Kartela Informative2018-10-15T07:58:56+00:00

LISTA E INSTITUCIONEVE

Ami

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit

Lista e shërbimeve

Ami

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Lista e shërbimeve

Ami

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Drejtoria e Përgjithshme Detare

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e shërbimeve

Ami

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

Lista e shërbimeve

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

Lista e shërbimeve

Ami

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Lista e shërbimeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Lista e shërbimeve

Ami

Qendra Kombëtare e Biznesit

Qendra Kombëtare e Biznesit

Lista e shërbimeve

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

Lista e shërbimeve

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Lista e shërbimeve

Agjencia e Trajtimit të Pronave

Agjencia e Trajtimit të Pronave

Lista e shërbimeve

ALUIZNI
Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Lista e shërbimeve

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

Agjencia e Mbikëqyrjes së Falimentit

Lista e shërbimeve

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Lista e shërbimeve

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Lista e shërbimeve

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Lista e shërbimeve

Shërbimi i Provës

Shërbimi i Provës

Lista e shërbimeve

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Agjencia Kombëtare e Turizmit

Lista e shërbimeve

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik

Lista e shërbimeve

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Lista e shërbimeve

Instituti i Monumenteve të Kulturës

Instituti i Monumenteve të Kulturës

Lista e shërbimeve

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake

Lista e shërbimeve

Shërbimi Social Shtetëror

Shërbimi Social Shtetëror

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë

Lista e shërbimeve

Drejtoria për të Drejtën e Autorit

Drejtoria për të Drejtën e Autorit

Lista e shërbimeve

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Komiteti Shqiptar i Birësimeve

Lista e shërbimeve

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

Lista e shërbimeve

Enti Kombëtar i Banesave

Enti Kombëtar i Banesave

Lista e shërbimeve

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Lista e shërbimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Lista e shërbimeve

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

Lista e shërbimeve