REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
Janar 2018
1 02.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.01.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi I emrit/mbiemrit” 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.01.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Kavajë 03.01.2018 Përfunduar Nuk ka
4 04.01.2018 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 05.01.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 05.01.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.01.2018 Përditësim I informacionit të institucionit 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
9 08.01.2018 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 08.01.2018 Përfunduar Nuk ka
10 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
11 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
12 09.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 09.01.2018 Përfunduar Nuk ka
13 10.01.2018 Informacion pë pajisjen me certifikatë personale 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
14 10.01.2018 Informacion mbi një subjekt biznesi 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.01.2018 Informacion mbi një subjekt biznesi 10.01.2018 Përfunduar Nuk ka
17 10.01.2018 Kërkesë për informacion 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
18 11.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
19 11.01.2018 Informacion për deklaratën e heqjes dorë nga pronësia 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.01.2018 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.01.2018 Informacion për aplikimin për pasaportë biometrike 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
23 11.01.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për veprimtarinë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
24 11.01.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për ekspert mjedisi 11.01.2018 Përfunduar Nuk ka
25 11.01.2018 Informacion mbi rivlersimin e pronës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
26 11.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
27 12.01.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
28 12.01.2018 Informacion për oraret e punës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
29 12.01.2018 Informacion për oraret e punës 12.01.2018 Përfunduar Nuk ka
30 15.01.2018 Informacion mbi pensionin suplementar familjar 15.01.2018 Përfunduar Nuk ka
31 15.01.2018 Kërkesë për punësim 16.01.2018 Përfunduar Nuk ka
32 15.01.2018 Informacion mbi tarifat fiskale për ndërtesë të hipotekuar 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
33 15.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.01.2018 Përfunduar Nuk ka
34 16.01.2018 Informacion mbi shërbimet e ZRPP 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
35 16.01.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
36 17.01.2018 Informacion për certifikatën e pronësisë 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
37 17.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
38 17.01.2018 Informacion për certifikatën e pronësisë 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
39 17.01.2018 Informacion mbi formularin e deklaratës për tatimin në burim 17.01.2018 Përfunduar Nuk ka
40 17.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
41 17.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë për drejtimin e mjeteve të transportit të mallrave të rrezikshëm 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
42 18.01.2018 Informacion mbi tarifat fiskale për ndërtesë të hipotekuar 18.01.2018 Përfunduar Nuk ka
43 20.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
44 21.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
45 22.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 22.01.2018 Përfunduar Nuk ka
46 23.01.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
47 23.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
48 23.01.2018 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 23.01.2018 Përfunduar Nuk ka
49 24.01.2018 Informacion për kontakt me drejtorinë e financës 24.01.2018 Përfunduar Nuk ka
50 24.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 24.01.2018 Përfunduar Nuk ka
51 26.01.2018 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
52 26.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
53 26.01.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
54 26.01.2018 Informacion për leje legalizimi 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
55 26.01.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
56 27.01.2018 Informacion mbi portalin e-albania 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
57 27.01.2018 Informacion për pajisjen me numër matrikullimi 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
58 27.01.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
59 28.01.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
60 28.01.2018 Informacion për certifikatën personale 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
61 29.01.2018 Informacion për certifikatën personale 29.01.2018 Përfunduar Nuk ka
62 29.01.2018 Informacion mbi pajisjen me vërtetim për periudha pune në ndërmarje shtetërore para datës 01.01.1994 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
63 29.01.2018 Informacion për korigjimin e të dhënave personale 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
64 30.01.2018 Informacion mbi portalin e-albania 30.01.2018 Përfunduar Nuk ka
65 31.01.2018 Kërkesë për pajisjen me formular aplikimi: Verifikimi I situatës socioal – ekonomike 31.01.2018 Përfunduar Nuk ka
66 31.01.2018 Informacion për pasaportën biometrike 01.02.2018 Përfunduar Nuk ka
Shkurt 2018
1 01.02.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim për individë të paregjistruar” 01.02.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.02.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 02.02.2018 Përfunduar Nuk ka
3 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence për subjekt” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
4 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë famijare” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
5 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
6 05.02.2018 Informacion  mbi shërbimin “pajisje me certifikatë rezidence” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” pajisje me certifikatë rezidence” 05.02.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me certifikatë rezidence” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” pajisje me certifikatë pronësie” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” kërkesë për blerje trualli” 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.02.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
12 06.02.2018 Informacion për kërkesë Legalizimi 06.02.2018 Përfunduar Nuk ka
13 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pension invaliditeti” 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
14 06.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
15 07.02.2018 Informacion për kontakt me ALUIZNIN 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
16 07.02.2018 Informacion mbi pagesën vullnetare të kontributeve 07.02.2018 Përfunduar Nuk ka
17 07.02.2018 Informacion mbi portalin e-albania 08.02.2018 Përfunduar Nuk ka
18 08.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim patente në rast humbje” 09.02.2018 Përfunduar Nuk ka
19 09.02.2018 Informacion mbi aplikimin për gjendje gjyqësore 09.02.2018 Përfunduar Nuk ka
20 10.02.2018 Informacion mbi regjistrimin e shtetasve të huaj në Gjendjen Civile 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
21 10.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë të trungut familjar” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Regjistrim Pasurie” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.02.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
24 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Rinovim Lejedrejtimi” 12.02.2018 Përfunduar Nuk ka
25 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Regjistrim legalizimin të pronës” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
26 12.02.2018 Inormacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
27 12.02.2018 Informacion mbi Regjistrim Shoqate përmes portalit e-albania 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
28 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
29 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për passaportë biometrike” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
30 12.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për regjistrim pasurie” 13.02.2018 Përfunduar Nuk ka
31 13.02.2018 Informacion mbi shërbimim ” Regjistrim pasurie” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
32 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaporte biometrike” 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
33 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin ” kërkesë për zgjidhje martese” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
34 14.02.2018 Informacion mbi përfitimin e pagesës për barrelindje 14.02.2018 Përfunduar Nuk ka
35 14.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me targë për automjetin” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
36 15.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
37 15.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë Familjare” 15.02.2018 Përfunduar Nuk ka
38 16.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 16.02.2018 Përfunduar Nuk ka
39 16.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
40 16.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
41 17.02.2018 Informacion mbi shërbimi”Zgjidhje martese” 19.02.2018 Përfunduar Nuk ka
42 18.02.2018 Informacion mbi shërbime të ALUIZN 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
43 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me dëshmi të aftësisë profesionale” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
44 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Aplikim për leje qendrimi” 20.02.2018 Përfunduar Nuk ka
45 19.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Rimbursim diferencë page” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
46 20.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim lejedrejtimi” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
47 20.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
48 21.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 21.02.2018 Përfunduar Nuk ka
49 21.02.2018 Informacion mbi Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI 22.02.2018 Përfunduar Nuk ka
50 22.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
51 22.02.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
52 23.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për Individë të Regjistruar” 23.02.2018 Përfunduar Nuk ka
53 24.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Deklarim për të ardhurat vjetore” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
54 25.02.2018 Informacion mbi shërbimet e Ministrisë së Brendshme 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
55 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
56 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim License” 26.02.2018 Përfunduar Nuk ka
57 26.02.2018 Informacion mbi shërbimin”Rinovim I lejes së qarkullimit në rast humbje” 27.02.2018 Përfunduar Nuk ka
58 27.02.2018 Informacion mbi shërbimet e ZVRPP 27.02.2017 Përfunduar Nuk ka
59 27.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 28.02.2018 Përfunduar Nuk ka
60 28.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 28.02.2018 Përfunduar Nuk ka
61 28.02.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me targa provë për automjetin” 01.03.2018 Përfunduar Nuk ka
Mars 2018
1 01.03.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e gjeneraliteteve 02.03.2018 Përfunduar Nuk ka
3 02.03.2018 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
4 02.03.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.03.2018 Informacion mbi shërbimin e barrëlindjes 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.03.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim banimi” 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.03.2018 Kërkesë për vizitë në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – Kavajë 05.03.2018 Përfunduar Nuk ka
9 05.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 06.03.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.03.2018 Informacion mbi regjistrimin e hipotekës 06.03.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.03.2018 Informacion për pasaportën biometrike 07.03.2018 Përfunduar Nuk ka
12 07.03.2018 Informacion mbi gjenerimin e certifikatave 07.03.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.03.2018 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 08.03.2018 Përfunduar Nuk ka
14 08.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 08.03.2018 Përfunduar Nuk ka
15 08.03.2018 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.03.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.03.2018 Informacion mbi afatet kohore për ndryshim projekti 09.03.2018 Përfunduar Nuk ka
18 09.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.03.2018 Informacion për kontakt me DPT 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
20 12.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 12.03.2018 Përfunduar Nuk ka
21 12.03.2018 Informacion mbi certifikatën familjare 13.03.2018 Përfunduar Nuk ka
22 13.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pronësie” 13.03.2018 Përfunduar Nuk ka
23 13.03.2018 Informacion mbi certifikatën familjare 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
24 15.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
25 15.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
26 15.03.2018 Informacion mbi kasat fiskale 15.03.2018 Përfunduar Nuk ka
27 16.03.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 16.03.2018 Përfunduar Nuk ka
28 16.03.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
29 18.03.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
30 19.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
31 19.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
32 19.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
33 19.03.2018 Informacion mbi shërbimin e barrëlindjes 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
34 19.03.2018 Informacion mbi rimbursimin e pagesës për bllokim prone 19.03.2018 Përfunduar Nuk ka
35 20.03.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 20.03.2018 Përfunduar Nuk ka
36 20.03.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 20.03.2018 Përfunduar Nuk ka
37 20.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 21.03.2018 Përfunduar Nuk ka
38 21.03.2018 Informacion mbi mënyrën e aplikimit për punësim në ADISA 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
39 22.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
40 22.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 23.03.2018 Përfunduar Nuk ka
41 23.03.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
42 23.03.2018 Informacion për statistika nga ZRPP 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
43 24.03.2018 Informacion mbi portalin e-albania 26.03.2018 Përfunduar Nuk ka
44 26.03.2018 Informacion mbi vërtetimin e xhiros 27.03.2018 Përfunduar Nuk ka
45 26.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
46 28.03.2018 Informacion mbi licensën si ekspert mjedisi 29.03.2018 Përfunduar Nuk ka
47 29.03.2018 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
48 29.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.03.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 30.03.2018 Përfunduar Nuk ka
50 31.03.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
Prill 2018
1 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 03.04.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.04.2018 Informacion mbi shërbimet e ALUZNI-t 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.04.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Tiranë 04.04.2018 Përfunduar Nuk ka
7 05.04.2018 Informacion për oraret e punës në qendra 05.04.2018 Përfunduar Nuk ka
8 05.04.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 06.04.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.04.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.04.2018 Informacion mbi vërtetimin për individë të paregjistruar 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
11 06.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
12 08.04.2018 Informacion mbi ALUIZNI 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
13 09.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
14 10.04.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
17 10.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.04.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 11.04.2018 Përfunduar Nuk ka
22 12.04.2018 Informacion mbi kartelën e pasurisë 12.04.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 12.04.2018 Përfunduar Nuk ka
24 12.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 13.04.2018 Përfunduar Nuk ka
25 13.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
26 14.04.2018 Informacion mbi certifikatën e trungut familjar 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
27 16.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
28 16.04.2018 Informacion mbi portalin e-albania 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
29 16.04.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 16.04.2018 Përfunduar Nuk ka
30 16.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
31 16.04.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
32 16.04.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
33 16.04.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit ndërkombëtare 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
34 17.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e shlyerjes së detyrimit 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
35 17.04.2018 Informacion mbi shërbimet e ISSH 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
36 17.04.2018 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 17.04.2018 Përfunduar Nuk ka
37 18.04.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 18.04.2018 Përfunduar Nuk ka
38 19.04.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 19.04.2018 Përfunduar Nuk ka
39 19.04.2018 Informacion mbi dokumentacionin e nevojitur për kemp 20.04.2018 Përfunduar Nuk ka
40 21.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
41 21.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
42 23.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
43 23.04.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
44 23.04.2018 Informacion mbi transferimin e dosjes së automjetit 23.04.2018 Përfunduar Nuk ka
45 24.04.2018 Informacion mbi shërbimet e konsullatës 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
46 24.04.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP Tiranë 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
47 24.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
48 24.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
49 24.04.2018 Informacion mbi vërtetimin e aktit të lindjes 24.04.2018 Përfunduar Nuk ka
50 24.04.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
51 25.04.2018 Informacion mbi vërtetimin zotërim pronësie 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
52 25.04.2018 Ankesë për mosrespektim afati 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
53 25.04.2018 Ankesë për mosrespektim afati 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
54 25.04.2018 Informacion mbi vërtetimin zotërim pronësie 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
55 25.04.2018 Informacion mbi numrin e aplikimit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
56 25.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
57 25.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 25.04.2018 Përfunduar Nuk ka
58 25.04.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
59 25.04.2018 Informacion mbi mënyren e ankimimit 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
60 26.04.2018 Informacion mbi sistemin arsimor 26.04.2018 Përfunduar Nuk ka
61 26.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.04.2018 Përfunduar Nuk ka
62 28.04.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
63 29.04.2018 Informacion mbi tarifën e aplikimit për pasaportë biometrike 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
64 30.04.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve 30.04.2018 Përfunduar Nuk ka
65 30.04.2018 Informacion mbi mënyren e ankimimit 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
Maj 2018
1 02.05.2018 Informacion mbi njohjen e diplomës 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.05.2018 Informacion mbi certifikatën e maturës shtetërore 02.05.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.05.2018 Informacion mbi regjistrimin e shtetasve të huaj 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 04.05.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
6 04.05.2018 Informacion për pagesat kundrejt shërbimeve të ZVRPP 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
7 06.05.2018 Informacion mbi shërbimin  korigjim i mbiemrit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
9 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 07.05.2018 Përfunduar Nuk ka
10 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
11 07.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
12 07.05.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.05.2018 Informacion për kontakt me gjykatën e lartë 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
14 08.05.2018 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
15 08.05.2018 Informacion për kontakt me ZVRPP 08.05.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.05.2018 Informacion mbi pensionin suplementar familjar 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.05.2018 Informacion mbi certifikatën e aktit të martesës 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
19 10.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
20 10.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.05.2018 Përfunduar Nuk ka
21 10.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.05.2018 Informacion mbi certifikatën e aktit të martesës 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
23 11.05.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
24 11.05.2018 Informacion mbi kontributet shoqërore 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
25 11.05.2018 Informacion mbi kontributet shoqërore 11.05.2018 Përfunduar Nuk ka
26 11.05.2018 Informacion mbi mënyrën e aplikimit për pension familjar 14.05.2018 Përfunduar Nuk ka
27 15.05.2018 Informacion mbi mënyrën e procedimit 15.05.2018 Përfunduar Nuk ka
28 18.05.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 18.05.2018 Përfunduar Nuk ka
29 18.05.2018 Informacion për vërtetimin hipotekor 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
30 19.05.2018 Informacion mbi e-tatime 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
31 19.05.2018 Informacion mbi aktin e martesës 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
32 21.05.2018 Informacion për kontakt me konsullatën shqiptare 21.05.2018 Përfunduar Nuk ka
33 21.05.2018 Informacion mbi kompensimet e pronave 22.05.2018 Përfunduar Nuk ka
34 22.05.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 22.05.2018 Përfunduar Nuk ka
35 22.05.2018 Informacion mbi vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
36 22.05.2018 Informacion për veçim nga trungu familjar 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
37 22.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
38 23.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
39 23.05.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit 23.05.2018 Përfunduar Nuk ka
40 24.05.2018 Informacion mbi regjistrimin në kopsht 24.05.2018 Përfunduar Nuk ka
41 25.05.2018 Informacion mbi “certifikatë residence fiskale” 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
42 27.05.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
43 27.05.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 28.05.2018 Përfunduar Nuk ka
44 28.05.2018 Informacion mbi taksat e automjeteve 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
45 28.05.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
46 29.05.2018 Informacion mbi regjistrimin e aktivitetit për transport detar 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
47 29.05.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
48 29.05.2018 Informacion mbi statusin e legalizimit 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.05.2018 Informacion mbi kartën e shëndetit 29.05.2018 Përfunduar Nuk ka
50 30.05.2018 Informacion mbi ALUIZNI 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
51 30.05.2018 Informacion mbi platformën e-albania 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
52 30.05.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
53 31.05.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
54 31.05.2018 Informacion mbi platformën e-albania 31.05.2018 Përfunduar Nuk ka
Qershor 2018
1 04.06.2018 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 05.06.2018 Përfunduar Nuk ka
2 06.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
3 06.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e funksionit të automjetit 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
4 06.06.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
5 07.06.2018 Informacion mbi PAK 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
6 07.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 08.06.2018 Përfunduar Nuk ka
7 09.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
8 11.06.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit të përkohshme 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
9 11.06.2018 Informacion mbi statusin e legalizimit 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
10 11.06.2018 Informacion mbi rinovimin e certifikates së aftësimit profesional për drejtimin e mjeteve klasi D 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
11 11.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
12 12.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
13 12.06.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 13.06.2018 Përfunduar Nuk ka
14 13.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 14.06.2018 Përfunduar Nuk ka
15 13.06.2018 Informacion mbi certifikatën e rezidencës 14.06.2018 Përfunduar Nuk ka
16 14.06.2018 Informacion mbi ndërrimin e lejes së qarkullimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
17 15.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
18 15.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
19 16.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
20 18.06.2018 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
21 18.06.2018 Informacion mbi lejen e drejtimit 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
22 19.06.2018 Informacion mbi maturën shtetërore 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
23 19.06.2018 Informacion mbi e-tatime 19.06.2018 Përfunduar Nuk ka
24 19.06.2018 Informacion mbi certifikatën e trungut familjar 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
25 20.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
26 20.06.2018 Informacion mbi praktikat mësimore në ADISA 21.06.2018 Përfunduar Nuk ka
27 20.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 20.06.2018 Përfunduar Nuk ka
28 20.06.2018 Informacion mbi vërtetimin për pagim detyrimesh 21.06.2018 Përfunduar Nuk ka
29 20.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
30 21.06.2018 Informacion mbi dëshminë e penalitetit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
31 21.06.2018 Informacion mbi maturën shtetërore 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
32 21.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
33 22.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
34 22.06.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
35 23.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
36 24.06.2018 Informacion për kontakt me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
37 24.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
38 24.06.2018 Informacion mbi licensimin e biznesit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
39 25.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
40 25.06.2018 Informacion mbi pezullimin e licensës 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
41 26.06.2018 Informacion mbi pajisjen me leje për prodhim, tregtim të sistemeve dhe pajisjeve kundra zjarrit 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
42 26.06.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
43 26.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
44 27.06.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
45 27.06.2018 Informacion mbi vërtetimin e pronësisë 27.06.2018 Përfunduar Nuk ka
46 27.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
47 28.06.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.06.2018 Përfunduar Nuk ka
48 28.06.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 28.06.2018 Përfunduar Nuk ka
49 29.06.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
50 29.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
51 30.06.2018 Informacion mbi procesin e legallizimit 02.07.2018 Përfunduar Nuk ka
Korrik 2018
1 02.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.07.2018 Informacion mbi vërtetimin për vjetërsinë e punës 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
3 02.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë nga akti i lindjes” 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
5 03.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 03.07.2018 Përfunduar Nuk ka
6 03.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence” 04.07.2018 Përfunduar Nuk ka
7 04.07.2018 Informacion mbi “Përfitimin e statusit të jetimit” 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
8 04.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
9 04.07.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë trungu familjar” 05.07.2018 Përfunduar Nuk ka
10 05.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
11 05.07.2018 Informacion mbi portalin e-Albania 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
12 05.07.2018 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Milano 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
13 06.07.2018 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 06.07.2018 Përfunduar Nuk ka
14 06.07.2018 Informacion mbi regjistrimin e automjetit 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
15 07.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
16 08.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për dëshmi penaliteti” 09.07.2018 Përfunduar Nuk ka
17 09.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension Pleqërie” 10.07.2018 Përfunduar Nuk ka
18 10.07.2018 Informacion mbi dokumentacionin e nevojitur për kemp 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
19 11.07.2018 Informacion mbi tatimet 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
20 11.07.2018 Informacion mbi tatimet 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
21 11.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 12.07.2018 Përfunduar Nuk ka
22 11.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Lëshim certifikatë pronësie” 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
23 12.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
24 13.07.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
25 13.07.2018 Informacion mbi ISSH-në 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
26 13.07.2018 Informacion mbi vendodhjen e ADISA Krujë 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
27 13.07.2018 Informacion mbi ISSH-në 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
28 14.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
29 15.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
30 15.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
31 16.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
32 16.07.2018 Përkthim i lejes së drejtimit nga shqip në anglisht 16.07.2018 Përfunduar Nuk ka
33 17.07.2018 Shqetësim në lidhje me procesin e legalizimit të banesës 18.07.2018 Përfunduar Nuk ka
34 18.07.2018 Informacion mbi afatet e aplikimit per certifikatë regjistrimi prone të legalizuar 18.07.2018 Përfunduar Nuk ka
35 18.07.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 19.07.2018 Përfunduar Nuk ka
36 19.07.2018 Informacion për zgjerim biznesi në Shqipëri 19.07.2018 Përfunduar Nuk ka
37 19.07.2018 Numër kontakti të ADISA Fier 20.07.2018 Përfunduar Nuk ka
38 23.07.2018 Informacion mbi formularin e vetëdeklarimit 23.07.2018 Përfunduar Nuk ka
39 24.07.2018 Informacion për oraret e punës DPSHTRR 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
40 24.07.2018 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Milano 26.07.2018 Përfunduar Nuk ka
41 25.07.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
42 26.07.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 25.07.2018 Përfunduar Nuk ka
43 31.07.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 31.07.2018 Përfunduar Nuk ka
Gusht 2018
1 02.08.2018 Informacion mbi “Lëshim certifikatë rezidence” 02.08.2018 Përfunduar Nuk ka
2 07.08.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 08.08.2018 Përfunduar Nuk ka
3 08.08.2018 Informacion mbi pajisjen me librezë të kontributeve shoqërore/shëndetësore 08.08.2018 Përfunduar Nuk ka
4 11.08.2018 Informacion mbi regjistrimin fillestar të vendbanimit 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
5 14.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP  14.08.2018 Përfunduar Nuk ka
6 14.08.2018 Informacion mbi sigurimin vullnetar 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
7 14.08.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 15.08.2018 Përfunduar Nuk ka
8 21.08.2018 Informacion mbi ndryshimin e emrit 23.08.2018 Përfunduar Nuk ka
9 23.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit ZRPP 23.08.2018 Përfunduar Nuk ka
10 24.08.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 24.08.2018 Përfunduar Nuk ka
11 27.08.2018 Informacion mbi pasaportën biometrike 29.08.2018 Përfunduar Nuk ka
12 30.08.2019 Kërkesë për informacion për ADISA 31.08.2018 Përfunduar Nuk ka
Shtator 2018
1 03.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 03.09.2018 Përfunduar Nuk ka
2 04.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 04.09.2018 Përfunduar Nuk ka
3 07.09.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 07.09.2018 Përfunduar Nuk ka
4 08.09.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 10.09.2018 Përfunduar Nuk ka
5 10.09.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 10.09.2018 Përfunduar Nuk ka
6 11.09.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 11.09.2018 Përfunduar Nuk ka
7 12.09.2018 Kërkesë për informacion për ADISA 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
8 13.09.2018 Informacion mbi shërbimet e QKB 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
9 13.09.2018 Informacion mbi portalin e-albania 13.09.2018 Përfunduar Nuk ka
10 13.09.2018 Informacion mbi përfitimin e pagesës për barrelindje 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
11 17.09.2018 Informacion mbi portalin u-albania 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
12 17.09.2018 Informacion mbi transferimin e dosjes së automjetit 17.09.2018 Përfunduar Nuk ka
13 19.08.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 19.09.2018 Përfunduar Nuk ka
14 19.09.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 20.09.2018 Përfunduar Nuk ka
15 21.09.2018 Informacion mbi “Licencë për veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis” 24.09.2018 Përfunduar Nuk ka
16 25.09.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
17 25.09.2018 Informacion mbi formularin e deklaratës për tatimin në burim 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
18 26.08.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 26.08.2018 Përfunduar Nuk ka
19 27.09.2018 Informacion mbi sitemin arsimor 27.09.2018 Përfunduar Nuk ka
20 27.09.2018 Informacion mbi rivlersimin e pronës 29.09.2018 Përfunduar Nuk ka
21 27.09.2018 Informacion mbi sitemin arsimor 28.09.2018 Përfunduar Nuk ka
Tetor 2018
1 01.10.2018 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 02.10.2018 Përfunduar Nuk ka
2 02.10.2018 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë rezidence” 03.10.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.10.2018 Informacion mbi tatimet 03.10.2018 Përfunduar Nuk ka
4 04.10.2018 Informacion mbi numrin e matrikullimit 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
5 05.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
6 05.10.2018 Informacion mbi “Pajisja me leje drejtimi ndërkombëtare” 05.10.2018 Përfunduar Nuk ka
7 06.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
8 06.10.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
9 06.10.2018 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
10 06.10.2018 Informacion mbi sistemin e e-Filing 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
11 08.10.2018 Informacion mbi portalin e-albania 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
12 08.10.2018 Informacion mbi vertetimin e kontributeve në portalin e-albania 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
13 08.10.2018 Informacion mbi “Vërtetim për pagimin e kontributev per individ” 09.10.2018 Përfunduar Nuk ka
14 09.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 10.10.2018 Përfunduar Nuk ka
15 10.10.2018 Informacion mbi aktin e trashëgimisë 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
16 10.10.2018 Informacion mbi provimin e licencës për farmacistët 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
17 11.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 11.10.2018 Përfunduar Nuk ka
18 12.10.2018 Informacion mbi “Vërtetim për pagimin e kontributev per individ” 12.10.2018 Përfunduar Nuk ka
19 12.10.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve te ADISA 12.10.2018 Përfunduar Nuk ka
20 12.10.2018 Informacion mbi lejen e ndërtimit 15.10.2018 Përfunduar Nuk ka
21 17.10.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi I emrit/mbiemrit” 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
22 17.10.2018 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
23 17.10.2018 Informacion mbi portalin e-albania 17.10.2018 Përfunduar Nuk ka
24 17.10.2018 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 18.10.2018 Përfunduar Nuk ka
25 18.10.2018 Informacion mbi pajisjen me licensë për ekspert mjedisi 18.10.2018 Përfunduar Nuk ka
26 18.10.2018 Informacion mbi pajisjen me cetifikatë lindje jashtë vendit 19.10.2018 Përfunduar Nuk ka
27 19.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
28 20.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
29 23.10.2018 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.10.2018 Përfunduar Nuk ka
30 25.10.2018 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve te ADISA 25.10.2018 Përfunduar Nuk ka
31 28.10.2018 Informacion mbi pajisjen me cetifikatë lindje 29.10.2018 Përfunduar Nuk ka
32 29.10.2018 Informacion mbi shërbimet e DPSHTRR 29.10.2018 Përfunduar Nuk ka
33 30.10.2018 Informacion mbi lejen e lindjes 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
34 30.10.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
35 30.10.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 30.10.2018 Përfunduar Nuk ka
36 31.10.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 31.10.2018 Përfunduar Nuk ka
Nëntor 2018
1 02.11.2018 Informacion mbi vërtetimin e diplomës së gjimnazit 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
3 05.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
4 05.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 05.11.2018 Përfunduar Nuk ka
5 06.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 06.11.2018 Përfunduar Nuk ka
6 06.11.2018 Informacion mbi shërbimet e tatimeve 06.11.2018 Përfunduar Nuk ka
7 07.11.2018 Informacion mbi dokumentin tekniko arkivor dosje pronësie 08.11.2018 Përfunduar Nuk ka
8 08.11.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
9 08.11.2018 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
10 09.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 09.11.2018 Përfunduar Nuk ka
11 12.11.2018 Informacion mbi provimin e licencës për infermierët 12.11.2018 Përfunduar Nuk ka
12 14.11.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 15.11.2018 Përfunduar Nuk ka
13 15.11.2018 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 15.11.2018 Përfunduar Nuk ka
14 16.11.2018 Informacion mbi licencën për arsimimin parashkollor 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
15 18.11.2018 Informacion mbi njehsimin e diplomës 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
16 19.11.2018 Informacion mbi sherbimet e DPT 19.11.2018 Përfunduar Nuk ka
17 19.11.2018 Informacion mbi sherbimet e DPT 20.11.2018 Përfunduar Nuk ka
18 19.11.2018 Informacion mbi shërbimet e e-albania 20.11.2018 Përfunduar Nuk ka
19 20.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 21.11.2018 Përfunduar Nuk ka
20 21.11.2018 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 23.11.2018 Përfunduar Nuk ka
21 22.11.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 23.11.2018 Përfunduar Nuk ka
22 26.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 26.11.2018 Përfunduar Nuk ka
23 26.11.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 26.11.2018 Përfunduar Nuk ka
24 27.11.2018 Informacion mbi provimin e licencës për farmacistët 27.11.2018 Përfunduar Nuk ka
25 29.11.2018 Informacion mbi “Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe mbi 250 m²” 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
26 30.11.2018 Informacion mbi “vertetimin për individë të paregjistruar” 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
Dhjetor 2018
1 01.12.2018 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 03.12.2018 Përfunduar Nuk ka
2 03.12.2018 Informacion për leje ndërtimi për rikonstruksion 03.11.2018 Përfunduar Nuk ka
3 03.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 04.12.2018 Përfunduar Nuk ka
4 03.12.2018 Informacion mbi leje zhvillimi 04.12.2018 Përfunduar Nuk ka
5 04.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 05.12.2018 Përfunduar Nuk ka
6 06.12.2018 Informacon për  “vertetimin për individë të paregjistruar” 06.12.2018 Përfunduar Nuk ka
7 07.12.2018 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 11.12.2018 Përfunduar Nuk ka
8 10.12.2018 Informacion mbi pajisjen me vertetim pensioni 11.12.2018 Përfunduar Nuk ka
9 11.12.2018 Informacion mbi kontrollon teknik të automjetit 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
10 12.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
11 12.12.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 12.12.2018 Përfunduar Nuk ka
12 14.12.2018 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 17.12.2018 Përfunduar Nuk ka
13 18.12.2018 Informacion për pajisjen me kartë  shëndeti 18.12.2018 Përfunduar Nuk ka
14 19.12.2018 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë nga akti i lindjes” 21.12.2018 Përfunduar Nuk ka
15 21.12.2018 Informacion mbi sherbimet e QKB 24.12.2018 Përfunduar Nuk ka
16 23.12.2018 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i emrit/mbiemrit” 24.12.2018 Përfunduar Nuk ka
17 24.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
18 24.12.2018 Informacion mbi shërbimin e certifikatës së pronësisë 26.12.2018 Përfunduar Nuk ka
19 26.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
20 26.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 26.12.2018 Përfunduar Nuk ka
21 28.12.2018 Informacion mbi proçesin e legalizimit 28.12.2018 Përfunduar Nuk ka
22 28.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 29.12.2018 Përfunduar Nuk ka
23 29.12.2018 Informacion mbi NIP-in e bashkisë Sarandë 03.01.2019 Përfunduar Nuk ka
24 29.12.2018 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 03.01.2019 Përfunduar Nuk ka
Janar 2019
1 03.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 04.01.2019 Përfunduar Nuk ka
2 04.01.2019 Informacion në lidhje me “Transferimin e Çmimit” 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
3 04.01.2019 Informacion në lidhje me “Certifikatë trungut familjar” 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
4 07.01.2019 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 07.01.2019 Përfunduar Nuk ka
5 07.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 08.01.2019 Përfunduar Nuk ka
6 09.01.2019 Informacion mbi punësimin e shtetasve kosovarë në Republiken e Shqipërisë 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
7 09.01.2019 Informacion mbi provimin e licencës për degën e infermierisë 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
8 09.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 09.01.2019 Përfunduar Nuk ka
9 09.01.2019 Informacion mbi provimin e licencës për gjeografi 10.01.2019 Përfunduar Nuk ka
10 09.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë Familjare” 10.01.2019 Përfunduar Nuk ka
11 10.01.2019 Informacion për rinovimin e lejes së drejtimit 11.01.2019 Përfunduar Nuk ka
12 12.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 14.01.2019 Përfunduar Nuk ka
13 13.01.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 14.01.2019 Përfunduar Nuk ka
14 15.01.2019 Informacion mbi raportin mjeko – ligjor 15.01.2019 Përfunduar Nuk ka
15 15.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit ALUIZNI 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
16 15.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 15.01.2019 Përfunduar Nuk ka
17 15.01.2019 Informacion mbi sistemin e e-Filing 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
18 16.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 16.01.2019 Përfunduar Nuk ka
19 16.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
20 17.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
21 17.01.2019 Informacion mbi pajisjen me licencë individuale për vleresimin e pasurive të paluajtshme 17.01.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.01.2019 Informacion rreth hapjes së ADISA-s në Malësinë e Madhe 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.01.2019 Informacion mbi numrin e matrikullimit 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
24 21.01.2019 Informacion mbi lëshimin e pasaportës biometrike pranë Konsullatës Shqiptare në Mynih 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
25 21.01.2019 Informacion për vërtetim mbi gjendjen e mjetit në portalin e-albania 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
26 21.01.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 21.01.2019 Përfunduar Nuk ka
27 21.01.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 22.01.2019 Përfunduar Nuk ka
28 22.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
29 22.01.2019 Informacion mbi kontributet shoqërore 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
30 22.01.2019 Informacion mbi lejen e ndërtimit 28.01.2019 Përfunduar Nuk ka
31 22.01.2019 Informacion në lidhje me lejen e qarkullimit 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
32 23.01.2019 Informacion mbi kontributet shoqërore 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
33 23.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 23.01.2019 Përfunduar Nuk ka
34 24.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 24.01.2019 Përfunduar Nuk ka
35 25.01.2019 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i emrit/mbiemrit” 25.01.2019 Përfunduar Nuk ka
36 26.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 28.01.2019 Përfunduar Nuk ka
37 28.01.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
38 29.01.2019 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
39 29.01.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 30.01.2019 Përfunduar Nuk ka
40 30.01.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 01.02.2019 Përfunduar Nuk ka
41 31.01.2019 Informacion mbi shërbimin  “Korrigjim emri/ Mbiemri si gabim material” 31.01.2019 Përfunduar Nuk ka
Shkurt 2019
1 01.02.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.02.2019 Informacion rreth kritereve që duhet të plotësojnë kandidatët për doktoraturë 05.02.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.02.2019 Informacion mbi ALUIZNI 04.02.2019 Përfunduar Nuk ka
4 03.02.2019 Informacion rreth  shërbimit “Lëshim vertetim pronësie” në portalin e-albania 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
5 04.02.2019 Informacion rreth ATP 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
6 05.02.2019 Informacion rreth lejes së zhvillimit 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
7 05.02.2019 Informacon rreth lejes së ndërtimi për shtesë në ndërtimin ekzistues 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
8 05.02.2019 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
9 06.02.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
10 07.02.2019 Informacion për pajisjen me certifikatën e ekspertit për vlerësimin e ndikimit në mjedis 07.02.2019 Përfunduar Nuk ka
11 07.02.2019 Informacion mbi shërbimet e QKB 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
12 07.02.2019 Informacion për regjistrimin e të drejtës së autorit 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
13 07.02.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 08.02.2019 Përfunduar Nuk ka
14 12.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 12.02.2019 Përfunduar Nuk ka
15 12.02.2019 Informacion mbi certifikatën familjare 13.02.2019 Përfunduar Nuk ka
16 13.02.2019 Informacion mbi “Licencë për agjentë doganorë” 13.02.2019 Përfunduar Nuk ka
17 13.02.2019 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim  për pagimin e kontributeve për individin” 14.02.2019 Përfunduar Nuk ka
18 14.02.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 14.02.2019 Përfunduar Nuk ka
19 15.02.2019 Informacion për shërbimin “Leje Ndërtimi për ndërtim të ri” 15.02.2019 Përfunduar Nuk ka
20 15.02.2019 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
21 16.02.2019 Informacion mbi rivlerësimin e pasurisë 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.02.2019 Informacion mbi aplikimin për “Licencë e ekspertit të vlerësimit shkalla e parë” 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.02.2019 Informacion rreth formularit A1Z 18.02.2019 Përfunduar Nuk ka
24 19.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 19.02.2019 Përfunduar Nuk ka
25 19.02.2019 Informacion mbi kartelën e pasurisë 21.02.2019 Përfunduar Nuk ka
26 20.02.2019 Informacion rreth portalit e-albania 20.02.2019 Përfunduar Nuk ka
27 21.02.2019 Informacion rreth përllogaritjes së tatimit dhe  taksës për kalimin e pasurive të paluajtshme 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
28 21.02.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
29 21.02.2019 Informacion për kartën e shëndetit 22.02.2019 Përfunduar Nuk ka
30 25.02.2019 Informacion rreth provimit të shtetit për licencën e mësuesit 25.02.2019 Përfunduar Nuk ka
31 25.02.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 25.02.2019 Përfunduar Nuk ka
32 26.02.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë pronësie” 27.02.2019 Përfunduar Nuk ka
33 27.02.2019 Informacion mbi “Lëshim kopje kartele të pasurisë” 27.02.2019 Përfunduar Nuk ka
34 27.02.2019 Informacion rreth tërheqjes së pensionit pranë sporteleve të bankës 01.03.2019 Përfunduar Nuk ka
Mars 2019
1 01.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 01.03.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.03.2019 Informacion rreth marrjes së patentës për emision 04.03.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.03.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 04.03.2019 Përfunduar Nuk ka
4 05.03.2019 Informacion në lidhje me certifikatën personale për personat, të cilët jetojnë jashtë vendit 05.03.2019 Përfunduar Nuk ka
5 05.03.2019 Informacion në lidhje me kopje online të gjendjes juridike të pronës 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
6 05.03.2019 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim për individë të paregjistruar” 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
7 05.03.2019 Informacion mbi plotësimin online të formulareve A1 dhe A1Z, në portalin Matura Shtetërore 06.05.2019 Përfunduar Nuk ka
8 08.03.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 08.03.2019 Përfunduar Nuk ka
9 09.03.2019 Informacion për leje mjedisi të tipit C 11.03.2019 Përfunduar Nuk ka
10 11.03.2019 Informacion rreth pasaportës biometrike 11.03.2019 Përfunduar Nuk ka
11 11.03.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
12 11.03.2019 Informacion “Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të Matrikullimit” 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.03.2019 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 12.03.2019 Përfunduar Nuk ka
14 15.03.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 18.03.2019 Përfunduar Nuk ka
15 19.03.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 19.03.2019 Përfunduar Nuk ka
16 20.03.2019 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
17 20.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
18 20.03.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pronësie” 20.03.2019 Përfunduar Nuk ka
19 21.03.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë të trungut familjar” 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
20 21.03.2019 Informacion mbi vërtetimin e gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
21 21.03.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 21.03.2019 Përfunduar Nuk ka
22 22.03.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 25.03.2019 Përfunduar Nuk ka
23 25.03.2019 Informacion rreth përftimit të pagesës së barrëlindjes 25.03.2019 Përfunduar Nuk ka
24 26.03.2019 Informacion mbi platformën e-albania 26.03.2019 Përfunduar Nuk ka
25 28.03.2019 Informacion mbi platformën e-albania 28.03.2019 Përfunduar Nuk ka
26 28.03.2019 Informacion për “Rinovim i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj “ 28.03.2019 Përfunduar Nuk ka
27 29.03.2019 Informacion për “Regjistrim të prokurës” 29.03.2019 Përfunduar Nuk ka
28 29.03.2019 Informacion për “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin” 01.04.2019 Përfunduar Nuk ka
Prill 2019
1 01.04.2019 Informacion mbi sistemin e e-Filing 02.04.2019 Përfunduar Nuk ka
2 03.04.2019 Informacion për “Riparim dhe mirëmbajtjen e impiantit elektrik, të mjeteve rrugore me motorr dhe rimorkiove” 03.04.2019 Përfunduar Nuk ka
3 04.04.2019 Informacion për “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin” 04.04.2019 Përfunduar Nuk ka
4 04.04.2019 Informacion rreth legalizimit të dokumentave 04.04.2019 Përfunduar Nuk ka
5 05.04.2019 Informacion rreth formularit të vetëdeklarimit 08.04.2019 Përfunduar Nuk ka
6 08.04.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi” 08.04.2019 Përfunduar Nuk ka
7 08.04.2019 Informacion mbi shërbimin  “Korrigjim emri/ mbiemri si gabim material” 09.04.2019 Përfunduar Nuk ka
8 09.04.2019 Informacion mbi shërbimin “ndryshimi i vendbanimit” 09.04.2019 Përfunduar Nuk ka
9 10.04.2019 Informacion mbi portalin e-albania 11.04.2019 Përfunduar Nuk ka
10 11.04.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 11.04.2019 Përfunduar Nuk ka
11 11.04.2019 Informacion rreth lejes së ndërtimit për rikonstrukion 12.04.2019 Përfunduar Nuk ka
12 12.04.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 15.04.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.04.2019 Informacion rreth përjashtimit nga vendosja e rripit të sigurimit 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
14 14.04.2019 Informacion rreth ATP 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
15 15.04.2019 Informacion rreth database-s së bizneseve të qarkut Gjirokastër 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
16 15.04.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
17 16.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 16.04.2019 Përfunduar Nuk ka
18 17.04.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 17.04.2019 Përfunduar Nuk ka
19 17.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
20 17.04.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
21 17.04.2019 Informacon rreth lejes së ndërtimi për shtesë në ndërtimin ekzistues 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
22 18.04.2019 Informacion për pajisjen me certifikatë personale 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
23 18.04.2019 Informacion mbi shërbime të ALUIZN 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
