QENDRA E INTEGRUAR ME NJË NDALESË FIER

Qendra e Integruar Fier është krijuar në datë 12 Maj 2017.

Qendra e Integruar me Një Ndalesë ADISA Fier ofron 343 shërbime publike të nivelit qendror dhe vendor, me standard të përmirësuar dhe cilësi shërbimi.

Mbi 120,000 qytetarë e biznese mund të përfitojnë shërbime sa i takon regjistrimit të pronës, përfshirë regjistrimin e tokës bujqësore, sigurimeve shoqërore, kartës së shëndetit, deklarimit dhe vërtetimit të taksave në nivel qendror e lokal, regjistrimit të biznesit dhe marrjes së licencave, gjendjes civile, si dhe mund të përfitojnë shërbime të zyrës së punës në Fier.

Numri i institucioneve që ofrojnë shërbimet në Qendrën e Integruar FIER janë 8 institucione ndër të cilat: ZRPP, ISSH, FSDKSH, DPT,QKB, SHKP, DRTB dhe ALUIZNI,  të ndara në 20 sportele që ofrojnë shërbime dhe 4 sportele të tjera të dedikuara për Ankesat, Protokollin, sportelin e Informacionit dhe të Postës Shqiptare.

Vendndodhja: “Shtëpia e Ushtarakëve” Lagjia 11 Janari, Fier.

Coming Soon
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Fier?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Fier?
Si i vlerësoni ndryshimet në cilësinë e shërbimit, të kryera nga ADISA në Qendrën e Integruar Fier?

LISTA E INSTITUCIONEVE

Përmirësimi dhe lehtësimi i jetës së qytetarëve në ofrimin e shërbimeve publike

GALERIA