RRETH NESH

ADISA (Agency for the Delivery of Integrated Services Albania) është Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, në varësi të Kryeministrisë.

ADISA ka si mision të veprimtarisë së saj transformimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me qytetarin dhe përmirësimin e shërbimeve me natyrë administrative për qytetarin dhe biznesin. Gjithashtu, misioni i saj është të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop), për shërbimet që kryhen nga institucionet dhe agjencitë e qeverisë qendrore dhe/ose të njësive të qeverisjes vendore sipas legjislacionit në fuqi ose marrëveshjeve përkatëse.

Funksionet e ADISA

OBJEKTIVAT DHE FUNKSIONET

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike