POZICIONE  VAKANTE

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë Ekonomike janë:

Është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës së Drejtorisë, koordinon punën me strukturat që ka në varësi, përgjegjës sektori dhe specialist. Drejtori i Drejtorisë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Përcakton objektivat e drejtorisë, nëse ato nuk përcaktohen në një nivel me të lartë hierarkik;
 • Programon, ekzekuton, mbështet dhe udhëheq financimin e programit, së bashku me ekipin e menaxhimit të programit duke dhënë orientime dhe udhëzime, si dhe duke monitoruar veprimtarinë e personelit brenda drejtorisë;
 • Përgatit planin e buxhetit, në bazë të kërkesave të ardhura nga drejtoritë dhe sektorët e Agjencisë;
 • Administron, kontrollon dhe evidenton realizimin me efektivitet të fondeve buxhetore për gjithë agjencinë, nëpërmjet analizave periodike të treguesve të realizimit të buxhetit;
 • Monitoron regjistrin e parashikimit, realizimit dhe kryerjen e procedurave të prokurimit në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e prokurimit;
 • Nxit përdorimin sa më ekonomik dhe efektiv të fondeve publike, duke siguruar zbatimin e procedurave të prokurimit në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në mënyrë sa më transparente dhe jo diskriminuese;
 • Përcakton objektivat dhe detyrat e sektorëve të drejtorisë;
 • Përgjigjet për disiplinën e strukturës që drejton në bazë të legjislacionit në fuqi dhe kodin e punës;
 • Përgjigjet për shpërndarjen e korrespondencës që i adresohet drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve dhe specialistet për përcaktimin dhe dhënien e zgjidhjeve në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të fuqi brenda afateve e caktuara;
 • Përgjigjet për realizimin e detyrave të ngarkuara nga ligji, ose nga Drejtori Ekzekutiv, brenda afatit të raportimit të tyre;
 • Siguron mbajtjen e librave të llogarisë, pagat, prokurimet, kontratat, pagesat me dhe për të tretë, monitoron procesin, bën verifikimet e duhura dhe mbyll pasqyrat financiare vjetore të institucionit;
 • Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik dhe raportondy herë në ditë, në orën 9:30 dhe në orën 16:00 tek koordinatori përgjegjës i Bashkëqeverisjes mbi mbarëvajtjen e aplikimeve, të cilat i janë caktuar sipas institucionit që monitoron, bazuar në raportin model të përcaktuar nga ADB-ja.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të përpiluar në mënyrë ditore, raportin e monitorimit të aplikimeve dhe përcaktimin e personave përgjegjës të cilët nuk kanë përmbushur afatet.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të identifikuar problematikat me aplikimet e prapambetura.
 • Raportimi javor i Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik duhet të kryhet me rotacion nga punonjësit e ADISA-s.
 • Inicion, monitoron vlerëson nevojat për investime të reja. Njihet periodikisht me mundësinë e gjetjes së godinave të reja si dhe nevojat për investime në infrastrukturën ekzistuese;
 • Përpunon dhe vlerëson nevojat buxhetore si dhe shikon mundësinë e buxhetimit të tyre;
 • Ndjek realizimin e investimeve dhe raporton periodikisht realizimin e tyre;
 • Referuar planit vjetor të punës për institucionin, harton planet mujore të punës duke detajuar dhe parashikuar çdo detyrë dhe bën analiza periodike të punës së bërë;
 • Bën vlerësimin periodik të punonjësve të vartësisë dhe bën evidentimin e nevojave për trajnim të stafit dhe ja përcjell Drejtorisë së Administrimit të Brendshëm;
 • Bën bashkërendimin e punës midis sektorëve;
 • Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik dhe raportondy herë në ditë, në orën 9:30 dhe në orën 16:00 tek koordinatori përgjegjës i Bashkëqeverisjes mbi mbarëvajtjen e aplikimeve, të cilat i janë caktuar sipas institucionit që monitoron, bazuar në raportin model të përcaktuar nga ADB-ja.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të përpiluar në mënyrë ditore, raportin e monitorimit të aplikimeve dhe përcaktimin e personave përgjegjës të cilët nuk kanë përmbushur afatet.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të identifikuar problematikat me aplikimet e prapambetura.
 • Raportimi javor i Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik duhet të kryhet me rotacion nga punonjësit e ADISA-s.
 • Ka detyrimin të përmbush çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.

 

  Kriteret e punësimit të Drejtorit të Drejtorisë Ekonomike janë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca ekonomike;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin dhe kontrollin financiar”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin N 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 107/2021 “Për Bashkqeverisjen”.
 • Njohuri mbi VKM Nr. 252, datë 29.04.2022 “Për procedurat e ofrimit të shërbimeve ON-LINE nga institucionet shërbimofruese dhe për metodologjinë e monitorimit e të kontrollit të veprimtarisë administrative të ofrimit të tyre”;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
 • Njohuri të përgjithshme për Strategjitë Kombëtare;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente;
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në ofrimin e shërbimeve publike me në qendër qytetarin.
Shpallja duhet të qëndrojë nga sot datë 04.10.2022 deri më 18.10.2022, CV duhet të depozitohen në formatin Europass me foto si dhe një fotokopje të librezës së punës në adresën e emailit:  kandidate@adisa.gov.al.
Ju faleminderit.

Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë së Administrimit të Brendshëm janë:

 • Koordinon dhe kontrollon veprimtarinë e sektorëve të drejtorisë së tij;
 • Koordinon veprimtarinë e Drejtorisë me çdo njësi tjetër të ADISA-s apo institucioneve të tjera të administratës shtetërore në kuadër përmbushjes së objektivave të drejtorisë;
 • Përgatit dhe propozon politika dhe strategji për Drejtorinë;
 • Organizon punën për kryerjen e detyrave, hartimin e raporteve apo për përmbushjen e çdo urdhri tjetër të eprorit pavarësisht formës apo emërtimit të tij;
 • Organizon dhe drejton punën e drejtorisë si dhe mundëson kushtet normale me qëllim përmbushjen e plotë dhe brenda afateve të detyrave;
 • Kontrollon, analizon dhe vlerëson mbi rezultatet e punës së punonjësve në varësi të tij;
 • Analizon kryerjen e detyrave dhe jep opinione në lidhje me to;
 • Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik dhe raportondy herë në ditë, në orën 9:30 dhe në orën 16:00 tek koordinatori përgjegjës i Bashkëqeverisjes mbi mbarëvajtjen e aplikimeve, të cilat i janë caktuar sipas institucionit që monitoron, bazuar në raportin model të përcaktuar nga ADB-ja.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të përpiluar në mënyrë ditore, raportin e monitorimit të aplikimeve dhe përcaktimin e personave përgjegjës të cilët nuk kanë përmbushur afatet.
 • Bashkëpunon me koordinatorin përgjegjës të Bashkëqeverisjes për të identifikuar problematikat me aplikimet e prapambetura.
 • Raportimi javor i Sistemit të Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik duhet të kryhet me rotacion nga punonjësit e ADISA-s.
 • Vlerëson performancën e punonjësve në varësi në përputhje me procedurat e aplikueshme;
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.

 

Kriteret e punësimit të Drejtorit të Drejtorisë së Administrimit të Brendshëm janë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca ekonomike/juridike;
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
 • Njohuri të përgjithshme për Strategjitë Kombëtare;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.
 • Të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë pune në ofrimin e shërbimeve publike me në qendër qytetarin.
Shpallja duhet të qëndrojë nga sot datë 04.10.2022 deri më 18.10.2022, CV duhet të depozitohen në formatin Europass me foto si dhe një fotokopje të librezës së punës në adresën e emailit:  kandidate@adisa.gov.al.
Ju faleminderit.

Detyrat e Specialistit të Sektorit të Komunikimit me Qytetarin janë:

 • Analizon, trajton dhe jep zgjidhje për ankesat e qytetarëve të administruara dhe të ngarkuara nga eprori direkt. Në trajtimin e ankesave të qytetarëve zbatohen përcaktimet e Kodit të Procedurave Administrative dhe çdo akt tjetër ligjor/nënligjor të miratuar për këtë qëllim;
 • Harton kthim-përgjigjet lidhur me bazueshmërinë e ankimeve të kryera dhe i përcjell për konfirmim tek eprori direkt;
 • Informohet dhe mbledh të dhëna nga Sektorët e tjerë për trajtimin dhe zgjidhjen e ankesave që i drejtohen ADISA-s;
 • Komunikon me Qytetarin nëpërmjet kanalit telefonik të vënë në dispozicion nga ADISA dhe ofron informacion apo zgjidhje të problematikave të ngritura nga ta;
 • Raporton mbi ndërveprimin në komunikim me Qytetarin me synim përmirësimin e procesit;
 • Zbaton detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve në fuqi dhe përshkrimit të vendit të punës si dhe planeve të punës të miratuara nga Drejtori përkatës;
 • Informon eprorin direkt mbi rezultatet e punëve në vazhdimësi dhe mbi vështirësitë e hasura ne lidhje me to;
 • Punon për rritjen dhe kualifikimin e tij profesional në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike, duke synuar sjelljen e risive në punën e tyre të përditshme;
 • Ka detyrimin të përmbushë çdo urdhër apo detyrë tjetër (me shkrim dhe verbal) të eprorëve.

Kriteret e punësimit të Specialistit janë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë të zotërojë të paktën diplomën Bachelor në shkenca ekonomike/juridike/ shoqërore.
 • Njohuri nga Kodi i Procedurave Administrative;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 13/2016 datë 18.02.2016 “Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”;
 • Njohuri mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar;
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike;
 • Njohuri mbi Strategjitë dhe Prioritetet e programit të Qeverisë Shqiptare, të cilat kanë ndikim direkt në rolin publik të Institucionit;
 • Të njohë një nga gjuhët e BE (avantazh përbën gjuha angleze);
 • Do të ketë prioritet në vlerësimin e kandidaturave personat që kanë mbi 1 (një) vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme/ekuivalente.
Shpallja duhet të qëndrojë nga sot datë 04.10.2022 deri më 18.10.2022, CV duhet të depozitohen në formatin Europass me foto si dhe një fotokopje të librezës së punës në adresën e emailit:  kandidate@adisa.gov.al.
Ju faleminderit.
Mundësi Punësimi