24 18.04.2019 Informacion mbi të drejtën e autorit 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
25 18.04.2019 Informacion për shërbimin “Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale” 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
26 18.04.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 19.04.2019 Përfunduar Nuk ka
27 22.04.2019 Informacion mbi plotësimin online të formularit A1Z në portalin Matura Shtetërore 23.04.2019 Përfunduar Nuk ka
28 23.04.2019 Informacion rreth shërbimit “Regjistrimi i shtetasve të huaj” 23.04.2019 Përfunduar Nuk ka
29 23.04.2019 Informacion rreth shërbimit “Rinovim i lejedrejtimit për humbje të vlefshmërisë së saj” dhe ndërrimi i pronësisë së automjetit 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
30 24.04.2019 Informacion rreth AKU-së 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
31 24.04.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) 24.04.2019 Përfunduar Nuk ka
32 24.04.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për regjistrim pasurie” 25.04.2019 Përfunduar Nuk ka
33 25.04.2019 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik 26.04.2019 Përfunduar Nuk ka
34 27.04.2019 Informacion për shërbimin “Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në 15 metra” të Drejtorisë së Përgjithshme Detare” 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
35 30.04.2019 Informacion për leje ndërtimi për rikonstruksion 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
36 30.04.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 30.04.2019 Përfunduar Nuk ka
37 30.04.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
Maj 2019
1 01.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë martese” 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.05.2019 Informacion mbi lejen e rikonstrukiosnit 02.05.2019 Përfunduar Nuk ka
3 02.05.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 03.05.2019 Përfunduar Nuk ka
4 08.05.2019 Inormacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë” 08.05.2019 Përfunduar Nuk ka
5 11.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 13.05.2019 Përfunduar Nuk ka
6 14.05.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
7 14.05.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania.al 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
8 14.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Autorizim për regjimin e përpunimit aktiv “ 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
9 14.05.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 14.05.2019 Përfunduar Nuk ka
10 15.05.2019 Informacion rreth shërbimit “Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim” 16.05.2019 Përfunduar Nuk ka
11 17.05.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 17.05.2019 Përfunduar Nuk ka
12 17.05.2019 Informacion rreth hapjes së ADISA-s në bashkinë Fushë-Arrëz 20.05.2019 Përfunduar Nuk ka
13 20.05.2019 Informacion mbi ndryshimin e gjeneraliteteve 20.05.2019 Përfunduar Nuk ka
14 20.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
15 20.05.2019 Informacion mbi ndryshimin e datëlindjes 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
16 20.05.2019 Informacion rreth DPPI-së 21.05.2019 Përfunduar Nuk ka
17 22.05.2019 Informacion rreth gabimit material në diplomën e shkollës së lartë 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
18 22.05.2019 Informacion rreth raportit mjeko-ligjor 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
19 22.05.2019 Informacion rreth shërbimit “Pajisja për herë të parë me licencë individuale në studim e projektim dhe / ose në mbikëqyrje e kolaudim” 22.05.2019 Përfunduar Nuk ka
20 22.05.2019 Informacion rreth kontratës së qirasë financiare (leasing) 23.05.2019 Përfunduar Nuk ka
21 23.05.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 24.05.2019 Përfunduar Nuk ka
22 25.05.2019 Informacion rreth regjistrimit dhe tatimit mbi të ardhurat personale 27.05.2019 Përfunduar Nuk ka
23 27.05.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajsije me certifikatë të aftësimit profesionale, CAP” 27.05.2019 Përfunduar Nuk ka
24 28.05.2019 Informacion mbi letërnjoftimin elektronik dhe pasaportën biometrike 28.05.2019 Përfunduar Nuk ka
25 28.05.2019 Informacion rreth lejes së lindjes 29.05.2019 Përfunduar Nuk ka
26 28.05.2019 Informacion mbi certifikatë lindjeje të apostiluar 28.05.2019 Përfunduar Nuk ka
27 29.05.2019 Informacion mbi shërbimin  “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 29.05.2019 Përfunduar Nuk ka
28 29.05.2019 Informacion rreth transferimit të studimeve 30.05.2019 Përfunduar Nuk ka
29 30.05.2019 Informacion mbi aplikimin për përfitimin e pensionit familjar 30.05.2019 Përfunduar Nuk ka
30 31.05.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 31.05.2019 Përfunduar Nuk ka
Qershor 2019
1 01.06.2019 Informacion për shërbimin “Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/mjeteve të luksit” 03.06.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.06.2019 Informacion mbi lejen e rikonstrukiosnit 03.06.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.06.2019 Informacon për  “vertetimin për individë të paregjistruar” 03.06.2019 Përfunduar Nuk ka
4 03.06.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 03.06.2019 Përfunduar Nuk ka
5 04.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë martese” 05.06.2019 Përfunduar Nuk ka
6 05.06.2019 Informacion rreth transferimit të studimeve 05.06.2019 Përfunduar Nuk ka
7 05.06.2019 Informacion rreth pagesës së tarifës së formularit A2 06.06.2019 Përfunduar Nuk ka
8 08.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 10.06.2019 Përfunduar Nuk ka
9 09.06.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 10.06.2019 Përfunduar Nuk ka
10 10.06.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 10.06.2019 Përfunduar Nuk ka
11 11.06.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 12.06.2019 Përfunduar Nuk ka
12 12.06.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) 12.06.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.06.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 13.06.2019 Përfunduar Nuk ka
14 15.06.2019 Informacion rreth përfitimit të bursave së studimit jashtë vendit 17.06.2019 Përfunduar Nuk ka
15 16.06.2019 Informacion mbi aktin e martesës 17.06.2019 Përfunduar Nuk ka
16 16.06.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 21.06.2019 Përfunduar Nuk ka
17 16.06.2019 Informacion rreth pensionit të pjesshëm si pasojë e aksidentit në punë 17.06.2019 Përfunduar Nuk ka
18 17.06.2019 Informacion rreth “Regjistrimi i maturantëve/ kandidatëve në Maturën Shtetërore (A1/A1Z)” 18.06.2019 Përfunduar Nuk ka
19 18.06.2019 Informacion lidhur me pajisjen me licence të profesionit 19.06.2019 Përfunduar Nuk ka
20 20.06.2019 Informacion rreth shërbimit “Aplikim për ç’regjistrimin e personit fizik” 20.06.2019 Përfunduar Nuk ka
21 20.06.2019 Informacion në lidhje me vulosjen e diplomes së shkollës së mesme 20.06.2019 Përfunduar Nuk ka
22 21.06.2019 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 21.06.2019 Përfunduar Nuk ka
23 21.06.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 24.06.2019 Përfunduar Nuk ka
24 24.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 24.06.2019 Përfunduar Nuk ka
25 25.06.2019 Informacion rreth pensionit si pasojë e aksidentit në punë 26.06.2019 Përfunduar Nuk ka
26 26.06.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 26.06.2019 Përfunduar Nuk ka
27 26.06.2019 Informacion mbi regjistrimin e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile 27.06.2019 Përfunduar Nuk ka
28 26.06.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 27.06.2019 Përfunduar Nuk ka
29 26.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë martese” 27.06.2019 Përfunduar Nuk ka
30 27.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 27.06.2019 Përfunduar Nuk ka
31 27.06.2019 Informacion mbi shërbimin “Certifikatë martese” 27.06.2019 Përfunduar Nuk ka
32 27.06.2019 Informacion lidhur me parregullësitë e ndodhura në hedhjen e notave të provimeve të maturës shtetërore 28.06.2019 Përfunduar Nuk ka
33 28.06.2019 Informacion “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
34 28.06.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
Korrik 2019
1 01.07.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.07.2019 Informcion rreth shërbimit “Regjistrim apo fshirje e kontratave të hipotekës” 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
3 01.07.2019 Informacion rreth shërbimit fast-track 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
4 02.07.2019 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 02.07.2019 Përfunduar Nuk ka
5 03.07.2019 Informacion rreth portalit “Shqipërisë që duam” 03.07.2019 Përfunduar Nuk ka
6 03.07.2019 Informacion rreth listës së notave 04.07.2019 Përfunduar Nuk ka
7 04.07.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për pasaportë biometrike” 04.07.2019 Përfunduar Nuk ka
8 04.07.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
9 05.07.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
10 05.07.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
11 06.07.2019 Informacion për pajisjen me certifikatë familjare 09.07.2019 Përfunduar Nuk ka
12 07.07.2019 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
13 08.07.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
14 08.07.2019 Informacion mbi shërbimin ” Pajisje me certifikatë të trungut familjar” 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
15 08.07.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 08.07.2019 Përfunduar Nuk ka
16 09.07.2019 Informacion mbi regjistrimin e fëmijës në Zyrën e Gjendjes Civile 09.07.2019 Përfunduar Nuk ka
17 10.07.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 11.07.2019 Përfunduar Nuk ka
18 10.07.2019 Informacion rreth kopjes së testit të “Gjuhë shqipe dhe letërsi” 11.07.2019 Përfunduar Nuk ka
19 11.07.2019 Informacion rreth procesit të apostilimit në Ministrinë e Jashtme 11.07.2019 Përfunduar Nuk ka
20 12.07.2019 Informacion rreth ADISA Kombinat 16.07.2019 Përfunduar Nuk ka
21 12.07.2019 Informacion mbi “Vërtetim për pagimin e kontributev per individ” 15.07.2019 Përfunduar Nuk ka
22 13.07.2019 Informacion rreth pajisjes me numër matrikullimi 15.07.2019 Përfunduar Nuk ka
23 14.07.2019 Informacion rreth pasurisë së paluajtshme 16.07.2019 Përfunduar Nuk ka
24 15.07.2019 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrim në Intitucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri 16.07.2019 Përfunduar Nuk ka
25 15.07.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 16.07.2019 Përfunduar Nuk ka
26 15.07.2019 Informacion lidhur me pagesën e tarifës së aplikimit 16.07.2019 Përfunduar Nuk ka
27 16.07.2019 Informacion lidhur me detyrimin ligjor për depozitimin e pasqyrave financiare 18.07.2019 Përfunduar Nuk ka
28 18.07.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetimi i gjendjes gjyqësore” 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
29 18.07.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 26.07.2019 Përfunduar Nuk ka
30 19.07.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 19.07.2019 Përfunduar Nuk ka
31 19.07.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
32 21.07.2019 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
33 21.07.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
34 22.07.2019 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrim në Intitucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri 24.07.2019 Përfunduar Nuk ka
35 22.07.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
36 22.07.2019 Informacion mbi pajisjen me cetifikatë lindje 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
37 22.07.2019 Informacion mbi ndryshimin e emrit 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
38 23.07.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 23.07.2019 Përfunduar Nuk ka
39 23.07.2019 Informacion rreth rikorigjimit të provimit të maturës shtetërore 26.07.2019 Përfunduar Nuk ka
40 23.07.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 24.07.2019 Përfunduar Nuk ka
41 24.07.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 25.07.2019 Përfunduar Nuk ka
42 24.07.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 25.07.2019 Përfunduar Nuk ka
43 24.07.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore 24.07.2019 Përfunduar Nuk ka
44 24.07.2019 Informacion rreth pajisjes me numër matrikullimi 25.07.2020 Përfunduar Nuk ka
45 24.07.2019 Informacion rreth Qendrës së Shërbimeve Arsimore 26.07.2019 Përfunduar Nuk ka
46 24.07.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 25.07.2020 Përfunduar Nuk ka
47 25.07.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 26.07.2019 Përfunduar Nuk ka
48 27.07.2019 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 29.07.2019 Përfunduar Nuk ka
49 29.07.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 29.07.2019 Përfunduar Nuk ka
50 29.07.2019 Informacion rreth përdorimit të dokumentave jashtë shtetit 01.08.2019 Përfunduar Nuk ka
51 29.07.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 01.08.2019 Përfunduar Nuk ka
52 29.07.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 01.08.2019 Përfunduar Nuk ka
53 30.07.2019 Informacion rreth listës së notave 01.08.2019 Përfunduar Nuk ka
54 31.07.2019 Informacion lidhur me detyrimin ligjor për depozitimin e pasqyrave financiare 01.08.2019 Përfunduar Nuk ka
55 31.07.2019 Informacion mbi rivlerësimin e pasurisë 02.08.2019 Përfunduar Nuk ka
56 31.07.2019 Informacion rreth pjesëtimit të pasurisë 02.08.2019 Përfunduar Nuk ka
Gusht 2019
1 01.08.2019 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 09.08.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.08.2019 Informacion rreth kopjes së testit të maturës 05.08.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.08.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 06.08.2019 Përfunduar Nuk ka
4 05.08.2019 Informacion rreth  shërbimit “Shtesë në kategoritë e licencës individuale” 05.08.2019 Përfunduar Nuk ka
5 06.08.2019 Informacion rreth provimeve të shtetit, që organizohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore 06.08.2019 Përfunduar Nuk ka
6 06.08.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 07.08.2019 Përfunduar Nuk ka
7 07.08.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 09.08.2019 Përfunduar Nuk ka
8 07.08.2019 Informacion rreth njesimit të Diplomës së Arsimit Parauniversitar 08.08.2019 Përfunduar Nuk ka
9 08.08.2019 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë shqiptare 08.08.2019 Përfunduar Nuk ka
10 08.08.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 09.08.2019 Përfunduar Nuk ka
11 09.08.2019 Informacion rreth pensionit ushtarak 09.08.2019 Përfunduar Nuk ka
12 09.08.2019 Informacion rreth numrit të amzës në diplomë 13.08.2019 Përfunduar Nuk ka
13 12.08.2019 Informacion rreth pronës 20.08.2019 Përfunduar Nuk ka
14 13.08.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 13.08.2019 Përfunduar Nuk ka
15 13.08.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 13.08.2019 Përfunduar Nuk ka
16 14.08.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 15.08.2019 Përfunduar Nuk ka
17 14.08.2019 Informacion rreth formularit A1Z 15.08.2019 Përfunduar Nuk ka
18 14.08.2019 Informacion rreth pajisjes me dokument pronësie 19.08.2019 Përfunduar Nuk ka
19 16.08.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 19.08.2019 Përfunduar Nuk ka
20 16.08.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 20.08.2019 Përfunduar Nuk ka
21 18.08.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 20.08.2019 Përfunduar Nuk ka
22 19.08.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 20.08.2019 Përfunduar Nuk ka
23 20.08.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 20.08.2019 Përfunduar Nuk ka
24 20.08.2019 Informacion rreth apikimit për leje ndërtimi 22.08.2019 Përfunduar Nuk ka
25 22.08.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 22.08.2019 Përfunduar Nuk ka
26 22.08.2019 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 23.08.2019 Përfunduar Nuk ka
27 23.08.2019 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 26.08.2019 Përfunduar Nuk ka
28 23.08.2019 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 26.08.2019 Përfunduar Nuk ka
29 24.08.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 26.08.2019 Përfunduar Nuk ka
30 26.08.2019 Informacion mbi shërbimin ” pajisje me certifikatë rezidence” 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
31 26.08.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 26.08.2019 Përfunduar Nuk ka
32 26.08.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 26.08.2019 Përfunduar Nuk ka
33 27.08.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 27.08.2019 Përfunduar Nuk ka
34 27.08.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 27.08.2019 Përfunduar Nuk ka
35 28.08.2019 Informacion rreth kodit fiskal 28.08.2019 Përfunduar Nuk ka
36 28.08.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
37 28.08.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
38 29.08.2019 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
39 29.08.2019 Informacion rreth aplikimit në Universitetin e Tiranës 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
40 29.08.2019 Informacion rreth aplikimit në Universitetin e Tiranës 29.08.2019 Përfunduar Nuk ka
41 30.08.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 30.08.2019 Përfunduar Nuk ka
42 31.08.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 02.09.2019 Përfunduar Nuk ka
Shtator 2019
1 02.09.2019 Informacion lidhur me pajisjen me licence të profesionit 02.09.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.09.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 03.09.2019 Përfunduar Nuk ka
3 02.09.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 03.09.2019 Përfunduar Nuk ka
4 03.09.2019 Informacion rreth rifreskimit të kartelës së pasurisë 10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
5 03.09.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
6 03.09.2019 Informacion mbi certifikatën e trungut familjar 10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
7 03.09.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 04.09.2019 Përfunduar Nuk ka
8 04.09.2019 Informacion mbi certifikatën familjare 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
9 05.09.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
10 06.09.2019 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
11 06.09.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
12 08.09.2019 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
13 09.09.2019 Informacion rreth tërheqjes së diplomës së gjimnazit 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
14 09.09.2019 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 09.09.2019 Përfunduar Nuk ka
15 09.09.2019 Informacion për kërkesë legalizimi 10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
16 10.09.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 10.09.2019 Përfunduar Nuk ka
17 11.09.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 11.09.2019 Përfunduar Nuk ka
18 12.09.2019 Informacion rreth regjistrimit fillestar të banesës 13.09.2019 Përfunduar Nuk ka
19 12.09.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 13.09.2019 Përfunduar Nuk ka
20 12.09.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 12.09.2019 Përfunduar Nuk ka
21 12.09.2019 Ankesë për vonesë në marrjen e certifikatës së pronësisë 13.09.2019 Përfunduar Nuk ka
22 13.09.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 13.09.2019 Përfunduar Nuk ka
23 14.09.2019 Informacion mbi lejen e ndërtimit 16.09.2019 Përfunduar Nuk ka
24 15.09.2019 Informacion mbi përfitimin e pagesës për barrelindje 16.09.2019 Përfunduar Nuk ka
25 15.09.2019 Informacion mbi shërbimin “vërtetim pozitiv/negativ” 16.09.2019 Përfunduar Nuk ka
26 16.09.2019 Informacion rreth paketës së lindjes 16.09.2019 Përfunduar Nuk ka
27 16.09.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 16.09.2019 Përfunduar Nuk ka
28 16.09.2019 Anksë rreth aplikimit të kryer në ZRPP Tiranë 18.09.2019 Përfunduar Nuk ka
29 17.09.2019 Informacion rreth certifikatës së shtëpisë 18.09.2019 Përfunduar Nuk ka
30 18.09.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 18.09.2019 Përfunduar Nuk ka
31 18.09.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 19.09.2019 Përfunduar Nuk ka
32 19.09.2019 Informacion në lidhje me lejen e qarkullimit 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
33 19.09.2019 Informacion mbi licensimin e biznesit 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
34 19.09.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
35 19.09.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
36 19.09.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
37 19.09.2019 Informacion mbi kontributet shoqërore 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
38 19.09.2019 Informacion rreth pajisjes me licencë individuale 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
39 19.09.2019 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
40 20.09.2019 Informacion mbi regjistrimin dhe shpalljen e martesës 20.09.2019 Përfunduar Nuk ka
41 20.09.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 23.09.2019 Përfunduar Nuk ka
42 20.09.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 23.09.2019 Përfunduar Nuk ka
43 21.09.2019 Informacion mbi certifikatën e pronësisë 24.09.2019 Përfunduar Nuk ka
44 23.09.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 24.09.2019 Përfunduar Nuk ka
45 25.09.2019 Informacion mbi procesin e legalizimit 26.09.2019 Përfunduar Nuk ka
46 25.09.2019 Informacion mbi pasaportën biometrike 25.09.2019 Përfunduar Nuk ka
47 27.09.2019 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 27.09.2019 Përfunduar Nuk ka
48 29.09.2019 Informacion mbi lejen e rikonstrukiosnit 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
49 29.09.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit  ZRPP 30.09.2019 Përfunduar Nuk ka
50 30.09.2019 Informacion mbi kartën e shëndetit 30.09.2019 Përfunduar Nuk ka
51 30.09.2019 Informacion rreth pensionit të invaliditetit 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
Tetor 2019
1 01.10.2019 Informacion për shërbimin “Pajisje me Vërtetim Notash të Maturës Shtetërore” 01.10.2019 Përfunduar Nuk ka
2 01.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 01.10.2019 Përfunduar Nuk ka
3 01.10.2019 Informacion mbi regjistrimin në Universitet 01.10.2019 Përfunduar Nuk ka
4 01.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
5 01.10.2019 Informacion mbi Pagesën e Barrlindjes 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
6 02.10.2019 Informacion mbi Përfitimin e pensionit të invaliditetit 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
7 02.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Rinovim Lejedrejtimi” 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
8 02.10.2019 Informacion mbi Njëhsimin e Diplomës 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
9 03.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për Tapi prone” 03.10.2019 Përfunduar Nuk ka
10 04.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 04.10.2019 Përfunduar Nuk ka
11 04.10.2019 Informacion mbi Përfitimin e pensionit të Invaliditetit 07.10.2019 Përfunduar Nuk ka
12 06.10.2019 Informacion mbi Kartelen e Pasurisë 07.10.2019 Përfunduar Nuk ka
13 07.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Korigjim Kartele Pasurie” 07.10.2019 Përfunduar Nuk ka
14 07.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Vlerësim e Pasurisë së Paluajtshme” 07.10.2019 Përfunduar Nuk ka
15 07.10.2019 Informacion mbi Aplikimin për Nënshtetësi Shqiptare 08.10.2019 Përfunduar Nuk ka
16 08.10.2019 Informacion mbi Pajisjen me Certifikatë Martese 09.10.2019 Përfunduar Nuk ka
17 08.10.2019 Informacion mbi Regjistrimi i Deshmisë së Trashëgimisë 08.10.2019 Përfunduar Nuk ka
18 10.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me vërtetim Pozitiv/Negativ” 11.10.2019 Përfunduar Nuk ka
19 10.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 10.10.2019 Përfunduar Nuk ka
20 10.10.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 10.10.2019 Përfunduar Nuk ka
21 10.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 11.10.2019 Përfunduar Nuk ka
22 11.10.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 11.10.2019 Përfunduar Nuk ka
23 11.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Zhdoganim mjeti” 14.10.2019 Përfunduar Nuk ka
24 13.10.2019 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 14.10.2019 Përfunduar Nuk ka
25 13.10.2019 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 14.10.2019 Përfunduar Nuk ka
26 14.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës 14.10.2019 Përfunduar Nuk ka
27 14.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Rishqyrtim Pensioni Pleqerie” 14.10.2019 Përfunduar Nuk ka
28 14.10.2019 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 15.10.2019 Përfunduar Nuk ka
29 15.10.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 18.10.2019 Përfunduar Nuk ka
30 15.10.2019 Informacion mbi Paketën e Shërbimeve “Baby Box” 18.10.2019
31 15.10.2019 Informacion mbi shërbimin e Pajisjes me Lejeqëndrimi për shtetas të Huaj 18.10.2019
32 16.10.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 18.10.2019
33 16.10.2019 Informacion mbi statusin e legalizimit 18.10.2019
34 16.10.2019 Informacion mbi Pajisjen me Certifikate Pronesie 21.10.2019 Përfunduar Nuk ka
35 16.10.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 18.10.2019 Përfunduar Nuk ka
36 16.10.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 18.10.2019 Përfunduar Nuk ka
37 17.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Vertetim Pozitiv/negativ” 24.10.2019 Përfunduar Nuk ka
38 21.10.2019 Informacion mbi Pajisjen me Certifikatë Lindje 21.10.2019 Përfunduar Nuk ka
39 21.10.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 21.10.2019 Përfunduar Nuk ka
40 21.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 21.10.2019 Përfunduar Nuk ka
41 21.10.2019 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile 21.10.2019 Përfunduar Nuk ka
42 21.10.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 22.10.2019 Përfunduar Nuk ka
43 21.10.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 22.10.2019 Përfunduar Nuk ka
44 22.10.2019 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 22.10.2019 Përfunduar Nuk ka
45 22.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim I Viteve të Punës në Arsim” 23.10.2019 Përfunduar Nuk ka
46 22.10.2019 Informacion mbi Pajisjen me Lejedrejtimi 23.10.2019 Përfunduar Nuk ka
47 23.10.2019 Informacion mbi shpalljen e Martesës me shtetas të Huaj 24.10.2019 Përfunduar Nuk ka
48 27.10.2019 Informacion mbi Aplikime pranë AZHBR 28.10.2019 Përfunduar Nuk ka
49 28.10.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Licence për ushtrimin e Profesionit si Arsimtar” 28.10.2019 Përfunduar Nuk ka
50 28.10.2019 Informacion mbi Verifikimin e datës së fillimit të punës pë punonjësit e para viteve 2012 28.10.2019 Përfunduar Nuk ka
51 29.10.2019 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 29.10.2019 Përfunduar Nuk ka
52 29.10.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 30.10.2019 Përfunduar Nuk ka
53 30.10.2019 Informacioni mbi Rikonastruksionin e Banesës 30.10.2019 Përfunduar Nuk ka
54 30.10.2019 Informacion mbi Shpalljen e Martesës 30.10.2019 Përfunduar Nuk ka
55 30.10.2019 Informacion mbi Certifikatën e Deklarimit të Pasurive të Paluajtshme 31.10.2019 Përfunduar Nuk ka
56 30.10.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 31.10.2019 Përfunduar Nuk ka
57 31.10.2019 Informacion mbi shërbimin për Aplikim për  Leje Ndërtimi 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
58 31.10.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 31.10.2019 Përfunduar Nuk ka
Nëntor 2019
1 1.11.2019 Informacion mbi marrjen e nënshtetësisë Shqiptare” 1.11.2019 Përfunduar Nuk ka
2 1.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Pagesë për Infrastrukturën” 1.11.2019 Përfunduar Nuk ka
3 1.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë lindje për shpallje martese” 1.11.2019 Përfunduar Nuk ka
4 1.11.2019 Informacion mbi  shpallje martese me një shtetas të huaj 1.11.2019 Përfunduar Nuk ka
5 1.11.2019 Informacion mbi pajisjen me çertifikatë familjare 4.11.2019 Përfunduar Nuk ka
