RRETH NESH

ADISA (Agency for the Delivery of Integrated Services Albania) është Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, në varësi të Kryeministrisë.

ADISA ka si mision të veprimtarisë së saj transformimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri, përmes qasjes me qytetarin dhe përmirësimin e shërbimeve me natyrë administrative për qytetarin dhe biznesin. Gjithashtu, misioni i saj është të ofroj një model të ri dhe të integruar të shërbimeve publike, duke vendosur në qendër qytetarin, si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop), për shërbimet që kryhen nga institucionet dhe agjencitë e qeverisë qendrore dhe/ose të njësive të qeverisjes vendore sipas legjislacionit në fuqi ose marrëveshjeve përkatëse.

Funksionet e ADISA

OBJEKTIVAT DHE FUNKSIONET

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike