REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2018

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
  Janar 2018        
1 02.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.01.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi I emrit/mbiemrit” 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.01.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Kavajë 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
4 04.01.2018 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 05.01.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 05.01.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.01.2018 Përditësim I informacionit të institucionit 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
9 08.01.2018 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
10 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
11 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
12 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
13 10.01.2018 Informacion pë pajisjen me certifikatë personale 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
14 10.01.2018 Informacion mbi një subjekt biznesi 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.01.2018 Informacion mbi një subjekt biznesi 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
17 10.01.2018 Kërkesë për informacion 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
18 11.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
19 11.01.2018 Informacion për deklaratën e heqjes dorë nga pronësia 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.01.2018 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
23 11.01.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për veprimtarinë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
24 11.01.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për ekspert mjedisi 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
25 11.01.2018 Informacion mbi rivlersimin e pronës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
26 11.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
27 12.01.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
28 12.01.2018 Informacion për oraret e punës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
29 12.01.2018 Informacion për oraret e punës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
30 15.01.2018 Informacion mbi pensionin suplementar familjar 15.01.2018 Përfunduar Nuk ka
31 15.01.2018 Kërkesë për punësim 16.01.2018 Përfunduar Nuk ka
32 15.01.2018 Informacion mbi tarifat fiskale për ndërtesë të hipotekuar 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
33 15.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.01.2018 Përfunduar Nuk ka
34 16.01.2018 Informacion mbi shërbimet e ZRPP 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
35 16.01.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
36 17.01.2018 Informacion për certifikatën e pronësisë 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
37 17.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
38 17.01.2018 Informacion për certifikatën e pronësisë 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
39 17.01.2018 Informacion mbi formularin e deklaratës për tatimin në burim 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
40 17.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
41 17.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë për drejtimin e mjeteve të transportit të mallrave të rrezikshëm 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
42 18.01.2018 Informacion mbi tarifat fiskale për ndërtesë të hipotekuar 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
43 20.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
44 21.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
45 22.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
46 23.01.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
47 23.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
48 23.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
49 24.01.2018 Informacion për kontakt me drejtorinë e financës 24.01.2018 Përfunduar Nuk ka
50 24.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 24.01.2018 Përfunduar Nuk ka
51 26.01.2018 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
52 26.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
53 26.01.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
54 26.01.2018 Informacion për leje legalizimi 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
55 26.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
56 27.01.2018 Informacion mbi portalin e-albania 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
57 27.01.2018 Informacion për pajisjen me numër matrikullimi 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
58 27.01.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
59 28.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
60 28.01.2018 Informacion për certifikatën personale 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
61 29.01.2018 Informacion për certifikatën personale 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
62 29.01.2018 Informacion mbi pajisjen me vërtetim për periudha pune në ndërmarje shtetërore para datës 01.01.1994 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
63 29.01.2018 Informacion për korigjimin e të dhënave personale 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
64 30.01.2018 Informacion mbi portalin e-albania 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
65 31.01.2018 Kërkesë për pajisjen me formular aplikimi: Verifikimi I situatës socioal – ekonomike 31.01.2018 Përfunduar Nuk ka
66 31.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 01.02.2018 Përfunduar Nuk ka
  Shkurt 2018        
1 01.02.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim për individë të paregjistruar” 01.02.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.02.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 02.02.2018 Përfunduar Nuk ka
3 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence për subjekt” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
4 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë famijare” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
5 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
6 05.02.2018 Informacion  mbi shërbimin “pajisje me certifikatë rezidence” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” pajisje me certifikatë rezidence” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me certifikatë rezidence” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” pajisje me certifikatë pronësie” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” kërkesë për blerje trualli” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.02.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
12 06.02.2018 Informacion për kërkesë Legalizimi 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
13 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pension invaliditeti” 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
14 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
15 07.02.2018 Informacion për kontakt me ALUIZNIN 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
16 07.02.2018 Informacion mbi pagesën vullnetare të kontributeve 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
17 07.02.2018 Informacion mbi portalin e-albania 08.02.2018 Përfunduar Nuk ka
18 08.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim patente në rast humbje” 09.02.2018 Përfunduar Nuk ka
19 09.02.2018 Informacion mbi aplikimin për gjendje gjyqësore 09.02.2018 Përfunduar Nuk ka
20 10.02.2018 Informacion mbi regjistrimin e shtetasve të huaj në Gjendjen Civile 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
21 10.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë të trungut familjar” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Regjistrim Pasurie” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.02.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
24 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Rinovim Lejedrejtimi” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
25 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Regjistrim legalizimin të pronës” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
26 12.02.2018 Inormacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
27 12.02.2018 Informacion mbi Regjistrim Shoqate përmes portalit e-albania 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
28 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
29 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për passaportë biometrike” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
30 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për regjistrim pasurie” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
31 13.02.2018 Informacion mbi shërbimim ” Regjistrim pasurie” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
32 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaporte biometrike” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
33 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” kërkesë për zgjidhje martese” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
34 14.02.2018 Informacion mbi përfitimin e pagesës për barrelindje 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
35 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me targë për automjetin” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
36 15.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
37 15.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë Familjare” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
38 16.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 16.02.2018 Përfunduar Nuk ka
39 16.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
40 16.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
41 17.02.2018 Informacion mbi shërbimi”Zgjidhje martese” 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
42 18.02.2018 Informacion mbi shërbime të ALUIZN 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
43 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me dëshmi të aftësisë profesionale” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
44 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Aplikim për leje qendrimi” 20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
45 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Rimbursim diferencë page” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
46 20.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim lejedrejtimi” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
47 20.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
48 21.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
49 21.02.2018 Informacion mbi Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI 22.02.2018 Përfunduar Nuk ka
50 22.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
51 22.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
52 23.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për Individë të Regjistruar” 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
53 24.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Deklarim për të ardhurat vjetore” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
54 25.02.2018 Informacion mbi shërbimet e Ministrisë së Brendshme 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
55 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
56 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim License” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
57 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim I lejes së qarkullimit në rast humbje” 27.02.2018 Përfunduar Nuk ka
58 27.02.2018 Informacion mbi shërbimet e ZVRPP 27.02.2017 Përfunduar Nuk ka
59 27.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 28.02.2018 Përfunduar Nuk ka
60 28.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 28.02.2018 Përfunduar Nuk ka
61 28.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me targa provë për automjetin” 01.03.2018 Përfunduar Nuk ka
  Mars 2018        
1 01.03.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e gjeneraliteteve 02.03.2018 Përfunduar Nuk ka
3 02.03.2018 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
4 02.03.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.03.2018 Informacion mbi shërbimin e barrëlindjes 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.03.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim banimi” 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.03.2018 Kërkesë për vizitë në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – Kavajë 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
9 05.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 06.03.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.03.2018 Informacion mbi regjistrimin e hipotekës 06.03.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.03.2018 Informacion për pasaportën biometrike 07.03.2018 Përfunduar Nuk ka
12 07.03.2018 Informacion mbi gjenerimin e certifikatave 07.03.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.03.2018 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 08.03.2018 Përfunduar Nuk ka
14 08.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 08.03.2018 Përfunduar Nuk ka
15 08.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.03.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.03.2018 Informacion mbi afatet kohore për ndryshim projekti 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
18 09.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.03.2018 Informacion për kontakt me DPT 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
20 12.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
21 12.03.2018 Informacion mbi certifikatën familjare 13.03.2018 Përfunduar Nuk ka
22 13.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pronësie” 13.03.2018 Përfunduar Nuk ka
23 13.03.2018 Informacion mbi certifikatën familjare 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
24 15.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
25 15.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
26 15.03.2018 Informacion mbi kasat fiskale 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
27 16.03.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 16.03.2018 Përfunduar Nuk ka
28 16.03.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
29 18.03.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
30 19.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
31 19.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
32 19.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
33 19.03.2018 Informacion mbi shërbimin e barrëlindjes 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
34 19.03.2018 Informacion mbi rimbursimin e pagesës për bllokim prone 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
35 20.03.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 20.03.2018 Përfunduar Nuk ka
36 20.03.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 20.03.2018 Përfunduar Nuk ka
37 20.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 21.03.2018 Përfunduar Nuk ka
38 21.03.2018 Informacion mbi mënyrën e aplikimit për punësim në ADISA 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
39 22.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
40 22.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
41 23.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
42 23.03.2018 Informacion për statistika nga ZRPP 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
43 24.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
44 26.03.2018 Informacion mbi vërtetimin e xhiros 27.03.2018 Përfunduar Nuk ka
45 26.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
46 28.03.2018 Informacion mbi licensën si ekspert mjedisi 29.03.2018 Përfunduar Nuk ka
47 29.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
48 29.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
50 31.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
  Prill 2018        
1 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.04.2018 Informacion mbi shërbimet e ALUZNI-t 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.04.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Tiranë 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.04.2018 Informacion për oraret e punës në qendra 05.04.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.04.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 06.04.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.04.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.04.2018 Informacion mbi vërtetimin për individë të paregjistruar 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
12 08.04.2018 Informacion mbi ALUIZNI 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
13 09.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
14 10.04.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
17 10.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
22 12.04.2018 Informacion mbi kartelën e pasurisë 12.04.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 12.04.2018 Përfunduar Nuk ka
24 12.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 13.04.2018 Përfunduar Nuk ka
25 13.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
26 14.04.2018 Informacion mbi certifikatën e trungut familjar 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
27 16.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
28 16.04.2018 Informacion mbi portalin e-albania 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
29 16.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
30 16.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
31 16.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
32 16.04.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
33 16.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
34 17.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e shlyerjes së detyrimit 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
35 17.04.2018 Informacion mbi shërbimet e ISSH 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
36 17.04.2018 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
37 18.04.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 18.04.2018 Përfunduar Nuk ka
38 19.04.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 19.04.2018 Përfunduar Nuk ka
39 19.04.2018 Informacion mbi dokumentacionin e nevojitur për kemp 20.04.2018 Përfunduar Nuk ka
40 21.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
41 21.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
42 23.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
43 23.04.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
44 23.04.2018 Informacion mbi transferimin e dosjes së automjetit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
45 24.04.2018 Informacion mbi shërbimet e konsullatës 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
46 24.04.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Tiranë 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
47 24.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
48 24.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
49 24.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e aktit të lindjes 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
50 24.04.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
51 25.04.2018 Informacion mbi vërtetimin zotërim pronësie 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
52 25.04.2018 Ankesë për mosrespektim afati 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
53 25.04.2018 Ankesë për mosrespektim afati 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
54 25.04.2018 Informacion mbi vërtetimin zotërim pronësie 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
55 25.04.2018 Informacion mbi numrin e aplikimit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
56 25.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
57 25.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
58 25.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
59 25.04.2018 Informacion mbi mënyren e ankimimit 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
60 26.04.2018 Informacion mbi sistemin arsimor 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
61 26.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.04.2018 Përfunduar Nuk ka
62 28.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
63 29.04.2018 Informacion mbi tarifën e aplikimit për pasaportë biometrike 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
64 30.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
65 30.04.2018 Informacion mbi mënyren e ankimimit 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
  Maj 2018        
1 02.05.2018 Informacion mbi njohjen e diplomës 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.05.2018 Informacion mbi certifikatën e maturës shtetërore 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.05.2018 Informacion mbi regjistrimin e shtetasve të huaj 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 04.05.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.05.2018 Informacion për pagesat kundrejt shërbimeve të ZVRPP 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
7 06.05.2018 Informacion mbi shërbimin  korigjim i mbiemrit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
9 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
10 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
11 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
12 07.05.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.05.2018 Informacion për kontakt me gjykatën e lartë 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
14 08.05.2018 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
15 08.05.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.05.2018 Informacion mbi pensionin suplementar familjar 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.05.2018 Informacion mbi certifikatën e aktit të martesës 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
20 10.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
21 10.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.05.2018 Informacion mbi certifikatën e aktit të martesës 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
23 11.05.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
24 11.05.2018 Informacion mbi kontributet shoqërore 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
25 11.05.2018 Informacion mbi kontributet shoqërore 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
26 11.05.2018 Informacion mbi mënyrën e aplikimit për pension familjar 14.05.2018 Përfunduar Nuk ka
27 15.05.2018 Informacion mbi mënyrën e procedimit 15.05.2018 Përfunduar Nuk ka
28 18.05.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 18.05.2018 Përfunduar Nuk ka
29 18.05.2018 Informacion për vërtetimin hipotekor 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
30 19.05.2018 Informacion mbi e-tatime 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
31 19.05.2018 Informacion mbi aktin e martesës 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
32 21.05.2018 Informacion për kontakt me konsullatën shqiptare 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
33 21.05.2018 Informacion mbi kompensimet e pronave 22.05.2018 Përfunduar Nuk ka
34 22.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 22.05.2018 Përfunduar Nuk ka
35 22.05.2018 Informacion mbi vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
36 22.05.2018 Informacion për veçim nga trungu familjar 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
37 22.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
38 23.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
39 23.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
40 24.05.2018 Informacion mbi regjistrimin në kopsht 24.05.2018 Përfunduar Nuk ka
41 25.05.2018 Informacion mbi “certifikatë residence fiskale” 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
42 27.05.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
43 27.05.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
44 28.05.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
45 28.05.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
46 29.05.2018 Informacion mbi regjistrimin e aktivitetit për transport detar 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
47 29.05.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
48 29.05.2018 Informacion mbi statusin e legalizimit 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.05.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
50 30.05.2018 Informacion mbi ALUIZNI 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
51 30.05.2018 Informacion mbi platformën e-albania 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
52 30.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
53 31.05.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
54 31.05.2018 Informacion mbi platformën e-albania 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
  Qershor 2018        
1 04.06.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 05.06.2018 Përfunduar Nuk ka
2 06.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
3 06.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e funksionit të automjetit 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
4 06.06.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
5 07.06.2018 Informacion mbi PAK 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
6 07.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
7 09.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
8 11.06.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit të përkohshme 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
9 11.06.2018 Informacion mbi statusin e legalizimit 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
10 11.06.2018 Informacion mbi rinovimin e certifikates së aftësimit profesional për drejtimin e mjeteve klasi D 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
11 11.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
12 12.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
13 12.06.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
14 13.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 14.06.2018 Përfunduar Nuk ka
15 13.06.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 14.06.2018 Përfunduar Nuk ka
16 14.06.2018 Informacion mbi ndërrimin e lejes së qarkullimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
17 15.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
18 15.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
19 16.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
20 18.06.2018 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
21 18.06.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
22 19.06.2018 Informacion mbi maturën shtetërore 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
23 19.06.2018 Informacion mbi e-tatime 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
24 19.06.2018 Informacion mbi certifikatën e trungut familjar 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
25 20.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
26 20.06.2018 Informacion mbi praktikat mësimore në ADISA 21.06.2018 Përfunduar Nuk ka
27 20.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
28 20.06.2018 Informacion mbi vërtetimin për pagim detyrimesh 21.06.2018 Përfunduar Nuk ka
29 20.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
30 21.06.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
31 21.06.2018 Informacion mbi maturën shtetërore 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
32 21.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
33 22.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
34 22.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
35 23.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
36 24.06.2018 Informacion për kontakt me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
37 24.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
38 24.06.2018 Informacion mbi licensimin e biznesit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
39 25.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
40 25.06.2018 Informacion mbi pezullimin e licensës 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
41 26.06.2018 Informacion mbi pajisjen me leje për prodhim, tregtim të sistemeve dhe pajisjeve kundra zjarrit 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
42 26.06.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
43 26.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
44 27.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
45 27.06.2018 Informacion mbi vërtetimin e pronësisë 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
46 27.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
47 28.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
48 28.06.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 28.06.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
50 29.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
51 30.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 02.07.2018 Përfunduar Nuk ka
  Korrik 2018        
1 02.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.07.2018 Informacion mbi vërtetimin për vjetërsinë e punës 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
3 02.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë nga akti i lindjes” 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
6 03.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence” 04.07.2018 Përfunduar Nuk ka
7 04.07.2018 Informacion mbi “Përfitimin e statusit të jetimit” 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
8 04.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
9 04.07.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë trungu familjar” 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
10 05.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
11 05.07.2018 Informacion mbi portalin e-Albania 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
12 05.07.2018 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Milano 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
13 06.07.2018 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
14 06.07.2018 Informacion mbi regjistrimin e automjetit 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
15 07.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension Pleqërie” 10.07.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.07.2018 Informacion mbi dokumentacionin e nevojitur për kemp 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
19 11.07.2018 Informacion mbi tatimet 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.07.2018 Informacion mbi tatimet 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 12.07.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Lëshim certifikatë pronësie” 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
24 13.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
25 13.07.2018 Informacion mbi ISSH-në 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
26 13.07.2018 Informacion mbi vendodhjen e ADISA Krujë 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
27 13.07.2018 Informacion mbi ISSH-në 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
28 14.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
29 15.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
30 15.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
31 16.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
32 16.07.2018 Përkthim i lejes së drejtimit nga shqip në anglisht 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
33 17.07.2018 Shqetësim në lidhje me procesin e legalizimit të banesës 18.07.2018 Përfunduar Nuk ka
34 18.07.2018 Informacion mbi afatet e aplikimit per certifikatë regjistrimi prone të legalizuar 18.07.2018 Përfunduar Nuk ka
35 18.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.07.2018 Përfunduar Nuk ka
36 19.07.2018 Informacion për zgjerim biznesi në Shqipëri 19.07.2018 Përfunduar Nuk ka
37 19.07.2018 Numër kontakti të ADISA Fier 20.07.2018 Përfunduar Nuk ka
38 23.07.2018 Informacion mbi formularin e vetëdeklarimit 23.07.2018 Përfunduar Nuk ka
39 24.07.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
40 24.07.2018 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Milano 26.07.2018 Përfunduar Nuk ka
41 25.07.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
42 26.07.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
43 31.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 31.07.2018 Përfunduar Nuk ka
  Gusht 2018        
1 02.08.2018 Informacion mbi “Lëshim certifikatë rezidence” 02.08.2018 Përfunduar Nuk ka
2 07.08.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 08.08.2018 Përfunduar Nuk ka
3 08.08.2018 Informacion mbi pajisjen me librezë të kontributeve shoqërore/shëndetësore 08.08.2018 Përfunduar Nuk ka
4 11.08.2018 Informacion mbi regjistrimin fillestar të vendbanimit 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
5 14.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP  14.08.2018 Përfunduar Nuk ka
6 14.08.2018 Informacion mbi sigurimin vullnetar 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
7 14.08.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
8 21.08.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 23.08.2018 Përfunduar Nuk ka
9 23.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 23.08.2018 Përfunduar Nuk ka
10 24.08.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 24.08.2018 Përfunduar Nuk ka
11 27.08.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.08.2018 Përfunduar Nuk ka
12 30.08.2019 Kërkesë për informacion për ADISA 31.08.2018 Përfunduar Nuk ka
  Shtator 2018        
1 03.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 03.09.2018 Përfunduar Nuk ka
2 04.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 04.09.2018 Përfunduar Nuk ka
3 07.09.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 07.09.2018 Përfunduar Nuk ka
4 08.09.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 10.09.2018 Përfunduar Nuk ka
5 10.09.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.09.2018 Përfunduar Nuk ka
6 11.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 11.09.2018 Përfunduar Nuk ka
7 12.09.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
8 13.09.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
9 13.09.2018 Informacion mbi portalin e-albania 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
10 13.09.2018 Informacion mbi përfitimin e pagesës për barrelindje 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
11 17.09.2018 Informacion mbi portalin u-albania 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
12 17.09.2018 Informacion mbi transferimin e dosjes së automjetit 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
13 19.08.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 19.09.2018 Përfunduar Nuk ka
14 19.09.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 20.09.2018 Përfunduar Nuk ka
15 21.09.2018 Informacion mbi “Licencë për veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis” 24.09.2018 Përfunduar Nuk ka
16 25.09.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
17 25.09.2018 Informacion mbi formularin e deklaratës për tatimin në burim 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
18 26.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
19 27.09.2018 Informacion mbi sitemin arsimor 27.09.2018 Përfunduar Nuk ka
20 27.09.2018 Informacion mbi rivlersimin e pronës 29.09.2018 Përfunduar Nuk ka
21 27.09.2018 Informacion mbi sitemin arsimor 28.09.2018 Përfunduar Nuk ka
  Tetor 2018        
1 01.10.2018 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 02.10.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.10.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence” 03.10.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.10.2018 Informacion mbi tatimet 03.10.2018 Përfunduar Nuk ka
4 04.10.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
5 05.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
6 05.10.2018 Informacion mbi “Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare” 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
7 06.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.10.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.10.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.10.2018 Informacion mbi sistemin e e-Filing 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
11 08.10.2018 Informacion mbi portalin e-albania 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
12 08.10.2018 Informacion mbi vertetimin e kontributeve në portalin e-albania 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.10.2018 Informacion mbi “Vërtetim për pagimin e kontributev per individ” 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
14 09.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.10.2018 Informacion mbi aktin e trashëgimisë 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.10.2018 Informacion mbi provimin e licencës për farmacistët 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
17 11.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
18 12.10.2018 Informacion mbi “Vërtetim për pagimin e kontributev per individ” 12.10.2018 Përfunduar Nuk ka
19 12.10.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve te ADISA 12.10.2018 Përfunduar Nuk ka
20 12.10.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 15.10.2018 Përfunduar Nuk ka
21 17.10.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi I emrit/mbiemrit” 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
