjithësi dhe ADISA-s në veçanti;
 • Të verifikojnë nëse qytetari në momentin e ardhjes është i pajisur me dokumentacionin e nevojshëm për kryerjen e aplikimit apo ankesës;
 • Të verifikojnë nëse qytetari është i pajisur me biletë aplikimi dhe ka respektuar radhën e kryerjes së aplikimit;
 • Të verifikojnë në sistem për statusin e aplikimit (nëse është e mundur kontrolli i statusit në sistem) dhe të informojë qytetarin/subjektet mbi ecurinë dhe statusin e aplikimit;
 • Të identifikojnë nevojat e përgjithshme të qytetarëve/subjekteve dhe të informojë ata për çdo paqartësi në marrjen e shërbimeve publike;
 • Të orientojnë qytetarin për procesin e kryerjes së aplikimit;
 • Të informojë qytetarin/subjektet për institucionin kompetent në rastin kur kërkesa e tij nuk është kompetencë e sportelit të ADISA-s;
 • Të japin çdo lloj informacioni që lidhet me orarin zyrtar, me pranimin e aplikimeve, me shpërndarjen e biletave etj.
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.
 1. Kriteret e punësimit të specialistëve të shërbimeve në sportele.
 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor ose Master Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca juridike/ekonomike/shoqërore;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
CV duhet të dërgohen në formatin europass me foto duke filluar nga sot dt. 13.10.2021 deri në datën 22.10.2021 në adresën kandidate@adisa.gov.al.
 • Detyrat funksionale të specialistit të shërbimeve në sportele janë:
 • Të kryejë aplikimin dhe administrimin e kërkesave të qytetarëve duke ndjekur me përpikmëri hapat të përcaktuar sipas akteve ligjore/nënligjore dhe marrëveshjet e bashkëpunimit që rregullojnë shërbimit për të cilin aplikohet;
 • Të dorëzojë tek Përgjegjësi i Zyrës Rajonale/Vendore praktikat (aplikimet) ditore të administruara në sportel;
 • Të asistojnë qytetarët në përpilimin dhe marrjen e kërkesave e ankesave që ata paraqesin si dhe përcjelljen tek Përgjegjësi i Zyrës Rajonale/Vendore apo Njësisë Përgjegjëse për ankesat;
 • Të zbatojë rregullat e përcaktuara nga rregullorja e brendshme apo aktet ligjore/nënligjore për çdo tërheqje, dorëzim apo qarkullim të dokumentacionit zyrtar (protokolli) të kërkuar dhe/ose dorëzuar nga qytetarët/subjektet privat apo institucionet e administratës shtetërore në funksion të ofrimit të shërbimeve në sportel;
 • Të informojnë në mënyrë konstante eprorin direkt mbi ecurinë e punës dhe problematikat e hasura gjatë ushtrimit të detyrave që përmban pozicioni i punës;
 • Të bashkëpunojnë dhe të komunikojnë me kolegët dhe me eprorët, në funksion të marrjes në kohë reale të informacioneve të dobishme në shërbim të qytetarëve;
 • Të evidentojnë kthim-përgjigjet dhe plotësimi i dosjeve të praktikave të prapambetura ditore;
 • Të realizojnë me përpikmëri dhe profesionalizëm detyrat e caktuara nga eprorët, në përputhje me punën dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor kundrejt qytetarëve;
 • Të zbatojnë me përpikmëri Rregulloren e Brendshme dhe çdo akt tjetër te brendshëm gjatë ushtrimit të detyrës, në marrëdhënie me qytetarët, me eprorët dhe kolegët.
 • Të zbatojë marrëveshjet e bashkëpunimit të lidhura ndërmjet ADISA-s dhe institucioneve të administratës shtetërore si dhe të mos kryejë asnjë veprim i cili të dëmtojë imazhin e administratës në përgjithësi dhe ADISA-s në veçanti;
 • Të verifikojnë nëse qytetari në momentin e ardhjes është i pajisur me dokumentacionin e nevojshëm për kryerjen e aplikimit apo ankesës;
 • Të verifikojnë nëse qytetari është i pajisur me biletë aplikimi dhe ka respektuar radhën e kryerjes së aplikimit;
 • Të verifikojnë në sistem për statusin e aplikimit (nëse është e mundur kontrolli i statusit në sistem) dhe të informojë qytetarin/subjektet mbi ecurinë dhe statusin e aplikimit;
 • Të identifikojnë nevojat e përgjithshme të qytetarëve/subjekteve dhe të informojë ata për çdo paqartësi në marrjen e shërbimeve publike;
 • Të orientojnë qytetarin për procesin e kryerjes së aplikimit;
 • Të informojë qytetarin/subjektet për institucionin kompetent në rastin kur kërkesa e tij nuk është kompetencë e sportelit të ADISA-s;
 • Të japin çdo lloj informacioni që lidhet me orarin zyrtar, me pranimin e aplikimeve, me shpërndarjen e biletave etj.
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.
 1. Kriteret e punësimit të specialistëve të shërbimeve në sportele.
 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Bachelor ose Master Profesional, përbëjnë avantazh studimet në shkenca juridike/ekonomike/shoqërore;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
CV duhet të dërgohen në formatin europass me foto duke filluar nga sot dt. 13.10.2021 deri në datën 22.10.2021 në adresën kandidate@adisa.gov.al.
   • Detyrat e Specialistit janë:
   • Përmbush të gjitha detyrat që i ngarkohen nga drejtori dhe përgjegjësi i sektorit, në zbatim të legjislacioni në fuqi. Raporton pranë përgjegjësit të sektorit në mënyrë periodike mbi përmbushjen e detyrave të caktuara;
   • Mban kontakte të rregullta me anëtarët e komisionit të propozuar nga Drejtori Ekzekutiv dhe i vë në dijeni për datën, vendin dhe orën në të cilën do të mblidhet Komisioni i Vlerësimit të Ofertave;
   • Harton dokumentacionin e tenderit së bashku me komisionin përkatës (njësinë e prokurimit), për zbatimin e procedurave të prokurimit sipas kërkesave të parashikuara në ligj. Mban dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat që kanë të bëjnë me prokurime të infrastrukturës, ndërtimeve, shërbimeve dhe blerjeve;
   • Harton dokumentacionin përkatës për procedurat e prokurimit dhe shpalljen e tyre në APP ;
   • Ka për detyrë të ruajë konfidencialitetin e dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomik në procedurat e prokurimit;
   • Mban përgjegjësi për respektimin e afateve kohore të procedurave të prokurimit, njoftimin në buletin, specifikimet teknike, sigurimin e materialeve për plotësimin e dokumenteve të tenderit, përgatitjen e dokumenteve të tenderit në bazë të formularëve përkatës të parashikuar në ligj;
   • Mban procesverbalet e mbledhjeve të komisioneve duke pasqyruar me transparencë çdo vendim të marrë në mbledhjet përkatëse;
   • Mban përgjegjësi për nënshkrimin e procesverbaleve nga të gjithë anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave si dhe Njësisë së Prokurimit. Plotëson dosjet përkatëse të procedurave të prokurimit duke organizuar në të gjithë dokumentacionin e tenderit (urdhër prokurimi, njoftime, vendime të komisionit etj.);
   • Bën inventarin e dosjes së procedurave të prokurimit dhe kujdeset për dorëzimin e tyre në arkivin e ADISA-s, brenda afatit të parashikuar ne legjislacion;
   • Përgatit regjistrin e parashikimit të prokurimeve, konform buxhetit të miratuar për investime dhe për shpenzime;
   • Përditëson të dhënat në sistemin elektronik për procedurat e prokurimit dhe përgatitjen e procedurës, për KVO-në;
   • Administrimin elektronik, në mënyrë periodike të procesit të prokurimit, nga shpallja e procedurës deri në arkivimin e saj;
   • Ngarkon në sistemin elektronik të gjithë materialet e procedurës së prokurimit;