6 2.11.2019 Informacion mbi pajisjen me çertifikatë familjare dhe personale 4.11.2019 Përfunduar Nuk ka
7 4.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Vertetim për lejedrejtim” 5.11.2019 Përfunduar Nuk ka
8 5.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Vertetim që diploma është në proces njohje” 5.11.2019 Përfunduar Nuk ka
9 6.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Vërtetim pagese” 12.11.2019 Përfunduar Nuk ka
10 6.11.2019 Informacion mbi shërbimin” Vertetim për pagesë kontributesh” 8.11.2019 Përfunduar Nuk ka
11 7.11.2019 Informacion mbi anulimin e shpalljes së martesës” 8.11.2019 Përfunduar Nuk ka
12 7.11.2019 Informacion mbi regjistrimin në portalin e-albania 8.11.2019 Përfunduar Nuk ka
13 8.11.2019 Informacion mbi provimin e shtetit per farmacistë 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
14 8.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Leje Ndërtimi” 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
15 8.11.2019 Informacion mbi pezullimin e procedurave të legalizimit” 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
16 10.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Përfitim I bonusit të bebeve” 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
17 10.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Vërtetim për agesë Kontributesh” 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
18 10.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Pëerfitim I bonusit të bebeve” 11.11.2019 Përfunduar Nuk ka
19 11.11.2019 Informacion mbi shërbimin ” Vërtetim I Aktit të Bashkëpronësisë” 12.11.2019 Përfunduar Nuk ka
20 12.11.2019 Informacion mbi Shpalljen e Martesës me një shtetas të Huaj 12.11.2019 Përfunduar Nuk ka
21 12.11.2019 Informacion mbi shërbimin për Shpallje Martese 13.11.2019 Përfunduar Nuk ka
22 13.11.2019 Informacion mbi thyerjen e çekut te bonusit per lindjen e bebeve 13.11.2019 Përfunduar Nuk ka
23 13.11.2019 Informacion mbi Pajisjen e lejes për shtesë objekti 14.11.2019 Përfunduar Nuk ka
24 13.11.2019 Informacion mbi pajisjen me Lishencë për impjant elektrik 14.11.2019 Përfunduar Nuk ka
25 14.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për Kartë Shëndeti” 15.11.2019 Përfunduar Nuk ka
26 15.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për Legalizim” 15.11.2019 Përfunduar Nuk ka
27 15.11.2019 Informacion mbi pajisjen me Certifikate Lindje 15.11.2019 Përfunduar Nuk ka
28 15.11.2019 Informacion mbi pajisjen me Certifikate Familjare 15.11.2019 Përfunduar Nuk ka
29 15.11.2019 Informacion per periudhen e vlefshmërisë së Certifikatës nga akti I Lindjes 18.11.2019 Përfunduar Nuk ka
30 16.11.2019 Informacion mbi pajisjen me “Dëshmi të Aftësie Profesionale Mësues Teorie” 19.11.2019 Përfunduar Nuk ka
31 17.11.2019 Informacion mbi Pagesën e Kontributeve 18.11.2019 Përfunduar Nuk ka
32 18.11.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 19.11.2019 Përfunduar Nuk ka
33 20.11.2019 Informacion mbi aktin e lidhjes se marteses dhe ndryshimin e gjeneraliteteve 20.11.2019 Përfunduar Nuk ka
34 20.11.2019 Informacion mbi Shërbimin ” Pajisje me Dëshmi Penaliteti” 20.11.2019 Përfunduar Nuk ka
35 21.11.2019 Informacion Shërbimin për Përfitimin e Bonusit të Bebeve 21.11.2019 Përfunduar Nuk ka
36 21.11.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit per Legalizim 21.11.2019 Përfunduar Nuk ka
37 22.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese me një shtetas të huaj” 22.11.2019 Përfunduar Nuk ka
38 22.11.2015 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 25.11.2019 Përfunduar Nuk ka
39 23.11.2019 Informacion mbi përdorimin e portalit e-albania 25.11.2019 Përfunduar Nuk ka
40 24.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Njësim I Diplomës” 25.11.2019 Përfunduar Nuk ka
41 25.11.2019 Informacion mbi Statusin e Aplikimit per sherbimin “Rifreskim Kartese Pasurie” 03.12.2019 Përfunduar Nuk ka
42 25.11.2019 Informacion mbi Pajisjen me Patente Lundrimi si student I Detarisë 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
43 25.11.2019 Informacion mbi shërbimin “shpërblimi Funerali” 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
44 26.11.2019 Informacion mi shërbimin “Pension Pleqerie” 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
45 28.11.2019 Informacion për Pajisje me Kartë Tahografi 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
46 30.11.2019 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me Certifikatë Personale dhe Martese” 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
Dhjetor 2019
1 01.12.2019 Informacion rreth formularit A1Z 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
2 02.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 02.12.2019 Përfunduar Nuk ka
3 03.12.2019 Informacion për leje legalizimi 03.12.2019 Përfunduar Nuk ka
4 03.12.2019 Informacion rreth datës së provimit të infermierisë 04.12.2019 Përfunduar Nuk ka
5 03.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 04.12.2019 Përfunduar Nuk ka
6 04.12.2019 Informacion mbi “Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij” 04.12.2019 Përfunduar Nuk ka
7 04.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 04.12.2019 Përfunduar Nuk ka
8 04.12.2019 Informacion mbi statusin e aplikimit 06.12.2019 Përfunduar Nuk ka
9 06.12.2019 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
10 06.12.2019 Informacion mbi lënien e nënshtetësisë shqiptare 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
11 06.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
12 08.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
13 08.12.2019 Informacion rreth formularit A1Z 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
14 09.12.2019 Informacion rreth portalit e-albania 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
15 09.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 10.12.2019 Përfunduar Nuk ka
16 10.12.2019 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 11.12.2019 Përfunduar Nuk ka
17 10.12.2019  Informacion mbi regjistrimin e kontratave të sipërmarrjes 11.12.2019 Përfunduar Nuk ka
18 11.12.2019 Informacion mbi njehsimin e diplomës 11.12.2019 Përfunduar Nuk ka
19 11.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 12.12.2019 Përfunduar Nuk ka
20 12.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 12.12.2019 Përfunduar Nuk ka
21 12.12.2019 Informacion mbi shërbimin e Pajisjes me Lejeqëndrimi për shtetas të Huaj 12.12.2019 Përfunduar Nuk ka
22 12.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 13.12.2019 Përfunduar Nuk ka
23 13.12.2019 Informacion mbi kopje të diplomës të njësuar me origjinalin 13.12.2019 Përfunduar Nuk ka
24 13.12.2019 Informacion mbi afatin e lejes së qarkullimit ndërkombëtare 16.12.2019 Përfunduar Nuk ka
25 14.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Vertetim Pozitiv/negativ” 16.12.2019 Përfunduar Nuk ka
26 14.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 16.12.2019 Përfunduar Nuk ka
27 16.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Rishqyrtim Pensioni Pleqerie” 18.12.2019 Përfunduar Nuk ka
28 17.12.2019 Informacion rreth listes për shoqëritë që licencohen për ndërmjetësim në tregun e punës 18.12.2019 Përfunduar Nuk ka
29 17.12.2019 Informacion mbi “Leje ndërtimi për ndërtim të ri me sipërfaqe mbi 250 m²” 20.12.2019 Përfunduar Nuk ka
30 19.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 19.12.2019 Përfunduar Nuk ka
31 19.12.2019 Informacion mbi lidhjen e martesës me nje shtetase të huaj 19.12.2019 Përfunduar Nuk ka
32 19.12.2019 Informacion mbi Pajisjen me Certifikate Pronesie 26.12.2019 Përfunduar Nuk ka
33 19.12.2019 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 23.12.2019 Përfunduar Nuk ka
34 23.12.2019 Informacion për leje legalizimi 26.12.2019 Përfunduar Nuk ka
35 24.12.2019 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 26.12.2019 Përfunduar Nuk ka
36 25.12.2019 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 26.12.2019 Përfunduar Nuk ka
37 27.12.2019 Informacion mbi certifikatë lindje 27.12.2019 Përfunduar Nuk ka
38 27.12.2019 Informacion mbi pajisjen me veërtetim për përfundimin e shkollës 8-vjecare 30.12.2019 Përfunduar Nuk ka
39 29.12.2019 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 30.12.2019 Përfunduar Nuk ka
40 30.12.2019 Informacion mbi pajisjen me Certifikate Familjare 30.12.2019 Përfunduar Nuk ka
41 30.12.2019 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 30.12.2019 Përfunduar Nuk ka
42 31.12.2019 Informacion rreth ADISA Gjirokastër 06.01.2020 Përfunduar Nuk ka
Janar 2020
1 01.01.2020 Informacion rreth përfitimit të ndihmës ekonomike 06.01.2020 Përfunduar Nuk ka
2 01.01.2020 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 06.01.2020 Përfunduar Nuk ka
3 04.01.2020 Informacion rreth shërbimit të korrigjimit të emrit/mbiemrit si gabim material 06.01.2020 Përfunduar Nuk ka
4 06.01.2020 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 07.01.2020 Përfunduar Nuk ka
5 06.01.2020 Informacion  lidhur me lejen e punës për shtetas të huaj 07.01.2020 Përfunduar Nuk ka
6 06.01.2020 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 07.01.2020 Përfunduar Nuk ka
7 06.01.2020 Informacion mbi licensimin e biznesit 13.01.2020 Përfunduar Nuk ka
8 07.01.2020 Informacion mbi aplikimin për leje rikonstruksioni të godinës ekzistuese 08.01.2020 Përfunduar Nuk ka
9 07.01.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 17.01.2020 Përfunduar Nuk ka
10 07.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 08.01.2020 Përfunduar Nuk ka
11 08.01.2020 Kërkesë për punësim 12.01.2020 Përfunduar Nuk ka
12 08.01.2020 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrimin fillestar të personit fizik 09.01.2020 Përfunduar Nuk ka
13 09.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 09.01.2020 Përfunduar Nuk ka
14 09.01.2020 Kërkesë për punësim 17.01.2020 Përfunduar Nuk ka
15 09.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 13.01.2020 Përfunduar Nuk ka
16 09.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Vërtetim si individ i paregjistruar” 13.01.2020 Përfunduar Nuk ka
17 10.01.2020 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 10.01.2020 Përfunduar Nuk ka
18 10.01.2020 Kërkesë për punësim 17.01.2020 Përfunduar Nuk ka
19 13.01.2020 Informacion lidhur me aplikimin për leje ndërtimi të catisë në një ndërtim ekzistues 14.01.2020 Përfunduar Nuk ka
20 13.01.2020 Informacion për shërbimin “Licencë për leje mjedisore e tipit C” 13.01.2020 Përfunduar Nuk ka
21 13.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 14.01.2020 Përfunduar Nuk ka
22 13.01.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 17.01.2020 Përfunduar Nuk ka
23 13.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 15.01.2020 Përfunduar Nuk ka
24 14.01.2020 Informacion mbi orarin e ofrimit të shërbimeve te ADISA 15.01.2020 Përfunduar Nuk ka
25 15.01.2020 Informacion mbi regjistrimin e kontrates se hipotekes 16.01.2020 Përfunduar Nuk ka
26 15.01.2020 Informacion lidhur me lejen e punës për shtetas të huaj 16.01.2020 Përfunduar Nuk ka
27 15.01.2020 Informacion mbi shërbimin për vërtetimin er pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore 16.01.2020 Përfunduar Nuk ka
28 15.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Për shtetësinë shqiptare” 16.01.2020 Përfunduar Nuk ka
29 16.01.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 17.01.2020 Përfunduar Nuk ka
30 18.01.2020 Kërkesë për punësim 20.01.2020 Përfunduar Nuk ka
31 20.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 20.01.2020 Përfunduar Nuk ka
32 21.01.2020 Informacion mbi aktin e martesës 21.01.2020 Përfunduar Nuk ka
33 21.01.2020 Informacion për pajisjen me kartë shëndeti 21.01.2020 Përfunduar Nuk ka
34 21.01.2020 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 22.01.2020 Përfunduar Nuk ka
35 21.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 22.01.2020 Përfunduar Nuk ka
36 21.01.2020 Informacion për shërbimin “Aplikim për verifikimin online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme​” 22.01.2020 Përfunduar Nuk ka
37 22.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 22.01.2020 Përfunduar Nuk ka
38 22.01.2020 Informacion për kontributet në bujqësi si i vetëpunësuar 22.01.2020 Përfunduar Nuk ka
39 22.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 23.01.2020 Përfunduar Nuk ka
40 22.01.2020 Informacion mbi raportet e barrëlindjes 23.01.2020 Përfunduar Nuk ka
41 22.01.2020 Informacion për kontributet në bujqësi si i vetëpunësuar 23.01.2020 Përfunduar Nuk ka
42 22.01.2020 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 24.01.2020 Përfunduar Nuk ka
43 24.01.2020 Informacion mbi “Vërtetim e sigurimit shëndetësor” 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
44 25.01.2020 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
45 26.01.2020 Informacion mbi lejen e ndërtimit 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
46 27.01.2020 Informacion mbi leje zhvillimi 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
47 27.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
48 27.01.2020 Informacion mbi certifikatë lindje 27.01.2020 Përfunduar Nuk ka
49 27.01.2020 Informacion lidhur me lejet e punës për shtetasit e huaj në Republikën e Shqipërisë 28.01.2020 Përfunduar Nuk ka
50 27.01.2020 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrimin fillestar të personit fizik 28.01.2020 Përfunduar Nuk ka
51 28.01.2020 Informacion rreth portalit e-albania 29.01.2020 Përfunduar Nuk ka
52 29.01.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 03.02.2020 Përfunduar Nuk ka
53 31.01.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 04.02.2020 Përfunduar Nuk ka
Shkurt 2020
1 01.02.2020 Informacion rreth pajisjes me nipt 04.02.2020 Përfunduar Nuk ka
2 03.02.2020 Informacion rreth portalit e-albania 03.02.2020 Përfunduar Nuk ka
3 03.02.2020 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 04.02.2020 Përfunduar Nuk ka
4 04.02.2020 Informacion mbi Pajisjen me Certifikate Pronesie 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
5 04.02.2020 Informacion lidhur me pajisjen me certifikatë regjistrimi për biznesin 05.02.2020 Përfunduar Nuk ka
6 04.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
7 04.02.2020 Informacion lidhur me pajisjen me vërtetim papunësie 05.02.2020 Përfunduar Nuk ka