22 17.10.2018 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
23 17.10.2018 Informacion mbi portalin e-albania 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
24 17.10.2018 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 18.10.2018 Përfunduar Nuk ka
25 18.10.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për ekspert mjedisi 18.10.2018 Përfunduar Nuk ka
26 18.10.2018 Informacion mbi pajisjen me cetifikatë lindje jashtë vendit 19.10.2018 Përfunduar Nuk ka
27 19.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
28 20.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
29 23.10.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
30 25.10.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve te ADISA 25.10.2018 Përfunduar Nuk ka
31 28.10.2018 Informacion mbi pajisjen me cetifikatë lindje 29.10.2018 Përfunduar Nuk ka
32 29.10.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 29.10.2018 Përfunduar Nuk ka
33 30.10.2018 Informacion mbi lejen e lindjes 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
34 30.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
35 30.10.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
36 31.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 31.10.2018 Përfunduar Nuk ka
  Nëntor 2018        
1 02.11.2018 Informacion mbi vërtetimin e diplomës së gjimnazit 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
3 05.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
4 05.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
5 06.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 06.11.2018 Përfunduar Nuk ka
6 06.11.2018 Informacion mbi shërbimet e tatimeve 06.11.2018 Përfunduar Nuk ka
7 07.11.2018 Informacion mbi dokumentin tekniko arkivor dosje pronësie 08.11.2018 Përfunduar Nuk ka
8 08.11.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
9 08.11.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
10 09.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
11 12.11.2018 Informacion mbi provimin e licencës për infermierët 12.11.2018 Përfunduar Nuk ka
12 14.11.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 15.11.2018 Përfunduar Nuk ka
13 15.11.2018 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 15.11.2018 Përfunduar Nuk ka
14 16.11.2018 Informacion mbi licencën për arsimimin parashkollor 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
15 18.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
16 19.11.2018 Informacion mbi sherbimet e DPT 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
17 19.11.2018 Informacion mbi sherbimet e DPT 20.11.2018 Përfunduar Nuk ka
18 19.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 20.11.2018 Përfunduar Nuk ka
19 20.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 21.11.2018 Përfunduar Nuk ka
20 21.11.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 23.11.2018 Përfunduar Nuk ka
21 22.11.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 23.11.2018 Përfunduar Nuk ka
22 26.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 26.11.2018 Përfunduar Nuk ka
23 26.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 26.11.2018 Përfunduar Nuk ka
24 27.11.2018 Informacion mbi provimin e licencës për farmacistët 27.11.2018 Përfunduar Nuk ka
25 29.11.2018 Informacion mbi “Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe mbi 250 m²” 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
26 30.11.2018 Informacion mbi “vertetimin për individë të paregjistruar” 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
  Dhjetor 2018        
1 01.12.2018 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.12.2018 Informacion për leje ndërtimi për rikonstruksion 03.11.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 04.12.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.12.2018 Informacion mbi leje zhvillimi 04.12.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 05.12.2018 Përfunduar Nuk ka
6 06.12.2018 Informacon për  “vertetimin për individë të paregjistruar” 06.12.2018 Përfunduar Nuk ka
7 07.12.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 11.12.2018 Përfunduar Nuk ka
8 10.12.2018 Informacion mbi pajisjen me vertetim pensioni 11.12.2018 Përfunduar Nuk ka
9 11.12.2018 Informacion mbi kontrollon teknik të automjetit 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
10 12.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
11 12.12.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
12 14.12.2018 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 17.12.2018 Përfunduar Nuk ka
13 18.12.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 18.12.2018 Përfunduar Nuk ka
14 19.12.2018 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë nga akti i lindjes” 21.12.2018 Përfunduar Nuk ka
15 21.12.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 24.12.2018 Përfunduar Nuk ka
16 23.12.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i emrit/mbiemrit” 24.12.2018 Përfunduar Nuk ka
17 24.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
18 24.12.2018 Informacion mbi shërbimin e certifikatës së pronësisë 26.12.2018 Përfunduar Nuk ka
19 26.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
20 26.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 26.12.2018 Përfunduar Nuk ka
21 28.12.2018 Informacion mbi proçesin e legalizimit 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
22 28.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 29.12.2018 Përfunduar Nuk ka
23 29.12.2018 Informacion mbi NIP-in e bashkisë Sarandë 03.01.2019 Përfunduar Nuk ka
24 29.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 03.01.2019 Përfunduar Nuk ka
  Janar 2019        
1 03.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 04.01.2019 Përfunduar Nuk ka
2 04.01.2019 Informacion në lidhje me “Transferimin e Çmimit” 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
3 04.01.2019 Informacion në lidhje me “Certifikatë trungut familjar” 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
4 07.01.2019 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
5 07.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 08.01.2019 Përfunduar Nuk ka
6 09.01.2019 Informacion mbi punësimin e shtetasve kosovarë në Republiken e Shqipërisë 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
7 09.01.2019 Informacion mbi provimin e licencës për degën e infermierisë 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
8 09.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
9 09.01.2019 Informacion mbi provimin e licencës për gjeografi 10.01.2019 Përfunduar Nuk ka
10 09.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë Familjare” 10.01.2019 Përfunduar Nuk ka
11 10.01.2019 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 11.01.2019 Përfunduar Nuk ka
12 12.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 14.01.2019 Përfunduar Nuk ka
13 13.01.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 14.01.2019 Përfunduar Nuk ka
14 15.01.2019 Informacion mbi raportin mjeko – ligjor 15.01.2019 Përfunduar Nuk ka
15 15.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
16 15.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 15.01.2019 Përfunduar Nuk ka
17 15.01.2019 Informacion mbi sistemin e e-Filing 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
18 16.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
19 16.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
20 17.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