   • Mban marrëdhënien periodike, ditore-javore me Agjencinë e Prokurimit Publik;
   • Njofton në mënyrë elektronike dhe shkresore, Agjencinë e Prokurimit Publik për fazën e publikimit, njoftimit të fituesit, lidhjes kontratës dhe anulimeve përkatëse etj., sipas afateve të përcaktuara në ligj për secilën procedurë;
   • Harton kontratat dhe njofton subjektin për nënshkrimin e saj;
   • Asiston në mbledhjet e KVO-së dhe jep mendim, si dhe bën interpretim ligjor për Dokumentet e tenderit, atëherë kur i kërkohet nga anëtarët e KVO-së;
   • Punon për rritjen dhe kualifikimin e tij profesional në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike, duke synuar sjelljen e risive në punën e tyre të përditshme;
   • Mban të përditësuar listën e çmimeve mbi zëra të preventivave duke bashkëpunuar me organe të specializuara (AKSHI apo Ministria e Brendshme);
   • Përgatit çdo dokument/raport/informacion që kërkohet nga sektorët/drejtoritë e tjera;
   • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.
   1. Kriteret e punësimit të Specialistit janë:
   • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë të zotërojë të paktën diplomën Bachelor në shkenca juridike/ekonomike;
   • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
   • Njohuri nga Ligji Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”;
   • Njohuri mbi Vendimin Nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”;
   • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
   • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
   • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
   • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
   • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
   • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
   • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
   • Do të ketë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë mbi 1 (një) vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.
CV duhet të dërgohen në formatin europass me foto duke filluar nga sot dt. 13.10.2021 deri në datën 22.10.2021 në adresën kandidate@adisa.gov.al.
 • Detyrat funksionale të Shoferit janë:

 Të sigurojë shërbimin e transportit me përgjegjësi, korrektesë dhe mirësjellje;

 • Të mirëmbajë automjetin dhe të interesohet për gjendjen teknike të tij në vazhdimësi (si për ujin, vajin, alkoolin e frenave, sinjalet etj. dhe të raportojë për gjithçka tek Sektori i Shërbimeve Mbështetëse si dhe tek Drejtori i Administrimit të Brendshëm;
 • Të plotësojë urdhër shërbimet për çdo lëvizje ditore dhe mujore, ku të pasqyrohet edhe kilometrazhi që ka kryer mjeti përkatës në vartësi edhe të konsumit të sasisë të karburantit. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dorëzohet në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Administrimit të të Ardhurave;
 • Ka detyrimin të vërë në dijeni Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse për mbarëvajtjen teknike të mjeteve, për çdo avari/defekt që pëson automjeti dhe vetëm atëherë, duhet t’a dërgojë mjetin për riparim në palë kontraktore që ka fituar të drejtën për këtë shërbim;
 • Të mbajë pastër dhe të bëjë kujdes për automjetet, t’i mirëmbajë ato dhe t’i pastrojë për të qenë në gatishmëri në çdo kohë;
 • Të njoftojë menjëherë institucionin nëse i është vendosur gjobë për rast shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, rast për të cilin do të mbajë përgjegjësi individuale;
 • Të njoftojë me shkrim dhe verbal, brenda 24 orëve, shoqërinë e sigurimit në rast aksidenti që mund të pësojnë automjetet e institucionit, si dhe duhet t’i dërgojë dokumentacionin e nevojshëm;
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.
 1. Kriteret e punësimit për Shoferin janë:
 • Të ketë mbaruar arsimin e mesëm;
 • Të ketë zotësi për të vepruar;
 • Të jetë i pajisur me patente të tipit B, C dhe C 1;
 • Të ketë aftësi komunikuese.
CV duhet të dërgohen në formatin europass me foto duke filluar nga sot dt. 21.10.2021 deri në datën 30.10.2021 në adresën kandidate@adisa.gov.al.
Mundësi Punësimi