8 04.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
9 04.02.2020 Informacion mbi “Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik” 05.02.2020 Përfunduar Nuk ka
10 05.02.2020 Informacion lidhur me lejet e punës për shtetasit e huaj në Republikën e Shqipërisë 05.02.2020 Përfunduar Nuk ka
11 05.02.2020 Informacion mbi “Vërtetim për individ të paregjistruar” 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
12 06.02.2020 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
13 06.02.2020 Informacion mbi shërbimin “Vertetim Pozitiv/negativ” 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
14 06.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
15 06.02.2020 Informacion mbi shërbimin për vërtetimin e detyrimeve përmbarimore 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
16 06.02.2020 Informacion lidhur me regjistrimin e të Drejtës së Autorit 06.02.2020 Përfunduar Nuk ka
17 06.02.2020 Informacion mbi “Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik” 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
18 06.02.2020 Informacion rreth vendodhjes se Zyrës Rajonale ADISA Tiranë 07.02.2020 Përfunduar Nuk ka
19 07.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
20 07.02.2020 Kërkesë për punësim 12.02.2020 Përfunduar Nuk ka
21 07.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
22 11.02.2020 Informacion mbi shërbimin “Vertetim Pozitiv/negativ” 11.02.2020 Përfunduar Nuk ka
23 12.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 13.02.2020 Përfunduar Nuk ka
24 12.02.2020 Informacion rreth rivlerësimit të banesës 13.02.2020 Përfunduar Nuk ka
25 12.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 13.02.2020 Përfunduar Nuk ka
26 13.02.2020 Informacion rreth mbylljes së pensionit 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
27 14.02.2020 Informacion mbi certifikatë lindje 14.02.2020 Përfunduar Nuk ka
28 14.02.2020 Informacon mbi “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” 17.02.2020 Përfunduar Nuk ka
29 14.02.2020 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 17.02.2020 Përfunduar Nuk ka
30 15.02.2020 Informacion për shërbimin profesional në lidhje me burimet mjedisore 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
31 17.02.2020 Informacion për leje legalizimi 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
32 17.02.2020 Informacion rreth rivlerësimit të banesës 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
33 17.02.2020 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
34 17.02.2020 Informacion mbi shërbimin “Ndryshimi i emrit/mbiemrit” 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
35 18.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 19.02.2020 Përfunduar Nuk ka
36 18.02.2020 Informacion mbi korigjim gabimesh ne harten kadastrale 18.02.2020 Përfunduar Nuk ka
37 18.02.2020 Informacion lidhur me lejet e punës për shtetasit e huaj në Republikën e Shqipërisë 19.02.2020 Përfunduar Nuk ka
38 20.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 20.02.2020 Përfunduar Nuk ka
39 20.02.2020 Informacion lidhur me pajisjen me vërtetim për konstributet e derdhura në bujqësi 24.02.2020 Përfunduar Nuk ka
40 21.02.2020 Informacion mbi “Regjistrimi fillestar i personit” 24.02.2020 Përfunduar Nuk ka
41 22.02.2020 Informacion lidhur me regjistrimin e fëmijës së sapolindur në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile në Republikën e Shqipërisë 24.02.2020 Përfunduar Nuk ka
42 23.02.2020 Informacion rreth portalit e-albania 24.02.2020 Përfunduar Nuk ka
43 23.02.2020 Informacion lidhur me të ardhurat nga barrëlindja për personat e punësuar ose të vetëpunësuar 24.02.2020 Përfunduar Nuk ka
44 24.02.2020 Informacion për “Regjistrim të prokurës” 25.02.2020 Përfunduar Nuk ka
45 24.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 25.02.2020 Përfunduar Nuk ka
46 25.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 25.02.2020 Përfunduar Nuk ka
47 25.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 25.02.2020 Përfunduar Nuk ka
48 25.02.2020 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 25.02.2020 Përfunduar Nuk ka
49 26.02.2020 Informacion mbi procesin e legalizimit 26.02.2020 Përfunduar Nuk ka
50 26.02.2020 Informacion lidhur me përfitimin e të ardhurave për barrëlindje 27.02.2020 Përfunduar Nuk ka
51 27.02.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 27.02.2020 Përfunduar Nuk ka
52 27.02.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 27.02.2020 Përfunduar Nuk ka
53 27.02.2020 Informacion mbi “Certifikatë nga akti i martesës” 27.02.2020 Përfunduar Nuk ka
54 28.02.2020 Informacion mbi procedurat për përballimin nga shteti të shpenzimeve të shërbimit të varrimit për shtetasit shqiptarë, që vdesin brenda dhe jashtë shtetit 03.03.2020 Përfunduar Nuk ka
Mars 2020
1 03.03.2020 Informacion lidhur me lejen e ndërtimit për banesat e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore 03.03.2020 Përfunduar Nuk ka
2 03.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Pajisje me certifikatë Familjare” 06.03.2020 Përfunduar Nuk ka
3 03.03.2020 Informacion lidhur me pajisjen me vërtetim papunësie 03.03.2020 Përfunduar Nuk ka
4 03.03.2020 Informacion lidhur me lejen për ndërtim të ri 06.03.2020 Përfunduar Nuk ka
5 05.03.2020 Informacion lidhur me aplikimin për leje mjedisore të tipic C 10.03.2020 Përfunduar Nuk ka
6 05.03.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 10.03.2020 Përfunduar Nuk ka
7 05.03.2020 Kërkesë për punësim 16.03.2020 Përfunduar Nuk ka
8 07.03.2020 Informacion mbi shërbimin “rinovim lejedrejtimi “ 16.03.2020 Përfunduar Nuk ka
9 09.03.2020 Informacion mbi rivlerësimin e pasurisë 16.03.2020 Përfunduar Nuk ka
10 10.03.2020 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
11 11.03.2020 Informacion  për shërbimin “Rikomisionim në KMCAP” 17.03.2020 Përfunduar Nuk ka
12 13.03.2020 Informacion mbi rinovimin e Passaportës Biometrike nëpërmjet portalit e-albania 17.03.2020 Përfunduar Nuk ka
13 14.03.2020 Informacion në lidhje me TVSH 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
14 14.03.2020 Informacion  për shërbimin “Rikomisionim në KMCAP” 17.03.2020 Përfunduar Nuk ka
15 17.03.2020 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
16 18.03.2020 Informacion mbi vërtetimin për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
17 18.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
18 18.03.2020 Informacion rreth ADISA Fier 18.03.2020 Përfunduar Nuk ka
19 18.03.2020 Informacion mbi “Aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe personat juridikë (privatë dhe publikë)” 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
20 19.03.2020 Leje pune e tipit A, B, C, D 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
21 19.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
22 19.03.2020 Informacion mbi kartën e shëndetit 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
23 19.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Shpallje Martese” 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
24 19.03.2020 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrimin fillestar të personit fizik 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
25 20.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 20.03.2020 Përfunduar Nuk ka
26 20.03.2020 Informacion mbi hapjen e niptit sekondar 24.03.2020 Përfunduar Nuk ka
27 20.03.2020 Informacion rreth sistemit e-filling 23.03.2020 Përfunduar Nuk ka
28 20.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 23.03.2020 Përfunduar Nuk ka
29 20.03.2020 Informacion rreth përfitimit të ndihmës ekonomike 23.03.2020 Përfunduar Nuk ka
30 23.03.2020 Informacion mbi “Aplikim për regjistrimin e kontratave të shitjes” 24.03.2020 Përfunduar Nuk ka
31 23.03.2020 Informacion rreth përfitimit të ndihmës ekonomike 24.03.2020 Përfunduar Nuk ka
32 24.03.2020 Informacion lidhur me lejen e ndërtimit për banesat e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore 24.03.2020 Përfunduar Nuk ka
33 24.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 24.03.2020 Përfunduar Nuk ka
34 24.03.2020 Informacion mbi Përfitimin e Bonusit të Bebeve 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
35 24.03.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
36 24.03.2020 Informacion rreth përfitimit të ndihmës ekonomike 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
37 24.03.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
38 24.03.2020 Informacion mbi “Aplikim për regjistrimin e kontratave të shitjes” 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
39 24.03.2020 Informacion mbi rivlerësimin e pasurisë 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
40 24.03.2020 Informacion mbi statusin e aplikimit 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
41 24.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
42 24.03.2020 Informacion rreth deklarimit të të ardhurave personale 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
43 24.03.2020 Informacion lidhur me aplikimin për regjistrimin fillestar të personit fizik 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
44 25.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
45 25.03.2020 Informacion rreth shërbimeve online 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
46 25.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
47 25.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
48 25.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
49 25.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Pension pleqërie” 25.03.2020 Përfunduar Nuk ka
50 25.03.2020 Informacion rreth portalit e-albania 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
51 25.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia” 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
52 25.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Aplikim për lidhje martese me shtetas të huaj” 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
53 25.03.2020 Informacion mbi regjistrimin e hipotekës 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
54 25.03.2020 Informacion rreth rivlerësimit të banesës 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
55 25.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 26.03.2020 Përfunduar Nuk ka
56 25.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia” 26.03.2021 Përfunduar Nuk ka
57 26.03.2021 Informacion mbi rinovimin e lejes së drejtimit 26.03.2022 Përfunduar Nuk ka
58 26.03.2021 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 26.03.2023 Përfunduar Nuk ka
59 26.03.2021 Informacion rreth sistemit e-filling 26.03.2024 Përfunduar Nuk ka
60 26.03.2021 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile dhe përfitimit të bonusit të bebes 26.03.2025 Përfunduar Nuk ka
61 26.03.2021 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
62 26.03.2021 Informacion  për shërbimin “Rikomisionim në KMCAP” 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
63 27.03.2021 Informacion mbi shërbimin ” Certifikatë  trungu familjar” 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
64 27.03.2021 Informacion mbi konfirmimin nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbi masën e pensionit 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
65 27.03.2021 Informacion mbi ndryshimin e vendbanimit 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
66 27.03.2021 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
67 27.03.2021 Informacion mbi pezullimin e përkohshëm të aktivitetit 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
68 27.03.2021 Informacion  për shërbimin “Rikomisionim në KMCAP” 27.03.2020 Përfunduar Nuk ka
69 27.03.2021 Informacion mbi rinovimin e letërnjoftimit elektronik 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
70 28.03.2020 Informacion mbi “Certifikatë vdekje” 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
71 28.03.2020 Informacion mbi rinovimin e letërnjoftimit elektronik 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
72 28.03.2020 Informacion rreth portalit e-albania 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
73 28.03.2020 Informacion mbi shërbimin “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia” 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
74 28.03.2020 Informacion mbi ndryshimin e veprimtarisë së biznesit 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
75 28.03.2020 Informacion mbi shërbimin”Rinovim i lejes së qarkullimit në rast humbje” 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
76 29.03.2020 Informacion rreth certifikates se prones 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
77 29.03.2020 Informacion rreth përfitimit të ndihmës financiare si pasojë e covid-19 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
78 29.03.2020 Informacion rreth hapjes se sporteleve te Gjendjes Civile 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
79 29.03.2020 Informacion rreth portalit e-albania 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
80 29.03.2020 Informacion rreth terheqjes se lejes se drejtimit 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
81 30.03.2020 Informacion rreth lejes së daljes 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
82 30.03.2020 Informacion rreth “Aplikim për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ” 30.03.2020 Përfunduar Nuk ka
83 30.03.2020 Informacion rreth lejes së daljes 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
84 30.03.2020 Informacion rreth lejes së daljes 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
85 30.03.2020 Informacion rreth sistemit e-filling 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
86 30.03.2020 Informacion mbi kartën e shëndetit 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
87 30.03.2020 Informacion për shërbimin “Rikomisionim në KMCAP” 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
88 31.03.2020 Informacion lidhur me raportet e lejes së lindjes 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
89 31.03.2020 Informacion për “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin” 31.03.2020 Përfunduar Nuk ka
90 31.03.2020 Informacion mbi regjistrimin e femijës në Zyrën e Gjendjes Civile dhe përfitimit të bonusit të bebes 01.04.2020 Përfunduar Nuk ka