21 17.01.2019 Informacion mbi pajisjen me licencë individuale për vleresimin e pasurive të paluajtshme 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.01.2019 Informacion rreth hapjes së ADISA-s në Malësinë e Madhe 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.01.2019 Informacion mbi numrin e matrikullimit 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
24 21.01.2019 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Mynih 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
25 21.01.2019 Informacion për vërtetim mbi gjendjen e mjetit në portalin e-albania 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
26 21.01.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
27 21.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
28 22.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
29 22.01.2019 Informacion mbi kontributet shoqërore 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
30 22.01.2019 Informacion mbi lejen e ndërtimit 28.01.2019 Përfunduar Nuk ka
31 22.01.2019 Informacion në lidhje me lejen e qarkullimit 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
32 23.01.2019 Informacion mbi kontributet shoqërore 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
33 23.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
34 24.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 24.01.2019 Përfunduar Nuk ka
35 25.01.2019 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i emrit/mbiemrit” 25.01.2019 Përfunduar Nuk ka
36 26.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 28.01.2019 Përfunduar Nuk ka
37 28.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
38 29.01.2019 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
39 29.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
40 30.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 01.02.2019 Përfunduar Nuk ka
41 31.01.2019 Informacion mbi shërbimin  “Korrigjim emri/ Mbiemri si gabim material” 31.01.2019 Përfunduar Nuk ka
  Shkurt 2019        
1 01.02.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.02.2019 Informacion rreth kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët për doktoraturë 05.02.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.02.2019 Informacion mbi ALUIZNI 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
4 03.02.2019 Informacion rreth  shërbimit “Lëshim vertetim pronësie” në portalin e-albania 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
5 04.02.2019 Informacion rreth ATP 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
6 05.02.2019 Informacion rreth lejes së zhvillimit 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
7 05.02.2019 Informacon rreth lejes së ndërtimi për shtesë në ndërtimin ekzistues 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
8 05.02.2019 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
9 06.02.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
10 07.02.2019 Informacion për pajisjen me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
11 07.02.2019 Informacion mbi shërbimet e QKB 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
12 07.02.2019 Informacion për regjistrimin e të drejtës së autorit 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
13 07.02.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
14 12.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 12.02.2019 Përfunduar Nuk ka
15 12.02.2019 Informacion mbi certifikatën familjare 13.02.2019 Përfunduar Nuk ka
16 13.02.2019 Informacion mbi “Licencë për agjentë doganorë” 13.02.2019 Përfunduar Nuk ka
17 13.02.2019 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim  për pagimin e kontributeve për individin” 14.02.2019 Përfunduar Nuk ka
18 14.02.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 14.02.2019 Përfunduar Nuk ka
19 15.02.2019 Informacion për shërbimin “Leje Ndërtimi për ndërtim të ri” 15.02.2019 Përfunduar Nuk ka
20 15.02.2019 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
21 16.02.2019 Informacion mbi rivlerësimin e pasurisë 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.02.2019 Informacion mbi aplikimin për “Licencë e ekspertit të vlerësimit shkalla e parë” 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.02.2019 Informacion rreth formularit A1Z 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
24 19.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 19.02.2019 Përfunduar Nuk ka
25 19.02.2019 Informacion mbi kartelën e pasurisë 21.02.2019 Përfunduar Nuk ka
26 20.02.2019 Informacion rreth portalit e-albania 20.02.2019 Përfunduar Nuk ka
27 21.02.2019 Informacion rreth përllogaritjes së tatimit dhe  taksës për kalimin e pasurive të paluajtshme 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
28 21.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
29 21.02.2019 Informacion për kartën e shëndetit 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
30 25.02.2019 Informacion rreth provimit të shtetit për licencën e mësuesit 25.02.2019 Përfunduar Nuk ka
31 25.02.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 25.02.2019 Përfunduar Nuk ka
32 26.02.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 27.02.2019 Përfunduar Nuk ka
33 27.02.2019 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 27.02.2019 Përfunduar Nuk ka
34 27.02.2019 Informacion rreth tërheqjes së pensionit pranë sporteleve të bankës 01.03.2019 Përfunduar Nuk ka
  Mars 2019        
1 01.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 01.03.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.03.2019 Informacion rreth marrjes së patentës për emision 04.03.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.03.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 04.03.2019 Përfunduar Nuk ka
4 05.03.2019 Informacion në lidhje me certifikatën personale për personat, të cilët jetojnë jashtë vendit 05.03.2019 Përfunduar Nuk ka
5 05.03.2019 Informacion në lidhje me kopje online të gjendjes juridike të pronës 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
6 05.03.2019 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për individë të paregjistruar” 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
7 05.03.2019 Informacion mbi plotësimin online të formulareve A1 dhe A1Z, në portalin Matura Shtetërore 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
8 08.03.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 08.03.2019 Përfunduar Nuk ka
9 09.03.2019 Informacion për leje mjedisi të tipit C 11.03.2019 Përfunduar Nuk ka
10 11.03.2019 Informacion rreth pasaportës biometrike 11.03.2019 Përfunduar Nuk ka
11 11.03.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
12 11.03.2019 Informacion “Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të Matrikullimit” 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.03.2019 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
14 15.03.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 18.03.2019 Përfunduar Nuk ka
15 19.03.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 19.03.2019 Përfunduar Nuk ka
16 20.03.2019 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
17 20.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
18 20.03.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pronësie” 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
19 21.03.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë të trungut familjar” 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
20 21.03.2019 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
21 21.03.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
22 22.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 25.03.2019 Përfunduar Nuk ka
23 25.03.2019 Informacion rreth përftimit të pagesës së barrëlindjes 25.03.2019 Përfunduar Nuk ka
24 26.03.2019 Informacion mbi platformën e-albania 26.03.2019 Përfunduar Nuk ka
25 28.03.2019 Informacion mbi platformën e-albania 28.03.2019 Përfunduar Nuk ka
26 28.03.2019 Informacion për “Rinovim i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj “ 28.03.2019 Përfunduar Nuk ka
27 29.03.2019 Informacion për “Regjistrim të prokurës” 29.03.2019 Përfunduar Nuk ka
28 29.03.2019 Informacion për “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin” 01.04.2019 Përfunduar Nuk ka
  Prill 2019        
1 01.04.2019 Informacion mbi sistemin e e-Filing 02.04.2019 Përfunduar Nuk ka
2 03.04.2019 Informacion për “Riparim dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove” 03.04.2019 Përfunduar Nuk ka
3 04.04.2019 Informacion për “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin” 04.04.2019 Përfunduar Nuk ka
4 04.04.2019 Informacion rreth legalizimit të dokumentave 04.04.2019 Përfunduar Nuk ka
5 05.04.2019 Informacion rreth formularit të vetëdeklarimit 08.04.2019 Përfunduar Nuk ka
6 08.04.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 08.04.2019 Përfunduar Nuk ka
7 08.04.2019 Informacion mbi shërbimin  “Korrigjim emri/ mbiemri si gabim material” 09.04.2019 Përfunduar Nuk ka
8 09.04.2019 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 09.04.2019 Përfunduar Nuk ka
9 10.04.2019 Informacion mbi portalin e-albania 11.04.2019 Përfunduar Nuk ka
10 11.04.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 11.04.2019 Përfunduar Nuk ka
11 11.04.2019 Informacion rreth lejes së ndërtimit për rikonstrukion 12.04.2019 Përfunduar Nuk ka
12 12.04.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 15.04.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.04.2019 Informacion rreth përjashtimit nga vendosja e rripit të sigurimit 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
14 14.04.2019 Informacion rreth ATP 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
15 15.04.2019 Informacion rreth database-s së bizneseve të qarkut Gjirokastër 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
16 15.04.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
17 16.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
18 17.04.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 17.04.2019 Përfunduar Nuk ka
19 17.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
20 17.04.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
21 17.04.2019 Informacon rreth lejes së ndërtimi për shtesë në ndërtimin ekzistues 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.04.2019 Informacion për pajisjen me certifikatë personale 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.04.2019 Informacion mbi shërbime të ALUIZN 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
24 18.04.2019 Informacion mbi të drejtën e autorit 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
25 18.04.2019 Informacion për shërbimin “Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale” 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
26 18.04.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
27 22.04.2019 Informacion mbi plotësimin online të formularit A1Z në portalin Matura Shtetërore 23.04.2019 Përfunduar Nuk ka
28 23.04.2019 Informacion rreth shërbimit “Regjistrimi i shtetasve të huaj” 23.04.2019 Përfunduar Nuk ka
29 23.04.2019 Informacion rreth shërbimit “Rinovim i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj” dhe ndërrimi i pronësisë së automjetit 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
30 24.04.2019 Informacion rreth AKU-së 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
31 24.04.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
32 24.04.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për regjistrim pasurie” 25.04.2019 Përfunduar Nuk ka
33 25.04.2019 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 26.04.2019 Përfunduar Nuk ka
34 27.04.2019 Informacion për shërbimin “Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra” të Drejtorisë së Përgjithshme Detare” 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
35 30.04.2019 Informacion për leje ndërtimi për rikonstruksion 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
36 30.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
37 30.04.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
  Maj 2019        
1 01.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë martese” 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.05.2019 Informacion mbi lejen e rikonstrukiosnit 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
3 02.05.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 03.05.2019 Përfunduar Nuk ka
4 08.05.2019 Inormacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë” 08.05.2019 Përfunduar Nuk ka
5 11.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 13.05.2019 Përfunduar Nuk ka
6 14.05.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
7 14.05.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
8 14.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Autorizim për regjimin e përpunimit aktiv “ 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
9 14.05.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
10 15.05.2019 Informacion rreth shërbimit “Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim” 16.05.2019 Përfunduar Nuk ka
11 17.05.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 17.05.2019 Përfunduar Nuk ka
12 17.05.2019 Informacion rreth hapjes së ADISA-s në bashkinë Fushë-Arrëz 20.05.2019 Përfunduar Nuk ka
13 20.05.2019 Informacion mbi ndryshimin e gjeneraliteteve 20.05.2019 Përfunduar Nuk ka
14 20.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
15 20.05.2019 Informacion mbi ndryshimin e datëlindjes 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
16 20.05.2019 Informacion rreth DPPI-së 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
17 22.05.2019 Informacion rreth gabimit material në diplomën e shkollës së lartë 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
18 22.05.2019 Informacion rreth raportit mjeko-ligjor 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
19 22.05.2019 Informacion rreth shërbimit “Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim” 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
20 22.05.2019 Informacion rreth kontratës së qirasë financiare (leasing) 23.05.2019 Përfunduar Nuk ka
21 23.05.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 24.05.2019 Përfunduar Nuk ka
22 25.05.2019 Informacion rreth regjistrimit dhe tatimit mbi të ardhurat personale 27.05.2019 Përfunduar Nuk ka
23 27.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me certifikatë të aftësimit profesionale, CAP” 27.05.2019 Përfunduar Nuk ka
24 28.05.2019 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik dhe pasaportën biometrike 28.05.2019 Përfunduar Nuk ka
25 28.05.2019 Informacion rreth lejes së lindjes 29.05.2019 Përfunduar Nuk ka
26 28.05.2019 Informacion mbi certifikatë lindjeje të apostiluar 28.05.2019 Përfunduar Nuk ka
27 29.05.2019 Informacion mbi shërbimin  “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 29.05.2019 Përfunduar Nuk ka
28 29.05.2019 Informacion rreth transferimit të studimeve 30.05.2019 Përfunduar Nuk ka
29 30.05.2019 Informacion mbi aplikimin për përfitimin e pensionit familjar 30.05.2019 Përfunduar Nuk ka
30 31.05.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 31.05.2019 Përfunduar Nuk ka
  Qershor 2019